20947

Запис і читання інформації в інженерні циліндри диска

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

MODEL SMALL STS segment para stack 'stack' dw 1000 dup 0 TOS label word STS ends DATA segment track80 db 801011 ;дорожкаголовкасектордлина сектора db 801021 db 801031 db 801041 db 801051 db 801061 db 801071 db 801081 db 801091 db 801101 db 801111 db 801121 db 801131 db 801141 ;таблица параметров контроллера дисководов DCP db 0DFh ;задержка переключения головок0Dh=3мс ;задержка при загрузке головокFh db 002h ;время загрузки=4мс db 025h ;задержка перед выключением двигателя db 001h ;размер...

Украинкский

2013-08-01

53.38 KB

2 чел.

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний технічний Університет “ХПІ”

“ХАРКІВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “ Обчислювальна техніка та програмування ”

Лабораторна робота №2

по курсу “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

 

                                                                                                Виконав:

                                                                                                      ст. гр КІТ 39

                                                                                                      Родін С.І

                                                                                                 Перевірив:

                                                                                                 Межерицький С.Г

Харків 2012

“Запис і читання інформації в інженерні циліндри диска”

за курсом “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

Ціль роботи : придбання навичок роботи з нестандартними можливостями дисків на низькому рівні.

Постановка задачі: необхідно розробити і налагодити програму що дозволяє виконати форматування інженерних секторів дискети, запис, читання і перевірку якості виконання операція з цими секторами.

Індивідуальні завдання

номер по журналі 15

у таблиці форматування рядок з кодом 6 

структура доріжки (1-10):

256,256, 256, 256,512, 512,1024,1024,1024. 

номер доріжки 81 

сторона 0

N = 15 

L = 17

off1 = 15

off2 = 128 – 43 – 15 = 70

.MODEL SMALL

STS segment para stack 'stack'

dw 1000 dup (0)

TOS label word

STS ends

DATA segment

track80 db 80,1,01,1 ;дорожка,головка,сектор,длина сектора

db 80,1,02,1

db 80,1,03,1

db 80,1,04,1

db 80,1,05,1

db 80,1,06,1

db 80,1,07,1

db 80,1,08,1

db 80,1,09,1

db 80,1,10,1

db 80,1,11,1

db 80,1,12,1

db 80,1,13,1

db 80,1,14,1

;таблица параметров контроллера дисководов

DCP db 0DFh ;задержка переключения головок(0Dh=3мс)

;задержка при загрузке головок(Fh)

db 002h ;время загрузки(=4мс)

db 025h ;задержка перед выключением двигателя

db 001h ;размер сектора(=256б)

db 00Dh ;max номер сектора

db 01Bh ;размер межсекторного промежутка(=1б)

db 0FFh ;характеризует использование прерывания данных

db 054h ;длина межсекторного промежутка для команды format

db 0F6h ;байт заполнения

db 00Fh ;время установки головок

db 008h ;время запуска двигателя(=1/8сек)

Firm db 'write 01 sector $',0 ;определение записываемой

db 256-27 dup (?) ;информации

Msg_Err db 'Ошибка записи',13,10,'$'

Msg_Ok db 'Запись выполнена',13,10,'$'

buf db 256 dup (?)

db '$'

msg_buf db 10,13,"Содержимое сектора после записи:",13,10,'$'

msg_read db 'Ошибка чтения',13,10,'$'

DATA ends

CODE segment

assume cs:code, ds:data, es:data, ss:sts

start: mov ax,DATA

mov ds,ax

mov es,ax

mov ax,sts

mov ss,ax

mov sp,offset TOS

;переустановка параметров дисководов

mov ah,35h

mov al,1Eh ;номер прерывания : этот вектор указывает на таблицу

;параметров дискеты

int 21h ;возвращает в ES:BX адрес программы обработки прерывания

push bx

push es

mov ah,25h

mov al,1Eh ;номер прерывания

lea dx,DCP ;в DS:DX вектор прерывания,указывающий на таблицу

int 21h ;установка новых значений

;оформление инженерного цилиндра

push ds

pop es

lea bx,track80 ;адрес буфера, содержащего информацию о формате

mov ah,05h ;функция формата дорожки

;в CX - номер нужного цилиндра

mov cl,00h ;cl - биты 6-7 - старшие 2 бита 10-битного значения

mov ch,50h ;ch - младшие 8 бит

mov dl,00h ;адрес дисковода(A:)

mov dh,01h ;номер головки

int 13h ;формат

jc Error_Exit

;управление названием Firm

mov bx,offset Firm

mov cl,01h ;номер сектора,в который записывать Firm

call Write_Info

jc Error_Exit

mov dx,offset Msg_Ok

mov ah,09h

int 21h

;вывод на экран содержимого записанного сектора

mov ah,9

mov dx,offset msg_buf

int 21h

mov ah,02h

mov al,01h

mov ch,50h

mov cl,01h

mov dl,00h

mov dh,01h

mov bx,offset buf

int 13h

jc err_read

mov ah,09h

mov dx,offset buf

int 21h ;вывод содержимого буфера на экран

jmp label_end

;восстановление старых параметров дисковода

msg_c: mov ah,9h

int 21h

label_end:

pop ds

pop dx

mov ah,25h

mov al,1Eh

int 21h

mov ah,4Ch

int 21h

Error_Exit:

mov dx,offset Msg_Err

jmp Msg_c

err_read:

mov dx,offset msg_read

jmp Msg_c

;запись физического сектора

Write_Info proc

push bx ;указывает на строку

push cx ;номер того сектора, куда записывать

mov ah,03h

mov al,01h ;количество секторов

mov ch,50h ;номер цилиндра

mov dl,00h ;дисковод

mov dh,01h ;головка

int 13h ;запись сектора

jc Escp

pop cx

pop bx

;проверка записи на CRC

mov ah,04h

mov al,01h ;количество секторов

mov ch,50h

mov dl,00h

mov dh,01h

int 13h ;верификация сектора (CRC check)

Escp: ret

Write_Info endp

CODE ends

end start

Висновок: придбав навичоки роботи з нестандартними можливостями дисків на низькому рівні


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42304. Облік вхідних документів 30.5 KB
  Київ 2011 Мета роботи оволодіння навичкою розробки і заповнення картин обліку документів. Стислі теоретичні відомості Картка обліку документів складається з комірок обрамлених прямокутників в середину яких вводяться за допомогою інформаційної системи одно або багаторядкові числові і текстові дані. Під час розробки картки обліку документів необхідно керуватися таким: інформація в картці не повинна дублюватися; кожна картка містить інформацію на окрему одну тему; кожна комірка в картці містить окремі відомості по темі картки; щоб...
42305. Характеристики типових динамічних ланок 53 KB
  Дослідити характеристики типових динамічних ланок за допомогою Matlab. Задано ланки і їх передавальні функції. Необхідно скласти блок-схеми і побудувати перехідні характеристики даних ланок.
42306. Исследование и разработка некоторых графических алгоритмов 6.69 MB
  Представлен алгоритм визуализации мелких деталей, основанный на трассировке в карте высот, который отличается от других подобных алгоритмов наличием отражений и использованием нового метода вычисления градиентов текстурных координат. В созданном алгоритме локальной трассировки комбинируется классическая трассировка лучей и метод построения отражений
42307. Дослідження розімкнутої лінійної системи за допомогою середовища MATLAВ 123 KB
  Він повинен включати назва предмета номер і назва лабораторної роботи прізвище та ініціали авторів номер групи прізвище та ініціали викладача номер варіанта короткий опис досліджуваної системи результати виконання всіх пунктів інструкції які виділені сірим фоном див. Визначте смугу пропускання системи найменшу частоту на якій АЧХ стає менше ніж дБ. Побудуйте модель системи в просторі стану.
42308. Хранимые процедуры в MySQL 94 KB
  Введение Хранимые процедуры один из наиболее мощных инструментов предлагаемых разработчикам приложений баз данных MySQL для реализации бизнеслогики. Хранимые процедуры англ stoied proceduies позволяют реализовать значительную часть логики приложения на уровне базы данных и таким образом повысить производительность всего приложения централизовать обработку данных и уменьшить количество кода необходимого для выполнения поставленных задач. Помимо этих широко известных преимуществ использования хранимых процедур общих для большинства...
42309. ОПРЕДЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ С ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО МАЯТНИКА 246 KB
  Пусть длина нити маятника т его масса. Если пренебречь силами сопротивления движению то на тело маятника действуют две силы: сила тяжести и натяжение нити . В проекции на направление касательной уравнение движения маятника запишется так: 1 Знак минус возникает потому что проекция силы противоположна направлению отклонения...
42310. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОКРАШЕННЫХ РАСТВОРОВ И РАССЕИВАЮЩИХ СРЕД 995.5 KB
  Изучение особенностей прохождения света через оптически однородные и неоднородные среды. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ При прохождении света через среды и через растворы в частности происходит уменьшение его интенсивности вследствие взаимодействия световой волны с частицами вещества. Такое ослабление света называется экстинкцией. Экстинция обусловлена двумя причинами: поглощением и рассеянием света.
42311. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ С ПОМОЩЬЮ КРУГОВОГО ПОЛЯРИМЕТРА 301 KB
  Исследование процесса поляризации света при прохождении его через растворы определение концентрации оптически активного раствора по величине угла поворота плоскости поляризации. Если колебания светового вектора происходят только в одной проходящей через луч плоскости свет называется плоско или линейно поляризованным. Это приборы которые свободно пропускают колебания параллельные плоскости поляризатора и полностью или частично задерживают колебания перпендикулярные его плоскости. Поляризатор частично...
42312. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОИНТЕРФЕРОМЕТРА 672.5 KB
  Теория и опыт неопровержимо свидетельствуют что свет представляет собой электромагнитные волны диапазона 040106 076106 метров. Электромагнитные волны поперечные характеризуются колебанием двух векторов: напряженности электрического поля и магнитной индукции . Колебания электрической и магнитной составляющих поля световой волны происходят в одинаковых фазах во взаимно перпендикулярных плоскостях. Как показывает исследование векторы и единичный вектор направления вдоль которого происходит распространение волны образуют...