22137

Волочение

Лекция

Производство и промышленные технологии

а б Рис. Рис. Допущения: напряжённое состояние плоское; продольные скорости металла одинаковы в пределах поперечного сечения ОПД очаг пластической деформации; и считаем главными напряжениями Сечениями z и zdz выделим элемент ОПД Рис. Рис.

Русский

2013-08-04

197 KB

14 чел.

Тема №10 «Волочение»

1. Определение и схема операции волочения.

2. Механическая схема деформации.

3. Расчет силы деформирования и построение графика технологических

нагрузок

Волочением называют операцию протягивания осесимметричной, сплошной или пустотелой заготовки через сужающийся канал инструмента ( через волоку).

а)                                                                  б)

Рис.1 Схема волочения: а - волочение сплошного профиля; б - волочение                 трубы на короткой        оправке; 1-волока; 2-заготовка; 3-оправка, не перемещающаяся в продольном направлении.  

При волочении только часть заготовки, расположенная в конической части матрицы, деформируется пластически.

Рис. 2.Механическая схема деформации при волочении.

Устойчивый (без обрыва заготовки) процесс волочения возможен, если напряжение в протянутой через волоку части заготовки не вызывает пластической деформации.

Расчет силы деформирования методом совместного решения уравнения равновесия и условия пластичности.

Допущения:

- напряжённое состояние плоское;

- продольные скорости металла одинаковы в пределах поперечного сечения ОПД (очаг пластической деформации);

-  и  считаем главными напряжениями

Сечениями z и z+dz выделим элемент ОПД (Рис.3). Составим уравнение равновесия сил, приложенных к элементу, относительно оси.

,  

Рис.3.

Пренебрегая слагаемым, содержащим произведение (ddz) получим:

Условие пластичности:

 - среднее значение напряжения течения металла.

???

С– найдём из условия: .

Максимальное значение напряжения  при =D1:

                     (3)

Матрица при волочении состоит из трех участков: рабочего, калибрующего и выходного.

можно считать равным удельной силе  деформирования в сечении заготовки перед калибрующим участком.

Для учета влияния на удельную силу деформирования трения в калибрующем участке применим метод баланса работ (Рис.4).

Рис.4.

l-длина калибрующего участка.

где: - напряжение течения металла в калибрующем участке.

Окончательно:

.

Сила деформирования на установившейся стадии волочения сплошного прутка:

.

                 

           Рд  

                                                                                                            S

                                     Sр=Lдет.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68215. СУЛЬФАТРЕДУКУЮЧІ, ТІОНОВІ, ДЕНІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ В ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ І ЇХНЯ РОЛЬ У ТРАНСФОРМАЦІЇ НАФТОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ 532.5 KB
  В 80х роках минулого сторіччя у відділі морської санітарної гідробіології Інституту біології південних морів НАН України вивчали деякі групи анаеробних бактерій біля узбережжя Криму та в західній частині Чорного моря Миронов 1988.
68216. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ТРОМБОЦИТІВ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ КРІОЗАХИСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 362.5 KB
  При розробці методів кріоконсервування та довгострокового зберігання тромбоцитів при низьких температурах головна увага дослідників була сконцентрована на виборі кріопротектора і створенні на його основі ефективного кріоконсерванта.
68217. Цукровий діабет 1 типу у дітей і підлітків: особливості перебігу та можливості оптимізації терапії 1.39 MB
  Особливою групою серед хворих на цукровий діабет ЦД 1 типу є діти і підлітки а також пацієнти що хворіють з дитинства через тяжкість гострих ускладнень ранній розвиток судинних і органних уражень які обумовлюють високий ступінь інвалідізації хворих та часті випадки смерті у молодому віці...
68218. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ МІЛІЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 178 KB
  Чинна правова основа фінансування міліції за рахунок коштів Державного бюджету України передбачена в ст. Необхідність реформування міліції приведення її у відповідність до суспільних потреб і можливостей держави визначалася з перших років незалежності України і досить широко декларувалася.
68219. ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 170.5 KB
  Нові пріоритети та соціокультурні цінності, що зумовлюють необхідність інноватизації змісту, засобів, форм і методів підготовки аспірантів як майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів сучасної вітчизняної вищої школи, спрямованої на успішну інтеграцію в єдиний європейський науково-освітній простір...
68220. Конституційні гарантії особистої безпеки в Україні 153.5 KB
  На її основі ООН було підготовлено і 1966 року відкрито для підписання та ратифікації Міжнародний пакт про економічні соціальні та культурні права а також Міжнародний пакт про громадянські та політичні права які Україна ратифікувала 1973 року.
68221. ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 278 KB
  Насамперед це підвищення ефективності функціонування на основі зниження собівартості продукції. Важливого значення набуває проведення функціонального аналізу тенденцій розвитку птахівництва за допомогою якого можна було б виявити резерви збільшення обсягів виробництва продукції й отримання...
68222. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) 179.5 KB
  Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена значимістю соціальної політики для повноцінного функціонування суспільства загалом його політичної економічної гуманітарної складових для розвитку громадянського суспільства й політичної системи.
68223. ОСОБЛИВОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З ВИСОКИМ РІВНЕМ НЕВРОТИЧНОСТІ 430 KB
  Соціально-психологічні умови в Україні та й в багатьох інших державах світу в останні роки стають все більш нестабільними, кризовими, породжують довготривалі внутрішні конфлікти, емоційну напругу, тривогу, що сприяє наростанню невротизації населення.