20947

Запис і читання інформації в інженерні циліндри диска

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

MODEL SMALL STS segment para stack 'stack' dw 1000 dup 0 TOS label word STS ends DATA segment track80 db 801011 ;дорожкаголовкасектордлина сектора db 801021 db 801031 db 801041 db 801051 db 801061 db 801071 db 801081 db 801091 db 801101 db 801111 db 801121 db 801131 db 801141 ;таблица параметров контроллера дисководов DCP db 0DFh ;задержка переключения головок0Dh=3мс ;задержка при загрузке головокFh db 002h ;время загрузки=4мс db 025h ;задержка перед выключением двигателя db 001h ;размер...

Украинкский

2013-08-01

53.38 KB

2 чел.

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний технічний Університет “ХПІ”

“ХАРКІВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “ Обчислювальна техніка та програмування ”

Лабораторна робота №2

по курсу “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

 

                                                                                                Виконав:

                                                                                                      ст. гр КІТ 39

                                                                                                      Родін С.І

                                                                                                 Перевірив:

                                                                                                 Межерицький С.Г

Харків 2012

“Запис і читання інформації в інженерні циліндри диска”

за курсом “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

Ціль роботи : придбання навичок роботи з нестандартними можливостями дисків на низькому рівні.

Постановка задачі: необхідно розробити і налагодити програму що дозволяє виконати форматування інженерних секторів дискети, запис, читання і перевірку якості виконання операція з цими секторами.

Індивідуальні завдання

номер по журналі 15

у таблиці форматування рядок з кодом 6 

структура доріжки (1-10):

256,256, 256, 256,512, 512,1024,1024,1024. 

номер доріжки 81 

сторона 0

N = 15 

L = 17

off1 = 15

off2 = 128 – 43 – 15 = 70

.MODEL SMALL

STS segment para stack 'stack'

dw 1000 dup (0)

TOS label word

STS ends

DATA segment

track80 db 80,1,01,1 ;дорожка,головка,сектор,длина сектора

db 80,1,02,1

db 80,1,03,1

db 80,1,04,1

db 80,1,05,1

db 80,1,06,1

db 80,1,07,1

db 80,1,08,1

db 80,1,09,1

db 80,1,10,1

db 80,1,11,1

db 80,1,12,1

db 80,1,13,1

db 80,1,14,1

;таблица параметров контроллера дисководов

DCP db 0DFh ;задержка переключения головок(0Dh=3мс)

;задержка при загрузке головок(Fh)

db 002h ;время загрузки(=4мс)

db 025h ;задержка перед выключением двигателя

db 001h ;размер сектора(=256б)

db 00Dh ;max номер сектора

db 01Bh ;размер межсекторного промежутка(=1б)

db 0FFh ;характеризует использование прерывания данных

db 054h ;длина межсекторного промежутка для команды format

db 0F6h ;байт заполнения

db 00Fh ;время установки головок

db 008h ;время запуска двигателя(=1/8сек)

Firm db 'write 01 sector $',0 ;определение записываемой

db 256-27 dup (?) ;информации

Msg_Err db 'Ошибка записи',13,10,'$'

Msg_Ok db 'Запись выполнена',13,10,'$'

buf db 256 dup (?)

db '$'

msg_buf db 10,13,"Содержимое сектора после записи:",13,10,'$'

msg_read db 'Ошибка чтения',13,10,'$'

DATA ends

CODE segment

assume cs:code, ds:data, es:data, ss:sts

start: mov ax,DATA

mov ds,ax

mov es,ax

mov ax,sts

mov ss,ax

mov sp,offset TOS

;переустановка параметров дисководов

mov ah,35h

mov al,1Eh ;номер прерывания : этот вектор указывает на таблицу

;параметров дискеты

int 21h ;возвращает в ES:BX адрес программы обработки прерывания

push bx

push es

mov ah,25h

mov al,1Eh ;номер прерывания

lea dx,DCP ;в DS:DX вектор прерывания,указывающий на таблицу

int 21h ;установка новых значений

;оформление инженерного цилиндра

push ds

pop es

lea bx,track80 ;адрес буфера, содержащего информацию о формате

mov ah,05h ;функция формата дорожки

;в CX - номер нужного цилиндра

mov cl,00h ;cl - биты 6-7 - старшие 2 бита 10-битного значения

mov ch,50h ;ch - младшие 8 бит

mov dl,00h ;адрес дисковода(A:)

mov dh,01h ;номер головки

int 13h ;формат

jc Error_Exit

;управление названием Firm

mov bx,offset Firm

mov cl,01h ;номер сектора,в который записывать Firm

call Write_Info

jc Error_Exit

mov dx,offset Msg_Ok

mov ah,09h

int 21h

;вывод на экран содержимого записанного сектора

mov ah,9

mov dx,offset msg_buf

int 21h

mov ah,02h

mov al,01h

mov ch,50h

mov cl,01h

mov dl,00h

mov dh,01h

mov bx,offset buf

int 13h

jc err_read

mov ah,09h

mov dx,offset buf

int 21h ;вывод содержимого буфера на экран

jmp label_end

;восстановление старых параметров дисковода

msg_c: mov ah,9h

int 21h

label_end:

pop ds

pop dx

mov ah,25h

mov al,1Eh

int 21h

mov ah,4Ch

int 21h

Error_Exit:

mov dx,offset Msg_Err

jmp Msg_c

err_read:

mov dx,offset msg_read

jmp Msg_c

;запись физического сектора

Write_Info proc

push bx ;указывает на строку

push cx ;номер того сектора, куда записывать

mov ah,03h

mov al,01h ;количество секторов

mov ch,50h ;номер цилиндра

mov dl,00h ;дисковод

mov dh,01h ;головка

int 13h ;запись сектора

jc Escp

pop cx

pop bx

;проверка записи на CRC

mov ah,04h

mov al,01h ;количество секторов

mov ch,50h

mov dl,00h

mov dh,01h

int 13h ;верификация сектора (CRC check)

Escp: ret

Write_Info endp

CODE ends

end start

Висновок: придбав навичоки роботи з нестандартними можливостями дисків на низькому рівні


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

450. Розробка об'єктної моделі конкретної системи збору даних - 815 KB
  Модель Rose - це картина системи. Вона містить всі діаграми UML, дійових осіб, варіанти використання, об'єкти, класи, компоненти і вузли системи. Вона детально описує, що система містить і як функціонує, тому розробники можуть використовувати її як ескіз або креслення створюваної системи.
451. Базы данных Автомобильная стоянка 490 KB
  Такая система должна обеспечивать получение общих и детализированных отчетов по автостоянке, позволять легко определять тенденции изменения важнейших показателей, обеспечивать получение информации, критической по времени, без существенных задержек, выполнять точный и полный анализ данных.
452. Історія української політичної думки 716 KB
  Політична думка давньокиївського періоду. Іларіон Слова про закон і благодать. Проблема організації державної влади в політичній концепції Ст. Оріховського. Політичні ідеї І. Виговського та Ю. Немирича. Декабристський рух і масонство в Україні на поч. XIX ст.
453. Сварка и резка металлов как технологический процесс 731.31 KB
  С помощью сварки соединяют между собой различные металлы, их сплавы, некоторые керамические материалы, пластмассы, стекла и разнородные материалы. Дуговая сварка повсеместно используется в металлообработке, машиностроении, металлургии, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте и других отраслях.
454. История и теория философии 679 KB
  Классический век древнегреческой философии. Проблеме человека в философии экзистенциализма. Человек как биосоциальное существо: единство природного, социального и духовного. Сущность материалистического понимания истории (по работе Маркса). Мораль как форма духовного опыта человечества.
455. Реализовать вычитание двух 64-разрядных чисел, не используя команду SUB 142.5 KB
  Вычитание двух 64-разрядных чисел, не используя команду SUB. Исходный код реализации поставленной задачи. Пример работы программы по вычитанию двух 64-разрядных чисел.
456. Умножение на 7(или 15, или 17, или 33), используя команды сдвигов и сложение или вычитание 143.5 KB
  Реализовать умножение на 7(или 15, или 17, или 33), используя команды сдвигов и (только один раз) сложение или вычитание. Способ реализации данной задачи в виде исходного кода и примера роботы программы.
457. Расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава. 394.5 KB
  Расчет производственной программы по грузовым перевозкам на год. Среднесписочное количество автомобилей. Технико-эксплуатационные и суточные показатели работы 1 автомобиля. Расчет производственной программы по пассажирским перевозкам на год.
458. Основы политологии 551 KB
  История развития политологии. Проблемы межнациональных отношений современного общества. Политика как общественное явление. Проблемы внутренней политики России на современном этапе.