21262

Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах

Лекция

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

У цих умовах особливого значення набуває облік за допомогою якого забезпечується збереження сільськогосподарської власності і продукції правильне використання насінь кормів пального машин дотримання госпрозрахунку і підвищення рентабельності господарства. Виробництво продукції сільського господарства має тільки свої йому властиві особливості обліку. Це дозволяє точно обчислити собівартість продукції зерна кормів та іншої продукції сільського господарства. Тому фактичну собівартість продукції рослинництва обчислюють не щомісяця а лише...

Украинкский

2013-08-02

213 KB

17 чел.

МОДУЛЬ 2. Особливості бухгалтерського обліку на сільськогосподарських, автотранспортних та будівельних підприємствах

Тема 5. Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах

5.1. Особливості сільськогосподарського виробництва, що зумовлюють ведення обліку

 

Сільське господарство – одна  з основних галузей матеріального виробництва. Його призначення – забезпечити потреби населення в продуктах харчування та промисловість у сільськогосподарській сировині. У цих умовах особливого значення набуває облік, за допомогою якого забезпечується збереження сільськогосподарської власності і продукції, правильне використання насінь, кормів, пального, машин, дотримання госпрозрахунку і підвищення рентабельності господарства.

Виробництво продукції сільського господарства має тільки свої йому властиві особливості обліку.

Це обумовлено тим, що сільськогосподарське виробництво зв'язане з живими організмами. Це рослини, що вимагають добрива і всіляких препаратів для боротьби зі шкідниками, а також тварини, яким також потрібно вчасно проводити щеплення і вакцинацію.

Крім того, особливістю є те, що земля – один з основних засобів виробництва, тоді як у промисловості вона – тільки територія, місце, на якому розташоване підприємство.

На відміну від інших засобів, які у процесі виробництва поступово зношуються, унаслідок чого через визначений проміжок часу їх  необхідно заміняти новими, земля є незамінним засобом виробництва. При раціональному використанні вона не тільки не зношується, а навпаки – підвищує свою родючість.

Виробничий цикл у сільському господарстві триває значний час: до року (зернові насадження) або кілька років (вирощування озимих –          2 роки, плодових дерев – 5-7 років, основної череди – 2-3 роки і т.д.). Тому на кінець року маються значні залишки незавершеного виробництва. До них відносяться витрати на посів зернових культур, підняття зябу, посів багаторічних трав, вирощування молодняку і т.п.

Таким чином, необхідно вести облік виробничих витрат не тільки по окремих об'єктах (культурам, видам робіт) у розрізі калькуляційних статей, але і розмежування їх в обліку на витрати минулих років, під врожай поточного року і витрати звітного року – під врожай майбутніх років. Це дозволяє точно обчислити собівартість продукції зерна, кормів  та іншої продукції сільського господарства.

У зв'язку із сезонністю рослинництва його продукція надходить протягом  року нерівномірно. Тому фактичну собівартість продукції рослинництва обчислюють не щомісяця, а лише після  збору врожаю, як правило, наприкінці  року, на відміну від продукції  промислових підприємств, яка в основному калькулюється щомісяця.

Собівартість продукції тваринництва, як менш сезонної, ніж рослинництво, також визначається по закінченні року, тому що собівартість спожитих кормів власного виробництва визначається лише після збору врожаю.

Крім того, одержання продукції, як і витрати на виробництво, відбувається протягом року нерівномірно, тому витрати можуть розподілятися на продукцію рослинництва і тваринництва лише після визначення її повного обсягу, тобто  наприкінці  року. 

Сезонність виробництва у рослинництві зумовлює уповільнення оборотності оборотних засобів і нерівномірне їх використання. Потреба в оборотних засобах протягом року неоднакова, тому одним із джерел покриття сезонної недостачі є кредити банків.

Особливістю сільськогосподарського виробництва є використання своєї товарної продукції для цілей власного виробництва (зерно для посіву), тому границя між предметами і продуктами праці стирається.

У сільському господарстві часто від однієї культури рослинництва або тварини одержують кілька видів продукції, при обчисленні її собівартості розподіляються витрати між основною, суміжною і побічною продукцією. Від правильного їхнього розподілу значною мірою залежить реальність собівартості окремих видів продукції галузі.

На сільськогосподарське виробництво значно впливають біологічні фактори, такі як засуха, перезволоження ґрунтів, смерч  і т.д., температурний режим, які значно впливають на врожай. Це також впливає на ведення обліку на сільськогосподарських підприємствах.

Усі ці особливості мають велике значення і впливають на облікову класифікацію витрат, методи обліку і розрахунку собівартості сільськогосподарської продукції, форму організації бухгалтерського обліку в сільському господарстві.

Бухгалтерський облік в сільському господарстві ведеться за єдиними з іншими галузями народного господарства принципами з  застосуванням Плану рахунків, де виділяються  рахунки специфічні тільки для сільського господарства [224].

Складність ведення бухгалтерського обліку полягає в тому, що в сільському господарстві велика кількість виробництв, облік в яких повинен вестись окремо.

Згідно з класифікацією видів економічної діяльності, до галузі сільського господарства відносяться наступні види діяльності:

рослинництво

тваринництво

вирощування культур у сполученні з тваринництвом (змішане сільське господарство)

надання послуг у галузях рослинництва і тваринництва.

Крім того, до категорії сільгоспвиробників входять також рибницькі та рибальські, включаючи риболовецькі, господарства, що розводять рибу, виловлюють її, переробляють і збувають власну продукцію

Основні галузі виробництва: рослинництво і тваринництво.

У рослинництві виділяються такі галузі: рільництво, луківництво, овочівництво, плодово-ягідне господарство, розсадники для вирощування посадкового матеріалу плодово-ягідних, агролісомеліоративних та інших насаджень, плантації спеціальних насаджень.

У тваринництві виділяються: птахівництво, свинарство, вівчарство, конярство, молочна череда, м'ясна череда і т.п.

У цих галузях виділяються групи об'єктів витрат і статей калькулювання.

5.2. Об'єкти та калькуляційні одиниці обліку витрат у сільськогосподарських підприємств

 

Сільське господарство складається з ряду галузей, які виробляють різноманітну продукцію та продукти власної переробки. Тому облік будується таким чином, щоб витрати враховувалися за галузями виробництва, а усередині них – за культурами, витратами культур, видами (групами) тварин, промисловими і іншими виробництвами.

У відповідності до Закону про бухгалтерський та П(С)БУ 16 розроблені Методичні рекомендації про планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132 (далі – Методичні рекомендації № 132) [194].

Метою обліку витрат і визначення собівартості продукції, робіт, послуг є документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних витрат на виробництво продукції для забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Калькулювання собівартості одиниці продукції сільськогосподарського виробництва здійснюється для визначення ефективності запланованих і фактично здійснених агротехнічних, організаційних і економічних заходів, спрямованих на розвиток і удосконалення виробництва і для обґрунтування цінової політики сільгосппідприємства.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів і збільшенням зобов'язань.

Витрати на виробництво продукції, робіт, послуг формуються по центрах відповідальності й об'єктах обліку, планування і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

Центрами відповідальності виступають внутрішньогосподарські підрозділи, їхній склад визначається з урахуванням виробничої й організаційної побудови підприємства, порядку закріплення засобів виробництва.

У залежності від конкретних умов господарювання бухгалтерський облік витрат може вестися в цілому за конкретними виробничими підрозділами без деталізації за окремими об'єктами (видами і групами худоби і птаха, видами виробництв). Фактичні витрати підрозділу в такому випадку розподіляються між окремими культурами, видами і групами худоби та птаха пропорційно плановим витратам, а при їх відсутності – за нормативними витратами відповідно до технологічних  карт або укрупнених нормативів.

У залежності від характеру участі в процесі виробництва витрати розподіляються на основні (безпосередньо пов'язані з виконанням технологічних операцій) та накладні (по управлінню бригади, цеху, ферми і т.д. ).

Витрати на виробництво продукції, робіт, послуг групуються за статтями, які господарство визначає самостійно, на основі приблизного переліку статей витрат, передбачених у Методичних рекомендаціях      № 132.   

Основою для визначення планової собівартості продукції окремих сільськогосподарських культур і видів тварин є технологічні карти. В них визначається загальна сума витрат виробництва за статтями витрат на підставі переліку передбачених у технології робіт, грунтово-кліматичних умов, встановлених норм виробітку, нормативів витрат праці, матеріальних і інших витрат, а також з урахуванням раціонального використання землі, основних засобів, застосування прогресивних агрозоотехнічних та організаційних заходів.

У собівартість продукції включаються накладні витрати (крім адміністративних витрат і витрат на збут).

У процесі планування собівартості сільськогосподарської продукції враховується вплив основних техніко-економічних факторів: підвищення рівня механізації виробництва, упровадження прогресивних технологій, проведення заходів щодо поліпшення родючості ґрунтів, упровадження високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та порід тварин, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів, застосування прогресивних форм організації й оплати праці і т. ін.  

Облік витрат сільськогосподарського виробництва покликаний забезпечувати оперативне, достовірне  і повне надходження інформації про якість і вартість отриманої продукції, трудових, матеріальних і грошових витрат на виробництво продукції як по підприємству в цілому, так і по окремим його структурним підрозділам.

У бухгалтерському обліку виділяються окремі об'єкти обліку витрат виробництва. В рослинництві їх можна поділити на чотири групи:

сільськогосподарські культури (або групи культур) – зернові та зернобобові, технічні культури, картопля та овочеві культури, плодові, ягідні та інші багаторічні насадження;

сільськогосподарські роботи, до яких відносяться витрати під врожай наступного року, підняття зябу, лущення стерні, внесення органічних добрив, снігозатримання, посіви багаторічних трав, чорні пари і т.п.;

витрати, що підлягають розподілу – на зрошення, осушення, утримання полезахисних смуг і т.п.;

інші об'єкти – заготівля силосу, сінажу і т.п.

Облік витрат і виходу продукції здійснюється в розрізі окремих об'єктів, якими можуть бути види виробництв, види або групи культур та тварин. У межах груп рахунки відкривають за структурними підрозділами, культурами, видами незавершеного виробництва та технологіями вирощування культур у розрізі прийнятої на   сільськогосподарському   підприємстві номенклатури статей витрат.

Об’єкти обліку витрат у тваринництві – види та групи худоби та птахів за різними його напрямками (велика рогата худоба молочного та м'ясного напрямку, свинарство, вівчарство, птахівництво, інкубація, конярство, кролівництво і звірівництво та ін.).

Перелік об’єктів калькулювання продукції та калькуляційних одиниць  сільськогосподарського виробництва в рослинництві та тваринництві наведений в табл. 5.1

Таблиця 5.1

Об'єкти планування та обліку виробничих витрат і визначення собівартості продукції

Об'єкти планування та обліку виробничих витрат

Об'єкти калькулювання продукції

Одиниця калькулю-вання

1

2

3

Рослинництво

1. Зернові і зернобобові культури

Озимі та ярові пшениця, жито, ячмінь, кукурудза на зерно, овес, рис, гречка, горох, соя та ін.

Зерно, зернові відходи

1 центнер


Продовження таблиці 5.1

1

2

3

2. Технічні культури

Соняшник на зерно

Насіння

1 центнер

Льон-довгунець, коноплі,

Насіння, солома

-//-

Буряки цукрові

Коренеплоди

-//-

Висадки-насінники буряків

Насіння

-//-

Тютюн

Листя свіже, насіння

-//-

Цикорій

Коріння

-//-

Лікарські однорічні трав'янисті культури

Листя свіже, плоди, насіння

-//-

Лікарські багаторічні трав'янисті культури

Листя свіже, плоди, насіння, коріння, трава свіжа

1 центнер

Розсада

1 тис. шт.

Ефіроолійні однорічні трав'янисті культури

Насіння, плоди

1 центнер

Ефіроолійні багаторічні трав'янисті культури

Насіння, листя

1 центнер

Свіже, кореневища, зелена маса, пагіння, саджанці

1 тис. шт.

Суцвіття

1 центнер

Ефіроолійні кущові культури

Насіння, суцвіття

1 центнер

Квіти, листя і пагіння, зелена маса, саджанці

1 тис. шт.

Ефіроолійні деревоподібні культури

Листя свіже, квіти

1 центнер

Саджанці

1 тис. шт.

3. Картопля та овочеві культури

Картопля,

Картопля

1 центнер

Овочеві культури відкритого ґрунту

Овочі та плоди

-//-

Капуста, кукурудза цукрова в качанах молочно-воскової стиглості

Качани

Коренеплідні овочеві культури (буряки, морква та інші)

Коренеплоди

-//-

Багаторічні овочеві культури (ревінь, щавель, хрін та ін.)

Насіння, зелень, кореневище

-//-

Насінництво овочевих культур кормо-вих коренеплодів і баштанних культур

Коренеплоди, насіння

-//-

Баштанні продовольчі та кормові культури (кавуни, дині, гарбузи)

Плоди, насіння

-//-

Овочеві культури закритого ґрунту (цибуля на перо, огірки, помідори, салат, редиска, розсада)

Плоди, коренеплоди, зелень (за видами)

-//-

Розсада (за видами)

1 тис. шт.

Гриби

Гриби

1 центнер

4. Кормові культури

Буряки кормові та цукрові на корм, морква

Коренеплоди

-//-

Кукурудза на силос і зелений корм

Зелена маса

-//-

Однорічні та багаторічні сіяні трави

Сіно, насіння, зелена маса

-//-

Сіножаті і пасовища природні

Сіно, зелена маса

-//-

Силосування

Силос

1 тона

Стажування

Сінаж

-//-


Продовження таблиці 5.1

1

2

3

5. Багаторічні насадження (плодові, ягідні культури та виноградники)

Насіннячкові, кісточкові культури,

Плоди

1 центнер

Живці

1 тис. шт.

Ягідники

Ягоди

1 центнер

Плантації хмелю

Плоди

І центнер

Живці, чубуки

1 тис. шт.

Шишки хмелю

Шишки хмелю

1 центнер

Живці

1 тис. шт.

6. Квітникарство

Квітникарство відкритого та закритого ґрунту

Квітки зрізані, квіти в горщи-ках, розсада,

бульбоцибулини, живці,

кореневище, саджанці

1 тис. шт.

Насіння

1 кілограм

Живці

1 тис. шт.

Насіння квітникових культур

Насіння

1 кілограм

Розсадники плодових і декоративних культур

Сіянці, саджанці

1 тис. шт.

7. Незавершене виробництво у рослинництві (витрати під урожай майбутнього року)

Посів озимих зернових на зерно

Посів озимих зернових на зелений корм і силос

Посів овочевих культур на зиму

Підняття зябу

Лущення стерні без зяблевої оранки

Внесення органічних добрив

Внесення мінеральних добрив

Снігозатримання (у IV кварталі)

Догляд за багаторічними травами посіву минулих років

Посів багаторічних трав весною та восени звітного року

Догляд за парами під ярі культури врожаю майбутнього року

Роботи з докорінного поліпшення сіножатей і пасовищ

Вапнування та гіпсування земель

Первинне окультурення меліоративних земель

Підготовка теплиць

Підготовка парників

3рошення

Осушення

Інші роботи незавершеного виробництва

Витрати на утримання меліоративних споруд

Витрати на утримання полезахисних лісосмуг

Виконані роботи

1 гектар


Продовження таблиці 5.1

Тваринництво

1. Велика рогата худоба молочного напрямку

Основне стадо (корови та бики-плідники)

Молоко

1 центнер

Приплід

1 голова

Худоба на вирощуванні та відгодівлі

Приріст живої маси, жива маса

1 центнер

2. Велика рогата худоба м'ясного напрямку

Основне стадо м'ясного напрямку (у т. ч. телята до 8 місяців)

Приплід

1 голова

Приріст живої маси

1 центнер

Худоба на вирощуванні і відгодівлі (телиці і бички старше 8 місяців, корови, бики-плідники і воли, вибракувані з основного стада)

Приріст живої маси, жива маса

1 центнер

3. Свинарство

Основне стадо свиней (у т. ч. поросята до відлучення)

Поросята відлучені

1 голова

Приріст живої маси

1 центнер

Свині на вирощуванні

Приріст живої маси, жива маса

1 центнер

Відгодівля свиней

4. Вівчарство (козівництво), роздільно-тонкорунне, напівтонкорунне, напівгрубошерстне, грубошерстне

Основне стадо овець (у т ч. з ягнятами до відлучення)

Ягнята на час відлучення

1 голова

Вовна, пух, молоко

1 центнер

Вівці на вирощуванні і відгодівлі

Приріст живої маси, вовна

1 центнер

5. Вівчарство каракульське і смушкове

Основне стадо овець (у т ч. з ягнятами до відлучення)

Ягнята на час відлучення

1 голова

Вовна, пух, молоко

1 центнер

Вівці на вирощуванні і відгодівлі

Приріст живої маси, вовна

1 центнер

6. Птахівництво

Доросле стадо

Яйця

1 тис. шт

Молодняк на вирощуванні

Приріст живої маси

1 центнер

7. Інкубація

Інкубація яєць

Добовий молодняк

1 тис. голів

8. Конярство

Основне стадо

Приплід

1 голова

Молоко

1 центнер

Робота коней

1. роб. день

Молодняк на вирощуванні

Приріст

1 кормо-день

9. Кролівництво і звірівництво

Основне стадо

Діловий молодняк

1 голова

Молодняк різного віку

Приріст живої маси

1 центнер

Приріст

1 тис. кормо-днів

10. Рибництво, бджільництво, шовківництво, штучне осіменіння тварин і птиці

Рибництво

Мальки

1 тис.штук

Цьоголітки, річники, ремонтний молодняк, риба

1 центнер


Закінчення таблиці 5.1

1

2

3

Бджільництво (розплідне, медове, запилювально-медове, запилювальне)

Неплідна матка, матка плідна, пакети з бджолами (рої), рій, соторамка

1 штука

Прополіс

1 кілограм

Яд бджолиний (сирець), пилок, маточне молоко

1 грам

Запилення культур

1 гектар

Шовківництво

Кокони тутового шовкопряду, грена

1 кілограм

Одержання сперми (за видами тварин)

Спермодоза

1 спермо-доза

Точність і обґрунтованість калькуляційних розрахунків є важливою передумовою об'єктивності цілого ряду важливих економічних показників.

Собівартість окремих видів сільськогосподарської продукції визначається виходячи з витрат, віднесених на відповідну культуру (групу культур) або вид (групу) тварин.

Фактична собівартість продукції в сільськогосподарському підприємстві розраховується в цілому за рік, крім продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, фактична собівартість яких визначається щомісяця.

5.3. Облік придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

З 1 січня 2007 р. почало діяти П(С)БО 30 “Біологічні активи” (далі – П(С)БО 30) [238].

Його використовують у сільськогосподарському виробництві.

Згідно з П(С)БО 30 біологічний актив – це тварина або рослина, яка в процесі біоперетворень здатна давати сільгосппродукцію та (або) додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди (зерно, худоба та т. ін.).

Біологічні перетворення – це процес якісних і кількісних змін біологічних активів.

Додаткові біологічні активи – ті активи, що одержані в процесі біоперетворень (саджанці, приплід та т. ін).

Приклади біологічних активів та сільськогосподарської продукції наведено в додатку В1.

В П(С)БО 30 також визначається сільськогосподарська продукція, як актив, одержаний у результаті відокремлення від біоактиву, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання.

Процедура віднесення сільськогосподарських активів до необоротних і оборотних значно змінилася. Зараз вони поділяються на поточні і довгострокові, рослинництва і тваринництва, враховуються за справедливою та за первісною вартістю. Серед довгострокових активів виділяються зрілі і незрілі.

За строком служби біологічні активи класифікуються на:

поточні – здатні приносити сільськогосподарську продукцію, додаткові біологічні активи чи в інший спосіб економічні вигоди для підприємства протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі,

довгострокові – активи, які не є поточними (основні стада худоби, багаторічні насадження т. ін).

Планом рахунків для обліку сільськогосподарських активів передбачено синтетичні рахунки 16 “Довгострокові біологічні активи”,     21 “Поточні біологічні активи” та 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”.

Витрати з придбання довгострокових біологічних активів враховують на субрахунку 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів” синтетичного рахунка 15 “Капітальні інвестиції”.

Витрати з формування основного стада складають особливу групу капітальних інвестицій в сільському господарстві.

Обліковують витрати з формування основного стада на рахунку 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів” за окремими аналітичними рахунками за видами тварин (велика рогата худоба, свині, вівці та ін.).

Основне стадо продуктивної та робочої худоби сільськогосподарські підприємства поповнюють як за рахунок переведення молодняку, вирощеного в своєму господарстві, так і шляхом придбання племінних тварин зі сторони.

На субрахунку 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів” ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, у тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів, та формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 “Поточні біологічні активи”).

На сільськогосподарському підприємстві надходження худоби до основного стада може бути результатом переведення тварин з інших вікових груп, купівлі в інших господарствах або у населення. Для цього на підприємстві створюється комісія, до якої, крім керівника і представника бухгалтерії, обов'язково входять працівники ветеринарної служби. Після детального огляду тварин комісія складає акт переведення тварин з групи в групу (ф. № 97), що є підставою для зарахування тварин до основного стада.

За умови переведення вирощеного у власному господарстві молодняку в основне стадо його оцінюють за фактичною собівартістю на початок року включаючи планову собівартість приросту живої маси тварин за період від початку року до переведення в основне стадо, а в кінці року коригують до рівня фактичної собівартості.

До складу довгострокових біологічних активів, тобто в основне стадо, зараховують після відображення всіх витрат з формування основного стада, визначаючи при цьому балансову вартість дорослих тварин.

Для обліку тварин основного стада використовують субрахунок 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" або 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю", які передбачені Планом рахунків [224].

На рахунку 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності і руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

Аналітичний облік таких активів ведеться за видами довгострокових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності і руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які неможливо  оцінити за справедливою вартістю, тому їх оцінка здійснюється згідно з П(С)БО 7.

Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів тваринництва.

Порядок відображення у бухгалтерському обліку витрат з формування основного стада наведено в табл. 5.2.

Обираючи метод амортизації, необхідно пам'ятати, що продуктивна худоба – це живі організми й одержання продукції від неї у різні періоди часу буде неоднаковим.

Продуктивність тварин залежить від цілого ряду факторів: умов утримання, раціону годування, фізичного стану тварин, їх віку, погодних умов, пори року тощо.

Таблиця 5.2

Відображення у бухгалтерському обліку операцій із формування

основного стада

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

Переведено молодняк тварин до основного стада

155

211

Оприбутковано придбані тварини

155

631, 685

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631, 685

Відображено вартість послуг власного автотранспорту з доставки тварин на підприємство

155

23

Відображено вартість кормів, витрачених в дорозі

155

208

Списано витрати на відрядження, пов'язані з придбанням худоби

155

372

Нарахована заробітна плата працівникам за доставку (з нарахуваннями )

155

661, 65

Оприбутковано тварини до складу довгострокових біологічних активів

107

155

Враховуючи ці особливості для нарахування амортизації продуктивної худоби, доцільніше застосовувати виробничий метод. Обраний метод амортизації обов'язково фіксується в наказі про облікову політику.

У бухгалтерському обліку сільськогосподарські підприємства суму амортизації продуктивної худоби відносять на собівартість одержаної від продуктивних тварин продукції.

Тобто сума амортизації корів основного стада розподіляється між вартістю приплоду і молока, овець – між вартістю приплоду, молока і вовни, свиней – відноситься на вартість приплоду.

Тварин основного стада вибраковують при втраті ними продуктивності, внаслідок невиліковності хвороби, старості тощо, використовуючи матеріали ветеринарної служби. Вибракування тварин з основного стада оформляють відповідним актом на вибракування тварин основного стада (ф. № 57).

Якщо тварин забивають, то на звороті акта вказують вихід продукції і можливе її використання. Висновок про використання продукції дає ветлікар.

Процес надходження багаторічних насаджень має свої особливості, які враховуються при складанні акту приймання багаторічних насаджень та передачі їх в експлуатацію (ф-54). Цей акт складається у двох примірниках. Перший акт складається по закінченню садівничих робіт.

При цьому витрати на вирощування багаторічних насаджень обліковуються на рахунку 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів” на суму фактичних витрат на посадку насаджень.

Після закінчення всього комплексу робіт молоді насадження беруть на облік як дорослі і оцінюють, виходячи із суми витрат на ці об'єкти на весь період з початку закладки, дебетуючи субрахунок 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" або 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" і кредитуючи рахунок 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”.

На рахунку 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності і руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

Аналітичний облік таких активів ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності і руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які неможливо  оцінити за справедливою вартістю, тому їх оцінка здійснюється згідно з П(С)БО 7.

Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва.

Капітальні вкладення у багаторічні насадження, поліпшення земель включають до складу основних засобів щорічно у сумі витрат, що відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від строку закінчення всього комплексу робіт.

В окремих випадках від молодих насаджень ще до настання періоду нормального плодоношення одержують врожай. Витрати на збирання додатково обліковують в складі витрат одержаної продукції: зменшують загальну суму витрат по вирощуванню насаджень, при цьому складають бухгалтерський запис: дебет рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" кредит рахунку 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”.

Після передачі молодих багаторічних насаджень в експлуатацію витрати з догляду за діючими багаторічними насадженнями обліковуються на субрахунку 231 "Рослинництво".

Порядок оприбуткування багаторічних насаджень у бухгалтерському обліку наведено в табл. 5.3.

Багаторічні насадження списують з балансу при повній втраті їх виробничого значення після закінчення біологічного періоду плодоношення.

Внаслідок стихійного лиха або якщо подальша їх експлуатація економічно невигідна (зрідженість насаджень понад 70 % від норми посадки рослин на гектарі, моральне старіння сортових насаджень тощо).

При цьому складають акт на списання багаторічних насаджень (ф. № 58), на звороті якого зазначають витрати на ліквідацію насаджень і одержані від цього матеріальні цінності.

Таблиця 5.3

Відображення у бухгалтерському обліку операцій із закладання та вирощування багаторічних насаджень

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

Відображено вартість саджанців

155

211

Нараховано заробітну плату та відрахування працівникам за виконання робіт із закладки саду

155

661, 65

Відображено послуги власного вантажного транспорту з доставки саджанців на поле

155

234

Списано малоцінні та швидкозношувані предмети

155

22

Списано малоцінні та швидкозношувані предмети

155

22

Списано паливо на роботу тракторів при виконанні польових робіт

155

203

Понесені витрати  з утримання молодого саду

155

208, 211, 22, 23, 661, 65

Оприбутковано фрукти та ягоди та на їх вартість зменшено витрати на вирощування насаджень

27

155

Передано в експлуатацію молодий сад

16

155

Амортизація на багаторічні плодові насадження нараховується з початку періоду плодоносіння (по плодових деревах - на 6-й-7-й рік після закладення, чагарникових культурах - на 2-й і 3-й рік), а стосовно інших видів насаджень, зокрема полезахисних смуг, - після змикання крон дерев.

PAGE  14


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65572. Розвиток сільськогосподарської дослідної справи з польового кормовиробництва в Україні (30-ті роки – кінець ХХ століття) 180 KB
  Основою продовольчої безпеки та державності України повинно стати високоефективне, збалансоване сільське господарство, яке забезпечуватиме виробництво продуктів харчування в обсягах достатніх для потреб населення країни та формування необхідного експортного потенціалу.
65573. ЯБЛУНЕВИЙ КВІТКОЇД У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. БІОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ 458.5 KB
  Метою досліджень було уточнення видового складу садових довгоносиків біології та екології яблуневого квіткоїда встановлення динаміки його чисельності та шкідливості у східному Лісостепу України а також удосконалення елементів інтегрованого захисту яблуні у промислових насадженнях для отримання високого врожаю.
65574. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕПЛО-МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРУ ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ З ВОДИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СПЛАВІВ 537 KB
  Розширення сфер застосування водню повязують з якісними змінами що відбуваються у даний час в хімічній машинобудівній металургійній промисловості та енергетиці. На даний момент сировиною для отримання водню є вуглеводні.
65575. ВПЛИВ ГЕОДИНАМІЧНИХ ЗОН ВУГЛЕНОСНОЇ ТОВЩІ НА ФОРМУВАННЯ ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ 1.6 MB
  Разом з тим, при вирішенні такої актуальної проблеми вуглевидобувних регіонів України, як достовірне прогнозування негативних геолого-екологічних явищ і процесів, обумовлених ліквідацією шахт, подібні дослідження не отримали широкого поширення.
65576. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 213.5 KB
  Потреба в удосконаленні дидактичної компетентності власної педагогічної майстерності. Зовнішній чинник: потреба ВНЗ у викладачах з високим рівнем педагогічної майстерності Мета: сформувати дидактичну компетентність майбутніх викладачів аграрних ВНЗ Методологічні підходи...
65577. КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇЇ МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 531 KB
  Зі створенням Оптового Ринку Електричної Енергії що складається з незалежних акціонерних компаній державні електричні компанії та державні акціонерні електричні компанії незалежного регулюючого органу Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України...
65578. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 536.5 KB
  Сучасний період світової історії що характеризується новітніми тенденціями євроінтеграції та глобалізації відзначився новим поглядом країн на потреби особливості та потенціал розвитку своїх територій.
65579. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ РУХОМ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА 297 KB
  Тому розробка з метою автоматизації процесів керування системи підтримки прийняття рішень для машиніста дизельпоїзда вітчизняного виробництва з новим тяговим електроприводом на основі асинхронних двигунів є безсумнівно актуальним завданням що визначає напрямок...
65580. Обгрунтування параметрів землезберігаючих технологій при відкритій розробці розсипних родовищ титанових руд і бурштину 238.5 KB
  Карєри фабрики збагачення і хвостосховища будуються на значній відстані одне від одного що погіршує технікоекономічні показники підприємств. Метою роботи є обґрунтування параметрів землезберігаючих технологій відкритої розробки обводнених розсипних родовищ...