2261

Способы обращений

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Цели урока: активизация навыков диалогической речи, коррекция работы с текстом, знакомство со страноведческим материалом.

Русский

2013-01-06

22.26 KB

8 чел.

УРОК 3

Тема урока «Обращение».

Цели урока: активизация навыков диалогической речи, коррекция работы с текстом, знакомство со страноведческим материалом.

Ход урока.

1.Организационный момент.

Good morning, boys and girls! (Good morning, Elena Ivanovna!)

Nice to meet you. (Nice to meet you too).

How are you? (We are fine, thanks. And how are you?)

We will have a talk about Direct Address (Обращение)

2. Aктивизация лексических навыков.

Боюсь мне надо уходить.

Было очень приятно.

Я также получила большое удовольствие.

Было действительно приятно увидеться с вами.

Становиться поздно. Может быть, мы сможем опять поговорить.

Пока. Не расстраивайся.

3. Изучение страноведческого материала.

В англоязычных странах наиболее часто используются обращения:

Mr. - к мужчине

Mrs. - к замужней женщине

Miss - к девушке или незамужней женщине

Mister -мистер, господин, которое полностью никогда не пишется и употребляется только с фамилией или должностью лица:

Mr. Chairman!

Mr. White!

Вежливой формой обращения служит также слово Sir , если имя к кому обращаются, неизвестно. Вежливой формой обращения к замужней женщине, не называя ее фамилию, служит слово Madame (ma`am- сокращенно), к девушке возможно обращение Young Lady. К группе возможно обращение Dear Friends! Ladies and Gentlemen!

Другие обращения:

Officer, Father, Doctor, Professor.

Обращения к близким и хорошо знакомым людям - Daddy, Old man, My dear, Darling, Honey.

В целом американцы не любят официального стиля и быстро переходят к обращению по имени:

Why don`t you call me Pete?

All right, Pete.

Обращаясь к кому-либо, следует произносить имя и фамилию с восходящим тоном. Использование нисходящего тона является вежливым.

4. Речевая разминка.

1. What words do we use before the surname of a man when we address him?

2. What word do we use when we address a man and we don`t know his name?

3. What word do we use before the surname of a married woman when we address her?

4. What word do we use before the surname of an unmarried woman or a young lady?

5. What do we say when we address a girl or a young woman?

6. What words do we say when we address a group of people?

7. How do we greet our friends and what do they say in answer to our greeting?

8. What do we say when we want to attract the attention of the person we don`t know?

5.Составляем диалоги.

Mr. Smith, may I introduce Mr. Petrov?

How do you do, Mr. Petrov?

How do you do, Mr. Smith?

 ***

Mr. Smith, this is Mr. Petrov.

I`m very pleased to meet you, Mr. Petrov.

I`m glad to meet you, Mr. Smith.

6. Did you read a text at home? Money is for … Can read and translate some sentences? Answer the questions.

7. Подведение итогов урока.

Домашнее задание

Работа с текстом «Overseas trade»  

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65617. МІЖЕТНІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ НАРОДІВ КРИМУ (ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ) 175 KB
  Перша група обумовлена складністю багатогранністю і суперечністю міжетнічної взаємодії народів Криму. У контексті Криму з його специфічною інтеграційною моделлю міжетнічної взаємодії ця проблема є досить актуальною. Малодослідженим залишається питання про форму взаємодії етносів Криму.
65618. ПОВНІ МЕТОДИ ПОШУКУ ВИВЕДЕННЯ В СИСТЕМАХ ЛОГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 190.5 KB
  Досліджено резолюційні і парамодуляційні стратег ії лінійного типу для упорядкованих дизюнктів що використовують ослаблений варіант правила факторизації; доведено їхню коректність і повноту. Далі вивчається так зване числення літеральних секвенцій lS модифікований випадок sS коли в антецеденті секвенцій...
65619. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ УРОТЕЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН НИРКИ 259.5 KB
  Актуальність пошуку нових методик у комплексному і комбінованому лікуванні уротеліальних пухлин нирки й особливо при метастатичних формах захворювання обумовлена невтішними результатами лікування даної категорії хворих навіть у рамках найбільших...
65620. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 265 KB
  Практичне розвязання завдань які постали перед системою медичної освіти України потребує належної підготовки лікарів компетентність яких відповідатиме міжнародним стандартам та які здатні на високому професійноетичному рівні у складних умовах сьогодення ефективно вирішувати...
65621. ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВИХ МЕТОДІВ ДО ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ В РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ 5.84 MB
  Робота всіх радіотехнічних пристроїв супроводжується динамічними спотвореннями при обробці сигналів з маніпуляцією параметрів або з безперервною зміною цих параметрів. Дослідженню і розробленню методів аналізу динамічних режимів кіл та перетворень нестаціонарних сигналів в динамічних колах присвячено багато робіт.
65622. ПОВІСТІ Й РОМАНИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: АРХЕТИПНИЙ АНАЛІЗ 149 KB
  Цей аспект його творчості довго замовчувався дослідниками. Об’єктивний аналіз написаного митцем засвідчує, що його українська сутність виявляється не лише на ідеологічному рівні, а й виринає із глибин підсвідомості. Через те він немовби зсередини бачив історію України, долю українців, душу українця.
65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...
65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...