21502

ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРИТИЧЕС

Лекция

Химия и фармакология

Влияние инфузионной терапии на организм. Методы и техника проведения инфузионной терапии. Техническое обеспечение инфузионной терапии. Осложнения инфузионной терапии.

Русский

2013-08-02

24.5 KB

5 чел.

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК КАФЕДРЫ

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ полковник медицинской службы

Ю.С.ПОЛУШИН "   " __________1996 г.

ПЛАН СЕМИНАРА

по теме N30 "ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ"

1. Инфузионно-трансфузионная терапия. История. Цели, задачи.

2. Влияние инфузионной терапии на организм.

3. Методы и техника проведения инфузионной терапии.

4. Техническое обеспечение инфузионной терапии.

5. Гемотрансфузия. Показания, ограничения, опасности. Реинфузия.

6. Осложнения инфузионной терапии.

7. Контроль инфузионной терапии, принципы составления инфузионной программы.

8. Краткая характеристика гемотерапевтических и кровезамещающих средств.

Л И Т Е Р А Т У Р А обязательная:

1. Жизневский Я.А. Основы инфузионной терапии// Минск.- "Вышэйшая школоа".- 1994.- С. 6-30, 57-75, 117-127, 202-231.

2. Зильбер А.П.  Клиническая физиология // М., "Медицина".-

1984.- С.176-188.

3. Климанский В.А., Рудаев Я.А. Трансфузионная терапия при хирур-гических заболеваниях // М., "Медицина".- 1984.- С.22-26, 26-40, 41-58, 146-159,218-229.

4. Нечаев Э.А. Руководство по военной трансфузиологии //М.,

1991.- С.245-252

5 .  Рябов Г.А. Синдромы критических состояний //М., "Медицина".- 1994.- С. 54-60, 84-86, 107-157, 207-227, 265-267.

6. Уваров  Б.С.  Анестезиология  и  реаниматология  //  Л.,

1979.- С. 187-201, 263-270.

дополнительная:

7. Баркаган З.С. Геморрагические заболевания и синдромы //М., "Медицина".- 1988.- С.356-433.

8. Братусь В.Д., Бутылин Ю.П., Дмитриев Ю.Л. Интенсивная тера-пия в неотложной хирургии // Киев., "Здоров'я".- С.82-98.

9. Гланц Р.М. Парентеральное питание при тяжелых транвмах // М., "Медицина".- 1985.- С.39-42, 64-72.

10. Иванов Е.П.  Руководство  по  гемостазиологии  //Минск.-

1991.- С.73-81.

11. Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления //М., "Медицина".- 1989.- С.199-200.

12. Рябов Г.А., Семенов В.Н., Терентьева Л.М. Экстренная анестезио-логия // М., "Медицина".- 1983.- С.13-25, 88-95, 96-104,130-144, 270-282.

13. Рябов Г.А. Гипоксия критических состояний //М., "Медицина" .- 1988,- С.82-91, 112.

14. Хлябич Г.Н. Инфузионная терапия и клиническое питание // Фирма ФРЕЗЕНИУС АГ-ФРГ.- 1992.- С.15-16, 246-577.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69316. ЧИСЕЛЬНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ЖОРСТКИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЄВИХ ЗАДАЧ 1.14 MB
  При побудові і дослідженні математичних моделей об’єктів для підвищення їх точності й адекватності необхідно враховувати велику кількість факторів і явищ, що неминуче приводить до явища жорсткості і описуючих його жорстких рівнянь.
69317. ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО ЕТАПИ 308 KB
  В результаті розміри і складність математичних моделей істотно зростають а їх розв’язок в аналітичному вигляді стає неможливим. розв’язок системи лінійних в загальному випадку лінеаризованих рівнянь; 2. розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69318. Розв’язування СЛАР на основі LU-розладу матриці 542 KB
  До цієї задачі належать задачі обчислення визначників і обчислення елементів оберненої матриці. Іноді обчислення визначників і елементів оберненої матриці називають другою і третьою основними задачами лінійної алгебри. 2 заснований на використанні оберненої матриці...
69319. Аналіз похибок розв’язування СЛАР 336 KB
  Аналіз похибок через число обумовленості матриці Нехай обчислене значення x помилка розв’язку ε = b відхил або нев’язка розв’язку системи рівнянь x = b. Нев’язка може бути малим а помилка розв’язку великою. 52 cond = 1 число обумовленості матриці що дорівнює максимально...
69320. Ітераційні методи розв’язування СЛАР 307.5 KB
  Метод простої ітерації умови збіжності Для розріджених великих систем рівнянь досить добрі результати можна отримати як це було показано в попередньому параграфі застосуванням методу визначальних величин.
69321. Властивості власних значень і власних векторів матриці 115 KB
  Метод характеристичного рівняння матриці Коли на деякий вектор х діє матриця А то в загальному випадку отримується новий вектор у = Ах який відрізняється від вектора х як своїм модулем розміром так і орієнтацією в багатовимірному просторі.
69322. Степеневий метод обчислення власних значень 149.5 KB
  Для оцінки окремих власних значень матриці можна використовувати теорему Гершгоріна яка стверджує що матриця А порядку nxn має n власних значень кожне з яких лежить в межах круга: 4. Якщо λ власне значення матриці то завжди можна вибрати відповідний йому...
69323. Власні значення симетричних матриць 174 KB
  Остаточно маємо формули алгоритму Ланцош довільний нормований вектор; При цьому вважається, що Якщо то було випадково взято ортогональним одному з власних векторів. Тоді Т розпадається на дві тридіагональної матриці; характеристичний поліном – на добуток двох поліномів...
69324. LR-та QR-алгоритми обчислення власних значень 325.5 KB
  Цей метод базується на перетворенні подібності матриці А таким чином щоб власні значення матриці отриманої внаслідок перетворення знаходилися простіше чим для початкової матриці. Найбільш просто обчислювати власні значення трикутної матриці для якої...