23481

Фонетика и графика

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

sing 4 Δ δ δέλτα дельта [d] [д] 5 Ε ε ἒ ψιλόν3 эпсилон [e] краткий [э] краткий 6 Ζ ζ ζῆτα зета [zz]4 [зз] 7 Η η ἦτα эта [e] долгий открытый [э] долгий открытый 8 Θ θ θῆτα тхета [tʰ] [тˣ] 9 Ι ι ἰῶτα йота [i] долгий и краткий [и] долгий и краткий 10 Κ κ κάππα каппа [k] [к] 11 Λ λ λάμβδα ламбда [l] [л] 12 Μ μ μῦ мю [m] [м] 13 Ν ν νῦ ню [n] [н] 14 Ξ ῖ кси [x] [кс] 15 Ο ο ὂ μικρόν5 омикрон [o] краткий [o] краткий 16 Π π πῖ пи [p] [п] 17 Ρ ρ ῥῶ рхо [r]; [rʰ] в начале слова6 в двойном ρρ7 в середине слова после φ θ χ [р]; [рˣ] в начале слова...

Русский

2013-08-05

457.5 KB

5 чел.

40

Урок 1

Фонетика и графика1

Алфавит (τὰ στοιχεῖα, elementa)2

Буквы

Название

Произношение

заглавные

строчные

греческое

русское

латинская

транскрипция

русская

транскрипция

1

Α

α

ἄλφα

альфа

[a] долгий и краткий

[a] долгий и краткий

2

Β

β

βῆτα

бета

[b]

[б]

3

Γ

γ

γάμμα

гамма

[g]; [ŋ] перед γ, κ, χ, ξ и μ 

[г]; перед γ, κ, χ, ξ и μ заднеязычный носовой согласный, напоминающий звук в англ. sing

4

Δ

δ

δέλτα

дельта

[d]

[д]

5

Ε

ε

ἒ ψιλόν3

эпсилон

[e] краткий

[э] краткий

6

Ζ

ζ

ζῆτα

зета

[zz]4

[зз]

7

Η

η

ἦτα

эта

[e] долгий открытый

[э] долгий открытый

8

Θ

θ

θῆτα

тхета

[tʰ]

ˣ]

9

Ι

ι

ἰῶτα

йота

[i] долгий и краткий

[и] долгий и краткий

10

Κ

κ

κάππα

каппа

[k]

[к]

11

Λ

λ

λάμβδα

ламбда

[l]

[л]

12

Μ

μ

μῦ

мю

[m]

[м]

13

Ν

ν

νῦ

ню

[n]

[н]

14

Ξ

ξ

ξῖ

кси

[x]

[кс]

15

Ο

ο

ὂ μικρόν5

омикрон

[o] краткий

[o] краткий

16

Π

π

πῖ

пи

[p]

[п]

17

Ρ

ρ

ῥῶ

рхо

[r]; [rʰ] в начале слова6, в двойном ρρ7 в середине слова, после φ, θ, χ

[р]; [рˣ] в начале слова, в двойном ρρ в середине слова, после φ, θ, χ

18

Σ

σ, ς8

σίγμα

сигма

[s]

[с]

19

Τ

τ

ταῦ

тау

[t]

[т]

20

Υ

υ

ὖ ψιλόν

юпсилон

[ü] долгий и краткий

долгий и краткий гласный, напоминающий звук в русск. "тюль" и "тютелька-в-тютельку"

21

Φ

φ

φῖ

пхи

[pʰ]

[пˣ]

22

Χ

χ

χῖ

кхи

[kʰ]

ˣ]

23

Ψ

ψ

ψῖ

пси

[ps]

[пс]

24

Ω

ω

ὦ μέγα

омега

[o] долгий открытый

[o] долгий открытый

Примечания

1. Греки классического времени писали только ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, НЕРАЗДЕЛЯЛИСЛОВПРОБЕЛОМ, не употребляли надстрочных диакритических знаков (ударения, придыхания и пр.), а также знаков препинания. Используемая ныне система графических средств древнегреческого языка начала складываться в период эллинизма и получила окончательное оформление лишь в западноевропейских типографиях эпохи Возрождения.

Сейчас, согласно традиции, с заглавной буквы пишутся личные имена, географические названия, наименования народов и месяцев, а также образованные от них прилагательные: Ἴων ("Ион"), Ἰωνία ("Иония"), Ἴωνες ("ионийцы"), Ἰωνικός ("ионийский") и т.д.

В современных изданиях греческих текстов заглавной буквой отмечается только начало абзаца. В учебных текстах – начало каждого предложения.

2. На сегодняшний день существует две традиции чтения древнегреческих текстов. Первая (так называемая византийская) восходит к немецкому учёному-гуманисту Иоганну Рейхлину (1455 – 1522), который полагал, что античные тексты следует произносить так, как их читали современные ему носители греческого языка (см. Введение). Именно этот вариант произношения, усвоенный христианской Церковью, был распространён в России вплоть до XVIII столетия, но впоследствии утратил своё приоритетное положение в связи с утверждением другой традиции, принятой в западноевропейском научном и учебном обиходе. У её истоков стоял выдающийся писатель и филолог эпохи Возрождения Эразм Роттердамский (1469 – 1536). В своём остроумном "Диалоге о правильном произношении латинского и греческого языков" (De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione Des. Erasmi Roterodami Dialogus, ab auctore recognitus, ac locupletior factus … Basileae: Officina Frobeniana, 1528), представляющем разговор между львом и медведем, он, опираясь на свидетельства античных грамматиков и греческие заимствования в латинском языке, предлагает собственную реконструкцию древнегреческого произношения. Различие между двумя традициями можно наглядно продемонстрировать на примере слов греческого происхождения, которые пришли в русский язык в разные эпохи его существования: Ὅμηρος – Омир и Гомер, Θεόδωρος – Фёдор и Теодор, ποιητής – пиит и поэт, πάθος – пафос и патетика и т.д. В настоящем учебнике за основу взято чтение Эразма Роттердамского, правда, с некоторыми изменениями и дополнения, предлагаемыми в современной литературе.9

3. В приведённый выше алфавит не были включены три существовавшие ранее буквы. Все они обозначали исчезнувшие ко времени принятия алфавита (403 – 402 гг. до н.э.) звуки.

Буква Ϝ, по своему начертанию названная "дигаммой" (δίγαμμα – "двойная грамма"), отображала на письме щелевой согласный, похожий на англ. [w], и оставила в аттическом диалекте ощутимые следы: ср. ἑσπέρα < Ϝεσπέρα, лат. vesper и русск. "вечер" и др. C III в. до н.э. знак Ϝ стал обозначать числительное 6, а к VII – VIII вв. н.э. совпал со стигмой Ϛ (στῖγμα), служившей курсивным написанием буквосочетания στ.10 

Коппа Ϟ (κόππα), обозначавшая заднеязычный огублённый11 согласный [kʷ], сохранилась в виде Ǫ в западно-греческом алфавите и оттуда перешла в латинский (Q). В восточно-греческом письме она как буква рано вышла из употребления и удержала только своё цифровое значение 90.

Буква Ϡ, известная под поздним византийским именем "сампи" (σαμπῖ < ὡς ἂν πῖ – "как будто бы "пи""), происходила от финикийского знака  (цаде) и первоначально, по всей видимости, отображала сложный смычно-щелевой согласный [tš] или [ts]. Впрочем, в приведённом здесь начертании сампи засвидетельствована исключительно в качестве числительного 900.12 

Гласные (φωνήεντα, vocales)

Древнегреческий язык обладал богатой и развитой системой гласных звуков, которую можно представить в виде таблицы:

верхний

ī, ĭ (ι)

ǖ, ǚ (υ)

ō закрытый (ου)

средний

ē закрытый (ει)

ě (ε)

ē открытый (η)

ŏ (ο)

ō открытый (ω)

нижний

ā, ă (α)

подъём

ряд

передний

средний

задний

Таблица 2. Система гласных аттического диалекта V – IV вв. до н.э.13

Примечания

1. В зависимости от артикуляции14 гласные звуки классифицируются по двум критериям – ряду и подъёму. Ряд – это положение, которое при произнесении звука язык занимает в горизонтальной плоскости, а подъём – в вертикальной. Различают три ряда – передний (язык выдвинут вперёд – ср. русск. [и], [э]), средний (язык занимает срединное положение – ср. русск. [ы], [а]), задний (язык оттянут назад – ср. русск. [у], [о]) и три подъёма – верхний (спинка языка максимально поднята к нёбу – ср. русск. [и], [ы], [у]), средний (язык занимает промежуточное положение – ср. русск. [э], [о]), нижний (язык находится в нижнем положении – ср. русск. [а]). Гласные верхнего подъёма иногда называют узкими, а гласные нижнего подъёма – широкими.

2. Помимо оппозиции по ряду и подъёму, свойственной большинству языков, древнегреческие гласные были противопоставлены друг другу по признаку долготы и краткости, который нередко имел смыслоразличительное значение: ср. λῐτή (с кратким ι) – "просьба, мольба" и λῑτή (с долгим ι) – "простая, гладкая".

Правда, в греческом алфавите этот признак не получил последовательного выражения. В то время как [o долгий (открытый)] обозначался буквой ω, [о краткий] – ο, [е долгий (открытый)] – η, [е краткий] – ε, буквы α, ι, υ использовались для отображения и кратких, и долгих гласных соответствующего места образования. Долгота гласных, обозначенных этими буквами, определяется по словарю и уясняется в процессе изучения грамматики. Со времён учёных-александрийцев долгота обычно обозначается чёрточкой, помещённой над соответствующим гласным (например, ᾱ), а краткость – дужкой (например, ᾰ).

Минимальной единицей долготы считалось время, необходимое для произнесения краткого гласного. По-гречески оно называлось χρόνος πρῶτος (букв. "первое время"), но более широкое распространение в научной и учебной литературе получил латинский вариант этого термина – mora (букв. "задержка", "промедление"). Таким образом, длительность краткого гласного приравнивалась к одной море, а долгого – к двум.

3. Ещё одной особенностью древнегреческого языка было наличие в системе долгих гласных противопоставления по открытости и закрытости, также не вполне отражённого в алфавите. Буква η обозначала на письме [ē открытый] (ср. русск. "этот", англ. bad), а ω – [ō открытый] (ср. англ. saw). Но при этом алфавит не располагал специальными знаками для отображения соответствующих закрытых долгих гласных: их обозначали буквосочетания ει [ē закрытый] (ср. нем Beet) и ου [ō закрытый] (ср. англ. pool).

Дифтонги (δίφθογγοι, diphthongi)

Дифтонг (δίφθογγος – букв. "двоезвучие") – это сочетание в одном слоге двух гласных звуков, один из которых – слогообразующий, а второй – неслоговой. У древнегреческих дифтонгов слогообразующим был первый элемент (долгий или краткий гласный), а неслоговым – второй (полугласные ι и υ). Поэтому первый элемент всегда произносился отчётливее, чем второй. Долгота дифтонгов, как и долгих гласных, приравнивалась к двум морам.

Греческие дифтонги делились на две большие группы: явные (κύριοι – букв. "имеющие власть", "основные", "собственные") и неявные (νόθοι – букв. "незаконнорождённые", "внебрачные", "подложные").

Явными считались дифтонги, представлявшие собой сочетания кратких гласных с полугласными ι и υ.

В аттическом диалекте V – IV вв. до н.э. были дифтонги αι [ăi], οι [ŏi], αυ [ău], ευ [ĕu]. Гораздо реже (и только в положении перед гласным) встречался дифтонг υι [ǚi].

Ранее существовало ещё два дифтонга, которые к V в. до н.э. монофтонгизировались, то есть слились в один гласный звук.

Дифтонг ει, первоначально произносившийся как [ĕi], в указанное время перестал отличаться по звучанию от [ē закрытого]. Следствием этого стало использование буквосочетания ει, которым прежде обозначали только дифтонг, для письменного отображения [ē закрытого] (ср., например, формы εἶμι – "(я) иду" и εἰμί – "(я) есть" (из *ἐσμί); первая из них содержит дифтонг [ĕi], а вторая – [ē закрытый], возникший в результате удлинения [ĕ] при упрощении группы согласных).

Аналогичные явления наблюдаются и для дифтонга ου [ŏu]. К V в. до н.э. он уподобляется по произношению [ō закрытому], которое в итоге также начинает отображаться на письме сочетанием ου.

Следует иметь в виду, что иногда рассмотренные выше гласные и полугласные могут относиться к разным слогам и не образовывать дифтонг. В таком случае над второй буквой ставятся две точки – трема (от τρῆμα – "дыра", "отверстие"), которые указывают на необходимость раздельного произнесения каждого входящего в буквосочетание гласного (например, ἄϋπνος – "бессонный").

К числу неявных относились дифтонги, обозначавшиеся на письме буквосочетаниями αι [āi], ηι [ēi], ωι [ōi] и состоявшие из долгих гласных и полугласного ι (дифтонги со вторым элементом υ – αυ [āu], ηυ [ēu], ωυ [ōu] были в аттическом диалекте редким явлением). Неявными они названы потому, что довольно рано (во II – I вв. до н.э.) утратили конечную "йоту" и уподобились в своём звучании соответствующим долгим гласным [ā], [ē], [ō]. Так долгие дифтонги при чтении древнегреческих текстов произносят и в наши дни.

Последовательное написание "йоты" было восстановлено в византийский период (XII в.) в связи с тем, что она, хотя и не произносилась, но служила важным показателем многих морфологических форм. При строчных буквах такая "йота" помещалась под первым элементом неявного дифтонга (ᾳ, ῃ, ῳ) и называлась "подписной" (лат. iota subscriptum), а при заглавных – писалась рядом (Αι, Ηι, Ωι) и именовалась "приписной (лат. iota adscriptum) (ср. ᾠδή и Ὠιδή – "песня"). Эта традиция сохранена и в новоевропейских изданиях древнегреческих текстов.

Согласные (σύμφωνα, consonantes)

Систему согласных древнегреческого языка можно представить в виде таблицы:

место образования

способ образования

губные

язычные

переднеязычные

заднеязычные

смычные

взрывные

звонкие

b (β)

d (δ)

g (γ)

глухие

p (π)

t (τ)

k (κ)

придыхательные

pʰ (φ)

tʰ (θ)

kʰ (χ)

сонорные

плавные

l (λ), r (ρ)

носовые

m (μ)

n (ν)

ŋ (γ перед γ, κ, χ, ξ и μ)

щелевые

свистящие

s (σ)

двойные (смычно-щелевые)

ps (ψ)

zz < zd (ζ)

ks (ξ)

Таблица 3. Согласные древнегреческого языка15

Примечания

Согласные (так же, как и гласные) классифицируются по двум критериям. Но здесь это уже не ряд и подъём, а место и способ образования.

Первый – место образования – указывает на органы, активно участвующие в произнесении звука. Те согласные, в артикуляции которых основную роль играют губы, называются губными (ср. русск. [б/б', п/п', м/м', в/в', ф/ф']); те же, при образовании которых активным органом является язык, именуются язычными и в зависимости от того, какая часть языка (передняя или задняя) наиболее задействована в этом процессе подразделяются на переднеязычные (ср. русск. д/д', т/т', н/н', л/л', р/р', з/з', с/с', ж, ш, ш', ж', ч') и заднеязычные (ср. русск. г/г', к/к', х/х').

По второму критерию – способу образования – согласные могут быть смычными и щелевыми.

В основе образования смычных лежит смыкание речевых органов (активного и пассивного) в какой-либо точке речевого тракта.

Смычные делятся на взрывные и сонорные (от лат. sonorus – "звучный"). Взрывные получаются путём резкого размыкания (взрыва) преграды (смычки) и могут быть звонкими (ср. русск. б/б', д/д', г/г'), глухими (ср. русск. п/п', т/т', к/к') и придыхательными (последние имеют гортанный призвук [ʰ]).

При образовании сонорных (плавных и носовых) преобладающей составляющей является голос; шум принимает в этом процессе лишь минимальное участие (ср. русск. [л/л', р/р', м/м', н/н'].

Щелевыми называются согласные, при произнесении которых органы речи сближаются в определённой точке, создавая на пути воздушной струи щель (ср. русск. [в/в', ф/ф', з/з', с/с', ш, ж, ш', ж', й, х/х']).

Есть также группа согласных, которые совмещают оба способа артикуляции и потому именуются смычно-щелевыми (ср. русск. [ц] < [т]-образный + [с]-образный, [ч'] < [т']-образный + [ш']-образный).

Особенности произношения согласных в некоторых сочетаниях16

1. Согласный κ, заключающий предлог ἐκ ("из") и соответствующую ему приставку ἐκ-, ассимилировался (от лат. assimilare – "уподоблять", "делать похожим") с последующим согласным: перед звонким17 κ произносился как [g] (ср. ἐκ Βυζαντίου [ěg büzzantiū] – "из Византия"; ἐκλέγω [ĕglĕgō] – "(я) избираю"); перед придыхательным – как [kʰ] (cp. ἐκ θητῶν [ĕkh thētōn] – "из наёмных работников").

2. При наличии тесной смысловой связи между двумя рядом стоящими словами конечный ν первого слова полностью или частично ассимилировался с начальным согласным следующего слова (кроме взрывных переднеязычных δ, τ, θ и носового ν). Полная ассимиляция имела место перед плавными λ, ρ и свистящим σ18 (ср. τὸν λόγον [tŏl lŏgŏn] – "слова" (вин. пад. ед. ч.); ἐν σανίδι [ěs sănĭdĭ] – "на доске"; ἐν ῾Ρόδῳ [ĕr rʰŏdōi] – "на Родосе"). Во всех остальных случаях происходила частичная ассимиляция: перед губными β, π, φ, ψ согласный ν переходил в [m] (cp. ἐν βασιλείῳ [ĕm băsĭleiōi] – "во дворце"), перед заднеязычными γ, κ, χ, ξ и губным μ – в [ŋ]19 (ср. ἐν κλίνῃ [ĕŋ klīnēi] – "на ложе").

3. Глухой σ озвончался перед звонкими согласными и произносился [z] (ср. Πελασγικός [pĕlazgikŏs] – "пеласгийский").

Надстрочные диакритические (разделительные)20 знаки

Основными надстрочными диакритическими знаками, использовавшимися в древнегреческом письме, были знаки придыхания ("" – тонкое; "̒" – густое) и ударения ("" – острое; "" – тупое; "" – облечённое).

Придыхание (πνεῦμα, spiritus)

Над начальным гласным или дифтонгом ставился знак либо густого (πνεῦμα δασύ, spiritus asper) "̒", либо тонкого (πνεῦμα ψιλόν, spiritus lenis) "" придыхания. Первый звучал как [h] и напоминал английский звук в слове horse, а второй никак не произносился и обозначал отсутствие придыхания: ср., например, ὅρος [hŏrŏs] – "граница" и ὄρος [ŏrŏs] – "гора".

 Оба знака произошли от разделённой на две половинки греческой буквы Η ( и ), отображавшей в аттических надписях доевклидовского периода21 гортанный щелевой [h],22 и были введены в обиход александрийскими грамматиками, для того чтобы отличать слова с придыханием от их омонимов, не имеющих такового. Впоследствии оба символа получили более округлые очертания.

Примечания

1. Начальные υ и ρ всегда имели в аттическом диалекте густое придыхание (ср. ὕπνος [hypnŏs] – "сон"; ῥήτωρ [rʰētōr] – "оратор").

2. В двойном ρρ в середине слова первый ρ произносился с тонким, а второй – с густым придыханием (ср. καταῤῥίπτω [kătărrʰiptō] – "(я) низвергаю"). Впрочем, в современных изданиях античных текстов двойной ρρ иногда не помечается знаками придыхания.

3. В составных словах густое придыхание, хотя и произносилось, но тем не менее не отображалось на письме: например, προοράω [prŏhŏrāō] – "(я) предвижу"( из πρό + ὁράω); ἐξέδρα [ĕkshĕdrā] – "экседра" (крытая галерея с сиденьями) (из ἐκ + ἕδρα).

Места знаков придыхания и ударения

Знаки придыхания и ударения ставятся над строчной и перед (слева наверху) заглавной буквами: например, ἄνθος и Ἄνθος – "цветок"; ἀνήρ и Ἀνήρ – "мужчина", "человек".

Если придыхание и ударение приходятся на одну и ту же букву, то знак придыхания помещается перед знаком острого и тупого ударения, но под знаком облечённого ударения: например, ἄγγελος – "вестник"; ὃς – "тот, который"; ἧπαρ и Ἧπαρ – "печень".

У явных дифтонгов знаки придыхания и ударения пишутся над вторым элементом: например, Ζεύς – "Зевс"; Εὐρώπη – "Европа"; οἶκος – "дом". Начертание этих знаков над первой из двух рядом стоящих гласных (равно как и трема – две точки) указывает на их раздельное произношение (ср. ἄυπνος или ἄϋπνος).

У неявных дифтонгов, написанных с заглавной буквы, знаки придыхания и ударения помещаются перед начальной буквой: ср., например, ᾅδης и Ἅιδης – "Аид", "ад".

Знаки придыхания и ударения не ставятся в словах, написанных заглавными буквами: ср., например, ΙΛΙΑΣ и Ἰλιάς – "Илиада".

Ударение (προσῳδία, accentus)23

Ударением называют выделение одного слога внутри слова по сравнению с другими его слогами.

Это выделение может осуществляться различными способами: например, повышенной интенсивностью выдыхания (в сочетании с несколько удлинённым произношением ударного слога) – силовое (динамическое, экспираторное)24 ударение (как в русском языке) или движением голосового тона (восходящего, нисходящего и комбинированного) – музыкальное (тоновое, мелодическое) ударение (как в китайском языке).

Древнегреческое ударение было музыкальным.25 Различают два его типа: острое ударение (ὀξύς26, acutus), обозначавшееся знаком "", характеризовалось восходящим тоном и помещалось либо на кратком (одноморном) гласном (например, λόγος – "слово"), либо на второй море долгого гласного или дифтонга (например, Ζεύς – "Зевс"; Εὐρώπη – Εὐροόπη – "Европа"); облечённое ударение (περισπώμενος, circumflexus), передававшееся символом "", имело своей отличительной чертой преломлённое восходяще-нисходящее движение тона и могло стоять только на долгом гласном или дифтонге: повышение тона заканчивалось на первой море, а на вторую приходилось понижение (например, πῦρ – πύὺρ – "огонь"; παῖς – πάὶς – "ребёнок", "дитя").

Изобретение знаков ударения обычно связывали с именем Аристофана Византийского, возглавлявшего Александрийскую библиотеку в III – II вв. до н.э.

Все слоги, не несущие на себе острого или облечённого ударения, считались более низкими по тональности и иногда отмечались знаком тупого ударения "" (βαρύς,27 gravis): например, Μὲνέλὰὸς – "Менелай". Правда, подобная практика не получила повсеместного распространения.

Единственным местом, где благодаря византийской традиции удержался знак тупого ударения, был последний слог слова, за которым без знаков препинания следовало другое имеющее ударение слово. Согласно правилу, острое ударение в этом слоге переходило в тупое: ср. ἀγαθός – "хороший", но ἀγαθὸς ταμίας – "хороший управляющий".

Замену острого ударения на тупое одни учёные объясняют наличием полного или частичного понижения тона на последнем слоге, другие рассматривают тупое ударение как чисто графический знак, который указывает на то, что далее следует слово, имеющее ударение.28 

В древнегреческом языке ударение играло смыслоразличительную роль (ср. русск. мукá и мýка): например, φῶς – "свет" и φώς – "муж", "мужчина", "человек"; δῆμος – "народ" и δημός –"жир", "сало" и пр.

В современном произношении типы ударения обычно не различаются по качеству и все древнегреческие слова читаются с силовым ударением. Впрочем, уже начиная со II в. до н.э. древнегреческое музыкальное ударение стало перерождаться в силовое.

По положению в слове древнегреческое ударение было полуфиксированным (могло выделять только три последние слога) и имело подвижный характер (обладало способностью в разных формах одного и того же слова падать то на основу, то на окончание – ср. русск. рекá – рéки).

Общие правила постановки ударения29

1. Острое ударение может стоять на гласном (долгом и кратком) одного из трёх последних слогов, причём на гласном третьего слога от конца только тогда, когда гласный последнего слога краток: καλός – "прекрасный", μέσος – "средний", λήθη – "забвение", ἄνθρωπος – "человек".

2. Облечённое ударение может стоять на долгом гласном или дифтонге одного из двух последних слогов, причём на долгом гласном или дифтонге второго слога от конца только тогда, когда гласный последнего слога краток: Ἀθηνᾶ – "Афина", δῶρον – "дар", οἶκος – "дом".

3. Острое ударение на последнем слоге слова переходит в тупое, если за этим словом без знаков препинания следует другое слово, имеющее ударение (пример см. на с.).

4. Если в процессе формообразования краткий гласный последнего слога становится долгим, то острое ударение, стоявшее на третьем слоге от конца, перемещается на второй, а облечённое ударение, помещавшееся на втором слоге от конца, превращается в острое: ср. ἄνθρωπος – "человек" (им. пад. ел. ч.) и ἀνθρώπου – "человека" (род. пад. ед. ч.); δῶρον – "дар" (им. пад. ед. ч.) и δώρου – "дара" (род. пад. ед. ч.); σῶμα – "тело" (им. пад. ед. ч.), σώματα – "тела" (им. пад. мн. ч.) и σωμάτων – "тел" (род. пад. мн. ч.). С другой стороны, если при образовании форм долгий гласный последнего слога становится кратким, то в словах с долгим гласным или дифтонгом во втором слоге от конца острое ударение заменяется облечённым: ср. γείτων – "сосед" (им. пад. ед. ч.) и γεῖτον – "(о) сосед" (зват. пад. ед. ч.).

Типы слов по ударению

Все древнегреческие слова можно отнести к двум категориям: слова, всегда имеющие ударение (их большинство) и безударные слова.

Слова, всегда имеющие ударение

Для более отчётливого выявления закономерностей постановки ударения эти слова обычно разделяют на пять групп, которые носят следующие наименования30:

1. ὀξύτονον (от ὀξύς и τόνος – букв. "имеющее высокий тон") – слово с острым ударением на последнем слоге: μήν – "месяц", λαγώς – "заяц", λιπαρός – "жирный", "тучный".

2. παροξύτονον (от παρά – "рядом", "около", "почти" и ὀξύτονον) – слово с острым ударением на втором слоге от конца: πίπτω – "(я) падаю", παρθένος – "дева", "девушка".

3. προπαροξύτονον (от πρό – "перед", παρά и ὀξύτονον) – слово с острым ударением на третьем слоге от конца: αὔριον – "завтра", μακάριος – "блаженный", "счастливый".

4. περισπώμενον – слово с облечённым ударением на последнем слоге: γῆ – "земля", ὀστοῦν – "кость", καλῶ – "(я) называю".

5. προπερισπώμενον (от πρό и περισπώμενον) – слово с облечённым ударением на втором слоге от конца: οἶνος – "вино", μοῦσα – "муза".

Любое слово, не имеющее ударение на последнем слоге (παροξύτονον, προπαροξύτονον, προπερισπώμενον), называют βαρύτονον (от βαρύς и τόνος – букв. "обладающее низким тоном"), так как его последний слог несёт не высокий тон (приходящийся на один из предыдущих слогов), а низкий.

Безударные слова

Некоторые слова так тесно примыкают спереди к последующему слову, что вследствие образования с ним фонетического единства теряют собственное ударение. Такие слова называются проклитиками (προκλιτικόν31 от προκλίνω – "наклонять вперёд"; ср. русск. кое-кáк, на окнé, не хочý).

В древнегреческом языке проклитик десять:

1. четыре формы артикля: ὁ – м. р. ед. ч.; ἡ – ж. р. ед. ч.; οἱ – м. р. мн. ч.; αἱ – ж. р. мн. ч.;

2. три предлога: ἐκ (ἐξ перед гласной) – "из"; ἐν – "в" (где?); εἰς (ἐς) – "в" (куда?);

3. три частицы: οὐ (οὐκ перед гласным с тонким придыханием, οὐχ перед гласным с густым придыханием) – "не"; εἰ – "если", "ли"; ὡς – "как", "как будто".

Некоторые односложные и двусложные слова так тесно примыкают к предыдущему слову, что вследствие образования с ним фонетического единства либо вовсе теряют ударение, либо переносят его в виде острого ударения на конечный слог предыдущего слова. Такие слова называются энклитиками (ἐγκλιτικόν от ἐγκλίνω – "наклоняться", "прислоняться", " вклиниваться"; ср. русск. дáй-ка, бýдет ли, Пéтя-то).

В древнегреческом языке к числу энклитик принадлежат:

1. односложные формы личных местоимений;

2. неопределённое местоимение τὶς32 – "кто-нибудь", τὶ – "что-нибудь";33 

3. неопределённые наречия ποὺ – "где-то", ποθὲν – "откуда-то", ποὶ – "куда-то", ποτὲ – "когда-то", πὼς и πῂ – "как-то";34

4. двусложные формы глаголов εἰμὶ – "быть", "существовать" и φημὶ – "говорить" в настоящем времени изъявительного наклонения;

5. частицы τὲ – "и", γὲ – "по крайней мере", τοὶ – "именно", "конечно", νὺν – "ну",35 πὼ – "ещё", πὲρ – "именно", "только".

При энклитиках ударения ставятся по следующим правилам:

1. После ὀξύτονον и περισπώμενον энклитика теряет своё ударение, причём острое ударение на последнем слоге предшествующего энклитике слова не переходит в тупое: δός μοι – "дай мне"; χωρῶν τινων – "некоторых стран" (род пад. мн. ч.).

2. После προπαροξύτονον и προπερισπώμενον энклитика переносит своё ударение в виде острого ударения на конечный слог предыдущего слова: ἄνθρωπός τις – "какой-то человек" (им. пад. ед. ч.), ἄνθρωπόν τινα – "какого-то человека" (вин. пад. ед. ч.); εἶχέ ποτε – "(он) некогда имел".

3. после παροξύτονον односложные энклитики теряют своё ударение, а двусложные его удерживают: τόδε γε εἰπέ – "вот что, по крайней мере, скажи"; ἐκ βιβλίου ποθέν – "из какой-то книжки" (букв. "откуда-то из книжки"); λόγος τινῶν – "речь некоторых людей".

4. Если энклитика следует за проклитикой или другой энклитикой, то она переносит на него своё ударение в виде острого ударения: εἴ τίς ποτέ μοι εἶπε – "если кто-либо когда-либо мне сказал".

Прочие надстрочные диакритические знаки

Помимо знаков придыхания и ударения в древнегреческом письме использовались ещё два впервые введённых александрийскими учёными символа, которые имели вид тонкого придыхания (""), – апостроф (ἀπόστροφος – "обращённый в сторону") и коронис (κορωνίς – "загнутый", "изогнутый").

Апостроф указывал на непроизнесение конечного гласного слова перед начальным гласным следующего слова. Это явление называлось элизией36 (от лат. elisio – "выталкивание", "вышибание"; греческим эквивалентом данного термина было слово ἔκθλιψις – "выдавливание"): например, ἐπ᾽ αὐτῷ = ἐπὶ αὐτῷ – "на нём", ὅτ᾽ ἦν = ὅτε ἦν – "когда был".

Коронис отображал слияние конечного гласного слова с начальным гласным следующего слова. Этот процесс именовался красисом37 (κρᾶσις – "смешение"): например, τἀγαθά = τὰ ἀγαθά – "блага", τἆλλα = τὰ ἄλλα – "прочее".

Элизия и красис позволяли избежать неблагозвучное для античного уха сочетание двух гласных на стыке слов, которое называли зиянием (лат. hiatus – "зияющая расселина"; в греческой терминологии – χασμῳδία).38 

Знаки препинания (στιγμή, distinctio)

В новоевропейских изданиях древнегреческих текстов используются следующие знаки препинания:

1. Запятая – "," (κόμμα – "обрубок", "зарубка") – соответствует запятой в русском языке и указывает на то, что мысль ещё не завершена и нуждается в продолжении.

2. Колон – "·" (κῶλον – "член тела") – является аналогом русского двоеточия или точки с запятой.

3. Точка – "." (περίοδος – "период", "законченная часть текста" или στιγμή – "пятнышко", "точка") – соответствует точке в русском языке и обозначает завершенность мысли.

4. Точка с запятой – ";" передаёт вопросительный знак.

Упражнения

1. Прочитайте греческие слова и словосочетания, назовите типы употреблённых в них придыханий (тонкое, густое), ударений (острое, тупое, облечённое) и других диакритических знаков (апостроф, коронис):

Ἄρτεμις, ἄγω, ἄγγελος, αἴνιγμα, ἁρπάζω, αἷμα, ᾄδω, Αἴσχυλος, Ἅιδης, αὐτός, ἄϋπνος, Βάκχος, Γανυμήδης, Δαίδαλος, εἰρήνη, Ἑλλάς, ἐῤῥύην, ἐξέδρα, ἐκ Δελφῶν, ἐκ Φυλῆς, ἐν πόλει, Ζεύς, ἦθος, ἡμέρα, ηὕρισκον, Ἡρῴδης, ἡ κακὴ βουλή, θνῄσκω, Θουκυδίδης, ἰατρός, Ἱπποκράτης, ἱερῶν χρημάτων, Κροῖσος, κωμῳδία, κόσμος, κἄπειτα, καλὸς καὶ ἀγαθός, λύκος, λέλεγμαι, Λέσβος, Μέγαρα, μητρῷος, νοῦς, Νηρεύς, ξανθός, Ξενοφῶν, Ὀλυμπία, ὁπλίτης, Οἰδίπους, ὄϊς, ὅδ᾿ εἰμί, ὅστις δή ποτε, Πελοπόννησος, πρᾷος, πραΰνω, προαίρεσις, πρεσβυτέριον, πρᾶγμα, Ῥώμη, ῥυθμός, ῥᾴδιος, σκηνή, Σφίγξ, Τροία, τραγῳδία, τἆλλα, ὕδωρ, υἱός, Ὑάδες, φιλοσοφία, Φειδίας, Χείλων, ψυχή, Ψάρος, Ὠγύγιος, ὧδε, ᾠδή, Ὠιδεῖον.

2. Прочитайте греческие слова и перепишите их, заменяя заглавные буквы строчными и наоборот (в словах, написанных заглавными буквами, место ударения обозначено подчёркиванием):

ΑΡΧΗ, ΔΑΙΜΩΝ, ΒΟΥΠΛΗΞ, ΜΕΓΑΣ, ΘΕΑΤΡΟΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΘΑΡΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΤΟΞΟΝ, ΥΒΡΙΖΩ, ΦΙΛΟΨΥΧΙΑ, ΧΛΟΗ, ΩΦΕΛΙΜΟΣ;

ἄνθος, βασιλεύς, ἡδονή, Θρᾷξ, ἰσθμός, ξυστός, ῥάβδος, σῴζω, ὑπηρέτης, φλογίζω, χρυσός, ψῆφος, ᾠδικός.

3. Запишите данные в латинской транскрипции слова греческими буквами, обращая внимание на постановку знаков придыхания и ударения (место ударения обозначено подчёркиванием):

Agamemnōn, Aigyptos, Akhilleus, autonomia, Dēlos, eikōn, epos, harmonia, Hellēnikos, Hērodotos, historia, Homēros, hyakinthos, Iōnia, Odysseus, Ōriōn, Pythagoras, pseudo, rhētōr, Sapphō, tykhē, uranos, xenos, Zephyros.

4. Распределите греческие слова по пяти группам в зависимости от места и типа ударения (ὀξύτονον, παροξύτονον, προπαροξύτονον, περισπώμενον, προπερισπώμενον):

ἀετός, ἀκούω, ἀποκρίνομαι, ἁβρῶς, ἀρχαῖος, βέβαιος, γεωργός, γῆ, δοῦλος, δεσπότης, ἑαυτοῦ, ἔπαινος, Ἐρατώ, ἡμεῖς, θάνατος, θηρίον, καιρός, καλῶς, Λακεδαιμόνιος, μῦθος, νόμος, νικῶ, ὁδός, πλοῦτος, φίλος.

5. Объясните изменение места и типа ударения в следующих формах:

ἀγών – ἀγῶνος, ἀλήθεια – ἀληθείας, βαίνω – βαῖνε, γείτων – γεῖτον, δεῖπνον – δείπνῳ, ἑταίρων – ἑταῖρος, θάνατος – θανάτου, θαῦμα – θαύματα – θαυμάτων, κρατήρ – κρατῆρος, Μοῦσα – Μούσῃ, νόμιμος – νομίμοις, πολίτης – πολῖτα, πρῶτος – πρώτους, ῥῆμα – ῥήματα – ῥημάτων, σώφρων – σῶφρον, τράπεζα – τραπέζης, χειμών – χειμῶνος.

6. Измените в случае необходимости место или тип (или и то, и другое) ударения при образовании грамматических форм:

βάρβαρος – βαρβαρου, γλῶσσα – γλωσσης, δαίμων – δαιμον, δένδρον – δενδροις, δῆμος – δημῳ, εἰκών – εἰκωνος, ζῷον – ζῳου, θάλασσα – θαλασσῃ, μέτρον – μετρου, νώτοις – νωτον, οἶνος – οἰνους, ὄνομα – ὀνοματος – ὀνοματων, πρᾶγμα – πραγματος – πραγματων, στρατιώτης – στρατιωτᾰ, σφαῖρα – σφαιραις, ὕπνος – ὑπνου, φεύγω – φευγε, χρῆμα – χρηματος – χρηματων.

1 Фонетика (от φωνή – "звук", "голос") – раздел науки о языке, который изучает его звуковой строй. Графика (от γράφω – "писать", "царапать") – совокупность средств начертания букв и других письменных знаков, отображающих звуковой строй языка.

2 Русское слово "алфавит" происходит от названия первых двух букв греческого алфавита "альфы" и "беты" – в среднегреческом произношении "виты" (ср. русск. "азбука", образованное от наименований начальных букв древнего славянского алфавита "аза" и "буки"). Греки обычно обозначали свой алфавит словом τὰ στοιχεῖα – "буквы", "звуки речи", "элементы" (cp. лат. elementa). Гораздо реже в этом значении употребляется существительное ἀλφάβητος.

3 Название ἒ ψιλόν (букв. "э простое") было введено в употребление не ранее II в. н.э. для того, чтобы отличать эту букву от ставшего ей созвучным сочетания αι. То же самое касается наименования 20-й буквы греческого алфавита ὖ ψιλόν, которую таким образом отличали от οι (ср. Herodian. Part. 162; Anon. post Etym. Gud. 678, 55; 679,6 и др.).

4 В V – нач. IV вв. до н.э. буква ζ обозначала [zd], но затем начала произноситься как двойной [zz] (звучит как долгий [з]). Эразм Роттердамский предлагал читать ζ как [dz], и его трактовка была принята в большинстве отечественных учебников древнегреческого языка.

5 Название ὂ μικρόν – "о малое" – было дано 15-й букве греческого алфавита для того, чтобы отличать отображаемый ей краткий звук [o] от аналогичного ему долгого [o], обозначаемого буквой ω – ὦ μέγα – "о большим".

6 За исключением слова ᾽Ρᾶρος – "Рар" (отец Триптолема) и его производных.

7 В двойном ρρ в середине слова первый элемент произносился [r], а второй – [rʰ].

8 Строчная сигма в начале и середине слова пишется σ, а в конце слова – ς.

9 См., например: Allen W. Sidney. Vox Graeca. A Guide to the pronunciation of classical Greek. Cambridge: Cambridge University Press, 1968.

10 См.: Allen W. Sidney. Vox Graeca. A Guide to the pronunciation of classical Greek, р. 45.

11 Огубление – фонетическое свойство, состоящее в наличии округления губ как дополнительного элемента при произнесении звука.

12 См.: Allen W. Sidney. Vox Graeca. A Guide to the pronunciation of classical Greek, р. 57-58.

13 Гласные даны в латинской транскрипции; в скобках приведены обозначающие их буквы греческого алфавита.

14 Артикуляция (от лат. articulare – расчленять; членораздельно, ясно произносить) – положение и совокупность движений органов речи, необходимые для образования звуков языка.

15 Согласные даны в латинской транскрипции; в скобках приведены обозначающие их буквы греческого алфавита.

16 Как внутри слова, так и на стыке слов.

17 Кроме ρ, так как в начале слова ρ звучал как глухой придыхательный [rʰ].

18 Конечный ν не произносился, если следующее слово начиналось с группы σ + согласный (ср. ἐν στήλαις [ĕ stēlăis] – "на колоннах"). Возможно, то же самое происходило перед ζ, обозначавшим двойной [zz].

19 Заднеязычный носовой согласный [ŋ] не имел для своего обозначения специального символа и отображался на письме буквой γ.

20 От διακρίνω – "разделять", "различать".

21 То есть в надписях, появившихся до принятия в архонтство Евклида (403 – 402 гг. до н.э.) ионийского алфавита в качестве официальной письменной системы Афин и Аттики.

22 Подробнее см.: Allen W. Sidney. Vox Graeca. A Guide to the pronunciation of classical Greek, р. 51-53.

23 Термин προσῳδία, дословным переводом которого был латинский accentus (букв. "припев", "песня, сопровождающая игру на музыкальном инструменте"), служил наиболее общим обозначением для всей системы древнегреческого ударения. К προσῳδία античные грамматики иногда относили придыхание (имея в виду скорее его структурную функцию, нежели фонетическую природу), а также особенности произношения долгих и кратких гласных (Sext. Emp. Adv. math. I, 113; cp. Theon. Prog. 13, Choerob. ap. Sch. Dionys. Thr. 124 и др.). Ударение в узком смысле слова называлось по-гречески τόνος или τάσις – букв. "натяжение" (особ. струны музыкального инструмента при его настраивании), "напряжение", "повышение голоса".

24 Динамический – от греч. δυναμικός – "силовой", "имеющий силу"; экспираторный – от лат. expirare – "выдыхать".

25 На музыкальный характер древнегреческого ударения указывают уже его наименования – προσῳδία, τόνος, τάσις (см. прим. 23).

26 Подразумевается τόνος.

27 Βαρύς – букв. "тяжёлый", "низкий" (о звуке).

28 Подробнее см.: Sihler A. L. New comparative grammar of Greek and Latin, p. 235-236; Allen W. Sidney. Vox Graeca. A Guide to the pronunciation of classical Greek, р. 115.

29 Некоторые части речи (например, глагол) имеют свои особенности в постановке ударения. Подробнее об этих особенностях будет сказано при изучении соответствующих разделов грамматики.

30 Все эти наименования являются определениями к слову среднего рода ῥῆμα – "речь", "слово".

31 Подразумевается ῥῆμα.

32 Для того чтобы отличать энклитики от слов, всегда имеющих ударение, на первых обычно ставят вместо острого тупое ударение.

33 Данное местоимение не следует смешивать с вопросительным местоимением τίς – "кто?", τί – "что?", которое всегда имеет острое ударение.

34 Неопределённые наречия нужно отличать от не являющихся энклитиками вопросительных наречий ποῦ – "куда?", πόθεν – "откуда?", ποῖ – "где?", πότε – "когда?", πῶς – "как?", πῇ – "как?", "где?", "куда?".

35 Энклитическую частицу νὺν необходимо отличать от не являющегося энклитикой наречия νῦν – "теперь", "ныне".

36 Подробнее см. грам. справ.

37 Подробнее см. грам. справ.

38 Ту же самую функцию выполняло и приставное ν (ν ἐφελκυστικόν): ср., например, πᾶσιν Ἀθηναίοις – "всем афинянам" и то же самое с артиклем πᾶσι τοῖς Ἀθηναίοις. Подробнее см. грам. справ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17392. Линия. Пространственные кривые лини 93 KB
  Линия. Пространственные кривые лини В начертательной геометрии кривую линию часто рассматривают как траекторию описанную движущейся точкой. Кривая линия может быть плоской или пространственной. Все точки плоской кривой принадлежат некоторой плоскости. Крив...
17393. Взаимное положение прямых в пространстве 60.5 KB
  Взаимное положение прямых в пространстве. Рассмотрим взаимное положение прямых в пространстве : параллельные прямые пересекающиеся и скрещивающиеся. Параллельные прямые. Параллельные прямые это прямые лежащие в одной плоскости и никогда ...
17394. Плоскость, линии и точки в плоскости 73.5 KB
  Плоскость линии и точки в плоскости. Проецирование элементов определяющих плоскость. При ортогональном проецировании любая плоскость может быть задана на чертеже проекциями трех точек не лежащих на одной прямой ; проекциями прямой и точки не лежащей на данно...
17395. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 64.5 KB
  ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ Прямая параллельная плоскости. Если прямая АВ параллельна прямой лежащей в некоторой плоскости то она параллельна этой плоскости. Если необходимо через заданную точку провести прямую параллельную заданной плоскости необ
17396. ПОВЕРХНОСТИ И ТЕЛА 70.5 KB
  ПОВЕРХНОСТИ И ТЕЛА Все поверхности можно подразделить на графические закон образования которых нам не известен и примером такой поверхности может быть топографическая поверхность Земли и геометрические закон которых известен. Часть пространства ограниченная
17397. ПОВЕРХНОСТИ И ТЕЛА. Циклические поверхности 74.5 KB
  ПОВЕРХНОСТИ И ТЕЛА Циклические поверхности Циклические поверхности могут быть образованы движением в пространстве какой либо окружности постоянного или переменного радиуса при перемещении ее центра по криволинейной направляющей а плоскость окружности ост
17398. Винтовые поверхности 53 KB
  Винтовые поверхности. Винтовой поверхностью называется поверхность которая описывается образующей при ее винтовом движении. Образующие могут быть как кривыми так и прямыми линиями. Прямые линии обычно называются винтовыми параллелями. Расстояние между винтов
17399. Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями 62.5 KB
  Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. Сечение гранных тел проецирующими плоскостями. При пересечении поверхностей тел проецирующими плоскостями одна проекция сечения совпадает с проекцией проецирующей плоскости. Рассмотрим чертеж шести
17400. Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями 57 KB
  Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. Сечение гранных тел плоскостью общего положения Плоскость задана пересекающимися прямыми горизонталью и фронталью. Геометрическое тело трехгранная призма. ...