21502

ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРИТИЧЕС

Лекция

Химия и фармакология

Влияние инфузионной терапии на организм. Методы и техника проведения инфузионной терапии. Техническое обеспечение инфузионной терапии. Осложнения инфузионной терапии.

Русский

2013-08-02

24.5 KB

5 чел.

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК КАФЕДРЫ

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ полковник медицинской службы

Ю.С.ПОЛУШИН "   " __________1996 г.

ПЛАН СЕМИНАРА

по теме N30 "ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ"

1. Инфузионно-трансфузионная терапия. История. Цели, задачи.

2. Влияние инфузионной терапии на организм.

3. Методы и техника проведения инфузионной терапии.

4. Техническое обеспечение инфузионной терапии.

5. Гемотрансфузия. Показания, ограничения, опасности. Реинфузия.

6. Осложнения инфузионной терапии.

7. Контроль инфузионной терапии, принципы составления инфузионной программы.

8. Краткая характеристика гемотерапевтических и кровезамещающих средств.

Л И Т Е Р А Т У Р А обязательная:

1. Жизневский Я.А. Основы инфузионной терапии// Минск.- "Вышэйшая школоа".- 1994.- С. 6-30, 57-75, 117-127, 202-231.

2. Зильбер А.П.  Клиническая физиология // М., "Медицина".-

1984.- С.176-188.

3. Климанский В.А., Рудаев Я.А. Трансфузионная терапия при хирур-гических заболеваниях // М., "Медицина".- 1984.- С.22-26, 26-40, 41-58, 146-159,218-229.

4. Нечаев Э.А. Руководство по военной трансфузиологии //М.,

1991.- С.245-252

5 .  Рябов Г.А. Синдромы критических состояний //М., "Медицина".- 1994.- С. 54-60, 84-86, 107-157, 207-227, 265-267.

6. Уваров  Б.С.  Анестезиология  и  реаниматология  //  Л.,

1979.- С. 187-201, 263-270.

дополнительная:

7. Баркаган З.С. Геморрагические заболевания и синдромы //М., "Медицина".- 1988.- С.356-433.

8. Братусь В.Д., Бутылин Ю.П., Дмитриев Ю.Л. Интенсивная тера-пия в неотложной хирургии // Киев., "Здоров'я".- С.82-98.

9. Гланц Р.М. Парентеральное питание при тяжелых транвмах // М., "Медицина".- 1985.- С.39-42, 64-72.

10. Иванов Е.П.  Руководство  по  гемостазиологии  //Минск.-

1991.- С.73-81.

11. Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления //М., "Медицина".- 1989.- С.199-200.

12. Рябов Г.А., Семенов В.Н., Терентьева Л.М. Экстренная анестезио-логия // М., "Медицина".- 1983.- С.13-25, 88-95, 96-104,130-144, 270-282.

13. Рябов Г.А. Гипоксия критических состояний //М., "Медицина" .- 1988,- С.82-91, 112.

14. Хлябич Г.Н. Инфузионная терапия и клиническое питание // Фирма ФРЕЗЕНИУС АГ-ФРГ.- 1992.- С.15-16, 246-577.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31626. ПАТОЛОГІЯ ВІНЦЕВОГО КРОВООБІГУ 77 KB
  Перш ніж розглянути коронарну недостатність слід зупинитися на особливостях вінцевого кровообігу який характеризується: 1 Високим рівнем екстракції кисню в капілярах серця 7075 у головному мозку 25 у скелетних мязах і печінці 20 що пояснюється значною довжиною капілярного русла серця і у звязку з цим тривалим часом контакту крові із стінкою капілярів. Тому при збільшенні потреби серця в О2 вона не може бути забезпечена шляхом збільшення екстракції О2 як у скелетних мязах оскільки остання і так є максимально можливою в...
31627. ПАТОЛОГІЯ ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ОБМІНУ 86.5 KB
  Внутрішній обмін води залежить від збалансованості між поступленням рідини в організм і її виділенням за один і той же час. N K C Mg ВКС 100 1600 10 130 МКС 1480 45 20 10 ВСС 1420 40 25 15 Із таблиці бачимо що основним електролітом плазми і міжклітинної рідини є N а внутрішньоклітинної рідини K і Mg2 що забезпечує осмотичний тиск всередині клітин. Дегідратація зменшення обєму позаклітинної рідини в організмі коли втрата води переважає над поступленням і виникає негативний водний баланс. Ізоосмолярна дегідратація ...
31628. ПАТОЛОГІЯ ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНОЇ СИСТЕМИ, ГОНАД і ЕПІФІЗА 89 KB
  Порушення функції гіпоталамоаденогіпофізарної системи. Патогенна дія факторів зовнішнього і внутрішнього середовища негативні емоції біль психічні порушення і т. Механізми виникнення дисфункції гіпоталамоаденогіпофізарної системи: 1 Порушення центральної регуляції нейроендокринних зон гіпоталамуса. 2 Порушення утворення і виділення релізінггормонів клітинами гіпоталамусу.
31629. ПАТОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ 80.5 KB
  За функціональних ефектами гормони поділяють на: а ефекторні діють безпосередньо на органимішені; б тропні регулюють синтез ефекторних гормонів; в релізінггормони регулюють синтез і секрецію тропних гормонів. Основні властивості гормонів: 1 утворюються спеціалізованими клітинами ендокринних залоз; 2 секретуються в кров або інші циркулюючі рідини; 3 характеризуються специфічністю впливу який повязаний із існуванням “клітинмішеней†які мають особливі рецептори до конкретного гормону; 4 володіють високою біологічною...
31630. ПАТОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ 78.5 KB
  Дихальну недостатність класифікують: 1 За клінічним перебігом розрізняють: а гостру і б хронічну недостатність дихання. 2 За клінічними проявами недостатність дихання може бути: а компенсованою і б декомпенсованою. Вентиляційна недостатність дихання виникає внаслідок порушень обміну газів між атмосферним повітрям і альвеолами легень тобто в результаті порушень легеневої вентиляції гіповентиляції.
31631. ПАТОЛОГІЯ НАДНИРНИКІВ 73 KB
  Ці пептиди володіють тропною дією на клубочкову зону кори наднирників викликаючи надходження альдостерону в кров. Виділяють 3 ефекти АКТГ при дії його на пучкову зону наднирників: 1 гострий ефект протягом декількох хвилин обумовлюється звязуванням холестерину з цитохромом P450 і посиленням трансляції наявної інформаційної РНК що викликає істотне збільшення утворення стероїдів; 2 підгострий ефект через десятки годин обумовлюється посиленням процесів транскрипції генів які кодують структуру ферментів стероїдогенезу що проявляється...
31632. ПАТОЛОГІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ та ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ 80 KB
  ТТГ діючи на щитовидну залозу викликає наступні ефекти: а підсилює захоплення і включення йоду в органічні сполуки; б підсилює протеоліз депонованого тиреоглобуліну; в підсилює секрецію Т3 і Т4; г при тривалій дії викликає гіпертрофію і гіперплазію щитоподібної залози. Порушення функції щитоподібної залози. Первинний гіпотиреоз зустрічається при: а аутоімунному тиреоїдиті Хашімото б хронічному фіброзноінвазивному тиреоїдиті Ріделя які супроводжуються дефектами синтезу тиреоїдних гормонів в тиреоїдектомії г лікуванні...
31633. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ 79.5 KB
  Це обумовлює характерну ознаку печінкової недостатності нестабільний рівень глюкози крові: 1 після прийому їжі розвивається гіперглікемія 2 натще гіпоглікемія. Таке явище супроводжується збільшенням в крові рівня вільного холестерину і зниженням антиатерогенних ліпопротеїнів що сприяє відкладенню холестерину в стінках судин і розвитку атеросклерозу. Порушення участі печінки в білковому обміні включає 3и групи змін: 1 зниження синтезу гепатоцитами альбумінів що веде до гіпоальбумінемії і гіпоонкії крові а на стадії...
31634. Система кодирования информации 19.55 KB
  Система кодирования информации Кодирование информации применяют для унификации формы представления данных которые относятся кразличным типам в целях автоматизации работы с информацией. Например естественные человеческие языки можно рассматривать как системы кодирования понятий для выражения мыслей посредством речи к тому же и азбуки представляют собой системы кодирования компонентов языка с помощью графических символов. Основой этой системы кодирования является представление данных через последовательность двух знаков: 0 и 1. Наименьшая...