2269

Социализация личности

Лекция

Психология и эзотерика

Социализация — двусторонний процесс включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счёт его активной деятельности.

Русский

2013-01-06

32.5 KB

5 чел.

Педагогическая социальная психология.

Лекция №2. Социализация.

Социализация — двусторонний процесс включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счёт его активной деятельности.

Сферы социализации:

 1.  деятельность;
 2.  общение (расширение и углубление общения);
 3.  самосознание (становление образа «я»).

Механизмы социализации:

а) идентификация — способ усвоения родительских установок, ценностей, поведения как своих собственных.(позитивные);

б) имитация — осознанное стремление ребёнка копировать поведение взрослого (позитивные);

в) стыд и вина (негативные).

Стадии социализации:

 1.  Дотрудовая
  •  раннее детство (ранняя социализация);
  •  стадия обучения;
  •  стадия обучения в вузе.

 1.  Трудовая
 2.  Послетрудовая

Агенты (институты) социализации — конкретные группы, в коорых личность приобщается к системам норм, выступающих своеобразными трансляторами в обществе (семья, школа, церковь, детский сад, кружки, СМИ и т. п.)

Социальная идентичность — продукт взаимодействия между индивидом и обществом.

Четыре статуса идентичности:

 •  предрешённая идентичность;
 •  мораторий (поиск себя);
 •  диффузия (нестабильная личность);
 •  реализованная идентичность (полная включённость индивида в основные сферы жизни, отличных от родительских на основе собственных представлений).

Социальная идентичность — та часть я-концепции индивида, котораявозникает из-за сознания своего членства в социальной группе (-ах) вместе с ценностным и эмоциональным значениями, придаваемыми членству.

Основные процессы:

 •  социальная категоризация — упорядочивание социального окружения в терминах группировки личности, способом которой имеет смысл для индивида.
 •  социальная идентификация — процесс, посредством которого индивид помещает себя в определённую категорию.
 •  социальная идентичность — социальное отождествдение индивида.\

Виды социальной идентичности:

 1.  Этническая идентичность (осознание принадлежности в той или иной этнической группе).
 2.  Гендерная идентичность (основная принадлежность к тому или иному поду).
 3.  Возрастная идентичность (осознание своего возраста).
 4.  Городская идентичность (осознание принадлежности к городу,

селу и т. п.)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24645. Обєкти та завдання економічного аналізу. Принципи його проведення 26.5 KB
  Обєкти та завдання економічного аналізу. Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності підприємств визначення впливу факторів на показники і їх роботу для виявлення недоліків і резервів а також розробка заходів спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації підвищення ефективності діяльності. Предметом економічного аналізу є фінансово господарська діяльність підприємства. Обєкти економічного аналізу це окремі явища і процеси проблеми питання наприклад виробнича діяльність наявність і...
24646. Інформаційне забезпечення економічного аналізу 26.5 KB
  Інформація це порядкованя повідомлення про кількісний та якісний стан явищ і процесів сукупність знань і даних про них. Інформація може бутит виражена за допомогою цифр букв символів.В економіці інформація відображає процеси та явища господарської діяльності закономірності функціонування ринку та його складові.планово нормативна інформація бізнес плани норми витрат прейскуранти цін і тарифів технологічна документація 2.
24647. Організація та етапи проведення аналітичної роботи на підприємстві 26 KB
  Організація та етапи проведення аналітичної роботи на підприємстві. Аналітична робота починається з планування розрізняють загальний план аналітичної роботи та конкретну програму аналітичних робіт. Виділяють три етапи аналітичної роботи: 1.попередній попереднє ознайомлення зі станом справ визначають ступінь виконання плану за основними показниками робиться попередня оцінка роботи підприємства а також готують макети таблиць збирається і перевіряється головна інформація визначаються виконавці 2.
24648. Метод економічного аналізу. Класифікація методів економічного аналізу 51.5 KB
  Економіко математичні методи дослідження яке проводять шляхом анкетування опитування співбесіди. Загальнонаукові методи: Методи теорії пізнання аналіз синтез індукція дедукція. Евристичні методи Метод мозкового штурму анкетування морфологічний метод метод семикратного пошуку Метод асоціацій та аналогій. Економікологічні методи Методи детермінованого факторного аналізу методи елімінування логарифмічний метод інтегральний метод Методи загального аналізу методи порівняння і групування методи середніх величин та...
24649. Порівняння – основний метод економічного аналізу 25 KB
  Порівняння це один із самих розповсюджених аналіз будь якого показника починаючи із порівняння звітних даних з плановими за попередній період з базисним показниками аналітичних підприємств конкурентів; аналіз порівняння до і після впровадження інвестицій порівняння якісних ознак фактично випущеної продукції зі стандартами і технічними умовами що дає можливість визначити.
24650. Методика аналізу обсягу випуску та реалізації продукції 28.5 KB
  Методика аналізу обсягу випуску та реалізації продукції. Аналіз випуску продукції передбачає загальну оцінку виконання плану оцінку впливу факторів на його величину аналіз ритмічності якості продії і її конкурентоспроможності оновлення продукції виконання плану з номенклатури і асортименту. Випуск продукції можна аналізувати у натуральному і вартісному виразі: 1. Для оцінки ритмічності і випуск продукції здійснюється за питомою вагою виробн продії в кожній декаді до місячного випуску і за допомогою узагальнюючого показника коефіцієнтів...
24651. Методика аналізу якості продукції 33 KB
  Методика аналізу якості продукції. Показники якості продукції є одними з найважливіших показників діяльності підприємства. Якість продукції залежить від багатьох факторів таких як: техніка і технологія впровадження іновацій організація виробництва і праці організація роботи служби матеріально технічного постачання трудова дисципліна та ін. Якість продукції впливає на обсяг товарної і реаліз.
24652. Аналіз динаміки та структури основних фондів 35 KB
  Характеристику руху о з дають коефіцієнти оновлення і вибуття Коефіцієнт оновлення=вартість прибулих о з за звітний період розділити на первісну вартість о з на кінець звітного періоду Показує яку частку від наявності на кінець звітного періоду складають нові о з Коеф вибуття= вартість вибулих о з за звітний період розділити на первісну вартість о з на початок звітного періоду Показує яка частина о з з якими підприємство починало свою діяльність у звітному році вибула через зношеність та інші причини. Технічний стан о з характеризується: Коеф...
24653. Аналіз ефективності використання основних фондів 26.5 KB
  Аналіз ефективності використання основних фондів. Під раціональним та найповнішим використанням діяючих промисловиробничих основних засобів розуміють той максимальний економічний ефект який отримує суспільство за певний період у вигляді відповідного обсягу та якості продукції. Економічна ефективність використання основних засобів визначається відношенням економічного ефекту одержаного на підприємстві за відповідний період до витрат необхідних для створення основних засобів. Для характеристики ефективності використання основних засобів...