21502

ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРИТИЧЕС

Лекция

Химия и фармакология

Влияние инфузионной терапии на организм. Методы и техника проведения инфузионной терапии. Техническое обеспечение инфузионной терапии. Осложнения инфузионной терапии.

Русский

2013-08-02

24.5 KB

5 чел.

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК КАФЕДРЫ

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ полковник медицинской службы

Ю.С.ПОЛУШИН "   " __________1996 г.

ПЛАН СЕМИНАРА

по теме N30 "ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ"

1. Инфузионно-трансфузионная терапия. История. Цели, задачи.

2. Влияние инфузионной терапии на организм.

3. Методы и техника проведения инфузионной терапии.

4. Техническое обеспечение инфузионной терапии.

5. Гемотрансфузия. Показания, ограничения, опасности. Реинфузия.

6. Осложнения инфузионной терапии.

7. Контроль инфузионной терапии, принципы составления инфузионной программы.

8. Краткая характеристика гемотерапевтических и кровезамещающих средств.

Л И Т Е Р А Т У Р А обязательная:

1. Жизневский Я.А. Основы инфузионной терапии// Минск.- "Вышэйшая школоа".- 1994.- С. 6-30, 57-75, 117-127, 202-231.

2. Зильбер А.П.  Клиническая физиология // М., "Медицина".-

1984.- С.176-188.

3. Климанский В.А., Рудаев Я.А. Трансфузионная терапия при хирур-гических заболеваниях // М., "Медицина".- 1984.- С.22-26, 26-40, 41-58, 146-159,218-229.

4. Нечаев Э.А. Руководство по военной трансфузиологии //М.,

1991.- С.245-252

5 .  Рябов Г.А. Синдромы критических состояний //М., "Медицина".- 1994.- С. 54-60, 84-86, 107-157, 207-227, 265-267.

6. Уваров  Б.С.  Анестезиология  и  реаниматология  //  Л.,

1979.- С. 187-201, 263-270.

дополнительная:

7. Баркаган З.С. Геморрагические заболевания и синдромы //М., "Медицина".- 1988.- С.356-433.

8. Братусь В.Д., Бутылин Ю.П., Дмитриев Ю.Л. Интенсивная тера-пия в неотложной хирургии // Киев., "Здоров'я".- С.82-98.

9. Гланц Р.М. Парентеральное питание при тяжелых транвмах // М., "Медицина".- 1985.- С.39-42, 64-72.

10. Иванов Е.П.  Руководство  по  гемостазиологии  //Минск.-

1991.- С.73-81.

11. Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления //М., "Медицина".- 1989.- С.199-200.

12. Рябов Г.А., Семенов В.Н., Терентьева Л.М. Экстренная анестезио-логия // М., "Медицина".- 1983.- С.13-25, 88-95, 96-104,130-144, 270-282.

13. Рябов Г.А. Гипоксия критических состояний //М., "Медицина" .- 1988,- С.82-91, 112.

14. Хлябич Г.Н. Инфузионная терапия и клиническое питание // Фирма ФРЕЗЕНИУС АГ-ФРГ.- 1992.- С.15-16, 246-577.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74111. Қазақ жүздері 18.52 KB
  Дәстүрлі қазақ қоғамы үш жүзден тұрады: Ұлы жүз Қазақ жүздерінің мынандай ішкі белгілері бар: а ішкі аумақтық тұтастық; ә этностық туыстық; б шаруашылықмәдени бірлік; в саяси басқару ортақтастығы. Әрбір қазақ жүзінің тарихи қалыптаскан аумағы бар. Мысалы Ұлы жүздің таралған аймағы Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан; Орта жүздікі Орталық Шығыс Солтүстік Қазақстан; Кіші жүздікі Батыс Қазақстан.
74112. Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы 18.47 KB
  Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік қоғамдық моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай Шығыс пен Батыс мәдениеті мен өркениетін жетік білген. Абай өзінің өлеңдерін бала кезінен жаза бастады. Бұл кезде Абай өз атынан Жаз Жаздыкүн шілде болғанда.
74113. Қазақ хандығы 18.4 KB
  1457 жылдың күзінде Әбілқайыр хан Сығанақ түбінде қалмақтардан жеңілгеннен кейін Керей мен Жәнібек сұлтандар қол астындағы рутайпалармен Шу өңіріне келіп қоныстанып Қазақ хандығының негізін салады. Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди кітабында Қазақ хандығының құрылған жері Шу бойы мен Қозыбасы деп айтылады. Қазақ хандығының құрылуы осыған дейін бүкіл Қазақстан аумағында болған әлеуметтікэкономикалық және этно саяси процестердің заңды қорытындысы еді.
74115. Алаш қозғалысы 17.71 KB
  Ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамында мүлдем жаңа жағдай қалыптасты. Ресейлік әскеримонархиялық басқару жүйесі қазақ жерінің орыс мемлнің меншігі етіп жариялануы осыған орай ішкі Ресейден қоныс аударушылар легінің күрт өсуі қазақ бұқарасының зорлықпен егіншілікке жарамды жерлерден ығыстырылуы дәстүрлі қазақ шаруашылығының терең дағдарысқа ұшырауы сол қалыптасқан жағдайдың нақты көріністері еді. Сол кездегі қазақ қоғамы дамуының күн тәртібінде қазақ халқының ұлт ретінде жоғалуы не өзінөзі сақтауы үшін күреске шығу мәселесі тұрды.
74116. Батыс Түрік қағанаты 17.7 KB
  Түрік қағанатында саясиәлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі оның дербестікке ұмтылған жеке бөліктерінде оқшаулану үрдісінің күшеюі Шығыс және Батыс қағанаттарының құрылуына алып келді. Батыс Түрік қағанатының негізін Торэмен қаған қалаған деген ғылыми дерек те бар. Батыс Түрік қағанатының қалыптасуы Түрік қағанатының осыншама ұланбайтақ жер енді ғана қалыптаса бастаған мемлекеттіктің шеңберінде ұзақ уақыт қала алмайтын еді.
74118. Аппаратный состав и основные функции АСКУЭ Энергия+ 20.06 KB
  Основные функции Автоматический учет потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета. Санкционированное автоматическое или ручное предоставление информации о результатах измерений и состоянии средств и объектов измерений в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом ИАСУ КУ. Предоставление контрольного доступа к результатам измерений данным о состоянии объектов и средств измерений в СВК УСПД ЭСч по запросу со стороны ИАСУ КУ. Автоматическое формирование учетных показателей: сведение баланса учет...
74119. Порядок и основные элементы обработки информации в АСКУЭ Энергия+ 18.09 KB
  Основными источниками данных являются. Устройства сбора данных УСД могут иметь как счётноимпульсные вход так и аналоговые входы разного вида а также сигналы телесигнализации ТС. Переменные ПВ используются для ввода данных оператором с клавиатуры. Это позволяет учесть в расчётах различные редко изменяемые параметры не имеющие автоматического источника данных.