22038

Основные графические возможности

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Построить график дискретных отсчетов функции. Отразить координатную сетку. Закрасить маркеры. Построить графики в логарифмическом и полулогарифмическом масштабе, используя разбиение графического окна. Построить лестничный график. В этом же графике графическом окне построить плоской график заданной функции.

Русский

2014-03-24

131.8 KB

2 чел.

Лабораторная работа 3   

  «Основные графические возможности »

Задание

 1. Построить три проекции плоскости на ось ХОУ, тип линии задает пользователь. Отразить координатную сетку. Оформить легенду.

                                        

 1. Построить график дискретных отсчетов функции. Отразить координатную сетку. Закрасить маркеры.

 1. Построить графики в логарифмическом и полулогарифмическом масштабе, используя разбиение графического окна.

 1. Построить лестничный график . В  этом же графике графическом окне построить плоской график заданной функции.

 1. Построить график проекций векторов на плоскость, выбрав цвет и тип линии.

a1=1+i  a2=-2-3i   y=a1*a2   z=sin(2*x*y)

 1. Построить график поля градиентов.

                   

 1. Сетчатый 3D – график. Отразить координатную сетку.

                                     

 1. Построить контурный график функции z=sin(x^2+y^2)

 1. В разных графических окнах маркировать контурный график                                                         , используя две команды.

 1. Построить график функции, оформить график.

 

 1.  Построить линию в полярной системе координат, заданной уравнением

 t находится в пределах от 0 до 2π  

 1.  Задать и построить радиус-векторы разными типами линий. Оформить график. Сформировать легенду.

 1.  Построить угловую гистограмму.

Код программы и результат ее выполнения

1.

>> syms x y

>> solve('3*x+4*y=8',y)

 

ans =

 

2 - (3*x)/4

 

>> %y1

>> solve('2*x-4*y=-1',y)

 

ans =

 

x/2 + 1/4

 

>> %y2

>> solve('x+5*y=0',y)

 

ans =

 

-x/5

 

>> %y3

>> clear all

>> whos

>> x=-5:0.1:5;

>> y1=2-(3*x)/4;

>> y2=x/2+1/4;

>> y3=-x/5;

>> plot (x,y1,'-m',x,y2,'-.+r',x,y3,'-*k')

>>  legend('3x+4y+2z=8','2x-4y-3z=-1','x+5y+z=0')

>>  ylabel ('Y')

>>  xlabel ('X')

>>  title('График')

>>  grid on

2.

>> x=0:0.1:4;

>> y=x.^(2).*exp(-x);

>> stem (x,y,'filled')

>> grid on

3.

>> x=logspace(-1,3);

>> x=0:0.5:10;

>> subplot(2,1,1),loglog(x,x.^(2).*exp(-x))

>> grid on

>> subplot(2,1,2),semilogy(x,x.^(2).*exp(-x))

>> grid on

4.

>> x=0:0.25:10;

>> stairs(x,x.^(2).*exp(-x))

>> hold on

>> plot(x,x.^(2).*exp(-x))

5.

>> x=0:0.1*pi:3*pi;

>> a1=1+i;

>> a2=-2-3i;

>> y=a1*a2;

>> z=sin(2*x*y);

>> feather (z,'-.+r')

6.

>>  x=-2:.2:2; y=-1:.2:1;

>> [xx,yy] = meshgrid(x,y);

>> zz = (xx.^2)-2*xx.*yy+3*yy-1;

>> [px,py] = gradient(zz,.2,.2);

>> quiver (x,y,px,py,2);

7.

>> [x,y] = meshgrid([-3:0.1:3]);

>> z = 3*x.^2-4*x.*y-2*x+4*y-5;

>> surf (x,y,z)

>> shading interp

>> colorbar

>> grid on

8.

>>[x,y] = meshgrid([-3:0.1:3]);

>>z = sin(x.^2+y.^2);

>>contour3(z)

9.

>>  [x,y] = meshgrid([-3:0.1:3]);

>>  z = 3*x.^2-4*x.*y-2*x+4*y-5;

>> contour(x,y,z)

>>  [CMatr, h] = contour3(x, y, z,20);

>>  clabel(CMatr, h)

hold on

>> subplot(2,1,2),[CMatr, h] = contour3(x, y, z,20);

>> clabel(CMatr, h)

>> subplot(2,2,2),[CMatr, h] = contour3(z,20);

10.

>> syms t

>> ezplot3(t+log(cos(t)),t-log(sin(t)),t)

11.

>> syms t

>> ezpolar(1/(1+cos(t)),[0 pi*2])

12.

>> Z = [2i,-3i,-2i];

compass(Z,'-.+r')

>> hold on

>> X = [1+2i,-3i,2-2i];

compass(X,'-.xb')

>>  legend('Вектор_1','Вектор_2')

13.

>> rose(1:50,20)

Вывод. В ходе выполнения данной лабораторной работы мною были успешно усвоены и применены на практике различные методики построения графиков и диаграмм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47507. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОЗДІЛУ ОХОРОНА ПРАЦІ 116 KB
  Методичні вказівки по виконанню розділу Охорона праці випускної молодшого спеціаліста для студентів спеціальності 5. Методичні вказівки роз'ясняють зміст і структуру розділу Охорона праці у випускній роботі молодшого спеціаліста. В них приводяться загальні організаційні моменти щодо роботи над розділом правил оформлення чернетки та опрацювання зауважень консультанта з охорони праці та навколишнього середовища.
47508. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 888.5 KB
  Враховуючи що нещодавно Україна заявила про підтримку Концепції ООН де пріоритет віддається розвитку безпеки кожної людини а також виходячи з незадовільного стану безпеки громадян нашої держави якісна розробка питань забезпечення безпеки життя та діяльності людини БЖДЛ з метою запобігання виникнення ризику життя і здоров’ю людей має бути повною мірою реалізована у дипломному проектуванні виходячи з основних складових БЖДЛ Безпека життєдіяльності Екологія Охорона праці в галузі Цивільна оборона. При виконанні розділу “Безпека...
47510. Методичні вказівки. Фінанси 762 KB
  Вступ 5 Організація підготовки до захисту дипломної роботи 7 Захист дипломних робіт 14 Структура дипломної роботи 15 3.2 Суть дипломної роботи 20 5.2 Типи додатків 24 Правила оформлення дипломної роботи 25 7. Зразок оформлення титульного листа дипломної роботи 42 Додаток Б.
47511. Менеджмент організацій. Методичні вказівки 699.5 KB
  У сфері теорії дипломна робота виконується на основі критичного аналізу робіт, як українських економістів і фінансистів, так і закордонних. Питання теорії повинні бути взаємопов’язані з практичною діяльністю та проілюстровані статистичною інформацією
47512. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. Менеджмент організацій 480 KB
  МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ОКП СПЕЦІАЛІСТ ПІДГОТОВКА НАПИСАННЯ ЗАХИСТ для всіх форм навчання 2009 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
47514. Методичні вказівки. Біотехнологія 929.5 KB
  Технологічна схема ТС виробництва Приклад зображення хімічної схеми виробництва Дипломний проект як правило являє собою проект виробництва удосконалення виробництва цільового продукту або напівпродукту складений на базі діючого виробництва або за результатами науководослідних і дослідноконструкторських робіт. У процесі роботи над дипломним проектом за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавр вирішуються такі завдання: розширення потужності діючого виробництва або організації випуску нового виду...