20926

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ І ФОТОРЕЛЕ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Величина напруги необхідної для зняття характеристик встановлюється за допомогою відповідних потенціометрів а світлового потоку перемикачами розташованими під вікном з фотоелементами. Порядок виконання роботи Зібрати схему дослідження вакуумного фотоелемента СЦВ3 рис. Рис.

Украинкский

2013-08-01

806 KB

20 чел.

 Лабораторна робота № I

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ І ФОТОРЕЛЕ

Мета роботи - вивчити конструкцію, принцип роботи і характеристики різних фотоелектричних приладів; ознайомитися з простою схемою фотореле.

Вказівки до виконання роботи

1. Перед виконанням роботи необхідно уважно ознайомитися з лабораторним стендом, з'ясувати призначення перемикачів і регуляторів, визначити, де знаходяться досліджувані прилади на схемі, прочинити вікно в стенді і розглянути прилади, встановлені за світлозахисним екраном.

2. Встановити ручки регуляторів напруги на стенді в крайнє ліве положення. Встановити тумблери вибору світлового потоку F1,F2 в нейтральне положення. Підключити шнур живлення в розетку з напругою      220 В.

3. Включити стенд тумблером  "МЕРЕЖА" ; при цьому спалахує сигнальна лампочка.

4. Схеми збирати за допомогою відповідних перемикачів (тумблерів). Величина напруги, необхідної для зняття характеристик, встановлюється  за допомогою відповідних потенціометрів, а світлового потоку - перемикачами, розташованими під вікном з фотоелементами. 

Порядок виконання роботи

  1.  Зібрати схему дослідження вакуумного фотоелемента  СЦВ-3 (рис. I.I).

Рис.1.1.

2. Зняти вольтамперні характеристики:  при для двох значень світлового потоку: F1 і F2 . Одержані результати занести в табл. I.1.

Таблиця I.I.

Ua,  В

0

5

10

25

50

75

100

150

F1

Ia, мкА

F2

Ia, мкА

3. Побудувати на одному графіку обидві вольтамперні характеристики і розрахувати динамічну чутливість фотоелемента при F1 = 0,3 лм і  F2 = 0,6 лм.

     4. Зібрати схему для дослідження газонаповненого фотоелемента ЦГ-3 (рис. 1.2). 

Рис.1.2.

5. Виконати дослідження відповідно до пп. 2 і 3 для

газонаповненого фотоелемента (результати занести в табл. I.2).

        Таблиця 1.2.

Ua,  В

0

5

10

25

50

75

100

150

F1

Ia, мкА

F2

Ia, мкА

6. Зібрати схему дослідження фоторезистора ФСК-Г1 (рис. 1.3).

7. Зняти вольтамперні характеристики:  при для двох значень світлового потоку: F1 і  F2 . Одержані результати занести в табл. 1.3.

Рис.1.3.     

Таблица 1.3

U,  В

0

10

20

30

40

50

60

70

F1

I, мкА

F2

I, мкА

        

8. Побудувати на одному графіку зняті характеристики фоторезистора. Розрахувати світлові опори фоторезистора для двох значень світлового потоку: F1 =0,3 лм  і F2 = 0,6 лм. Розрахувати динамічну чутливість фоторезистора при напрузі, рівній 50 В.

9. Зібрати схему дослідження фотодіода ФД-1 при роботі  у фотогенераторному режимі (рис. I.4).

10. Зняти характеристики навантажень: значень світлового потоку:  при для двох значень світлового потоку: F1 і  F2.

Одержані результати занести в табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Rн, кОм

300

100

5,1

3

  2

  1

 0,1

  0

F1

Iн, мкА

Uн, мВ

F2

Iн, мкА

Uн, мВ

     

Рис.1.4.

11. Побудувати на одному графіку характеристики навантажень. Розрахувати динамічну чутливість при  Rн =5,1 кОм.

12. Розрахувати і побудувати зовнішню характеристику фотогенератора  при для двох значень світлового потоку: F1 і  F2..

13. Зібрати схему дослідження фотодіода ФД-1 у фотоперетворюваль-ному  режимі (рис.1.5).

    Рис.1.5.

14. Зняти характеристику  навантаження  для двох значень світлового потоку: F1 і  F2 і зворотньої напруги Езв= 10 В.  Результати занести в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Rн,  кОм

300

100

5,1

  3

2

  1

 0,1

 0

F1

Iн, мкА

F2

Iн, мкА

15. Побудувати характеристики навантажень на одному графіку. Виконати їх порівняльний аналіз.

16. За даними п.14 розрахувати і побудувати вольтамперну характеристику фотодіода ФД-1 для світлового потоку F1 :     при .

17. Зібрати схему дослідження фотореле (рис. 1.6).

Рис.1.6.

18. Змінюючи напругу живлення освітлювальної лампи Л2, визначити поріг спрацьовування фотореле по моменту початку свічення лампочки.

19. Зробити висновки по роботі.

Стислі теоретичні відомості

До фотоелементів відносяться  прилади, що перетворюють енергію оптичних випромінювань (зокрема, світлових) в електричний  струм.

Розрізняють фотоелементи із зовнішнім і внутрішнім фотоефектами. У основі зовнішнього фотоефекту лежить явище фотоелектронної емісії, в результаті якої  кванти випромінювання оптичного спектру викликають вихід електронів з поверхневих шарів речовини. Внутрішній фотоефект має місце, коли кванти випромінювання збільшують число вільних носіїв  зарядів в речовині. Внутрішній фотоефект приводить до зміни провідності речовини або до виникнення в приладі внутрішньої ЕРС.

Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом..  Згідно квантової теорії світла світловий потік є потоком фотонів (квантів електромагнітної енергії). Проникаючи в метал, фотони взаємодіють з електронами, віддаючи їм свою енергію. Якщо енергія кванта буде достатньо великою, електрон може покинути метал. Умови фотоелектронної емісії (закон Ейнштейна) записуються таким чином:

,   

де Е - енергія, якою володів електрон в металі до взаємодії з квантом;  hν- енергія кванта; Wo- потенційний бар'єр на межі метал - вакуум (робота виходу).

Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом бувають двох типів: вакуумні і газонаповнені.

         Вакуумний фотоелемент показаний на рис.  1.7,а.. У вакуумній скляній колбі розміщені катод К і анод А . Катод у вигляді тонкого шару світлочутливого матеріалу нанесений на внутрішній поверхні скляної колби. Анод виконується у вигляді кільця, щоб він не перекривав шлях світловому потоку до катода. Електрони, що емітуються  фотокатодом, йдуть до анода під дією електричного поля, створюваного анодною напругою.

 

          а)                               б)

     Рис.1.7.

     Газонаповнені фотоелементи (рис.1.7,б)  відрізняються від вакуумних тим, що вони заповнені деякою кількістю інертного газу для збільшення струму за рахунок виникнення несамостійного газового розряду. Про якість фотоелемента судять по його характеристиках і параметрах.

Вольтамперні характеристики показують залежність струму фотоелемента від значення анодної напруги при постійному світловому потоці:

На рис.  1.8 показані вольтамперні  характеристики для різних ., світлових потоків для вакуумного фотоелемента (криві 1,1" і 1") і газонаповненого фотоелемента (криві 2,2', 2"). На першому ступені підйому напруги фотострум наростає швидко, що обумовлене фокусуючим полем, що росте. Коли всі електрони, що емітуються  катодом, досягають анода, наступає режим насичення (у вакуумних фотоелементах).

Характеристики газонаповнених фотоелементів    не мають явно вираженої зони насичення. При збільшенні струму  до значення емісії фотокатода крива злегка загинається, але при подальшому збільшенні анодної напруги струм починає збільшуватися завдяки виникненню  несамостійного темнового  розряду в газі. Відношення струму при робочому режимі в газонаповненому фотоелементі до струму насичення, який визначається початком вигину характеристики, називається коефіцієнтом газового посилення.

Розряд залишається несамостійним до тих пір, поки напруга на аноді не досягне напруги запалення Uз, при якому у фотоелементі виникає самостійний тліючий розряд, що приводить до псування катода. Тому у всіх випадках роботи з газонаповненим фотоелементом необхідно, щоб .

Основною характеристикою фотоелемента є світлова характеристика, що показує залежність струму фотоелемента від світлового потоку при постійній анодній напрузі (рис. I.9), 

  Рис.1.8.      Рис.1.9.

Нормальною світловою характеристикою є пряма    лінія  за умови, що напруги на аноді вистачає для забезпечення режиму насичення. Фотоелементи звичайно використовуються для того, щоб без спотворення перетворити зміни світлового потоку в коливання електричного струму, тому лінійність світлової характеристики є однією з основних вимог, що пред'являються до фотоелементів,

Основним параметром фотоелемента є  його чутливість. Розрізняють інтегральну і спектральну чутливості фотоелемента.

Інтегральна чутливість характеризує здатність фотоелемента реагувати на дію світлового потоку, що містить світлові коливання різних частот від ультрафіолетової до інфрачервоної.

Спектральна чутливість характеризує здатність фотоелемента реагувати на світлові коливання певної частоти. Кількісно чутливість визначає фотострум, створюваний у фотоелементі світловим потоком в 1 лм, і вимірюється в мікроамперах на люмен на прямолінійній ділянці світлової характеристики, мкА/лм:

У загальному випадку користуються поняттям динамічної чутливості, мкА/лм:

При розрахунках по експериментальних кривих прийняти:

До фотоелементів з внутрішнім фотоефектом відносяться напівпровідникові фотоелементи, що змінюють під дією світла свій опір за рахунок збільшення в ньому числа вільних носіїв (електронів і дірок). Одержуючи енергію від світлового потоку, електрони переходять в зону провідності. Якщо до  такого напівпровідника прикласти деяку напругу, то значення протікаючого в ланцюзі струму залежатиме від освітленості. На відміну від електровакуумних фотоелементів резистори мають двосторонню провідність. Промислові типи фоторезисторів виготовляються з сірчистого свинцю, сірчистого вісмуту, сірчистого кадмію.

Вольтамперна характеристика фоторезистора лінійна (рис.1.10). Для оцінки фоторезистора користуються поняттям питомої чутливості :  Кс  - інтегральна чутливість, віднесена до 1 В прикладеної напруги.

По вольтамперних  характеристиках визначають світловий опір Rсв:        ,

де - струм, що виникає під дією світлового потоку;

і темновий опір :        ,

де - струм при F = 0.

Світлова характеристика фоторезистора (рис. 1.11) нелінійна.

              

   Рис.1.10.                       Рис.1.11.

Тому електричний режим роботи кола, що містить фоторезистор, доводиться розраховувати по окремих точках характеристик.

В порівнянні з електровакуумними  фотоелементами фоторезистори мають більш велику чутливість, менші габаритні розміри і характеризуються відносно невеликою зміною параметрів від часу. Тому вони широко застосовуються в якості світлових датчиків. Їх недоліки: інерційність; відсутність прямої пропорційної залежності між фотострумом і освітленістю, залежність від температури навколишнього середовища. Фоторезистори широко застосовуються у фоторелейних схемах. Властивість фоторезистора різко змінінювати опір при переході від затемненого стану до освітленого за умов відносно малих змін світлового потоку використовується для управління електромагнітним реле.

Принцип роботи  фотодіода заснований на виникненні ЕРС при освітленні електронно-дірчастого переходу.

Фотодіоди складаються з двох домішкових напівпровідників з різними типами електричної провідності, на межі між якими створюється р-n перехід. Якщо р-п перехід піддати опромінюванню, то кванти світла, руйнуючи ковалентні зв'язки, створюватимуть нові пари електрон-дірка. За рахунок дії поля р-п переходу ці заряди швидко розділяються: електрони йдуть в            n-напівпрвідник, дірки - в р-напівпрвідник. У зовнішньому колі з'явиться струм, а на опорі навантаження - напруга. Струм в навантаженні називається фотострумом, а напруга на навантаженні - фотоЕРС.

Описаний режим роботи, при якому відбувається пряме перетворення світлової енергії в електричну, називається фотогенераторним режимом (див. схему на рис.  1.4).

Фотодіоди можуть бути використані в ланцюгах із зовнішнім джерелом Е, в так званому фотоперетворювальному режимі, із зворотним  включенням (рис.1.5).

Інтегральна чутливість напівпровідникових фотоелементів значно вища, ніж у фотоелементів із зовнішнім  фотоефектом.

Фотоелементи широко застосовуються в пристроях промислової електроніки для контролю стану освітлення, положення нагрітих тіл в просторі, прозорості середовищ, розмірів виробів, якості обробки їх поверхонь і т.д.

Контрольні питання

  I. Основні характеристики і параметри фотоелементів.

2. Поясніть вольтамперні характеристики вакуумного і газонаповненого фотоелементів, порівняйте їх.

3. Що визначає спектральна характеристика фотоелемента?

4. Поясніть світлові характеристики фотоелементів.

5. Причини виникнення темнового струму.

6. Який фотоелемент забезпечує найбільшу лінійність світлової характеристики?

7. Принцип роботи фоторезистора.

8. Поясніть роботу фотодіода у фотогенераторному і фотоперетворювальному режимах.

9. Повна вольт амперна характеристика фотодіода.

 10. Види фотоефекту. Закони фотоемісії.

 11. Що таке спектральна чутливість фотоелемента?

 12. Що таке інтегральна чутливість?

       13. Назвіть області вживання фотоелементів.

       14. Поясніть роботу фотореле.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28084. Информационное обеспечение охраны ос и пп 6.8 KB
  Информационное обеспечение охраны окружающей среды это сбор переработка хранение и обязательно подготовка к использованию информации которая необходима для оценки состоянии собственно окружающей среды экологической деятельности и принятия различного рода решений в этой области. Информационное обеспечение охраны окружающей среды включает в себя: необходимую информацию как объект обеспечения; процессы работы с информацией завершающиеся ее подготовкой к использованию; распределение или предоставление информации...
28085. Классификация источников экологического права 10.52 KB
  По юридической силе все источники подразделяются на законы и подзаконные акты. Законы как источники экологического права представляют собой нормативные акты принимаемые представительным и законодательным органом РФ Федеральным Собранием состоящим из двух палат Совета Федерации и Государственной Думы. Подзаконные нормативные акты как источники экологического права представляют собой документы правового характера принимаемые Правительством РФ правительствами республик РФ органами исполнительной...
28086. Конституционные основы охраны окружающей среды 4.7 KB
  Законы и иные НПА не должны противоречить конституции РФ. Наиболее важные положения по вопросам использования и охраны окружающей природной среды предусмотрены в нормах Конституции РФ. Провозглашение осуществление и защита предусмотренных в Конституции экологических прав физических и юридических лиц по поводу окружающей среды является одним из направлений развития конституционного права России. Нормы Конституции РФ можно разбить на две группы: первая непосредственно посвященная...
28087. Международное экологическое право 3.31 KB
  Международное экологическое право МЭП или международное право окружающей среды составная часть отрасль системы международного права представляющая собой совокупность норм и принципов международного права регулирующих деятельность его субъектов по предотвращению и устранению ущерба окружающей среде из различных источников а также по рациональному использованию природных ресурсов. Объектом МЭП являются отношения субъектов международного права по поводу защиты и разумной эксплуатации окружающей среды на благо нынешнего и будущих...
28088. Общественные экологические организации и их роль в обеспечении экологической безопасности 2.77 KB
  Важно чтобы научнотехнический потенциал общественных объединений нашел достойное применение и поддержку в решении многих проблем по оздоровлению окружающей среды улучшению здоровья населения рациональному использованию природных ресурсов. Общественные и иные некоммерческие объединения осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды имеют право: разрабатывать пропагандировать и реализовывать в установленном порядке программы в области охраны окружающей среды защищать права и законные интересы граждан в области охраны...
28089. Органы муниципального управления в области ПП и охраны ОС. Их функции. На примере Омской области 9.19 KB
  10 Федерального закона Об охране окружающей среды управление в области охраны окружающей среды осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации уставами муниципальных образований и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной...
28090. Сформулюйте вимоги для приведеної в завданні функції інформаційної системи 132.55 KB
  Запустити сервер Відключити сервер під ними розташовуються інтерфейсні елементи для управління параметрами компоненту на формі серверу. Провести тестування роботи серверу під управлінням контролера. Умова завдання: Компонент на формі серверу Функції контролера автоматизації управління компонентом на формі серверу TListBox При натисненні: 1ї кнопки в список TListBox на сервері додається рядок з поля редагування TEdit; 2ї кнопки із списку видаляється поточний рядок; 3ї кнопки список очищуеться.
28091. Виконайте декомпозицію інформаційної системи по її опису 148.64 KB
  У телефонній компанії ведеться оперативний облік міжміських розмов з реквізитів: номер телефону прізвище імя побатькові абонента ідентифікаційний код стать дата народження вік адреса час початку та закінчення розмови її тривалість населений пункт та номер телефону з яким велась розмова тариф в залежності від пункту усередині чи поза однієї області і періоду доби день чи ніч вартість розмови відомості про сплату послуг з зазначенням дат та сум. Розробити БД та підготувати звіт про стан оплати розмов за вибраний квартал за...
28092. Сформулюйте вимоги для наведеної в завданні функції інформаційної системи 148.33 KB
  Функція «Обробка звітів». Податкова інспекція приймає звіти по прибутковому податку щомісяця. Звіти від підприємств приходять в електронному виді. Для безпеки використовується шифрування за допомогою відкритого ключа. Підприємство шифрує звіт відкритим ключем податкової, податкова шифрує звіт відкритим ключем підприємства