20946

Читання, очищення та запис секторів диску

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Текст програми: Program LB1; uses doscrt; var ij:integer; n_sekn_dorn_golkol_sek:word; code:word; buf :array[0.es:=seg buf ; r.bx:=ofs buf ; intr13r; code:=r.es:=seg buf ; r.

Украинкский

2013-08-01

63.5 KB

3 чел.

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний технічний Університет “ХПІ”

“ХАРКІВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “ Обчислювальна техніка та програмування ”

Лабораторна робота №1

по курсу “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

 

                                                                                                Виконав:

                                                                                                      ст. гр КІТ 39

 Родін С.І

                                                                                                 Перевірив:

 Межерицький С.Г

Харків 2012

Тема: “ Читання, очищення та запис секторів диску 

        Мета роботи:  Придбання навичок роботи з дисками на низькому рівні

       Завдання:

   Виконати зміну інформації у місці мітки boot-сектора за допомогою програми написаною на низькорівневої мові програмування та перевірку інформації, що записана. У якості інформації, що записується, використати особливі ініціали кириличними літерами.

Повне очищення сектору відповідно до призначеного за варіантом алгоритму шредінгу: Питера Гутмана.

Текст програми:

Program LB1;

uses dos,crt;

var

i,j:integer;

n_sek,n_dor,n_gol,kol_sek:word;

code:word;

buf :array[0..512] of char;

r:registers;

s:string;

{Writing Sector}

procedure out_sek;

begin

    r.al:=kol_sek;

    r.ah:=3;

    r.dl:=0;

    r.dh:=n_gol;

    r.cl:=n_sek;

    r.ch:=n_dor;

    r.es:=seg( buf );

    r.bx:=ofs( buf );

    intr($13,r);

    code:=r.flags and fcarry;

    if code=1 then

    begin

         writeln('ERROR!');

         halt;

    end;

end;

{Read Sector}

procedure in_sek;

begin

    r.al:=kol_sek;

    r.ah:=2;

    r.dl:=0;

    r.dh:=n_gol;

    r.cl:=n_sek;

    r.ch:=n_dor;

    r.es:=seg( buf );

    r.bx:=ofs( buf );

    intr($13,r);

    code:=r.flags and fcarry;

    if code=1 then

    begin

         writeln('ERROR!');

         halt;

    end;

end;

begin

    clrscr;

    randomize;

    n_sek:=8;

    n_gol:=0;

    n_dor:=1;

    kol_sek:=1;

                   s:='Sergey Rodin ';

    for i:=1 to 32 do

        buf[i]:=s[i];

    out_sek;

    in_sek;

    writeln ('Read Information:');

    for i:=1 to 11 do

    begin

        write(' ',buf[i],' ');

    end;

    writeln('');

             writeln(Destroy Information:');

    for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR($FF);

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

    for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR(Random(1));

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

         for i:=1 to 11 do

          begin

             buf[i]:= CHR(not buf[i]);

             write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

         end;

         writeln('');

         out_sek;

     for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR(Random(10));

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

    in_sek;

    writeln ('Read Information:');

    for i:=1 to 11 do

        write(' ',buf[i],' ');

    readkey;

end.

Рисунок 1- Результат роботи програми

Висновки: В даній лаблроторній роботі були одержані практичні навички роботи з дисками на низькому рівні. Було використано функції для запису та зчитування секторів і реалізован алгоритм Питера Гутмана. Суть його заключається в тому: є 32 цикла, перші 4 -це запис випадкового двійкового коду, 5..9 -запис комбінацій, 10..25 - последовательная запись комбинаций от 00 до FFh, 26.. 31 -. аналогично циклам 5..9, 32..35 - аналогично циклам 1..4.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20818. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ХОДІ УРОКІВ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 305 KB
  Розробити систему критеріїв та показників дослідження складових естетичної свідомості (мотивації щодо участі в естетичній діяльності та рівня знань щодо естетичної краси слова першокласників на уроках навчання грамоти). Отримати дані про наявний рівень мотивації першокласників щодо участі в естетичній діяльності, знань учнів про естетичну красу слова.
20819. Драматургічні особливості, сценічна історія, популярність в народі та значення п’єси І.Котляревського «Наталка Полтавка» 20.51 KB
  Народність твору полягає не тільки в тому, що він написаний живою народною мовою, а й у тому, який його зміст і чи поданий він з народних традицій, чи відображає погляди, настрої і прагнення народу.
20820. РОЛЬ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ІДЕАЛІВ В ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ 72 KB
  Василь Пачовський писав: “Всі великі державні нації мають ідеї свого національного посланництва, які виростають з почуття самоповаги провідної верстви. Суть цієї ідеї – як каже В.Липинський – лежить в тому
20821. Организация бухгалтерского и налогового учета основных средств на ООО «Агро-Сибирь» 113.32 KB
  Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (формы) в течение длительного периода. Под воздействием производственного процесса и внешней среды они снашиваются постепенно и переносят свою первоначальную стоимость
20822. Відповідальність за розголошення лікарської таємниці 210.5 KB
  Проаналізувати лікарську таємницю як елемент системи професійної таємниці; здійснити загальну характеристику інституту лікарської таємниці як об’єкта правового регулювання; визначити суб’єктів збереження лікарської таємниці та здійснити їх класифікацію; визначити в яких випадках відповідно до законодавства України може бути розголошена лікарська таємниця...
20823. Процессуальное право 38.51 KB
  Административный процесс — это порядок осуществления государственно-управленческой деятельности по реализации норм административного права. В более узком, специальном смысле административный процесс — это деятельность государственных органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях. В данной главе речь пойдет именно об этом аспекте административного процесса.
20825. Вдосконалення протипожежного захисту головного виробничого корпусу ТзОВ Гайсинський молокозавод Вінницькій області 1.06 MB
  Кількість пожеж суттєво збільшується. Основними їх винуватцями стають обігрівачі, найчастіше саморобні, низької якості, що не мають сертифікату відповідності. Масове одночасне використання електроприладів, може призвести до значних електричних перенавантажень, а відповідно до масових пошкоджень електричних мереж. Нерідко пожежі виникають через несправність камінів та печей.
20826. Исследование формирования товарной политики предприятия 950 KB
  Улучшение качественных характеристик товара основывается на соответствии их запросам потребителей, повышении уровня конкурентоспособности, учете периода жизненного цикла на рынке, использовании достижений научно-технического прогресса и т.п. При этом совершенствуются сами полезные качества продукта, материальный вид товара...