20947

Запис і читання інформації в інженерні циліндри диска

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

MODEL SMALL STS segment para stack 'stack' dw 1000 dup 0 TOS label word STS ends DATA segment track80 db 801011 ;дорожкаголовкасектордлина сектора db 801021 db 801031 db 801041 db 801051 db 801061 db 801071 db 801081 db 801091 db 801101 db 801111 db 801121 db 801131 db 801141 ;таблица параметров контроллера дисководов DCP db 0DFh ;задержка переключения головок0Dh=3мс ;задержка при загрузке головокFh db 002h ;время загрузки=4мс db 025h ;задержка перед выключением двигателя db 001h ;размер...

Украинкский

2013-08-01

53.38 KB

2 чел.

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний технічний Університет “ХПІ”

“ХАРКІВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “ Обчислювальна техніка та програмування ”

Лабораторна робота №2

по курсу “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

 

                                                                                                Виконав:

                                                                                                      ст. гр КІТ 39

                                                                                                      Родін С.І

                                                                                                 Перевірив:

                                                                                                 Межерицький С.Г

Харків 2012

“Запис і читання інформації в інженерні циліндри диска”

за курсом “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

Ціль роботи : придбання навичок роботи з нестандартними можливостями дисків на низькому рівні.

Постановка задачі: необхідно розробити і налагодити програму що дозволяє виконати форматування інженерних секторів дискети, запис, читання і перевірку якості виконання операція з цими секторами.

Індивідуальні завдання

номер по журналі 15

у таблиці форматування рядок з кодом 6 

структура доріжки (1-10):

256,256, 256, 256,512, 512,1024,1024,1024. 

номер доріжки 81 

сторона 0

N = 15 

L = 17

off1 = 15

off2 = 128 – 43 – 15 = 70

.MODEL SMALL

STS segment para stack 'stack'

dw 1000 dup (0)

TOS label word

STS ends

DATA segment

track80 db 80,1,01,1 ;дорожка,головка,сектор,длина сектора

db 80,1,02,1

db 80,1,03,1

db 80,1,04,1

db 80,1,05,1

db 80,1,06,1

db 80,1,07,1

db 80,1,08,1

db 80,1,09,1

db 80,1,10,1

db 80,1,11,1

db 80,1,12,1

db 80,1,13,1

db 80,1,14,1

;таблица параметров контроллера дисководов

DCP db 0DFh ;задержка переключения головок(0Dh=3мс)

;задержка при загрузке головок(Fh)

db 002h ;время загрузки(=4мс)

db 025h ;задержка перед выключением двигателя

db 001h ;размер сектора(=256б)

db 00Dh ;max номер сектора

db 01Bh ;размер межсекторного промежутка(=1б)

db 0FFh ;характеризует использование прерывания данных

db 054h ;длина межсекторного промежутка для команды format

db 0F6h ;байт заполнения

db 00Fh ;время установки головок

db 008h ;время запуска двигателя(=1/8сек)

Firm db 'write 01 sector $',0 ;определение записываемой

db 256-27 dup (?) ;информации

Msg_Err db 'Ошибка записи',13,10,'$'

Msg_Ok db 'Запись выполнена',13,10,'$'

buf db 256 dup (?)

db '$'

msg_buf db 10,13,"Содержимое сектора после записи:",13,10,'$'

msg_read db 'Ошибка чтения',13,10,'$'

DATA ends

CODE segment

assume cs:code, ds:data, es:data, ss:sts

start: mov ax,DATA

mov ds,ax

mov es,ax

mov ax,sts

mov ss,ax

mov sp,offset TOS

;переустановка параметров дисководов

mov ah,35h

mov al,1Eh ;номер прерывания : этот вектор указывает на таблицу

;параметров дискеты

int 21h ;возвращает в ES:BX адрес программы обработки прерывания

push bx

push es

mov ah,25h

mov al,1Eh ;номер прерывания

lea dx,DCP ;в DS:DX вектор прерывания,указывающий на таблицу

int 21h ;установка новых значений

;оформление инженерного цилиндра

push ds

pop es

lea bx,track80 ;адрес буфера, содержащего информацию о формате

mov ah,05h ;функция формата дорожки

;в CX - номер нужного цилиндра

mov cl,00h ;cl - биты 6-7 - старшие 2 бита 10-битного значения

mov ch,50h ;ch - младшие 8 бит

mov dl,00h ;адрес дисковода(A:)

mov dh,01h ;номер головки

int 13h ;формат

jc Error_Exit

;управление названием Firm

mov bx,offset Firm

mov cl,01h ;номер сектора,в который записывать Firm

call Write_Info

jc Error_Exit

mov dx,offset Msg_Ok

mov ah,09h

int 21h

;вывод на экран содержимого записанного сектора

mov ah,9

mov dx,offset msg_buf

int 21h

mov ah,02h

mov al,01h

mov ch,50h

mov cl,01h

mov dl,00h

mov dh,01h

mov bx,offset buf

int 13h

jc err_read

mov ah,09h

mov dx,offset buf

int 21h ;вывод содержимого буфера на экран

jmp label_end

;восстановление старых параметров дисковода

msg_c: mov ah,9h

int 21h

label_end:

pop ds

pop dx

mov ah,25h

mov al,1Eh

int 21h

mov ah,4Ch

int 21h

Error_Exit:

mov dx,offset Msg_Err

jmp Msg_c

err_read:

mov dx,offset msg_read

jmp Msg_c

;запись физического сектора

Write_Info proc

push bx ;указывает на строку

push cx ;номер того сектора, куда записывать

mov ah,03h

mov al,01h ;количество секторов

mov ch,50h ;номер цилиндра

mov dl,00h ;дисковод

mov dh,01h ;головка

int 13h ;запись сектора

jc Escp

pop cx

pop bx

;проверка записи на CRC

mov ah,04h

mov al,01h ;количество секторов

mov ch,50h

mov dl,00h

mov dh,01h

int 13h ;верификация сектора (CRC check)

Escp: ret

Write_Info endp

CODE ends

end start

Висновок: придбав навичоки роботи з нестандартними можливостями дисків на низькому рівні


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84336. Оценка стоимости бизнеса на примере ОАО АГРАРИЙ-РАНОВА 290.76 KB
  Расчет рыночной стоимости собственного капитала методом капитализации потоков выгод к владельцам вложенного и собственного капитала. Расчет рыночной стоимости бизнеса и собственного капитала методом дисконтирования чистых денежных потоков к владельцам вложенного капитала. На данном этапе определяется нормализованная балансовая стоимость вложенного капитала и собственного капитала по объекту оценки...
84337. Розробка зв’язного радіоприймача УКХ діапазону 808.89 KB
  В результаті проектування були розкриті наступні питання, які стосуються перспективи розвитку курсового проекту. При вивченні методів побудови аналогів проектованого пристрою і порівняння їх переваг та недоліків, були сформовані технічні умови для радіоприймача КХ діапазону
84338. Основы окружающей среды и энергосбережения 37.39 KB
  Раскройте сущность административного управления природопользованием и охраной окружающей среды. Изложите основные направления Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и энергосбережения. В процессе решения вопроса эффективного и безопасного для окружающей среды применения пестицидов реализуются разные подходы.
84339. Ассортимент и качество рыбных консервов в масле 51.21 KB
  Рыбные консервы в масле являются полноценным пищевым продуктом имеющим оригинальную рецептуру приготовления. Рыбные консервы в заливке на основе масла составляют классический ассортимент где проявляются все оттенки вкуса и запаха рыбы. Именно благодаря этим свойствам консервы являются одним...
84340. Работа с электронными геодезическими приборами 1.18 MB
  Прибор удобен в обращении благодаря быстроте производства угловых и линейных измерений широкому диапазону измеряемых расстояний возможности производить измерения без использования отражателя удобному настраиваемому под требования пользователя меню.
84341. Характеристика продукции сетевой экономики. Интернет как инструмент маркетинга 167.5 KB
  Изобретение телеграфа телефона радио и компьютера привело к беспрецедентной интеграции всех этих средств в глобальную информационную гипермедийную систему которая одновременно является средой для сотрудничества и общения людей средством общемирового вещания и распространения информации а также мощным инструментом для ведения бизнеса лишенного...
84342. Техника и технология вызова притока заменой бурового раствора (промывки) 644 KB
  После выхода из турбобура буровой раствор омывает забой скважины и как и при роторном способе бурения выносит продукты бурения на устье скважины. Сложность этой конструкции состоит в том что буровой раствор на забой скважины должен проходить через электродвигатель и редуктор. Недостатками турбобуров являются высокая чувствительность к вязкости бурового раствора и высокая частота вращения которая приводит к повышенной разработке ствола скважины при бурении мягких пород а также ускоренному износу ПРИ и следовательно к увеличению...
84343. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела 134.58 KB
  Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела Поводами для возбуждения уголовного дела служат: ст. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных указывающих на признаки преступления. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
84344. Финансовое регулирование в системе управления финансами 65.89 KB
  Финансовое регулирование осуществляется в целях корректировки со стороны государства развития общественного производства в нужном направлении. Таким образом финансовое регулирование представляет собой организованную государством деятельность по использованию всех аспектов финансовых отношений в целях...