20994

Синтез цифрових фільтрів в MatLab

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Баттерворда Режекторний Фільтр: Рисунок 1.1 АЧХ Рисунок 1.2 – ФЧХ Рисунок 1.3 – АФЧХ Рисунок 1.

Русский

2013-08-02

418.96 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М. ОСТРОГРАДСЬКОГО

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ І

ЕЛЕКТРОПРИВОДА

ЗВІТ

До лабораторної роботи № 1

З дисципліни: «Основи збору, передачі та обробки інформації»

На тему: «Синтез цифрових фільтрів в MatLab»

Виконав:

Студент групи СІ-11-3С

Хамула І.Ю.

Прийняла:

Гаврилець Г.О.

КРЕМЕНЧУК 2012

Мета:  придбати навички щодо розробки та аналізу цифрових фільтрів в пакеті MatLab

Порядок виконання роботи

1. Відкрив пакет MatLab. Викликав програму fdatool.

2. Відповідно до варіанту виконав синтез цифрових фільтрів.

2.1. У розділі File Type задав тип фільтру (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ).

2.2. У розділі Design Method  вибрав рекурсивний або не рекурсивний метод побудови фільтру.

2.3. У розділах Frenquency Specifications і Magnitude Specificstions задав частоти дискретизації, пропускання і затримки або граничну частоту; задав обмеження амплітудної характеристики фільтру у областях пропускання і затримки. Одиниці вимірювання − КГц, Дб.

2.4. Задав мінімально допустимий порядок фільтру.

2.5. Розрахував фільтр за заданою специфікацією.

2.6. Переглянув АЧХ, ФЧХ, імпульсну та перехідну характеристики, коефіцієнти фільтра.

Баттерворда Режекторний Фільтр:

Рисунок 1.1 - АЧХ

Рисунок 1.2 – ФЧХ

Рисунок 1.3 – АФЧХ

Рисунок 1.4 – Затримка по фазі

Рисунок 1.5 – Груповий час затримки

Рисунок 1.6 – Імпульсна характеристика

Рисунок 1.7 – Перехідна характеристика

Рисунок 1.8 – Полюси та мінуси

Рисунок 1.9 – Коефіцієнти фільтрів

Чебишева 1 порядку Полосовий фільтр:

Рисунок 2 – АФЧХ

Чебишева 2 порядку Фільтр низьких частот:

Рисунок 3 – АФЧХ

Еліптичний Фільтр високих частот:

Рисунок 4 – АФЧХ

Висновок: на даній лабораторній роботі було придбано навички щодо розробки та аналізу цифрових фільтрів в пакеті MatLab.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22917. Розв’язки системи лінійних рівнянь 50 KB
  Оскільки система сумісна ранги матриці A і рівні і дорівнюють r. Система переписується таким чином: Всі розв’язки системи можна одержати таким чином. Одержується система лінійних рівнянь відносно базисних змінних x1x2xr.
22918. Еквівалентні системи лінійних рівнянь 29.5 KB
  Дві системи лінійних рівнянь з однаковим числом змінних називаються еквівалентними якщо множники їх розв’язків співпадають. Зокрема дві несумісні системи з однаковим числом змінних еквівалентні. Еквівалентними перетвореннями системи лінійних рівнянь називаються перетворення які зводять систему до еквівалентних систем.
22919. Метод Гауса розв’язання систем лінійних рівнянь (метод виключення змінних) 84.5 KB
  Отже за теоремою Крамера система має єдиний розв’язок. Але на практиці цей розв’язок зручніше знаходити не за формулами Крамера. Система має нескінчену кількість розв’язків змінні системи діляться на дві частини – базисні та вільні змінні.
22920. Поняття підпростору 47 KB
  1 в підпросторі M існують два лінійно незалежні вектори a1 і a2. З іншого боку пара лінійно незалежних векторів утворює базис площини R2. Це означає що будьякий вектор простору лінійно виражається через a1 і a2. 2 в підпросторі M існує лише лінійно незалежна система що складається з одного вектора a.
22921. Однорідні системи лінійних рівнянь 49 KB
  Будемо розглядати однорідну систему лінійних рівнянь з змінними 1 Зрозуміло що така система рівнянь сумісна оскільки існує ненульовий розв’язок x1=0 x2=0xn=0. Цей розв’язок будемо називати тривіальним. Можна зробити висновок що якщо однорідна система лінійних рівнянь має єдиний розв’язок то цей розв’язок тривіальний. Однорідна система лінійних рівнянь має нетривіальний розв’язок тоді і тільки тоді коли її ранг менше числа невідомих.
22922. Поняття фундаментальної (базисної) системи розв’язків 55.5 KB
  Як показано вище множина M всіх розв’язків однорідної системи лінійних рівнянь утворює підпростір. Фундаментальною базисною системою розв’язків однорідної системи лінійних рівнянь називається базис підпростору всіх її розв’язків. Теорема про фундаментальну систему розв’язків.
22923. Теорема про розв’язки неоднорідної системи лінійних рівнянь 43 KB
  Теорема про розв’язки неоднорідної системи лінійних рівнянь. Нехай дана сумісна неоднорідна система лінійних рівнянь 3 L множина всіх її розв’язків а деякий частковий розв’язок M множина всіх розв’язків відповідної однорідної системи 4. Нехай a=γ1γ2γn і припустимо що b=λ1λ2λn довільний розв’язок системи 3 тобто b є L.
22924. ЛЕМА ПРО ДВІ СИСТЕМИ 37.5 KB
  bk – дві системи векторів кожен вектор першої системи лінійно визначається через другу систему. Якщо m k то перша система лінійно залежна. Нехай а1 а2 аm і b1 b2 bk – дві системи векторів кожен вектор першої системи лінійно виражається через другу систему. Якщо перша система лінійно незалежна то m≤k.
22925. Поняття базису 25.5 KB
  aik лінійно незалежна; Всі вектори системи a1 a2 am лінійно виражаються через ai1ai2. Базисом простору Rn називається система векторів a1 a2 an є Rn така що система a1 a2 an лінійно незалежна; Кожний вектор простору Rn лінійно виражається через a1 a2 an. Звідси α1= α2==αn=0 лінійна коомбінація тривіальна і система лінійно незалежна. Будьякий вектор простору лінійно виражається через e1e2en .