2269

Социализация личности

Лекция

Психология и эзотерика

Социализация — двусторонний процесс включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счёт его активной деятельности.

Русский

2013-01-06

32.5 KB

5 чел.

Педагогическая социальная психология.

Лекция №2. Социализация.

Социализация — двусторонний процесс включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счёт его активной деятельности.

Сферы социализации:

 1.  деятельность;
 2.  общение (расширение и углубление общения);
 3.  самосознание (становление образа «я»).

Механизмы социализации:

а) идентификация — способ усвоения родительских установок, ценностей, поведения как своих собственных.(позитивные);

б) имитация — осознанное стремление ребёнка копировать поведение взрослого (позитивные);

в) стыд и вина (негативные).

Стадии социализации:

 1.  Дотрудовая
  •  раннее детство (ранняя социализация);
  •  стадия обучения;
  •  стадия обучения в вузе.

 1.  Трудовая
 2.  Послетрудовая

Агенты (институты) социализации — конкретные группы, в коорых личность приобщается к системам норм, выступающих своеобразными трансляторами в обществе (семья, школа, церковь, детский сад, кружки, СМИ и т. п.)

Социальная идентичность — продукт взаимодействия между индивидом и обществом.

Четыре статуса идентичности:

 •  предрешённая идентичность;
 •  мораторий (поиск себя);
 •  диффузия (нестабильная личность);
 •  реализованная идентичность (полная включённость индивида в основные сферы жизни, отличных от родительских на основе собственных представлений).

Социальная идентичность — та часть я-концепции индивида, котораявозникает из-за сознания своего членства в социальной группе (-ах) вместе с ценностным и эмоциональным значениями, придаваемыми членству.

Основные процессы:

 •  социальная категоризация — упорядочивание социального окружения в терминах группировки личности, способом которой имеет смысл для индивида.
 •  социальная идентификация — процесс, посредством которого индивид помещает себя в определённую категорию.
 •  социальная идентичность — социальное отождествдение индивида.\

Виды социальной идентичности:

 1.  Этническая идентичность (осознание принадлежности в той или иной этнической группе).
 2.  Гендерная идентичность (основная принадлежность к тому или иному поду).
 3.  Возрастная идентичность (осознание своего возраста).
 4.  Городская идентичность (осознание принадлежности к городу,

селу и т. п.)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52725. Створення умов для самореалізації особистості кожного учня на уроках математики 75.5 KB
  Досягти освітньої мети означає озброїти учнів максимумом знань з основ алгебри та геометрії; сприяти формуванню математичних навичок; ознайомити їх з доступними методами сучасної науки математики; показати її місце в суспільнокорисній діяльності. Практичноприкладні цілі передбачають формування в учнів умінь і навичок пов’язувати теорію з практикою: розвязувати задачі виробничого і життєвого характеру математично осмислювати навколишні явища тощо. Учитель не лише має можливість а і зобов’язаний активно формувати в учнів науковий...
52726. Пізнавальний інтерес 269.5 KB
  Так справді нинішній стан навчання учнів молодшого шкільного вікузасвідчує що 80 дітей залишаються пасивними на уроці і ця пасивністьспостерігається упродовж багатьох років навчання в школі. При цьому навчально пізнавальна діяльність організовується так щоб діти шукали різницю між новими та вже отриманими знаннями приймають альтернативні рішення мають змогу зробити відкриття формулювали свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів навчальної співпраці. При цьому ситуативний інтерес який проявляється через позитивні...
52727. Досвід роботи з упровадження інтерактивних і мультимедійних технологій на уроках української літератури як засобу формування компетентної особистості 76 KB
  Моя система роботи будується на сучасних педагогічних технологіях головна мета яких зробити процес навчання творчим особистісно зорієнтованим. Під час етапу цілеутворення та планування роботи учні спільно працюють на уроці з учителем. Продумуючи кожен свій крок надаю перевагу таким формам роботи котрі сприяли б виробленню в учнів психологічних установок на самовдосконалення націлювали б їх на високі моральні цінностівідповідальне ставлення до життя.
52728. Реалізація соціальної, мотиваційної, функціональної компетенцій на уроках української мови та літератури 60 KB
  Насамперед учні мають засвоїти поняття мови і мовлення; стилі мовлення; монологічне і діалогічне мовлення;текст його ознаки; тему та основну думку тексту; типи мовлення. Хто є адресантом а хто – адресатом мовлення У чому полягає діяльність адресанта і діяльність адресата Які умови потрібні щоб відбулося спілкування Від чого залежить успішність спілкування 2. Чи добре ви засвоїли зміст слів мова і мовлення Поширте поданий текст вибравши зі слів у дужках ті які підходять за змістом і поставивши їх у потрібному відмінку. Діти засвоюють...
52729. Формування життєвих компетентностей через проектну діяльність 346.5 KB
  Світові тенденції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально - значимих якостей особистості.
52733. Створення виховної системи навчального закладу 784.5 KB
  Коменський На першому етапі створення та впровадження виховної системи була проведена робота щодо вивчення стану виховної роботи у школі зроблено аналіз досягнень та недоліків творчою групою опрацьовано літературу з питань педагогіки та психології виховного процесу на педрадах та засіданнях методоб’єднань класних керівників обґрунтовано актуальність та необхідність системного підходу до питань виховання та навчання учнів. Досить неординарним є контингент учнів нашої школи додаток 2: майже 50 учнів належать до соціально незахищених...