21950

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ

Лекция

География, геология и геодезия

Організація інженерногеодезичних робіт Для геодезичного забезпечення будівельної галузі в системі Міністерства будівництва архітектури та комунального господарства України повинна бути створена державна Геодезична служба в будівництві ДГСБ. Вона повинна законодавчо відповідати за стан якість виконання інженерногеодезичних робіт в будівництві бути керівним органом по створенню нормативнотехнічних документів НТД. В системі Держбуду інших міністерствах і відомствах повинні бути створені підрозділи ДГСБ які б виконували керівні та...

Украинкский

2013-08-04

5.04 MB

48 чел.

Лекція 13

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ

74. Організація інженерно-геодезичних робіт

Для геодезичного забезпечення будівельної галузі в системі Міністерства будівництва, архітектури та комунального господарства України повинна бути створена державна Геодезична служба в будівництві (ДГСБ). Вона повинна законодавчо відповідати за стан, якість виконання інженерно-геодезичних робіт в будівництві, бути керівним органом по створенню нормативно-технічних документів (НТД).

В системі Держбуду, інших міністерствах і відомствах повинні бути створені підрозділи ДГСБ, які б виконували керівні та контрольні функції по виконанню інженерно-геодезичних робіт на об’єктах на всіх стадіях виконання будівельно-монтажних робіт.

Всі геодезичні роботи на унікальних та складних будівельних об’єктах повинні виконуватись тільки на основі “Проектів виконання геодезичних робіт” (ПВГР), які розробляються проектними організаціями з залученням геодезичних служб підрядних організацій.

Геодезична служба будівельно-монтажних організацій в роботі дотримується діючих законодавчих актів, будівельних норм і правил, Положення Держбуду України.

Лінійний інженерно-технічний персонал  будівельно-монтажних організацій виконує детальні розмічувальні вимірювання від закріплених базових осей, винесення проектних робочих розмірів і позначок від закріплених на монтажних горизонтах геодезичною службою осей і позначок.

Геодезично-маркшейдерська служба генеральної будівельно-монтажної організації виконує: 

 •  складання планів, програм та послідовності виконання інженерно-геодезичних робіт;
 •  встановлення єдиної системи координат та висот на будівельному майданчику;
 •  надання геодезичної документації замовнику для корегування робіт та додаткових рішень в процесі виконання будівельних робіт;
 •  узгодження і координацію геодезичних робіт з субпідрядними організаціями, що виключає дублювання робіт;
 •  забезпечення субпідрядних організацій геодезичною інформацією;
 •  вибірковий контроль геометричних параметрів проекта споруди виконаних субпідрядними організаціями;
 •  узгодження питань з геодезичними службами замовника, місцевих рад, проектними і спеціалізованими організаціями та суміжними підприємствами.

Інженерно-геодезична служба замовника:

 •  передає підрядній організації законодавчо оформлену та закріплену в натурі земельну ділянку;
 •  надає необхідну геодезичну інформацію;
 •  виконує топографічну зйомку ділянки до початку будівництва
 •  Відповідальні працівники геодезичної служби будівельно-монтажної організації мають право:  
 •  давати вказівки лінійному інженерно-технічному персоналу відносно дотримання точності розмічувальних та монтажних робіт;
 •  надавати необхідну інформацію головному інженеру;
 •  зупиняти виконання будівельно-монтажних робіт в разі можливої аварії споруди, або окремих її вузлів внаслідок порушення геометричних параметрів проекту.

75. Геодезична планова та висотна основа розмічувальних робіт

Генеральні плани та розмічувальні креслення розробляють на основі існуючих топографічних планів місцевості в масштабах 1:500 – 1:5000.

Форма і розміри геодезичних опорних розмічувальних мереж залежить від типу, форми і розмірів інженерних споруд, їх конструкцій і необхідної точності дотримання геометричних параметрів. Мережі розвивають від пунктів державних геодезичних мереж або в умовній системі координат.

Найбільш сучасними методами створення геодезичної основи при зведені гідроелектростанцій, атомних електростанцій, крупних мостів, промислових підприємств, забудові мікрорайонів на відкритих територіях і т.д. є побудова планових GPS-мереж, лінійно-кутових мереж, полігонометрії з використанням сучасних GPS-приладів, електронних тахеометрів високої точності.

При будівництві промислових підприємств та забудові мікрорайонів на відкритих територіях геодезичну розмічувальну основу розвивають від пунктів державної геодезичної мережі в вигляді будівельної сітки (розділ 12,       §3).

Геодезичну розмічувальну основу поділяють на зовнішню та внутрішню. Зовнішня геодезична основа розвивається і закріплюється поза будинком або спорудою. Вона служить для виконання будівельних робіт нульового циклу: виносу головних, основних та детальних осей споруди, планування будівельного майданчика, упорядкування котловану, монтажу фундаментів до позначки “будівельного нуля”.  Цей етап називають зведенням підземної частини споруди.  

Внутрішня геодезична розмічувальна основа розвивається від пунктів зовнішньої геодезичної основи. Її пункти закріплюють на перекритті першого поверху споруди.       Створені на нульовому монтажному горизонті геодезичні розмічувальні мережі називають базисними. Схема базисних мереж цілком залежить від конфігурації будинку та заданої точності (рис. 12.1).

     а                                 б                                    в

Рис. 12.1. Найпростіші базисні фігури внутрішньої геодезичної розмічувальної мережі

Точність побудови зовнішньої геодезичної мережі характеризується даними таблиці 12.1 (СНиП 3.01.03-84).

Таблиця 12.1

Характеристики точності створення геодезичної розмічувальної мережі (основи)

п/п

Характеристика об’єктів будівництва

Граничні середні квадратичні похибки вимірювання

кутів,

с

ліній

(відносна похибка)

перевищення на 1 км ходу,

мм

1

2

3

4

5

1.

Підприємства і споруди на площі понад 100га. Окремі будинки і споруди з площею забудови понад 100 тис.м2

3

4

2.

Підприємства і споруди на площі до 100 га. Окремі будинки і споруди на площі 10....100 тис. м2

5

6

3.

Будинки і споруди на площі до 10 тис. м2. Дороги, інженерні комунікації на забудованих територіях

10

10

4.

Дороги, інженерні комунікації на незабудованій території

30

15

Висотну основу на будівельних майданчиках розвивають, як правило, ходами геометричного нівелювання ІІ, ІІІ та ІV класів. Пункти по можливості суміщають з пунктами планової основи. Їх розміщують у місцях надійного зберігання на весь період будівельних робіт та експлуатації споруди.

Рис. 12.2. Проектування ліній на поверхню відносності

76. Будівельна сітка

Для винесення комплексу інженерних, промислових споруд або нових мікрорайонів на відкритій місцевості будують геодезичну мережу в вигляді прямокутників або квадратів.

Система  закріплених у вершинах квадратів або прямокутників опорних точок називається будівельною сіткою (рис. 12.3).

Її будують двома способами: редукування та осьовим.  Практично використовують метод редукування. Роботи виконують в такій послідовності:

1. Проектування будівельної сітки. Проект розробляють на генплані інженерних споруд. Напрями сторін сітки проектують строго паралельно осям будинків, споруд та проїздів. Сітку проектують в вигляді прямокутників або квадратів.

 

 

             

Рис. 12.3. Схема будівельної сітки

2. Перенесення на місцевість вихідних координатних осей сітки. При розмічуванні будівельної  сітки за вихідні напрями приймають осі початку координат абсцису х та ординату у (рис. 12.3).  При великих розмірах будівельної сітки більш доцільно винести на місцевість два взаємоперпендикулярні напрями, які ділять її на приблизно однакові чотири частини. Вихідні напрями осей сітки виносять на місцевість від найближчих пунктів геодезичної мережі. У деяких випадках невеликі за розміром будівельні сітки виносять від твердих предметів і контурів місцевості.

3. Детальне розмічування будівельної сітки. Від закріплених вихідних напрямів за допомогою теодоліта, мірної стрічки, світловіддалеміра або електронних тахеометрів за проектними розмірами будують прямокутники або квадрати. Кути виміряють з точністю  1, лінії – з відносною точністю 1:1000 – 1:2000. Отримані точки закріплюють тимчасовими знаками. Кожну точку розмічають двома взаємно-перпендикулярними осями. Далі тимчасові знаки замінюють постійними бетонними монолітами, орієнтуючи їх по центру перетину осей (рис. 12.4).

Рис. 12.4. Схема закріплення постійних центрів пунктів будівельної сітки

4. Вимірювання кутів та ліній 

 

5. Обчислення координат пунктів будівельної сітки6. Редукування будівельної сітки. Розв’язанням обернених геодезичних задач (розділ 3, §5), обчислюють елементи редукції (кути та довжини ліній), на які необхідно змістити попередньо намічені точки вершин сітки так, щоб вони змістилися в проектне положення.

Від вихідних марок і реперів висотної основи по пунктам будівельної сітки прокладають ходи геометричного нівелювання ІІІ, ІV класів і обчислюють їх позначки.

77. Класифікація осей будинків та споруд

Осі будинків та споруд поділяють на: головні, основні та детальні, або проміжні. В свою чергу їх поділяють на повздовжні та поперечні осі

 Головними осями називаються дві взаємно перпендикулярні осі, відносно яких будинок або споруда розміщується симетрично.

                                                              

                                               а

 

           

                                         б

                                                                           

                         

                                          

в

Рис. 12.5. Схеми розмічування осей споруд

Основними  осями називаються осі, які проходять по контуру будинків та споруд.

Детальними або проміжними осями називають усі інші осі, які визначають планове положення окремих елементів конструкцій споруди.

На забудованій території осі будинків та споруд розмічають відносно червоних ліній (рис. 12.6).

Рис. 12.6. Схема розміщення червоних ліній

 

Червоною лінією називається лінія, яка проходить по зовнішній стороні фасадів будинків, обернених до проїзної частини (вулиці). 

На місцевості поблизу споруди розмічають і закріплюють точку на висоті нульового горизонту. Її називають “будівельним нулем. Це значно спрощує подальші розмічування і встановлення елементів конструкцій на висоті.

Рис. 12.7. Схема закріплення будівельного нуля

Монтажним горизонтом називають умовну площину на рівні низу монтуємих елементів конструкцій. Як правило, це відповідає верхній позначці перекриття певного поверху споруди (наприклад) горизонт монтажу колон, панелей і т.і.).

Для встановлення елементів конструкцій по висоті на кожному монтажному горизонті закріплюють “висотні маяки”. Висотним маяком” називають точку з максимальною позначкою в межах монтажного горизонта. 

78. Система допусків в будівництві

Необхідною умовою взаємозамінності є забезпечення необхідної точності: виготовлення елементів споруд, виконання геодезичних розмічувальних та монтажних робіт. 

Державними будівельними нормами встановлено, що повна взаємозамінність забезпечується, коли 99,73% елементів встановлюється в проектне положення.

На рис. 12.8 графічно показано допуск на розмір будівельного елемента  l.

Рис. 12.8. Графічне зображення допуску

l – номінальний розмір елемента.

Сьогодні в Україні діє розроблена в СРСР “Система забезпечення точності геометричних параметрів в будівництві”. Вона складається із системи стандартів: ГОСТ 23615-79 “Статистический анализ точности“; ГОСТ 23616-79 “Контроль точности”; ГОСТ 21778-81 “Основные положения”; ГОСТ 21779-82 “Система допусков”; ГОСТ 21780-83 “Расчет точности.

Точність геометричних параметрів в будівництві визначають функціональними та технологічними допусками.

Функціональний допуск регламентує точність зібраної конструкції при умовах забезпечення її функціональних потреб.

 Технологічний допуск встановлює точність виконання окремого технологічного процесу.  

 Система допусків в будівництві створена за принципом групування в класи точності. Клас точності містить сукупність значень технологічних допусків для номінальних значень геометричних параметрів.                    

Згідно ГОСТ 21779-82 величина технологічного допуска обчислюється за формулою

                              = іK,                                                 (12.5)

де  і – одиниця допуску;  Kкоефіцієнт точності.

Згідно з “Системою забезпечення точності геометричних параметрів в будівництві” розроблені нормативи на технологічні допуски для окремих технологічних параметрів: виготовлення елементів конструкцій; виконання геодезичних та монтажних робіт.

1. Допуски виготовлення 

 

Таблиця 12.2

Величини коефіцієнтів та K виготовлення елементів

Вид дефекту

K  для класів точності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Спотворення лінійних розмірів

1

0,1

0,16

0,25

0,4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

Відхилення від прямолінійності та площини, нерівність діаго- налей

1

0,25

0,4

0,6

1,0

1,6

2,5

-

-

-

Спотворення перпендикуляр-

ності

0,6

0,16

0,25

0,4

0,6

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

Точність лінійних розмірів характеризує точність виготовлення елементів конструкцій за: довжиною, шириною, товщиною, діаметром і положенням  виступів, виїмок, отворів, прорізів, нанесених на елементи орієнтирів  (рисок, осей) і т.д. Допуски лінійних розмірів мають 9 класів точності для інтервалів до 20-60-120-250-500-1000-16000-2500-4000-8000-16000-25000-40000-60000 мм.

Одиниця допуску обчислюється за формулою

                                      і = a  L;                                      (12.7)

де  a – коефіцієнт, що залежить від виду розмічувальних робіт;  Lдовжина (або висота Н) розмічування (передачі,) м.

Таблиця 12.3

Значення коефіцієнтів K і a  для геодезичних розмічувальних робіт

Показники

Клас точності

1

2

3

4

5

6

Вид розмічування

а

б

в

г

д

е

Коефіцієнт K 

0,25

0,4

0,6

1,0

1,6

2,5

Коефіцієнт a

1,0

0,4

0,25

0,6

0,25

0,4

3. Допуски будівельно-монтажних робіт

Таблиця 12.4

     Значення коефіцієнтів K та a для монтажних робіт

      Суміщення орієнтирів    a = 1,6

      Симетричність встановлення  a = 0,6

Клас точності

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт K 

0,25

0,4

0,6

1,0

1,6

2,5

 

При суміщенні орієнтирів допуски розраховують для інтервалів до 120 – 250 – 500 – 1000 – 1600 мм; а для симетричності встановлення – до 2500 – 4000 – 8000 – 16000 – 25000 – 40000 – 60000 мм.

Симетричність монтажу елементів передбачає варіанти суміщення осей симетрії двох конструкцій, осі конструкції з віссю створу, осей двох створів  як з перекриттями, так із щілинами.

Приведені допуски будівельно-монтажних робіт характеризують точність монтажу елементів після їх закріплення. При тимчасовому закріплені залежно від способу кріплення точність монтажу потрібно  брати на 1-2 класи вищою.

4. Норми точності виконання геодезичних розмічувальних робіт в період будівництва

.

Таблиця 12.5

Норми точності геодезичних розмічувальних робіт в процесі будівництва

Характеристика будівель, споруд, будівельних конструкцій

Середні квадратичні похибки

лінійні виміри, відносні похибки

кутові виміри

С

переви-

щення на станції, мм

помітки (риски) на монтажному поверсі, мм

передача точок осей по вертикалі, мм

1

2

3

4

5

6

Металеві конструкції з фрезерованими контактними поверхнями; збірні залізобетонні конструкції, що монтуються методом само фіксації у вузлах, споруди з прого- нами 30...36 м, споруди висотою 100...120 м

5

1

6

4

Продовження таблиці 12.5

1

2

3

4

5

6

Споруди вищі за 15 поверхів, з прогонами 18...30 м або висотою 60...100м

10

2

5

3

Будинки 5-15 поверхів, споруди з прогонами до 6...18 м або висотою 15...60м

20

2,5

4

2,5

Будинки до 5-ти поверхів, споруди з прогонами до   6 м або висотою до 15м

30

3

3

2

Конструкції із дерева, інженерні мережі, шляхи, під’їздні колії

30

5

-

-

Земляні споруди і вертикальне планування

45

10

-

-

Практично під час виконання розмічувальних робіт зручніше користуватись граничним відхиленням

                                     =  tm,

де  m – середня квадратична похибка вибирається із таблиці 12.5;  t – параметр, що вибирається із таблиць функції Лапласса і для заданих довірчих імовірностей р дорівнює: при р = 0,9973   t = 3;  при  р = 0,95  t = 2,5 та  при  р = 0,90  t = 2.

79. Прилади для геодезичних вимірювань в будівництві

У будівництві при вирішенні геодезичних завдань на стадіях вишукувань, проектування, будівництва і експлуатації інженерних споруд переважно вимірюють кути, лінії, перевищення, площі і т.і. При цьому достатньо широко застосовуються традиційні геодезичні прилади:

 •  для вимірювання кутів застосовують оптичні теодоліти: технічні (Т60, Т30, Т15); точні та високоточні (Т1, Т2);
 •  для вимірювання перевищень використовують нівеліри: технічні (Н10), точні (Н3) та високоточні (Н1, Н2), шашкові та інварні рейки;
 •  для вимірювання ліній застосовують мірні стрічки, рулетки, оптичні віддалеміри та світловіддалеміри.

За принципом застосування можна поділити на прилади для встановлення вивірки конструкцій та технологічного устаткування: 1) у плані; 2) за висотою; 3) за вертикаллю.

При геодезичному забезпеченні будівельно-монтажних робіт в залежності від технології та точності виконання робіт можна ефективно використовувати  широкий спектр сучасних геодезичних приладів та програмних продуктів для обробки геопросторових даних, які випускаються фірмами: Sokkia  (Японія),  Trimble (США), Leica (Швейцарія),  FICO (Англія), Garmin (США), TAMAYA TECHNICS (Японія), Laser Technology (США), NEDO (Німеччина), SETI (Китай), Hewlett Packard (США), Radiotection (Англія), УОМЗ (Росія)  та інш.

Ї1. Геодезичне супутникове обладнання 

2. Електронні теодоліти (ЕТ)

 

Рис. 12.9. Лазерний електронний теодоліт LDT50

3. Електронні тахеометри

 

                                         

        

 

           а                                                  б

Рис. 12.10. Електронні тахеометри

а – електронний безвідбитковий тахеометр 130R;                        б – електронний тахеометр 3Та5Р (Росія

Застосування серії найсучасніших безвідбиткових електронних тахеометрів дозволяє вимірювати відстані до    350м та кути до недоступних точок в просторі в самих складних кліматичних умовах.

4. Цифрові (електронні) та лазерні нівеліри

Цифрові нівелірице багатофункціональні геодезичні прилади, в яких об’єднані функції високоточного оптичного нівеліра, електронного пристрою пам’яті, вбудованого програмного забезпечення для обробки результатів вимірів (рис. 12.11). 

Рис. 12.11. Цифровий нівелір DNA-03 (Leica)

Лазерні нівеліри призначені для створення горизонтальних, вертикальних та нахилених площин за допомогою лазерного променя (рис. 12.12).

 

         а                            б                                    в

Рис. 12.12. Лазерний нівелір LNA2L (“Вільд”)

а – загальний вид; б – відлік по рейці;  в – положення для розвертання вертикальної площини.

Лазерні ротаційні нівеліри

У лазерних ротаційних нівелірах задається горизонтальна та вертикальні лазерні лінії, а площини задаються лазерним променем, який з високою швидкістю обертається ротором. В результаті лазерний промінь описує видиму лазерну площину (рис. 12.13).

 

Рис. 12.13. Лазерний ротаційний нівелір НЛЗО (УОМЗ, Росія)

При використанні цифрових електронних нівелірів застосовують як шашкові рейки, так і кодові рейки. При роботі з лазерними і ротаційними нівелірами використовують шашкові рейки та універсальні приймачі лазерного випромінювання (рис. 12.14).

 

                        а                                                           б

Рис. 12.14. Приймачі лазерного випромінювання

аLR 100;   бTRGR80

5. Прилади вертикального проектування

 Прилади  вертикального проектування застосовують для перенесення планового положення осей споруд по вертикалі; в зеніт (вверх) та надір (вниз) (рис.12.15). Випускають в двох модифікаціях: 1) оптичні прилади вертикального проектування (типу PZL);  2) лазерні прилади вертикального проектування (рис. 12.15).

 

                         а                                                 б

Рис. 12.15. Прилади вертикального проектування

а – оптичний прилад FG-L100; б – лазерний прилад LVI

6. Прилади пошуку підземних комунікацій

Трасопошукувачі використовують при виконанні вишукувальних, проектних та будівельних роботах для отримання достовірної інформації про розміщення підземних комунікацій (рис12.16). Випускаються різні моделі приладів з цифровим зображенням вимірів, які дозволяють:

а) визначати планове положення на напрям комунікацій;

б) глибину залягання трубопроводів;

в) визначати місце положення кабелів під напругою та без напруги, величину сили тока;

г) визначати відводи кабелів від кабельних каналів;

д) ідентифіцирувати  лінію траси в місцях великого скупчення комунікацій.

                  а                                                       

                                                                               б

Рис.12.16. Комплект трасопошукувача

а – генератор ТГ 24;  б – приймач ТМ 5

7. Рулетки

За типом всі рулетки поділяють на:

 •  стальні фарбовані стрічки;
 •  стальні фарбовані стрічки з поліамідним покриттям;
 •  стальні стрічки з травленими поділками;
 •  стальні нержавіючі з травленими поділками;
 •  фіберпластові стрічки з капроновим кордом.

Найбільш сучасними є використання лазерних рулеток або ручних безрефлекторних віддалемірів (рис.6.12

Будівельні рівні

Рис. 12.17. Будівельні електронні рівні

Фахівці повинні постійно вивчати ринок сучасних геодезичних приладів та інструментів за проспектами фірм з метою їх придбання і впровадження в будівельну галузь.

РОЗДІЛ 13. ТЕХНОЛОГІЯ  ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ  РОБІТ

88. Завдання та зміст геодезичних розмічувальних робіт

 

Геодезичні розмічувальні роботи виконуються на всіх етапах будівельних робіт аж до їх завершення. Розмічувальні роботи полягають у винесені на місцевість проекту будинку та споруд, встановлення в проектне положення елементів конструкцій, винесені інженерних комунікацій, проекту  вертикального планування території і т.д.

Основні планові розмічувальні роботи полягають у створені на будівельному майданчику геодезичної розмічувальної основи і винесення та закріплення на місцевості положення головних або основних осей.

Детальні планові геодезичні розмічувальні роботи полягають у винесені основних осей (якщо раніше були винесені головні),  детальних і монтажних осей, а також інших видів робіт для визначення у плані положення елементів і вузлів будівельних конструкцій.

Основні висотні розмічувальні роботи полягають у винесені на територію будівельного майданчика основних висотних реперів від реперів та марок державних, місцевих або спеціальних геодезичних мереж. Поблизу споруджуваного будинку або споруди закріплюють репери (точки) “будівельного нуля” на рівні підлоги першого поверху.

Детальні висотні розмічувальні роботи полягають у встановлені на проекту висоту елементів конструкцій будинків і споруд при їх монтажі.

Для проведення геодезичних розмічувальних робіт на стадії проектування інженерних споруд виконують інженерно-геодезичне проектування або геодезичну підготовку винесення в натуру проекта споруд. Складають розмічувальні креслення, в яких наводяться всі необхідні дані для винесення на місцевість проекту споруди.

Геодезичні роботи, пов’язані з розмічуванням на місцевості кутів, ліній та перевищень називаються елементами геодезичних робіт.  

81. Елементи геодезичних розмічувальних робіт

Елементами геодезичних розмічувальних робіт є:

1. Побудова проектного горизонтального кута

В вершині кута в точці А встановлюють теодоліт.

           а                                                       б

     Рис. 13.1. Побудова проектного кута

При крузі ліво (КЛ) встановлюють відлік близький до 0о. Додають до початкового відліку проектне значення кута пр і встановлюють відлік по горизонтальному кругу bкл. Вподовж напряму візирної осі зорової труби теодоліта на заданій відстані d помічають точку С. Перевертають трубу через зеніт і при крузі право (КП) так само відкладають на лімбі горизонтального круга відлік bкп (рис. 13.1). Аналогічно помічають точку С.  

Точки   С¢ і  С²  можна фіксувати відліками по шкалі горизонтальної рейки, встановленій перпендикулярно до напряму візирної осі труби теодоліта.

Для підвищення точності розмічування проектного кута при двох кругах декількома прийомами вимірюють кут . Визначають похибку кута

                             = bпр  - .                                      (13.1)

Обчислюють лінійний елемент редукування (виправлення)

                    .                                  (13.2)

2. Побудова проектної довжини лінії

При розмічуванні лінії спочатку на місцевість вздовж заданого напряму відкладають проектну довжину горизонтальної проекції ліній Lпр. Кінець її закріплюють тимчасовим знаком (фіксують). Потім вимірюють її величину Lв з заданою проектом точністю Lв і обчислюють різницю

                         Lo = Lв -  Lпр.

Одночасно в величину DLo  вводять поправки:

 1.  за компарування мірного приладу

                ,                                        (13.10)

 1.  за нахил місцевості

                ,                             (13.11)

3) за температуру

                        DLt = Lв(tв -  tк ),                                  (13.12)

Загальна  поправка дорівнює

                DL = DLo + DLk + DLv +  DLt.                        (13.13)

3. Винесення точок з проектними позначками

 

Винесення на місцевості точок з заданими проектними позначками Нпр виконують від пунктів висотних геодезичних мереж. Практично завдання полягає в розмічуванні проектного перевищення hпр (рис. 13.2).

Рис. 13.2. Схема винесення точки з заданою позначкою

Обчислюють відлік b, який повинен бути по рейці в точці А, коли низ рейки буде встановлено  на проектній висоті Нпр.

                       b = HRp + a - Hпр,                                    (13.21)

або                       b = Hгп - Hпр,                                      (13.22)

де   Нгп =  HRp + a – горизонт приладу.

З іншої сторони можна обчислити проектне перевищення hпр за формулою

                          hпр = Нпр - НRp.                                     (13.23)

Тоді шуканий відлік b по рейці в точці А буде дорівнювати

                          b = hпр + а.                                           (13.24)

Таку задачу можна вважати побудовою проектного перевищення.


А

Но

Ао

НА

А

В

В

НВ

Во

5А

5В

0А

2А

4А

0В

2В

4В

200

200

100

200

200

100

х

у

Г

В

Б

А

Д

Д

Г

В

Б

А

7

3

4

5

6

1

2

1

3

2

5

4

7

6

А

В

Б

А

Г

В

Б

3

2

1

4

5

5

4

3

2

1

4

3

2

1

7

6

5

1

А

Б

В

5

3

2

7

6

4

А

Б

В

Червоні лінії

“0”

l

lmin

lmax

- 

+

= 6 m

d

кп

кл

пр

B

A

С

С

С

B

A

пр



d



q

С

С

Проектна

поверхня

НRp

Rp

Нпр

hпр

a

А

Нгп

b

Рівнева поверхня


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44333. Разработка налогового бюджета на предприятии 676.5 KB
  Налоговый бюджет организации представляет собой оптимизированный результирующий свод налоговых доходов (экономии на налогах) и налоговых расходов организации (затрат, связанных с организацией налогового менеджмента, налоговым планированием, оптимизацией и самоконтролем), нацеленный на получение налоговой прибыли и эффективное ее использование. В налоговом бюджете организации фиксируются результаты налоговой оптимизации
44334. Впровадження заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 1.2 MB
  Забруднення атмосферного повітря є однією із самих серйозних екологічних проблем багатьох промислових міст. Вплив забруднення повітря на здоров'я людини виявляється через скорочення середньої тривалості життя, збільшення кількості передчасних смертей, ріст захворюваності і негативний вплив на розвиток дітей
44335. НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДП ВОЮТИЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД 570 KB
  На основі опрацювання даних про діяльність ДП Воютицький спиртовий завод проведений аналіз виробничогосподарської організаційної та фінансової характеристики ДП Воютицький спиртовий завод В роботі рекомендації щодо вдосконалення товарного асортименту розроблення торгової марки та обґрунтування стратегічного розвитку підприємства. Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства.В сучасних умовах жодне успішне підприємство не може існувати без раціонального проведення маркетингової товарної політики комплексу...
44336. Аналіз впливу діяльності мартенівського цеху ЗАТ “Донецьксталь - МЗ” на стан навколишнього природного середовища 1.44 MB
  Приналежність Донецького регіону до західної частини континентальної степової області робить його клімат помірковано континентальним. Зима в регіоні порівняно холодна і малосніжна, літо звичайне жарке і посушливе.
44337. Розробка технологічного процесу виготовлення літнього польового камуфльованого костюму в умовах ВП “Весна” УТОГ 2.02 MB
  Мода визначається соціальними й економічними умовами життя. Прагнення людини до нового і оригінального спонукає її купувати нові модні вироби, що помітно відрізняється від старих, тобто психологічні причини роблять періодичні зміни моди у формі одягу, тому що настає психологічне стомлення споживачів від одноманітності панівної моди і виникає бажання обновити устояні форми
44338. Исследование основного комплекса вопросов, касающихся теоретико-правового осмысления основных характеристик политического режима Российской Федерации 490 KB
  Под политическим режимом понимается совокупность элементов идеологического институционального и социологического порядка способствующих формированию политической власти данной страны на определенный период. Политический режим характеристика не только государства но и всей политической системы: отношения между людьми по поводу государственной власти и отношения людей с государственной властью образующие содержание политического режима разворачиваются именно в сфере политической системы....
44339. Проектирование участка по техническому обслуживанию и текущему ремонту газобаллонной топливной аппаратуры 562.5 KB
  У сжиженного газа низкая температура кипения он полностью превращается в газообразное состояние внутри цилиндра и не сжижает масло мало образуется нагара; И так как в газ не добавляют различные присадки он не загрязняет масло нагаром и осадками очень мало содержит серы в десять раз меньше чем в бензине и почти не разрушает металл выхлопными газами. Выхлопной газ почти не имеет запаха очень мало содержит вредного газа СО в 20 раз меньше чем в бензине не дымит и мало загрязняет атмосферу. В газовом...
44340. Анализ ассортимента и оценка потребительских свойств бытовых стиральных машин 1.89 MB
  Целью данной дипломной работы является анализ ассортимента и оценка потребительских свойств бытовых стиральных машин, реализуемых в розничном торговом предприятии, и формулировка рекомендаций потенциальным покупателям по выбору бытовых стиральных машин, и по формированию ассортимента бытовых стиральных машин розничному торговому предприятию для увеличения его чистой прибыли
44341. Изучение особенностей формирования и описания личных фондов 197 KB
  Описание же и все другие виды информации о составе и содержании документальных материалов могут опираться лишь на столь же качественную экспертизу фондирование и систематизацию документов фонда. Государственное краевое учреждение Государственный архив Пермского края является крупнейшим хранилищем документов Пермского края в котором наряду с архивными фондами учреждений организаций и предприятий хранится большое количество фондов личного происхождения. Это фонды и коллекции документов деятелей науки здравоохранения образования...