20999

Операції з множинами

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета роботи: набути практичних навичок роботи з множинами. Вивчити основні функції та операції з множинами. Порядок виконання роботи Задав множини A і B.

Русский

2013-08-15

90.02 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ЕЛЕКТРОПРИВОДА

ЗВІТ

ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

З дисципліни: «Системний аналіз»

На тему: «Операції з множинами»

Виконав:

Студент групи СІ-11-3с

Хамула І.Ю.

Прийняла:

Гула І.С.

КРЕМЕНЧУК 2012

Мета роботи: набути практичних навичок роботи з множинами. Вивчити основні функції та операції з множинами.

Порядок виконання роботи

  1.  Задав множини A і B.

 

Поняття множини є одним з основних первинних понять сучасної математики.

Кожна множина складається з елементів. Якщо x - елемент множини Х, то це позначається так: (х належить Х), якщо x не є елементом множини Х, то пишуть: (х не належить Х).

  1.  В програмному середовищі MathCAD реалізував алгоритм знаходження суми.

Сумою (об'єднанням) двох множин А і В називається множина С що складається з тих і лише тих елементів, які належать або множині А, або множині В (або обом множинам).

Сума множин позначається так:

або .

Рисунок 1 – Об'єднання множин

Вся заштрихована область на рисунку 1 представляє суму множин А+В.

Алгоритм знаходження суми:

  1.  В програмному середовищі MathCAD реалізував алгоритм знаходження добутку даних множин.

Добутком (перетином) двох множин А і В називається множина С, що складається з тих і лише тих елементів, які належать і А і В. 

Добуток позначається таким чином:

або .

Заштрихована область на рисунку 2 є добутком АВ.

Рисунок 1.2 – Перетин множин

Алгоритм знаходження добутку:

  1.  В програмному середовищі MathCAD реалізував алгоритм знаходження різниці даних множин.

Різницею двох множин А і В називається множина С, що складається з тих і лише тих елементів, які входять в А і не входять у В.

Різниця множин позначається так:

Представлена на рисунку 3 заштрихованою областю.

Рисунок 3 – Різниця множин

Алгоритм знаходження різниці:

 

Висновок: на лабораторній роботі набули практичних навичок роботи з множинами. Вивчили основні функції та операції з множинами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52729. Формування життєвих компетентностей через проектну діяльність 346.5 KB
  Світові тенденції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально - значимих якостей особистості.
52733. Створення виховної системи навчального закладу 784.5 KB
  Коменський На першому етапі створення та впровадження виховної системи була проведена робота щодо вивчення стану виховної роботи у школі зроблено аналіз досягнень та недоліків творчою групою опрацьовано літературу з питань педагогіки та психології виховного процесу на педрадах та засіданнях методоб’єднань класних керівників обґрунтовано актуальність та необхідність системного підходу до питань виховання та навчання учнів. Досить неординарним є контингент учнів нашої школи додаток 2: майже 50 учнів належать до соціально незахищених...
52734. Робота з обдарованими дітьми в умовах сільської малокомплектної школи 171.5 KB
  Науково обґрунтований підхід до процесу побудови педагогічної технології виховання інтересу в учнів до занять фізичною культурою та спортом дає змогу вчителям фізичної культури тренерам класним керівникам шкільним психологам батькам всебічно зрозуміти суть і причини явищ і процесів у розвитку масового охоплення школярів оздоровчою і фізкультурноспортивною діяльністю через самостійні заняття відвідування спортивних секцій груп ЗФП участі в спортивних змаганнях. У період навчання у школі в учнів розкриваються творчі здібності та...
52735. ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ У КОНТЕКСТІ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 1.22 MB
  Існують три рівні інтеграції змісту навчального матеріалу: Отже одним із шляхів підвищення якості освіти є впровадження у практику викладання бінарних та інтегрованих занять особливо з дисципліни Іноземна мова за професійним спрямування які є складовою нормативної частини типових навчальних планів підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах І ІІ рівнів акредитації усіх спеціальностей і можлива інтеграція англійської мови із дисциплінами професійноорієнтованого спрямування. Але такий шлях використання міждисциплінарних...
52736. Формування соціальної активності підлітків через використання виховного педагогічного потенціалу спадщини В.Сухомлинського 103.5 KB
  Сухомлинський А яким бути саме мені Ким бути Як жити Як бути корисним людям Які якості треба виховувати в собі сьогодні щоб комфортно почуватися в житті завтра Якою має бути особистість XXI сторіччя Ці питання соціалізації й самореалізації особистості – є найактуальнішими питаннями сьогодення. Соціальну активність особистості ще можна визначити як якість її зв’язків із суспільством. Від соціальної активності особистості залежить як правило і її соціальна мобільність. Під його керівництвом у Павлиській школі було...
52737. Створення ситуації успіху в навчальній діяльності школярів 378.5 KB
  Створення ситуації успіху в навчальній діяльності школярів – це проблема до якої все частіше звертається сучасна педагогічна наука. Провівши огляд та аналіз літератури з теми Створення ситуації успіху на уроках стверджую що обрана тема є актуальною для освіти залишається лише допомогти дитині в період формування її особистості ні в якому разі не позбавляти школяра чекання завтрашньої радості віри у свої можливості...