23089

Фотоелектронний помножувач

Лабораторная работа

Физика

Опис спектрофотометра СФ5 У цій лабораторній роботі Ви познайомитеся з пристроєм принципом дії характеристиками фотоелектронного помножувача ФЕП особливостями методики вимірювання цих характеристик а також способами реєстрації слабких світлових потоків за допомогою ФЕП. Схема включення ФЕП показана на мал. Після nго динода електрони збираються на аноді ФЕП. Якщо струм катода ic то анодний струм ФЕП 1 де темновой струм mго динода.

Украинкский

2013-08-04

310 KB

26 чел.

8

Фотоелектронний помножувач

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОПТИКИ

ПРАКТИКУМ “ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ”

1

Дослідження характеристик фотоелектронного помножувача

КИЇВ 2001


Список лабораторних робіт та додаткових матеріалів практикуму

“Оптико-електронні прилади і системи”

--------------------------------------------------------------------------------------------

 1.  Дослідження характеристик фотоелектронного помножувача.
 2.  Дослідження характеристик фоторезистора.
 3.  Дослідження характеристик фотодіода.
 4.  Електрометричний вимірювач струму.
 5.  Синхронний детектор.
 6.  Метод лічби одноелектронних імпульсів.
 7.  Вимірювання форми імпульсу випромінювання.
 8.  Реєстрація спектрів пропускання.
 9.  Реєстрація спектрів випромінювання.
 10.  Вимірювання спектральної чутливості фотоприймачів.
 11.  Вимірювання абсолютної та порогової чутливості фотоприймача.
 12.  Методи модуляційної спектроскопії.
 13.  Мікрофотометри.

 1.  Терміни та визначення
 2.  Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла. Функція Планка.
 3.  Опис спектрофотометра СФ-5

У цій лабораторній роботі Ви познайомитеся з пристроєм, принципом дії, характеристиками фотоелектронного помножувача (ФЕП), особливостями методики вимірювання цих характеристик, а також способами реєстрації слабких світлових потоків за допомогою ФЕП.

Мал.1. Схема включення фотоелектронного помножувача.

Теоретична частина.

Схема включення ФЕП показана на мал.1. Електрони, емітовані під дією випромінювання катодом, прискорюються електричним полем, що діє між фотокатодом і першим динодом, і фокусуються на перший динод. У результаті вторинної електронної емісії перший динод емітує в середньому вторинних електронів, які, прискорюючись, полем між першим і другим динодами, викликають вторинну емісію другого динода і т.д. Після n-го динода електрони збираються на аноді ФЕП. Якщо струм катода - ic , то анодний струм ФЕП

, (1)

де  - темновой струм m-го динода. Катодний струм містить як темновий , так і фотострум . Припускаючи, що темнові струми всіх динодів - однакові, вираз (1) можна записати у виді:

, (2)

де - струм анода ФЕП, викликаний опроміненням, а  - струм анода ФЕП, обумовлений темновими струмами катода і динодів.

Як видно зі співвідношення (2), фотострум анода в n раз більший ніж фотострум катода. Т.ч., ФЕП має в n раз більшу чутливість до потоку випромінювання, ніж фотоелемент з однаковим фотокатодом.

Коефіцієнт М = n називається коефіцієнтом підсилення або множення ФЕП і визначається коефіцієнтом вторинної емісії динодів та їх числом n. Величина М сягає звичайно величини 105 - 108 і сильно залежить від напруги живлення ФЕП (мал.2), тому що коефіцієнт вторинної емісії залежить від енергії первинних електронів. Щоб врахувати той факт, що не усі вторинні електрони, емітовані m-ним динодом, попадають на (m+1)-ний динод, уводять так званий коефіцієнт збирання К. Тоді коефіцієнт множення буде дорівнювати: М = n Kn. У добре сконструйованого ФЕП, як правило, коефіцієнт збирання дуже близький до одиниці. Тому:

n Кn  n .

У середньому кожному електрону, що емітується катодом, відповідає група з n електронів, що майже одночасно (за час порядку 10-9 с) попадають на анод і викликають імпульс анодного струму:

, (З)

де Ul - напруга на опорі навантаження Rl, Сl - ємність навантаження, е - заряд електрона. Тривалість імпульсу визначається параметрами навантаження = RlСl. Аналогічно, темнові електрони з динодів викликають в анодній ланці подібні імпульси струму, хоча й у n-m раз менші за величиною. Якщо анодний струм виміряється інерційним приладом (наприклад, гальванометром), то буде реєструватися лише середнє за досить великий проміжок часу значення анодного струму, обумовлене виразом (2), і флуктуації відліку приладу, що реєструє, будуть невеликими. При використанні малоінерційного приладу (наприклад, осцилографа) легко спостерігати дробовий характер анодного струму. Будуть спостерігатися великі імпульси, обумовлені емісією електронів катодом, і менші імпульси струму, обумовлені емісією окремих електронів динодами. При великій кількості груп електронів, що попадають за одиницю часу на анод, будуть траплятися імпульси струму, зв'язані з одночасним улученням двох чи декількох груп електронів. . .

Мал.2. Залежність коефіцієнта множення від напруги живлення ФЕП.

Мал.3. Вольт-амперна характеристика ФЕП (Uda- напруга між останнім динодом і анодом.)

Якість ФЕП визначається сукупністю параметрів і характеристик, що залежать від конструкції. Вольт-амперна характеристика ФЕП (мал.3) має горизонтальну ділянку, що є робочою і відповідає області насичення струму, що відбирається анодом. На мал.4 представлені світлові характеристики ФЕП при двох значеннях напруги живлення. При великих опроміненнях лінійність характеристики порушується. Насичення викликане, в основному, двома причинами: зменшенням вторинної емісії динодів при великих густинах струму (стомлення динодів) і утворенням об'ємного заряду.

Мал.4. Світлова характеристика ФЕП при великих струмах анода.

Мал.5. Світлова характеристика реального ФЕП типу RCA-931A.

На мал.5 приведена світлова характеристика фотопомножувача. Вона залишається лінійною в області освітленості від 10-13 до 10-4 лм. Практично у всіх ФЕП лінійність світлової характеристики зберігається з точністю не гірше 1% у діапазоні анодних струмів ia  10-3 А.

Анодна чутливість ФЕП Sa дорівнює чутливості фотокатода Sc, яка помножена на коефіцієнт підсилення динодной системи М:

Sа = iaph/P = ScМ.  (4)

Тому що, звичайно, Sc = 50 100 мка/лм, а М  106, то інтегральна чутливість ФЕП складає десятки і сотні А/лм.

Крива спектральної чутливості визначається матеріалом застосованого фотокатода, а також матеріалом вхідного вікна (балона) ФЕП. З метою стандартизації параметрів фотокатодів розроблена система позначення типових спектральних характеристик. Деякі з найбільш розповсюджених наведені в таблиці і на мал. 6 .

Позначення спектральної хар-ки у СРСР

Міжнародне позначення

Область спектральної чутливості, нм

Положення максимумуmax, нм

Тип фотокатода

С-1

S-1

6001100

800 100

Киснево-срібно-цезієвий

С-4

S-11

330 650

420 – 440

Сурм'яно-цезієвий

С-7

S-10

320 750

500 50

Вісмуто-срібно-цезіевий

С-11

S-20

300 850

430 50

Мультилужний

Якщо на ФЕП, цілком захищений від випромінювання, подати напругу живлення, то, незважаючи на відсутність фотоемісії з фотокатода, в анодній ланці ФЕП буде протікати струм, називаний темновим.

По природі виникнення його можна розділити на наступні основні компоненти (мал.7):

- термострум з фотокатода (крива 1), підсилений динодною системою з коефіцієнтом підсилення М, а також термоструми з динодів, посилені з тим меншим коефіцієнтом, чим більше номер динода (основний внесок вносить струм першого динода);

- струм утоку (крива 2) між виводом анода та інших елементів ФЕП;

- струм автоелектронної емісії з динодів та інших електродів;

- струм, що виникає внаслідок іонного й оптичного зворотного зв'язку (область 4), що розвиваються у ФЕП через його неякісне конструктивне чи технологічне виконання.

Мал.6. Спектральні характеристики деяких найбільше вживаних фотокатодів ФЕП.

Мал.7. Залежність основних компонентів темнового струму від напруги живлення ФЕП.

При належному виборі напруги живлення, конструкції і технології виготовлення ФЕП величина темнового струму може бути істотно знижена. Однак, темновий струм, обумовлений термоелектронною емісією, принципово не може бути виключений цілком, і мінімальна його величина визначається, в основному, термоелектронною емісією фотокатода, підсиленою динодной системою:

, (5)

де S - площа фотокатода, А - робота виходу термоемісії, Т - температура. Таким чином, у катодів невеликої площі, виготовлених з матеріалу з великою роботою виходу термоелектронів, ці струми будуть невеликими. Так, наприклад, сурм'яно-цезієві фотокатоди мають при кімнатній температурі густину струму термоелектронної емісії порядку 10-15 А/см2. Ефективним засобом зниження темнового струму є охолодження ФЕП.

Величина фотоструму і темнового струму ФЕП потерпає статистичних флуктуацій в околі деякого середнього значення. Ці статистичні флуктуації називають дробовим ефектом емісійного струму. Середнє значення флуктуаційного струму, що накладається у вигляді змінної складової на середній постійний струм емісії, називають шумовим струмом дробового ефекту електронної емісії:

, (6)

де ic - постійна складова струму емісії, рівна сумі фотоструму, пропорційного середньому значенню падаючого на катод потоку випромінювання, і струму термоемісії катода, що не залежить від потоку випромінювання і визначається лише типом, площею і температурою фотокатода (див. формулу (5)), - час усереднення струму.

Іншим джерелом шуму є коливання фотоструму, зв'язані з мінливістю чутливості фотокатода внаслідок дифузійних та міграційних процесів в об’ємі та на поверхні катода. Ці процеси протікають повільно, тому шум, з ними пов'язаний, виявляється тільки в області низьких частот. Цей низькочастотний шум називають ефектом мерехтіння, або флікер-ефектом. У добрих ФЕП цей шум дуже малий і їм можна нехтувати.

З усіх фотоелектричних приймачів випромінювання фотоелементи і ФЕП мають найменшу інерційність. Їх інерційність визначається часом прольоту електронів від катода до анода і розкидом по швидкостях електронів у групі, що сягає анода. Спеціальні (т.зв. коаксіальні) ФЕП мають інерційність порядку 10-11с. Без застосування спеціальних заходів ця величина складає = 10-8...10-9с.

Створення фотометрів на основі ФЕП. З відомих методів реєстрації слабких потоків випромінювання - вимірювання постійного струму, синхронне детектування, лічба одноелектронних імпульсів - з ФЕП можуть бути застосовані усі з вище перерахованих.

На мал.8, 9 і 10 приведені спрощені схеми включення ФЕП з різними реєстраторами, що працюють, відповідно, по методу вимірювання постійного струму, синхронного детектування і лічби одноелектронних імпульсів.


Мал.8. Блок-схема включення ФЕП по методу вимірювання постійного струму.

Мал.9. Блок-схема включення ФЕП при модуляційному методі вимірювання потоку випромінювання із застосуванням синхронного детектування.

Мал.10. Блок-схема включення ФЕП при вимірі потоку випромінювання методом лічби одноелектронних імпульсів.

Порівняння порога чутливості (P*min) ФЕП при різних методах реєстрації дає найменше значення P*min для методу лічби одноелектронних імпульсів. При відсутності флікер-шумів метод вимірювання постійного струму переважніше методу синхронного детектування. Однак, конкретні умови експерименту (наявність фонового засвічування, сильний дрейф темнового струму) призводять до необхідності застосування методу синхронного детектування. Найбільш простим з погляду технічної реалізації є метод вимірювання постійного струму.

Експериментальна установка змонтована на базі спектрофотометра СФ-5, використовуваного в якості монохроматора. На мал.11 показаний її зовнішній вигляд і органи керування. Для дослідження характеристик фотоелектронних помножувачів у спектрофотометрі переустаткований відсік фотоприймача й убудоване високовольтне джерело живлення з регулюванням напруги від 0 до 1500 В та індикацією заданої величини на стрілочному індикаторі, а також електрометричний вимірювач  струму  з можливістю керування коефіцієнтом перетворення від 10-5 до 10-9А на шкалу, зсувом нуля і постійною часу від 0,1 до 100 с. Під кришкою кюветного відділення встановлений мікровимикач, що знімає напруга живлення з ФЕП при її відкриванні, запобігаючи, таким чином, вихід з ладу приймача випромінювання. Напруга до всіх електричних ланок установки подається єдиною червоною кнопкою включення мережі. З призначенням інших органів керування можна ознайомитися, звернувшись до інструкції з експлуатації спектрофотометра СФ-5.

Мал.11. Зовнішній вигляд і органи керування експериментальної установки.

Завдання

Перед початком роботи уважно ознайомтеся з усіма матеріалами і літературою, пропонованими до даної лабораторної роботи. Перед початком вимірів спробуйте спрогнозувати свої дії. При необхідності, частіше радьтеся з викладачем, або з лаборантом.

1. Дослідити залежність фотоструму і темнового струму від напруги живлення фотоелектронного помножувача. Корисні поради:

* рекомендований діапазон зміни напруги живлення ФЕП - 500...1000 В через кожні 50 В;

* рівень темнового струму виміряється після установки нульового відліку електрометра. Нульове положення стрілки електрометра зручно встановлювати при відключеному живленні ФЕП шляхом невеликого підняття кришки кюветного відділення спектрофотометра;

* вимір фотоструму ФЕП рекомендується проводити при такій постійній інтенсивності падаючого на ФЕП випромінювання (регулюється розкриттям щілини), що викликає реакцію електрометра порядку величини темнового струму;

* якщо вимірюваний рівень струму - менш 10% шкали, перейдіть на більш чутливу межу виміру, перевіривши після цього установку нуля.

2. Побудувати графік залежності величини фотоструму і темнового струму ФЕП від напруги живлення в логарифмічному масштабі. Визначити за графіком значення ефективного числа динодів електронного помножувача. Порівняти отримане значення з паспортними даними ФЕП. Оцінити величину коефіцієнта збору.

3. Зробити перевірку лінійності світлової характеристики ФЕП методом "спробного фільтра". Корисні поради:

* встановіть фільтр у каретці кюветного відділення так, щоб мати змогу при зміні положення каретки вводити і виводити фільтр із потоку випромінювання;

* порядок операцій, що рекомендується:

1) у відсутності фільтра розкриттям щілини установити значення фотоструму, що відповідає повному відхиленню стрілки електрометра на максимальній його чутливості;

2) переміщенням каретки кюветного відділення увести фільтр і зробити відлік;

3) зробити операції пп. 1) і 2) для кожної межі чутливості електрометра;

* довжина хвилі, що рекомендується - 900 нм.

Показати, що незмінність відношення величини реакції ФЕП з фільтром і без нього свідчить про лінійність світлової характеристики фотоелектронного помножувача.

4. Вимірити і побудувати криву відносної спектральної чутливості ФЕП.

Корисні поради:

* відліки робити в діапазоні довжин хвиль від 450 до 1200 нм через кожні 20 нм. Кольорову температуру джерела випромінювання прийняти рівною 2850 К;

* при зміні чутливості електрометра не забудьте знову відкоригувати компенсацію темнового струму.

Визначити область спектральної чутливості і довжину хвилі максимуму спектральної чутливості. Порівняєте отримані результати з паспортними даними ФЕП. Користаючись паспортними даними спектрофотометра, визначте і нанесіть на графік значення спектральної ширини щілини в різних спектральних діапазонах вимірів. Зробіть висновки...

Характеристики деяких фотоелектронних помножувачів

Тип

ФЕП

,

мм

Число

динодів

Спектр.

х-ка

max,

мкм

ФЭУ-62

10

11

C-1

0,76-0,82

ФЭУ-68

10

10

C-11

0,38-0,48

ФЭУ-79

6

11

С-8

0,42-0,55

ФЭУ-83

25

12

C-1

0,65-0,85

ФЭУ-84

25

12

С-8

0,42-0,85

Література:

1. Соболева Н.А., Меламид А.Е. Фотоэлектронные приборы. -М.: Высшая школа.-1974.

2. Спектрофотометр СФ-5. Инструкция по эксплуатации.

3. Аксененко М.Д., Бараночников М.Л. Приемники оптического излучения. Справочник. -М.: Радио и связь.-1987.

9

Фотоелектронний помножувач


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75942. Особенности политических конфликтов в России. Характеристика общего кризиса власти 1992-1993 годах 22.78 KB
  Характеристика общего кризиса власти 1992-1993 гг. Содержание политических конфликтов в отдельной стране зависит от структурных и функциональных характеристик политической власти потребностей политического развития общества состояния идеологии традиций и опыта политической борьбы особенностей политической культуры. Ряд особенностей российской конфликтности тесно связан с элементами византийского влияния откуда берет свое начало российское самодержавие как устойчивая форма ярко выраженной централизованной власти. Характеристика общего...
75943. Осуществление процесса приватизации, дискуссии вокруг этого явления 22.82 KB
  Если пакет Филиппова был ориентирован на сочетание различных форм приватизации инвестиционные вклады продажа акций госпредприятий конкурсы аукционы частичный выкуп и др. в течение 56 лет то пакет Малея значительно более жестко и детерминированно отдавал приоритет коллективной форме приватизации через т. Хронология: Первый этап или доваучерный 19891990 Выкуп арендного имущества; Создание национальных холдингов и спонтанной приватизации; Официальная идеология периода перестройки предполагала постепенное длительное преобразование...
75944. Первая и вторая чеченские компании: сравнительный анализ 18.39 KB
  Чеченский вооруженный конфликт 19941996 годах военные действия между российскими федеральными войсками силами и вооруженными формированиями Чеченской Республики Ичкерии созданными в нарушение законодательства РФ. В сентябре 1999 года началась новая фаза чеченской военной кампании которая получила название контр-террористической операции на Северном Кавказе. Вооруженный конфликт в 19941996 годах первая чеченская война Чеченский вооруженный конфликт 19941996 годах военные действия между российскими федеральными войсками силами и...
75945. Политическая борьба за «ельцинское наследство». Думские выборы 1999 года и их итоги 30.09 KB
  Главный сюжет предвыборной борьбы схватка между двумя партиями власти ОВР и Единством завершается весьма печально для сторонников Лужкова и Примакова. Привычка к атмосфере советского номенклатурного чинопочитания сыграла с лидерами ОВР злую шутку. Дело дошло до того что в Кремле задумались: как после столь сокрушительных побед в предвыборной игре Замочи Лужка удастся наладить отношения с новой Думой в которой как ожидается будут доминировать коммунисты о союзнических отношениях которых с ОВР так много пишет прокремлевская пресса в...
75946. Политические партии в РФ в конце 20 века 18.17 KB
  Политические партии в России в конце 20 в. Стратегическая цель партии построение в России обновленного социализма социализма XXI века. Женщины России. Политическая ориентация фракции умеренный либерализм развитие межнациональных отношений поддержка социальных программ государства сохранение территориальной целостности России поддержка Правительства и Президента России.
75947. Практика осуществления принципа свободы слова в РФ. Политика в сфере СМИ и коммуникаций 16.51 KB
  К сожалению на современном этапе развития российского общества проблема ответственности средств массовой информации приобрела особое значение. В существующих условиях обострения политической борьбы сложных межнациональных отношений деградации нравственных ценностей дестабилизация социально-политической обстановки в стране инициирование недовольства населения действиями государственных органов и органов местного самоуправления негативное воздействие...
75949. Президентская избирательная компания 1996 года: ход, особенности, последствия 29.75 KB
  Выборы президента России были назначены на 16 июня 1996 года в соответствии с переходными положениями Конституции России и в связи с истечением срока полномочий Президента России-Бориса. Ельцина избранного в 1991 году президентом России РСФСР. Единственные на 2013 год президентские выборы в России где для определения победителя потребовалось два тура. Основными конкурентами считались действующий Президент России Б.
75950. Причины и стадии экономического роста в РФ в начале ХХI века 15.21 KB
  В это время начался рост производства вызванный последствиями дефолта в результате которого возросли цены в рублях на импортные изделия и появился стимул к замещению импорта наращиванием товаров отечественного производства. Росту производства в России помог также рост мировых цен на нефть и газ достигших в конце 2007 г. Вместе с тем этот этап экономического развития России всё ещё характеризовался недостаточной стабильностью роста производства особенно в промышленности чрезмерной зависимостью от мировых цен на сырьё недостаточной...