20855

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Научная статья

Производство и промышленные технологии

Організаційнопідготовчий етап охоплює такі стадії виконання проекту: формулювання завдання пошук проблеми усвідомлення проблемної сфери; дизайнаналіз аналіз аналогів вироблення ідей та варіантів; аналіз виробу формування основних параметрів і граничних вимог вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту прогнозування результатів. Конструкторський етап розробка початкових ідей генерування ідей складання їх замальовок рисунків ескізів; оцінка ідей для вибору найбільш досконалої оцінка ідей за розробленими критеріями...

Украинкский

2013-08-01

6.87 MB

986 чел.

Герасименко Олександр Анатолійовичвикладач кафедри професійної педагогіки і трудової підготовки Рівненського державного гуманітарного університету

Янцур Микола Сергійович − кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної педагогіки і трудової підготовки Рівненського державного гуманітарного університету.

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ УЧНІВ

7-8 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Основним структурним компонентом трудового навчання в сучасних умовах є проектно-технологічний підхід. Ефективність формування проектно-технологічних знань та умінь учнів залежить від активного залучення їх до проектної діяльності та вірного підбору суспільно корисних виробів, що проектуються та виготовляються [1; 4].

Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь [2; 3].

Метод проектів не єдиний метод, який використовують на заняттях з трудового навчання. Він виступає як компонент, що об’єднує інші методи в єдине ціле – навчальний процес. На відповідних етапах виконання проекту необхідно використовувати такі методи як фантазування, комбінаторики, фокальних об’єктів, ідеальних властивостей об’єктів, розв’язування винахідницьких задач, метод художнього та технічного конструювання, а також словесні методи, методи демонстрації (зокрема, демонстрація прийомів роботи) та практичної роботи (зокрема, різні вправи, практичні роботи) та ін.

При виготовленні спроектованих виробів необхідно прищеплювати учням звичку планувати свою роботу, підбирати потрібні пристрої й інструменти, раціонально організовувати робоче місце, тощо. Для розвитку творчих здібностей школярів доцільно, щоб вони займались проектно-технологічною діяльністю, розв’язували технічні задачі, розробляли конструкції виробів, відпрацьовували технологію їх виготовлення, знайомилися з сучасними досягненнями техніки та технології. Важливо навчити їх самостійно розробляти проекти, виконувати технічну і технологічну документацію та виготовляти вироби.

У процесі виготовлення виробів і засвоєння прийомів роботи варто звертати увагу учнів на правильність робочої пози та хватки інструменту, а також на відпрацювання техніки виконання технологічних операцій. Цьому сприяє використання у навчальному процесі технічних засобів навчання, зокрема тренажерів, та інших технічних засобів навчання. На заняттях з трудового навчання в учнів повинні бути сформовані уміння самоаналізу, самоконтролю, колективного аналізу типових помилок та самооцінки своєї діяльності й виготовлених проектів.

Під час занять у навчальних майстернях необхідно вимагати від учнів знань та дотримання правил безпеки праці і виконання санітарно-гігієнічних вимог. Загальні положення з правил безпеки праці слід вивчати у кожній майстерні на вступному занятті, а техніку безпеки при виконанні технологічних операцій – безпосередньо перед їх виконанням.

Кожен з етапів проекту оцінюється вчителем. Загалом за проект учень отримує оцінку після його захисту.

Виробами, які проектуються і виготовляються, можуть бути пристрої, моделі або будь-які вироби, що будуть використані чи реалізовані.

Підготовка учнями проекту передбачає відпрацювання ними відповідних етапів і стадій виконання проекту. Вважають, що виконання проекту складається із таких етапів: організаційно-підготовчого; конструкторського; технологічного; заключного (розширена схема виконання проекту наведено в таблиці 1).

Організаційно-підготовчий етап охоплює такі стадії виконання проекту: формулювання завдання (пошук проблеми, усвідомлення проблемної сфери); дизайн-аналіз (аналіз аналогів, вироблення ідей та варіантів); аналіз виробу (формування основних параметрів і граничних вимог, вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту, прогнозування результатів).

Конструкторський етап – розробка початкових ідей (генерування ідей, складання їх замальовок, рисунків, ескізів); оцінка ідей для вибору найбільш досконалої (оцінка ідей за розробленими критеріями, вибір найбільш вдалої за найбільшою кількістю позитивних якостей); детальне відпрацювання кращої ідеї (розробка детального ескізу, робочого креслення або опису виробу); добір матеріалів, інструментів та обладнання; складання технологічної карти (вибирається технологія обробки деталей та їх з’єднання); визначення затрат часу; організація робочого місця; економічне обґрунтування вартості виробу; екологічне обґрунтування виробу; мінімаркетингове дослідження; визначення безпечних умов праці.

Технологічний етап – виготовлення виробу (виконання технологічних операцій; дотримання технології); самоконтроль своєї діяльності; дотримання технологічної і трудової дисципліни, культури праці; контроль розмірів виробу; оцінка якості.

Заключний етап – корегування виконаного виробу; усунення виявлених недоліків; випробовування виробу; самооцінка проекту; аналіз підсумків; розробка товарного знаку виробу; оформлення проекту; захист проекту.

Таблиця 1

СХЕМА ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ

№ з/п

Виконувана робота

І

І. Організаційно-підготовчий етап:

1.1. Формулювання завдання:

 •  пошук проблеми;
 •  усвідомлення проблемної сфери;

(визначитись з напрямом і темою проектної діяльності, з виробом, який потрібно проектувати та виготовляти, описати його, встановити, хто буде ним користуватись, і чому в ньому виникла потреба).

1.2. Дизайн-аналіз:

 •  виконання аналізу аналогів у письмовій та графічній формі (зразок графічної форми дивись у додатку 1);
 •  вироблення ідей та варіантів;

(проведення дизайн-аналізу; взаємозв’язок між призначенням виробу і матеріалом, з якого він виготовлений; аналіз форми виробу; зв’язок між формою і функціональним призначенням виробу; способи ручної та механічної обробки матеріалів; кінцева обробка та оздоблення виробів).

1.3. Аналіз виробу:

 •  формування основних параметрів і граничних вимог;
 •  вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту;
 •  прогнозування результатів.

(сформувати критерії, що враховують інтереси споживача; критерії вибору матеріалу, розмірів виробу; критерії визначення технологічності виробу; екологічні, ергономічні критерії; критерії вибору способу виробництва та оформлення виробу).

ІІ

ІІ. Конструкторський етап:

2.1. Розробка початкових ідей:

 •  генерування ідей, розробка і складання ескізів, зарисовок (зразок виконання ескізів дивись у додатку 2);

(виконання ескізів, рисунків, моделей з паперу чи пластичних матеріалів таких як: пластилін, глина, гіпс та ін.).

2.2. Оцінка ідей для вибору найдосконалішої:

 •  оцінка ідей за розробленими критеріями, вибір найбільш вдалої за найбільшою кількістю позитивних якостей.

(аналіз ідей, ескізів, рисунків за сформованими критеріями, що враховують інтереси споживача; критерії вибору матеріалу, розмірів виробу; критерії визначення технологічності виробу; екологічні, ергономічні критерії; критерії вибору способу виробництва та оформлення виробу.)

2.3. Детальне відпрацювання кращої ідеї:

 •  розробка детального ескізу, креслення (дивись зразок в додатку 3);
 •  опис виробу;

(детальне відпрацювання проекту запропонованого викладачем; визначення необхідної технічної документації для виготовлення спроектованого виробу; розробка ескізу;виконання креслень; опис виробу.)

2.4. Добір матеріалів, інструментів та обладнання:

 •  підбір матеріалів;
 •  добір інструментів та обладнання.

2.5. Вибір технології:

 •  визначення та розробка технології обробки деталей;
 •  вибір технології з’єднання деталей;
 •  визначення технології оздоблення виробу;
 •  складання технологічної карти (зразок одного з варіантів технологічної картки дивись у додатку 4).

2.6. Економічне та екологічне обґрунтування (зразок розрахунку наведено в додатку 5):

 •  визначення затрат часу на проектування і виготовлення виробу;
 •  визначення кількості матеріалів на виріб;
 •  визначення собівартості виробу і його ціни;
 •  проведення екологічної експертизи виробу (зразок розрахунку наведено у додатку 6).

2.7. Мінімаркетингове дослідження (зразок наведено у додатку 7):

 •  вивчення попиту і пропозиції на спроектований виріб;
 •  розробка власного товарного знака (зразок наведено у додатку 8);
 •  пошук пропозиції і можливостей (шляхів реалізації спроектованого виробу).

2.8. Організація робочого місця і праці:

 •  обладнання робочого місця;
 •  визначення ергономічних і гігієнічних норм;
 •  визначення безпечних умов праці.

ІІІ

ІІІ. Технологічний етап:

3.1. Виконання технологічної послідовності виготовлення виробу:

 •  виконання операцій з виготовлення деталей;
 •  коректування технологічних операцій та режимів обробки;
 •  виконання складання виробу;
 •  виконання оздоблення виробу.

3.2. Самоконтроль власної діяльності:

 •  здійснення контролю якості обробки деталей;
 •  проведення контролю якості складання виробу;
 •  визначення якості оздоблення виробу.

3.3. Дотримання технологічної і трудової дисципліни, культури праці:

 •  слідкування та контроль за технологічною дисципліною;
 •  дотримання трудової дисципліни;
 •  виконання вимог культури праці;
 •  самовиховання.

3.4. Оцінка якості виробу:

 •  здійснення оцінки якості спроектованого і виготовленого виробу;
 •  порівняння власного виробу з відомими та теоретичними проектами.

4

ІV. Заключний етап:

4.1. Корегування виконаного виробу:

 •  порівняння виконаного проекту з запланованим;
 •  усунення недоліків і неполадок.

4.2. Випробування виробу:

 •  підготовка до випробування;
 •  виконання випробування;
 •  фіксація параметрів під час випробувань.

4.3. Самооцінка проекту:

 •  здійснення самоаналізу виробу;
 •  самооцінка діяльності і проекту.

4.4. Аналіз підсумків:

 •  аналіз проведеної роботи;
 •  підведення підсумків роботи.

4.5. Оформлення проекту:

 •  виконання і написання тексту опису проекту;
 •  оформлення товарного знаку виробу.

(виконання титульної сторінки, змісту, висновків та списку використаної літератури.)

4.6. Захист проекту

(учень проводить самооцінку діяльності на всіх етапах роботи над проектом та підводить підсумки роботи, вцілому, над проектом. Звичайно учень проводить дві оцінки. В першому випадку він сам проводить оцінку виробу і пропонує шляхи його удосконалення. У другому – він через проект аналізує процес проектування і виготовлення виробу. На цій стадії проходить потужне накопичення знань, коли учень розуміє, що і як оригінальніше зробити краще.)

Лише після того, як в учнів сформовані необхідні знання і практичні уміння вони починають працювати над відповідним етапом власного проекту на занятті і завершують його після занять під час самостійної індивідуальної роботи.

Для формування теоретичних знань і початкових практичних умінь вчитель добирає необхідний теоретичний матеріал та ознайомлює з ним школярів, розробляє і готує доцільні ознайомлювальні, пробні та тренувальні вправи і організовує відпрацювання школярами прийомів виконання технологічних операцій. Під час роботи учнів над власним проектом вчителю відводиться роль консультанта та критичного оцінювача.

При виконанні творчого проекту необхідно враховувати комплекс знань, умінь і навиків з основ наук (математики, фізики, хімії, креслення та ін.). Отож основну увагу необхідно приділяти закріпленню, розвитку й вдосконаленню раніше здобутих учнями вмінь і навичок, якісному засвоєнню знань з наукової організації праці.

При виборі видів обробки матеріалів необхідно враховувати індивідуальні особливості й інтереси та нахили учнів, наявність навчальної й матеріально-технічної бази школи з трудового навчання.

Проекти учні можуть розробляти індивідуально, парами у складі груп-бригад або колективно цілою групою або підгрупою з розподілом певних частин проекту (організаційна, технічна, технологічна, економічна, екологічна, маркетингова). Після завершення проекту здійснюється його захист в формі організації творчої виставки або демонстрації виробів та ін.

В процесі трудового навчання учні 7-8 класів повинні розробити та виконати творчі проекти для засвоєння та вдосконалення знань, вмінь і навиків, отриманих в 5-6 класах. Їм пропонується орієнтовний перелік об’єктів проектування (креслення деяких з них наведені в додатку 3).

Починаючи будь-яку розробку, передусім необхідно з’ясувати призначення об’єкту або його функцію. Потім визначити матеріали, з яких буде виконано виріб. Це дуже важливий момент: завдяки вдалому підбору матеріалів забезпечується міцність та безпека використання, а також створюється форма предмету. І наприкінці проектант замислюється про привабливість об’єкту. Саме це питання грає важливу роль при оцінюванні результатів його творчості споживачами.

Наскільки пов’язані ці поняття, з’ясуємо на прикладах. Як ви гадаєте, хтось купує взуття більшого розміру тільки тому, що воно гарне? У Вашій шафі є одяг з паперу? Наведіть приклади звичайних речей з неочікуваних матеріалів. (До речі, один японський модельєр сконструював сукню нареченої... з туалетного паперу! В основі його творчої концепції – функціональне призначення об’єкту, одноразовість використання.)

Загальні вимоги до об’єкту проектування:

 •  корисність (призначення);
 •  надійність;
 •  краса.

Зовсім не обов’язково діяти точно за схемою, визначеною цими загальними вимогами, під час проектування. Це процес творчий, і художній образ може скластися раніше, ніж форма чи навіть призначення розробки.

Враховуючи вказане вище визначено ряд критеріїв оцінювання проекту, які наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ

№ з/п

Критерії

1

Функціональність:

 •  раціональність розмірів;
 •  забезпечення вимог гігієни;
 •  забезпечення зручності в користуванні.

2

Комбінованість та технологічність:

 •  кількість операцій, використаних при виготовлені об’єкту;
 •  доцільність та доступність використання матеріалів, технік, технологій виконання згідно структури виробу (монолітна, каркасна, оболонкова).

3

Естетичність:

 •  форма об’єкту, її характеристика та доцільність;
 •  доцільність поєднання форми об’єкту з декором;
 •  корисність нововведень;
 •  якість та доцільність опорядження, оздоблення та захисту виробу (шліфування, лакування, фарбування, просмолювання та ін.);
 •  якість виконання декору.

4

Конструктивність:

 •  раціональне використання матеріалу;
 •  простота вирішення конструкції;
 •  надійність конструкції;
 •  експлуатаційна надійність.

5

Ергономічність:

 •  кількість часу, затраченого на виготовлення об’єкту;
 •  доцільність та кількість затраченого матеріалу на виготовлення об’єкту;
 •  відповідність виробу до зазначених функцій об’єкту.

На початку роботи над проектом, необхідно ретельно вивчити ситуацію. У цьому допоможе заповнення таблиці з технічними умовами проектування (див. таблиця 3).

Таблиця 3

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ (ФОРМА):

 1.  Назва об’єкту дизайну

 1.  Функція, призначення

 1.  Габаритні розміри

 1.  Аналіз існуючих аналогів (матеріал, форма, вимоги техніки безпеки і санітарної гігієни, естетика тощо)

 1.  Вимоги до об’єкту дизайну

 1.  Потенційний користувач

 1.  Побажання замовника (завіряються його підписом)

 1.  Фінансові можливості замовника

 1.  Виконавець проекту

 1.  Приблизний кошторис дизайнерської розробки

Технічні умови не тільки конкретизують роботу проектанта, але й документально підтверджують відповідальність замовника за кінцевий результат. Запропонована форма документа дозволить учням не тільки впорядкувати власні дії, а також запобігти багатьом непорозумінням у реальному проектуванні.

Після виконання розробки об’єкту, його ескізу або макету, складається пояснювальна записка, що має назву „Технічне обґрунтування проекту” і включає наступні розділи:

 1.  Назва об’єкту проектування –
 2.  Функція, призначення –
 3.  Габаритні розміри –
 4.  Вимоги, яким відповідає розробка:
 5.  Потенційний користувач –
 6.  Обґрунтування власної проект-пропозиції (коротка характеристика вашої розробки: форма, матеріали, техніка безпеки, естетика тощо) –
 7.  Ескіз або макет у масштабі –
 8.  Робочі креслення –
 9.  Кошторис –

Велику роль у проектуванні відводиться дизайну виробу, яку на виробництві відводяться дизайнеру. Професія дизайнера належить до галузі обслуговування, тому треба досконало оволодіти мистецтвом подобатися людям. Дизайнер повинен не тільки уважно вислухати замовника, але й вміти вірно визначити його побажання. Взагалі, вміння спілкуватися з людьми завжди стане вам у пригоді.

Складовими творчості є знання, практика і художня інтуїція. Практика без знань, так само як і знання без художньої інтуїції, приречені на невдачу. Ці нерозривні частини цілого важливо постійно розвивати.

„Функція. Форма. Гармонія” – це головне правило дизайну, якому підкорюється творчий процес. Щоб навчитися працювати на професійному рівні, не забувайте використовувати „Технічні умови проектування”. Це допоможе вам краще зрозуміти тему проекту, зорієнтуватися в існуючій ситуації. При захисті вашої розробки стане в пригоді складене заздалегідь „Технічне обґрунтування проекту”. Повірте, ваша праця ще здобуде високої оцінки!

Розглянемо приклад складання технічних умов на виріб „Підставка під гаряче”. Ця корисна річ знайдеться в кожній оселі. Зразок заповнення „Технічних умов проектування” наведеного у таблиці 4.

Таблиця 4

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ (ЗРАЗОК):

 1.  Назва об’єкту дизайну – підставка під гаряче.
 1.  Функція, призначення – термоізолювач.
 1.  Габаритні розміри – не більше за розмір 200×200 мм.
 1.  Аналіз існуючих аналогів (матеріал, форма, вимоги техніки безпеки і санітарної гігієни, естетика тощо): виконати ескізні замальовки та опис 5-ти підставок.
 1.  Вимоги до об’єкту дизайну – стійкість до дії температури, вологи, міцність до удару.
 1.  Потенційний користувач – дорослі та діти віком від 7 років.
 1.  Побажання замовника: надійність у використанні, наявність оригінального художнього оформлення, бажано з національним колоритом або елементами жарту.
 1.  Фінансові можливості замовника середні.
 1.  Виконавець проекту – Петренко О. А.
 1.  Приблизний кошторис дизайнерської розробки у межах цін на аналоги.

Робота над проектом будь-якого виробу, тим більше художнього, – це особлива область творчості зі своїми прийомами й методами.

Роботу над будь-яким проектом варто починати зі збирання як можна більшої інформації про потрібний виріб. Необхідно підібрати малюнки, фотографії подібних виробів, поміщені в книгах, журналах, мережі Інтернет, подивитися й виставочні експонати. При цьому варто проаналізувати переваги побачених виробів для того, щоб використати їх у своєму проекті.

Якщо ви не знайдете точних зразків, можна скористатися аналогами, тобто виробами, подібними із задуманим. У першу чергу варто вивчити їхню конструкцію, а потім художнє оформлення й проаналізувати, чи поєднується воно з формою.

Працюючи з ілюстраціями або оглядаючи експонати, бажано робити замальовки як загального виду виробу, так й окремих його фрагментів. Маючи в своєму розпорядженні тільки фотографії або ескізи, варто перемальовувати їх у більшому масштабі, близькому до реального. При цьому треба намагатися замалювати якнайбільше видів, щоб краще засвоїти форму виробу. Збирання інформації, її аналіз і відповідні висновки не є окремими етапами пошуку тієї або іншої форми, вони об’єднані в один творчий процес, в основу якого закладене єднання двох основ – технічної (функціональна й конструктивна форми) і естетичної (естетична форма) [6, 87-88].

Наводимо аналіз кухонних дощок приблизно однакової площі та масштабу (зразок графічних форм кухонних дощок дивись у додатку 1).

1-а дошка виконана на основі прямокутної форми, що спрощує технологію обробки і дає можливість використання більшої робочої площі та економії матеріалу. Оздоблення в основному виражається формою ручки та елементами декору і тонування фону. Негативом є погана ергономічність ручки та створення форми приблизної до квадрату.

2-га дошка виконана у формі риби, продовгуватої форми з оригінальним декором та достатньою робочою площею. Для виготовлення даного варіанту необхідно використати більше технологічних операцій на виготовлення форми по відношенню до 1-ї. Можна відмітити як негатив не ергономічну ручку та не ергономічне використання матеріалу так, як значна частина одрізатиметься для того, щоб показати оригінальну форму риби.

3-тя дошка має цікаву форму пташиної тушки, хоча вона складно проглядається, має достатню площу для обробки харчових матеріалів, різьблені заставки та оснащена ергономічною ручкою. Негативом є складна нестандартна форма трапецевидного виду та об’ємність її технологічної обробки;

4-та дошка має продовгувату форму нерозкритого бутона квітки, різьблені заставки, спрощену ергономічну ручку, має достатню робочу площу, виконана з невеликими затратами матеріалу. Негативом є спрощений варіант ручки та зміщення центру декору.

5-та дошка має продовгувату трапецевидну форму з різьбленою заставкою в центрі виробу, достатню робочу площу, оснащена ергономічною ручкою. Негативом даного виробу є зменшена площа ближче до ручки, та не ергономічне використання матеріалу при зменшенні робочої площі біля ручки, неправильно підібраний матеріал (для кухонних дощок небажано використовувати смолянисті та м’які породи деревини);

6-та дошка має прямокутну форму, що зменшує витрати матеріалу, достатню робочу площу, декоровані заставки. Негативом є складна та не ергономічна декоративна ручка, складний технологічний орнамент.

Виконавши аналіз наведених дощок найоптимальнішим варіантом у проектованому виробі було б поєднати ручку 5-тої дошки з основою 6-тої, найхарактернішою є 2-га, і оригінальним було 3-тє рішення.

Ознайомившись із аналогами й одержавши точні знання про свій виріб, починають виконувати перші орієнтовні ескізи його зовнішнього вигляду, щоб при подальшому пошуку прийти до потрібної форми. Спочатку ескізи виконують, не дотримуючись строго масштабу й не вимальовуючи деталі, тому що на цьому етапі важливіше всього зафіксувати загальний вигляд виробу. Після того як остаточно вирішено, що форма в цілому відповідає висунутим вимогам, наступає черга більше детального ескізу, причому для виробу більших розмірів його виконують у масштабі, а малих розмірів – у натуральну величину. Ескізи бувають лінійні, графічні й об’ємні. Лінійні ескізи виконують контурними лініями, графічні, за допомогою світлотіні, затушовуючи відповідні місця олівцем, а об’ємні найчастіше виготовляють із грубого паперу або картону.

Систематичне виконання ескізів у значній мірі прискорює процес роботи над проектом і дозволяє попередити багато помилок і багаторазових переробок. Жоден із пробних начерків не слід викидати, яким би невдалим він не здавався на перший погляд. Порівняння варіантів на всіх етапах роботи над проектом дає можливість вибрати найкращий, і часто буває, що той варіант, що спочатку був відкладений, виявляється кращим серед наступних (див. додаток 2).

Попередні пробні ескізи роблять переважно олівцем і від руки на низькоякісному папері. У роботі використають м’які олівці вітчизняних марок 3М-4М або імпортні марок 3В-4В. Непотрібні або неправильні лінії, нанесені такими олівцями, легко стираються. Крім того, ними легко наносити світлотіні.

Було б зовсім неправильно зробити такий висновок зі сказаного – усім рекомендується та сама послідовність у роботі над проектом. Наприклад, зовсім не обов’язково, щоб кожен відразу ж після збирання ілюстративного матеріалу приступав до замальовки ескізів або до пошуку форми в тоні й кольорі. Усі люди різні й творять по-різному. Одні нездатні почати графічні роботи доти, поки не будуть мати перед собою хоча б приблизної об’ємної моделі з паперу або картону. Така модель служить їм як би прообразом майбутнього виробу. Інші ж ведуть пошук одночасно як в об’ємі (створюючи модель), так і на папері й в кольорі.

Першим конкретним проектом для аматора може стати найпростіший за формою й конструкцією виріб, наприклад, декоративна коробочка або скринька. Якщо ж вона здасться складною, можна почати й з більш простих речей, для яких в явному виді відсутня об’ємна форма. Це можуть бути підставки під серветки, полички, рамочки, кухонні дошки й т. ін.

Коли ескіз готовий і детально продумана функціональна форма, тобто коли зовнішній вигляд майбутнього виробу відповідає його призначенню, можна переходити до виготовлення креслень у відповідному масштабі. Якщо спочатку цей етап роботи над проектом можна опустити, то з ростом майстерності він повинен стати одним з найголовніших.

Креслення компонують на аркуші паперу горизонтально або вертикально в залежності від характеру виробу. Спочатку виконують креслення, що відображають тільки зовнішні обриси виробу. Їх доцільно робити в трьох проекціях: фас – вид спереду, план – вид зверху, профіль – вид збоку. На кресленні наносять натуральні розміри або ставлять відповідний масштаб.

Далі, якщо це необхідно, роблять креслення в розрізі, вказуючи на внутрішню будову виробу, особливо необхідно вказати конструктивні елементи, місця з’єднань, профілі. Часто після цього яснішає, як зв’язані між собою зовнішній вигляд і внутрішнє заповнення конструкції, чи немає нічим не обґрунтованих порожнеч, наявність яких приводить іноді до небажаного збільшення виробу.

Готовим художньо-конструкторським проектом звичайно вважають сукупність креслень у трьох проекціях і перспективний малюнок, тобто загальний вигляд виробу. Усе виконують олівцем, щоб мати можливість виправити допущені помилки. Причому відразу ж варто добре скомпонувати виріб на площині, тобто розмістити зображення на папері так, щоб вони не виходили за краї аркуша, щоб не були явно зміщені нагору, вліво – вправо (зразки креслень робіт дивіться у додатку 3).

Визначивши структуру майбутнього виробу й підготувавши його креслення, остаточно продумують організацію й технологію його виготовлення. Проектувальник в одній особі поєднує й керівника робіт, і технолога, і дизайнера, і художника, і ще цілий ряд суміжних професій. Тому й окремо необхідно розробити технологічну картку, в якій занотовують організацію роботи й послідовність операцій. На підставі таких записів і креслень виробу підбирають матеріали. У виробничій справі це надзвичайно важливий етап, тому що в ряді випадків наявність або відсутність того чи іншого матеріалу істотно впливає на задум і художньо-естетичну цінність виробу. Тут доречно зробити одне важливе зауваження. Не приступайте до виготовлення частини виробу з розрахунком на те, що інші ви доробите потім, коли з’явиться потрібний матеріал. Це розслабить вас, затягне час виготовлення, може привести до поломки готової частини, причому обов’язково захламиться майстерня або робоче місце. Найкраще, якщо ви будете працювати над виробом, як говориться, на одному подиху, не розпорошуючись на інші проекти.


Додаток 1

ГРАІФІЧНА ФОРМА

ДИЗАЙН-АНАЛІЗУ ОДНОТИПОВИХ ВИРОБІВ

(кухонна дошка)

                              1                                              2                                                 3

                         4                                                 5                                             6

Дошки 2, 3, 4, 6 подані за: [5, 32-33]


Додаток 2

ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ПОЧАТКОВИХ ЕСКІЗІВ

(кухонна дошка)

Подано за: [5, 34]


Додаток 3.

Додаток 3.1

ЗРАЗКИ КРЕСЛЕНЬ ВИРОБІВ

З ДЕРЕВИНИ

КУХОННИЙ НАБІР

 Додаток 3.2

КУХОННА ПОЛИЧКА


Додаток 3.3

СІЛЬНИЧКА

Додаток 3.4

ЯЩИК ДЛЯ СОЛІ


Додаток 3.5

СТУПКА З ТОВКАЧИКОМ

Додаток 3.6

ШКАТУЛКА


Додаток 3.7

ПИСЬМОВИЙ НАБІР


Додаток 4

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА НА ВИГОТОВЛЕННЯ КУХОННОЇ ДОШКИ ДЕКОРАТИВНОГО ТА УТИЛІТАРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

з/п

Зміст і послідовність операції

Графічне зображення операцій

Виріб

кухонна дошка

Габаритні розміри

325x150x15

Матеріал

дерево (бук), дошка

Обладнання і пристрої

Інструменти:

Час

Робочі

Вимірювальні

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Підібрати заготовку (1) для виготовлення кухонної дошки

Випиляти заготовку

Виконати шліфування заготовки

Розмітити заготовку за шаблоном

Випиляти виріб із заготовки

Виконати формування фасонних елементів з країв заготовки

Верстак столярний, підкладна дошка (2)

Верстак столярний, брусок для шліфувального паперу

Верстак столярний

Верстак столярний, столик або пристрій для випилювання лобзиком

Верстак столярний

Ножівка,

олівець

Шліфувальний папір

Олівець

Лобзик, шило

Кальовка, шліфуваль-ний папір

Рулетка

Рулетка, кутник

Шаблон

Шаблон

2хв

2хв

8хв

5хв

15хв

6хв

1

2

3

4

5

6

7

7.

8.

9.

10.

11.

Проґрунтувати заготовку

Виконати декоративний розпис на поверхні виробу

Провести лакування виробу в декілька етапів

Просушити виріб

Проконтролювати виріб

 

Верстак столярний

Верстак

столярний

Верстак столярний з витяжним пристроєм

Камера для просушуван-ня

Пензель, клей ПВА

Пензлі, олійна чи гуашева фарби,

олівець

Лак, пензель

Лінійка, шаблон

6 хв

40хв

30хв

24г

2хв


Додаток 5

ЗРАЗОК РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ І ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ ТАРІЛІ

1.Визначення собівартості виробу, для виробництва якого потрібні наступні витрати

1.1.Розрахунок матеріальних витрат (табл.5.1)

Таблиця 5.1

Розрахунок витрат матеріалів

Матеріал

Ціна одиниці вимірювання, грн

Витрата матеріалів

Вартість витрат,

грн. (Вмат)

Брусок липовий

Клей ПВА

1000 грн/м3

7 грн/кг

0,0063 м3

0,050 кг

6,3

0,35

Усього

6,65

1.2.Вартість витрат на електроенергію під час роботи

а) роботи на токарному деревообробному верстаті tв =1год.

б) двигун електроприводу має потужність Рв=350Вт=0,35кВт

в) за час роботи верстат споживає відповідно електроенергію

Евв ∙ tв=0,35кВт · 1год.=0,35кВт ∙ год.

г) при тарифі на електроенергію 0,25 , вартість спожитої електроенергії складає

Ве=0,25 · 0,35=0,09 грн

Матеріальні витрати Мвматс = 6,65 грн + 0,09 грн = 6,74 грн.

1.3.Розраунок оплати праці Роп., на підставі, що оплата праці працівника 3-го розряду складає:

=2,61;

Тривалість виготовлення тарілі 12 год.

Роп.=2,61 12 год.= 31,32 грн.

1.4.Розрахунок податку на заробітну плату.

Податок на заробітну плату на інші податки складають 15% від заробітної плати Ор.=0,15 ∙ 31,32грн.= 4,698 грн.

1.5.Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти та обладнання Аоб.:


Таблиця 5.2

Амортизаційні відрахування на інструменти та обладнання

Інструменти та обладнання

Вартість, грн

Час зносу обладнання, рік

Амортизаційні відрахування 10%, грн

Амортизаційні відрахування на виготовлення тарілі, грн

Верстат СТД-120

2000

15

0,01

Рейер

5

5

0,0002

Мейсель

5

5

0,0002

Штангенциркуль

50

15

0,0003

Олівець

0,5

0,1

0,000002

Циркуль

1,0

5

0,0004

Пензлик

1,0

0,5

0,00001

Косячок

10,0

5

0,01

Круглі стамески

10,0

5

0,01

Усього: 0,03

,

де: 0,1 – коефіцієнт, що враховує 10% від вартості обладнання;

В – вартість обладнання (грн);

N – час зносу обладнання в днях

1.6.Визначення загальної собівартості виготовлення виробу

6,74+31,32+4,07+0,03=42,16 грн

1.7. Визначити величину прибутку внаслідок реалізації виробу, який складає 10-25% від собівартості

1.8. Визначити договірну ціну (Цд) реалізації виробу, як суму за пунктами 1.6.-1.7

Цд = 42,16 грн+7,6 грн = 49,76 грн


Додаток 6

ЗРАЗОК РОЗРАХУНКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ТАРІЛЕЙ

1. Визначити коефіцієнт замкненості виробництва тарілі () з урахуванням вторинної переробки відходів

, де

Нт – фактичне споживання природних ресурсів на одиницю виготовленої продукції (кг);

Онз – маса не перероблених відходів (кг).

Кз =

2. Визначити коефіцієнт відходу ємності виробництва тарілі (Кв):

Кв =, де

Рн – довідниковий коефіцієнт (для відходів з деревини він становить 19);

Кв = = 0,32

3. Визначити коефіцієнт екологічності виробництва (Ке) за умови, що відходи будуть перероблені:

Ке = 1-Кв = 1 - 0,32 = 0,68

4.Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва (Кб) з урахуванням вторинного використання відходів:

Кб =

5. За одержаною величиною коефіцієнта безвідходності виробництва (Кб) визначити екологічність виробництва тарілі.

За умови повного використання відходів Кб=1. При Кб = 0,9…1 – виробництво є безвідходне і екологічно чисте. При Кб = 0,8…0,9 – виробництво маловідходне. При Кб менше 0,7 виробництво відходне.

Отже, на основі одержаного результату (0,83) можемо зробити висновок про те, що виробництво декоративної тарілі є маловідходним.


Додаток 7

ЗРАЗОК МАРКЕТИНГОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ОБ’ЄКТУ ПРОЕКТУВАННЯ

(за матеріалами Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка)

1. Характеристика товарних властивостей виробу

Можливість просування проектованої декоративної тарілі на цільовий ринок виробів декоративно-ужиткового призначення передбачає необхідність внесення до її конструкції змін, доопрацювань або модифікацій:

 •  виконання сюжетного і орнаментального зображення різними технологіями: різьблення геометричне, декоративний розпис, контурне різьблення, випалювання та їх поєднання;
 •  діаметр тарілі може варіювати у межах від 100 до500 мм.

Тому можливо створити декілька із вказаних варіантів дослідних зразків тарілей з метою перевірки реакції покупців. Після цього будуть прийняті кінцеві рішення стосовно конструкції на оформлення декоративної тарілі, ціни, умов постачання і продажу.

Вихід на ринок з новим видом декоративно-ужиткового виробу визначає стратегічну (на 1-5 років) мету маркетингу. Збільшення на ринку долі спроектованого нами виробу можна досягти декількома шляхами:

 •  створити більш сприятливий образ товару через інтенсивну рекламу;
 •  представити нові модифікації товару;
 •  зробити доступною ціну виробу.

З метою реалізації обраної нами маркетингової стратегії необхідно визначитися із ринковою тактикою на найближчі місяці року:

– в разі зниження проектованого об’єму продажу виробів будемо застосувати наступні тактичні маркетингові прийоми: форсування рекламної діяльності, стимулювання збуту за допомогою зниження цін, перевірка якостей тарілей, їх споживчих властивостей з наступними рекомендаціями виробництву;

– у випадку, якщо об’єм виробництва тарілей не встигатиме за зростанням попиту, можливими є наступні варіанти тактичних маркетингових заходів: збільшення масштабів виробництва, підняття цін, скорочення витрат на рекламу.

2. Розподіл і збут спроектованої тарілі

Спочатку виявляємо можливості освоєння ринку спроектованою таріллю. Для цього здійснимо сегментацію ринку, визначивши географію, загальну кількість і категорію потенційних покупців, які можуть придбати виріб.

За географічним (регіональним) критерієм сегментації ринку, потенційними споживачами декоративних тарілей можуть стати туристи, шанувальники національних традицій у прикладному мистецтві, а також люди орієнтовані на споживання певного типу (шанувальники природи, декоративно-ужиткового мистецтва, мисливці). При плануванні рекламної компанії слід врахувати цільові групи людей, які є читачами журналів, слухачами радіо і телебачення з мисливства, природи, декоративно-ужиткового мистецтва.

Види і характеристики варіантів декоративних тарілей пропонованих для реалізації визначаються проектувальником. На підставі наявного переліку пропозиції тарілей і можливих сегментів ринку їх реалізації складемо ринкову сітку можливостей його освоєння.


Таблиця 7.1

Зразок сітки прикидки цільового ринку

Характеристика сегментації ринку

Види характеристики тарілей

Таріль з геометричним різьбленням

Таріль з декоративним розписом

Таріль з рельєфним різьбленням

Таріль з різьбленням та інкрустацією

Таріль декорована випалюванням

Таріль з комбінованим декоруванням

1. Туристи

2. Шанувальники мистецтва

3. Шанувальники природи

4. Мисливці

5. Читачі газет і журналів про природу, мисливство

6. Читачі газет і журналів з мистецтва

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Виходячи з сітки прикидки цільового ринку, збут спроектованої тарілі можна здійснити за всіма шістьма обраними сегментами ринку.

Можливості конкуруючих підприємств стосовно довгострокового освоєння ринку виробами аналогічного призначення реалізується у художніх салонах, магазинах дарів природи, сувенірної продукції в м. Рівне. Стратегічною метою конкурентів є підтримка їх переваги в асортименті, якості в умовах зростаючої конкуренції. Місце і доля декоративних тарілей в загальній виробничій структурі конкурентів складає 3%.

Можливими способами продажу декоративних тарілей можуть бути ярмарки, виставки-продажі та інші.

3. Просування продукції на ринку

Метою рекламування декоративних тарілей є досягнення об’єму продаж 1 таріль за тиждень, а також розширити долю споживачів, які б мали стійке уявлення про нашу продукцію.

Рекламний бюджет на одну реалізовану таріль складатиме вартість одного рекламного оголошення в рекламній щотижневій газеті і складатиме 5 грн.

Приймаючи рішення про купівлю декоративної тарілі споживачі можуть керуватися такими мотивами емоційного характеру:

– почуття переваги: багато споживачів здійснюють купівлю з метою здаватися кращими за інших;

– бажання відрізнятися від інших, яке виражається в прагненні купувати оригінальні речі;

– розваги , що побуджують споживачів робити покупку внаслідок бажання звільнитися від одноманітного монотонного життя;

– імітація або наслідування: багато споживачів бажають відрізнятися від інших, імітувати стиль життя відомих людей, людей цікавих захоплень і інтересів;

– бажання, потреби „поторгуватися”: такі прийоми залучення клієнтів, як скидки на товар, або ж обіцянки дати щось безкоштовне, якщо покупець придбає товар на певну суму і т. ін.;

– бажання витрачати гроші: частину покупок, наприклад, туристи, здійснюють лише тому, що „гроші пропалюють кишені”.

Купівля декоративної тарілі може бути викликана мотивацією покупців раціонального характеру, які ґрунтуються на прагненні споживачів зекономити на чомусь, купити щось високоякісне і практично-корисне:

– економія: скидки на виріб, виходячи з бажань покупця зекономити;

– корисність: цілеспрямоване використання виробу може грати основну роль у прийнятті рішення про купівлю.

Враховуючи споживчі мотиви визначених ринкових сегментів вибираємо тему, яка сприятиме досягненню цілей рекламної програми. Оскільки виробництво декоративних тарілей є не великим і потребує швидкого ефекту в тему реклами включаємо такі мотиви як економічність (висока якість при низькій вартості), а також емоційні мотиви (оригінальність, символічність виробів, стильність, надання яскравості інтер’єрам).

Розробляючи рекламний текст ми визначаємо візуальний спосіб його відтворення. Акцент рівною мірою робитимемо як на словесну рекламу, так і на рекламну картинку.

Виходячи з визначених споживчих мотивів найбільш яскравими і дієвими словами і фразами можуть бути:

– найкраща прикраса для інтер’єру;

– оригінальність, стильність, композиції;

– доступна ціна;

– символіка зображень: птах-символ легкості, швидкості, повітря; горобина з листям – символ захисту і підтримки дерева життя; зігнуті гілки дубу – символ сили і мужності.

Картинкою, що супроводжує текст реклами може бути зразок зображення декоративної тарелі.

Доступність текстових реклам в частині оригінальності та символічності зображень композиції – для туристів, прикраса для інтер’єрів та стильність – для мисливців, шанувальників мистецтва і природи; доступність ціни – для масових читачів газет і журналів.

„Текстовка” матиме вигляд коротких прямих повідомлень у місцевих газетах, оскільки це передбачає мінімальні витрати на один рекламний контакт із споживачами. Частота охвату споживачів рекламою в газеті 1-2 рази на тиждень.

4. Здійснення ціноутворення проектованої тарілі

Рівень цін на декоративні тарелі у конкуруючих підприємств складає 100-150 грн.

Невисока ціна нашого виробу пояснюється обмеженістю використаних технік виконання композицій: токарство і рельєфне різьблення. В разі доповнення композиції розписом, випалюванням, лакуванням, інкрустацією якість виробу зростатиме, а разом з цим зростатиме і його ціна.

Тому першою реакцією на ціни конкурентів буде постачання для збуту тарілей, що мають нижчу ніж у конкурентів ціну.


Додаток 8

ОРІЄНТОВНІ ЗРАЗКИ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь «Технологія» // Управління школою. – 2004. - №4. Лютий. – С. 26-28.
 2.  Коберник О. М., Бербец В. В., Сидоренко В. К., Ящук С. М. Методика навчання учнів 5-9 класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу. Навчально-методичний посібник. – Умань: УДПУ, 2004. – 114 с.
 3.  Коберник О. Розробка творчих проектів на уроках технічної праці // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – №1. – С. 41-45.
 4.  Сидоренко В. Проектно-технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання школярів // Трудова підготовка в закладах освіти . – 2004. − №4. – С. 2-4.
 5.  Кавас Касьян. Самовчитель різьбяра. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 48 с.
 6.  Шемуратов Ф. А. Выпиливание лобзиком. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 208 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8346. Китайская народная республика 1.97 MB
  Выдвигается в мировые экономические и политические лидеры. Пять принципов мирного сосуществования – в конституции страны. Хунвейбины и Цзаофани громили учебные заведения и университеты. Публичные казни представителей интеллигенции и перевоспитание.
8347. Джентльменский набор костолома или компоненты традиционного обучения боевым искусствам в Китае 217.5 KB
  Джентльменский набор костолома или компоненты традиционного обучения боевым искусствам в Китае. Очень часто можно услышать про разные стили, что в одном только удары, и нет бросков, в другом - нет техники ударов ногами, еще где-то не используют захв...
8348. Экономика Китайской Народной Республики 31 KB
  Экономика Китайской Народной Республики Экономика Китайской Народной Республики - 2-я экономика мира по объёму ВВП (на 2010 год). При оценке ВВП страны необходимо учитывать, что данные за прошлые годы регулярно пересматриваются в сторону пов...
8349. Феодальный Китай под властью цинской монархии 96.45 KB
  Феодальный Китай под властью цинской монархии План. Крестьянская война XVII в. Захватнические войны Цинов. Первая опиумная война. Крестьянская...
8350. Фразеология китайского языка 86 KB
  Классификация фразеологизмов. В соответствии со своими дифференциальными признаками (лексико-семантическими и грамматическими), а также особенностями функционирования или способами существования в речевой цепи, фразеологизмы подразделяют на соответс...
8351. Маньчжуры и династия Цин в Китае 55.5 KB
  Маньчжуры и династия Цин в Китае За полтора века затянувшейся политической борьбы в верхах за необходимые стране реформы процесс разорения крестьян достиг крайней степени. Снова оживилась деятельность тайных обществ типа Белого лотоса. Год от года...
8352. Китайские игры. Го в Древнем Китае 68 KB
  Го в Древнем Китае Содержание: 1. Введение. 2. Легенды о мудрых королях и гадания. 3. Го и война. 4. Го в классике. 5. Сумбур в Хань- и Вей-времена. 6. Литература. 1. ВВЕДЕНИЕ Китайской игре Вей-чи (Weichi,Weiqi), более известной у нас под ее...
8353. Main trends in the government’s policy on internationalization 71 KB
  Main trends in the governments policy on internationalization Internationalization of higher education is a reality. The Russian higher educational institutions have at their disposal much less funds than universities in the developed co...
8354. История древней Индии и Китая 37.5 KB
  Особый расцвет в индии наступает с 5-6 веков н.э, начинается процесс урбанизации. Ahimsa - не причинение вреда всему живого. Начинается развитие товарно-денежного обращения. Члены всех 4-ех варн отходили от своих традиционных занятий...