2094

Понятие о магнитном токе

Доклад

Энергетика

Распределение магнитных силовых линий, получающуюся при протекании постоянного электрического тока.

Русский

2013-01-06

67.25 KB

5 чел.

Понятие о магнитном токе.

Рассмотрим картину распределения магнитных силовых линий, получающуюся при протекании постоянного электрического тока Iэ по проводящей бесконечной полоске нулевой толщины и ширины Δ в направлении, указанной стрелкой.

В непосредственной близости от проводника магнитные силовые линии будут в значительной степени повторять его контур, а на самой поверхности проводника магнитный вектор будет тангенциален к плоскости полоски, отмеченной пунктиром. При удалении, силовые линии деформируясь переходят в окружности.

Отметим следующий важный факт - в силу симметрии задачи, силовые линии магнитного поля подходят к плоскости в которой лежит проводник, по направлению нормали всюду, за исключением полоски шириной Δ , занятой проводником. Другими словами, в пределах выделенной плоскости: Нτ = 0 вне проводника; Нτ ≠ 0 на проводнике.

Изучим теперь картину электрических силовых линий, в системе из двух заряженных металлических полуплоскостей, разделенных зазором шириной Δ. С точностью до направления стрелок в верхнем и нижнем полупространствах она оказывается тождественной той, которая рассматривалась ранее, причем: Еτ = 0 вне зазора, Еτ ≠ 0 в зазоре.

Указанное сходство в картинах распределения полей позволяет чисто формально, предполагать, что в щели по направлению, параллельно ее кромкам, протекает некоторый гипотетический ток IM , называемый магнитным током, (магнитных носителей не существует, поэтому данная величина играет вспомогательный характер. Направление магнитного тока принято определять противоположным тому, которое взято для электрического тока).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21181. Лінійні простори. Базис. Розмірність. Ізоморфізм просторів 366 KB
  Але наприклад множина додатніх чисел не утворює лінійного простору по відношенню до звичайних операцій додавання та множення бо в цьому разі нема протилежного числа воно повинно бути відємним а значить не буде належати цій множині. Але множина векторів з якої вилучені вектори колінеарні заданій прямій не утворює лінійного простору бо завжди можна знайти такі два вектори які в сумі дадуть вектор колінеарний цій прямій тобто сума не буде належати множині. 4 Множина матриць заданого розміру якщо додавання матриць та множення на...
21182. Перехід до нового базису. Орієнтація базиса. Скалярний добуток. Евклідовий простір 361.5 KB
  Орієнтація базиса. Перехід до нового базиса. Хай в пвимірному лінійному просторі вибрані два базиса: та .2 Таким же чином і кожний вектор базиса можна розкласти по базису : .
21183. Нормовані простори. Ортонормований базис. Процес ортогоналізації 336.5 KB
  Ортонормований базис. А значить в пмірному просторі п попарно ортогональних елементів можна брати як базис. Такий базис називається ортогональним. Ортонормований базис.
21184. Пряма на площині. Рівняння площини 385.5 KB
  Це є вектор перпендикулярний до прямої. Задання прямої за допомогою нормального вектора базується на теоремі про те що через задану точку можна провести лише одну пряму перпендикулярну заданій прямій. Пряма з нормальним вектором Умовою перпендикулярності прямої і вектора є рівність нулю скалярного добутку 14.3 повністю задає пряму тобто кожна поточна точка прямої відповідає цьому рівнянню.
21185. Векторний та змішаний добутки векторів. Площина та пряма в просторі 522 KB
  У множині геометричних векторів можна ввести так званий векторний добуток двох векторів коли кожній парі векторів співставляється третій вектор який і називається їх добутком: . Вектор направлений перпендикулярно площині в якій лежать вектори і і в таку сторону щоб трійка векторів складала праву трійку інакше кажучи щоб ці вектори були орієнтовані по правилу правої руки Рис.1 Векторний добуток векторів Довжина вектора визначається за формулою 15.
21186. Лінійні оператори. Матриця оператора 476.5 KB
  Лінійні оператори. Матриця оператора. Лінійні оператори.
21187. Власні числа та власні вектори оператора. Самоспряжені оператори 822 KB
  1 то він називається власним вектором оператора а число його власним числом. Таким чином дія оператора на власний вектор дає той же вектор помножений на власне число. Це алгебраїчне рівняння степені називається характеристичним рівнянням оператора .
21188. Ортогональні оператори. Квадратичні формию. Криві другого порядку 282 KB
  2 то одержимо друге означення ортогонального оператора або .3 Звідси маємо для матриці ортогонального оператора або 18.5 показує що рядки стовпці матриці ортогонального оператора ортогональні.1 витікають властивості ортогонального оператора: 1 Якщо ортогональний то і ортогональні.
21189. Криві другого порядку 454.5 KB
  Як було показано в попередній лекції загальне рівняння другого порядку в системі координат побудованій на власних векторах матриці квадратичної форми рівняння має вид 18.1 Спочатку розглянемо випадок коли це рівняння еліптичного або гіперболічного типу тобто . Якщо то рівняння 19. Якщо маємо два рівняння прямих що проходять через новий початок координат .