23822

Прикладна інформатика

Книга

Информатика, кибернетика и программирование

030400 міжнародна інформація напрямку 0304 міжнародні відносини і має за мету надати студентам комплекс сучасних знань для розробки алгоритмів розв'язання задач та створювання власних додатків з використанням мови програмування Visual Basic та сучасних підходів зі створення гіпертекстових документів з використання мови HTML та поширення їх у всесвітній інформаційній мережі Інтернет. Предметом вивчення навчальної дисципліни Прикладна інформатика є: сучасні технології створення Windowsдодатків для розв'язання задач та технології створення...

Украинкский

2013-08-04

334.5 KB

27 чел.

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

Кафедра міжнародної інформації

Доц. Матвєєв В.В.

ПРИКЛАДНА ІНФОРМАТИКА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності

6.030400 –“Міжнародна Інформація”

Затверджена на засіданні кафедри міжнародної інформації
26  серпня 2005 року протокол №1/2005-06

Київ-2005


ВСТУП

Нормативна дисципліна "Прикладна інформатика", викладається на другому курсі і є професійно-орієнтованою дисципліною освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-професійним рівнем бакалавр" зі спеціальності 6.030400 – "міжнародна інформація" напрямку 0304 – "міжнародні відносини " і має за мету надати студентам комплекс сучасних знань для розробки алгоритмів розв'язання задач та створювання власних додатків з використанням мови програмування Visual Basic, та сучасних підходів зі створення гіпертекстових документів з використання мови HTML та поширення їх у всесвітній інформаційній мережі Інтернет.

Об'єктом вивчення навчальної дисципліни "Прикладна інформатика" є процеси побудови алгоритмів розв'язання задач, побудови власних додатків для розв'язання задач, а також  процеси планування, форматування та поширення електронних документів у всесвітній мережі Інтернет.

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Прикладна інформатика" є: сучасні технології створення Windows-додатків для розв'язання задач та технології створення гіпертекстових документів з використанням мови розмітки гіпертекстових документів HTML.

Навчальна дисципліна "Прикладна інформатика" забезпечує знання:

 •  поняття алгоритмізації процесів та базові алгоритмічні структури;
 •  властивості алгоритмів;
 •  поняття змінної;
 •  визначення типів даних;
 •  поняття оператора (умовних, створення циклів, введення-виведення та інші);
 •  роботи додатків з файлами;
 •  розробки інтерфейсу для додатків;
 •  принципи роботи в середовищі розробки, створювати власні додатки
 •  структуру гіпертекстових документів;
 •  принципи розмітки гіпертекстових документів;
 •  програмні додатки для створення гіпертекстових документів;

Навчальна дисципліна "Прикладна інформатика" забезпечує уміння:

 •  створювати алгоритмів розв'язання поставлених задач;
 •  застосовувати базові алгоритмічні структури;
 •  створювати власні додатки з використанням середовища розробки додатків;
 •  здійснювати структуризацію інформації;
 •  форматувати електронні документи;
 •  розміщувати в гіпертекстових документах графічні та мульти-медійні файли;
 •  зв'язувати документи;
 •  керувати WEB – вузлом

У нормативній дисципліні "Прикладна інформатика", викладаються концептуальні основи алгоритмізації процесів обробки інформації з елементами програмування з використанням мови програмування та сучасні підходи до створення електронних документів з використанням мови гіпертекстової розмітки HTML.

Дисципліна "Прикладна інформатика" містить в собі два розділи:

"Розробка та програмування алгоритмів";

"Створення електронних документів з використанням мови гіпертекстової розмітки HTML 4.0"

Нормативна навчальна дисципліна "Прикладна інформатика" вивчається у першому семестрі в обсязі 2 кредити (3 залікових кредити за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) - 108 годин, з них: 54 години навчальних занять, з них 38 годин - лекції, 16 годин - лабораторні заняття, а також 54 години – самостійної роботи, з яких 32 години відводиться на виконання індивідуальних завдань. Дисципліна викладається за кредитно-модульною системою. Перший змістовий модуль цього розділу складають теми 1 - 7, другий - теми 8 – 13.

У другому семестрі в обсязі 2 кредити (3 залікових кредити за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), 108 годин, з них: 50 години навчальних занять, з яких 36 годин - лекції, 12 годин - лабораторні заняття, 2 години – підсумковий тест, а також 50 годин – самостійної роботи, з яких 30 годин відводиться на виконання індивідуальних завдань. Третій змістовий модуль складають теми 14 - 21, четвертий - теми 22 – 24.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються у першому семестрі за 150-бальною шкалою, а у другому 140-бальною шкалою. Оцінювання за формами контролю: поточний - в середньому до 20 балів (виступи на лекціях і лабораторних заняттях оцінюються від 1 до 5 балів), виконання домашніх індивідуальних завдань - до 80 балів у першому семестрі та до 60 балів у другому семестрі (кожне індивідуальне завдання оцінюється до 10 балів), підсумковий контроль (тестування) - до 50 балів (кожна правильна відповідь на запитання оцінюється в 1 бал).

Шкала оцінювання:

І семестр

ІІ-семестр

Оцінка

Оцінка за ECTS

понад 125 балів

понад 115 балів

"відмінно"

А

111 - 125 балів

101 - 115 балів

"добре"

B, C

86 - 110 балів

76 - 100 балів

"задовільно"

D, E

50 - 85 балів

40 - 75 балів

"незадовільно" з можливістю повторного складання

FX

менше 50 балів

менше 40 балів

"незадовільно" з обов’язковим проходженням повторного курсу вивчення навчальної дисципліни

F

Студент, який не виконав та не захистив всі лабораторні роботи до складання іспиту не допускається, як такий, що не виконав начальний план. Захист лабораторних робіт здійснюється протягом двох тижнів від дня проведення лабораторного заняття.

Лектор – доцент Матвєєв В.В.

Викладачі, які проводять лабораторні заняття:

доц. Матвєєв В.В.

асист. Бойчук С.І.

асист. Бєлоусова Н.Б.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми

Назва теми

Кількість годин

лекцій

лаб.роб.

сам.
робота

в т.ч.
індив.
завдан.

Змістовий модуль 1

 1.  

Алгоритми, алгоритмізація та алгоритмічні мови

4

2

4

4

 1.  

Середовище розробки Microsoft VB

2

-

2

-

 1.  

Змінна та її значення

2

2

4

2

 1.  

Вирази та функції

4

2

6

4

 1.  

Програмування нелінійних алгоритмів

2

2

 1.  

Графічні засоби мови VB

4

2

6

4

 1.  

Програмування повторень

4

2

6

4

Всього за змістовим модулем:

22

12

28

18

Змістовий модуль 2

 1.  

Елементи управління в додатках VB

4

6

 1.  

Процедури та функції

4

2

6

4

 1.  

Налагодження програм та обробка помилок

2

2

 1.  

Використання масивів даних

2

2

4

4

 1.  

Рекурсія та алгоритми сортування даних

2

6

4

 1.  

Можливості мови VB по роботі з файлами

2

2

-

Всього за змістовим модулем:

16

4

26

12

Всього за І семестр

38

16

54

30

Змістовий модуль 3

 1.  

Створення документів HTML 4.0

2

2

 1.  

Форматування абзаців тексту

2

2

 1.  

Форматування символів

2

2

4

2

 1.  

Списки в документах HTML

2

4

 1.  

Зв'язування документів

2

2

6

2

 1.  

Розміщення графіки на WEB-сторінках

2

2

 1.  

Форматування за допомогою таблиць

2

2

6

2

 1.  

Використання фреймів

2

2

6

2

Всього за змістовим модулем:

16

10

30

8

Змістовий модуль 4

 1.  

Використання каскадних листів стилів

4

2

6

4

 1.  

Створення та налагодження форм.

4

6

4

 1.  

Додаток MS FrontPage

12

16

8

 1.  

Підсумковий тест

2

Всього за змістовим модулем:

20

4

28

16

Всього за ІІ семестр:

34

14

58

24

Разом за рік

74

32

108

54


ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБОТ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

І семестр

РОЗДІЛ І. РОЗРОБКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІВ

Змістовий модуль І.

Тема 1 Алгоритми, алгоритмізація та алгоритмічні мови

Лекція 1. Алгоритми, алгоритмізація

 1. Визначення алгоритму.
  1. Властивості алгоритму:
 •  дискретність;
 •  визначеність;
 •  результативність;
 •  масовість.
  1. Форми запису алгоритмів:
 •   словесна,
 •  блок-схемна,
 •  псевдокоди та програмна.
  1. Базові алгоритмічні структури:
 •  лінійність,
 •  розгалуженість
 •  цикл.

Лекція 2. Алгоритмічні мови

 1.  Алгоритмічна мова та її компоненти. Базові поняття, які використовуються в алгоритмічних мовах:
 •  імена,
 •  операції,
 •  дані,
 •  вирази,
 •  оператори,
 •  стандартні функції.

Лабораторна робота №1. Алгоритми, алгоритмізація

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів: 

 1.  Скласти в словесній та графічній формі алгоритм визначення власного інформаційного ресурсу держави, що описується квадратним рівнянням.
 2.  Скласти в словесній та графічній формі алгоритм обчислення коефіцієнту зворотнього зв’язку, вираженого лінійним рівнянням ax = b.
 3.  Скласти в словесній та графічній формі алгоритм визначення більшого з інформаційних ресурсів трьох держав, заданих постійними значеннями, та збільшення його втричі.
 4.  Скласти в словесній та графічній формі алгоритм визначення  кратності темпів зростання ВВП двох держав.

Література: [1-4].

Тема 2. Середовище розробки Microsoft VB.

Лекція 3. Проект додатку

 •  Як зайти в середовище проектування Visual Basic
 •  Призначення проекту.
 •  Створення нового проекту
 •  Відкриття існуючого проекту
 •  Загальні відомості про головну панель проекту
 •  Меню головної панелі проекту
 •  Панель інструментів головної панелі проекту

Вікна середовища проектування Visual Basic

 •  Вікно інструментів (елементів управління) Toolbox
 •  використання інструментів панелі Тoolbox
 •  Вікно екранної форми Object
 •  Вікно провідника проекту Project Explorer
 •  Вікно програмного коду Code
 •  Вікно властивостей об’єкту Properties
 •  Вікно перегляду характеристик класів об’єктів Object Browser
 •  Вікно розміщення форми Form Layout
 •  Створення додатку

Література: [1-4].

Тема 3. Змінна та її значення

Лекція 4. Змінна та її значення

 •  Дані:

числові,

символьні,

темпоральні,

посилання на об'єкт.

Тип даних Variant

 •  Визначення поняття змінної. Ім’я і значення змінної
 •  Оголошення типу змінної у програмі
 •  Присвоєння змінній значення

Лабораторна робота №2. Дані та змінні

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Спроектувати додаток «Обмін значеннями» таким чином, щоб після запуску програми на виконання поля на зазначеній формі розміщувалися відповідно до своїх написів. Обов’язковою умовою є також збереження кольорів фону та літер.

Екранна форма містить 4 текстових поля (об'єкти з іменами Text1, Text2, Text3, Text4), а також дві командні кнопки з написами ПУСК1 і ПУСК2. Кожне текстове поле має фон та літери певних кольорів (можна підібрати самостійно).

Активізація командної кнопки ПУСК1 має забезпечити відповідність написів місцю їх розташуванню.

Активізація командної кнопки ПУСК2 має забезпечити відповідність написів їх кольорам фону та літер.

Обґрунтувати вибір типу для усіх змінних, що використовувалися при створенні програмного коду.

2. Спроектувати додатки, які реалізують:

 •  зміну положення командної кнопки на екранній формі після активізації командної кнопки;
 •  зміну кольору командної кнопки на екранній формі після активізації командної кнопки;
 •  зміну розмірів командної кнопки на екранній формі після її завантаження;
 •  зміну положення екранної форми на екрані після її завантаження;
 •  зміну кольору екранної форми після її завантаження;
 •  зміну кольорів екранної форми та командної кнопки після завантаження екранної форми;
 •  зміну кольору екранної форми після її завантаження;
 •  зміну висоти екранної форми  на 100 одиниць після її завантаження;
 •  зміну ширини екранної форми  на 100 одиниць після її завантаження.

3. Побудувати форму та помістити два об’єкти типу Label у її лівій частині з наступними написами: ”Висота форми”, „Ширина Форми”. Додати іще два елементи такого ж типу, де б відображалась інформація про відповідні розміри форми. Написати програмний код, який би забезпечував зміну ширини форми на 100 одиниць кожного разу при активізації командної кнопки та відображення на екрані змінених розмірів.

Література: [1-4].

Тема 4. Вирази та функції

Лекція 5. Вирази

 •  арифметичні вирази

арифметичні оператори

правила обчислення

послідовність виконання

 •  рядкові вирази

операції з рядковими змінними

послідовність виконання

 •  логічні вирази

Поняття константи а її визначення в мові VB.

Лекція 6. Функції

 •  Поняття функції в мові Бейсік
 •  Функція одного аргументу
 •  Функція декількох аргументів
 •  Вбудовані функції

Математичні функції

Фінансові функції

Системні функції

Функція Вікно введення (InputBox).

Функція Вікно повідомлення (MsgBox).

Приклад застосування виразів та стандартних функцій.

Лабораторна робота №3. Вирази та функції

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

1. Використовуючи системні функцій введення-виведення, розробити додаток обчислення могутності держави. Для введення даних використати функцію InputBox, а для виведення – MsgBox. Могутність держави розраховується за формулою

P = 0,37 N 0,41 S 0,62 M 0,28,

де Nчисельність населення (млн),

S – обсяг валового національного продукту (млрд $),

М – кошти, що виділяються на військові цілі ( млрд $).

2. Створіть форму, яка б містила п’ять об’єктів типу текстове поле. У текстове поле вводиться один рядок, що містить назву країни, столицю і кількість територіальних одиниць адміністративного поділу. Програма повинна помістити в окремих  текстових полях інформацію про назву країни, столицю і кількість територіальних одиниць адміністративного поділу.

3. Розробити додаток підрахунку кількості символів в інформаційному повідомленні, що розміщено в текстовому полі. Результат вивести за допомогою функції Вікно повідомлення.

Література: [1-4].

Тема 5. Програмування нелінійних алгоритмів

Лекція 7. Програмування нелінійних алгоритмів

Лінійні та нелінійні алгоритми. Приклади записів лінійних та нелінійних алгоритмів.

Логічні вирази та обчислення їхніх значень.

Визначення простої умови. Умовний вираз. Складна умова. Логічні операції: And, Or, Not. Логічні константи. Привила обчислення логічних виразів.

Умовний оператор. Види запису умовного оператора. Однорядкова форма, багаторядкова форма. Приклади запису умовного оператора.

Приклади використання умовного оператора при створенні додатків. Вбудована функція IIf.

Безумовний оператор і безумовний перехід. Програмування вибору альтернативи. Оператор Select Case.

Лабораторна робота №4. Програмування нелінійних алгоритмів

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

1. У середовищі Visual Basic розробити додаток, який моделює процес підрахунку голосів в Раді безпеки ООН. Додаток повинен видавати інформацію про прийняття або неприйняття рішення.

2. У середовищі Visual Basic запрограмуйте додаток "Могутність двох держав". Користувач повинен ввести параметри, що визначають могутність двох держав: N - чисельність населення (млн), S - обсяг валового національного продукту (млрд $) і M - кошти, що виділяються на військові цілі (млрд $). Програма повинна не тільки розрахувати могутність (P) держав за формулою:

P = 0,37 N 0,41 S 0,62 M 0,28

 

але і повідомити, могутність якої держави більше і в скільки разів.

3. Запрограмуйте додаток, за допомогою якого можна перевірити істинність виразу (X> 5) Or (X = 0 And Y < 0) Or (Not (X> - Z)) для будь-яких значень величин, що вводяться Вами, X, Y, Z (у тому числі і тих, що наведені в таблиці).

Номер варіанту

X

Y

Z

1

1

3

5

2

0

10

-10

3

10

0

-10

4

-10

-10

0

5

2

4

6

6

0

-10

-10

7

-10

0

10

8

10

10

0

Література: [1-4].

Тема 6. Графічні методи

Лекції 8-9. Графічні Методи

 •  Об'єкти до яких можна застосовувати графічні методи.
 •  Визначення методу
 •  Застосування методів до графічних об'єктів
 •  Метод масштабування Scale
 •  Метод малювання точки Pset
 •  Метод очищення Cls
 •  Метод креслення лінії Line
 •  Метод креслення кола Circle
 •  Приклади застосування графічних методів.

Лабораторна робота № 5. Графічні методи

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

1. Створити додаток, екранна форма якого містить три об'єкти: командна кнопка з ім'ям ПУСК і два графічних вікна з іменами Picturel і Picture2. Напишіть програму, за допомогою якої у графічних полях будувалися б зображення прапорів двох країн (за вибором).

2. Напишіть програму, що вирішує задачу побудови графіка зміни показника ІКТ „Кількість комп’ютерів на 1000 осіб” за останні 10 років для обраної країни.

3. Напишіть програму, що вирішує задачу побудови графіка функції y = Sin(t), яка описує зміну інформаційного ресурсу країни у часі. Для визначеності, встановіть границі значень аргументу, — всередині відрізка [—p/2, p/2]. Графік бажано будувати не на самій екранній формі, а в графічному вікні екранної форми. Для більшої наочності, при побудові графіка повинне передувати креслення координатної сітки й осей координат. Можна запропонувати, наприклад, таку координатну сітку: вертикальні лінії, — на відстані 1 одна від одної, горизонтальні, — на відстані 0.1.

Література: [1-4].

Тема 7. Програмування повторень

Лекції 10-11. Програмування повторень.

Циклічність виконання дій, визначення циклів.

Використання умовного та безумовного операторів для запису циклу.

Програмування повторень за допомогою циклу з лічильником.

Використання операторів For ... Next. Приклади розв'язання задач з використанням оператора For ... Next.

Вкладені цикли. Приклади використання вкладених циклів.

Оператори циклу з умовою. Do…Loop. Ключові слова While і Until. Приклади використання операторів циклу з умовою.

Лабораторна робота № 6. Програмування повторень

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

1. Створити додаток, який обчислює середнє значення ВВП країни (за вибором) за n-років. Кількість, роки та значення ВВП вводяться за допомогою системної функції.

2. Створити додаток, що визначає кількість країн ВВП яких перевищую заданий рівень. Назви країн та значення ВВП вводяться в діалоговому режимі.

3. Побудувати графік зміни рівня інформатизації обраної держави за n - років 

Література: [1-4].

Змістовий модуль ІІ.

Тема 8. Елементи управління в додатках VB

Лекції 12-13 Елементи управління в додатках VB:

Списки (визначення числа виділених елементів списку, додавання елементів списку, визначення виділеного елементу списку);

Поля зі списком (додавання поля зі списком в форму, типи полів зі списком,  встановлення і отримання значення поля зі списком)

Прапорці (додавання прапорця в форму, встановлення заголовку прапорця, визначення стану прапорця)

Перемикачі (додавання в форму, групування перемикачів, визначення обраного перемикача);

Рамки;

Лічильник(додавання в форму, форматування, програмування);

Вимикач (додавання в форму та програмування)

Література: [1-4].

Тема 9. Процедури та функції.

Лекції 14-15. Процедури та функції.

Модульний принцип побудови проекту і програмного коду.

Визначення загальної процедури. Вхідні-вихідні параметри. Процедура типу Sub. Виклик загальної процедури. Визначенняобласті дії процедури типу Sub. Приклади створення процедури Sub.

Розміщення процедури у файлі екранної форми.

Розміщення процедури у файлі стандартного модуля.

Визначення і використання функції. Оператор Function.

Процедура-подія Command_Click.

Процедура-подія Form_Load.

Процедура-подія Form_Paint.

Процедура - подія Piсture_MоuseDоwn.

Лабораторна робота № 7. Процедури та функції

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

 1.  Визначити функцію, що повертає значення могутності держави, якщо аргументи функції — чисельність населення, обсяг валового національного продукту та кошти, що виділяються на військові цілі.
 2.  Визначите функцію, що повертає значення True (Істина), якщо рядок (аргумент функції) закінчується крапкою, знаком оклику чи знаком питання. У протилежному випадку функція повинна повертати значення False (Неправда).
 3.  Розробити алгоритм і визначити процедуру малювання графа обміну інформаційним ресурсом між трьома країнами. У випадку переваги власного інформаційного ресурсу позначити вершину знаком „-”, у випадку переваги зовнішнього інформаційного ресурсу – знаком „+”.
 4.  Визначити функцію, що повертає ціле випадкове число в заданому інтервалі (наприклад, від 1000 до 2000).

Література: [1-4].

Тема 10. Налагодження програм та обробка помилок

Лекція 16. Налагодження програм та обробка помилок

Типи та приклади помилок.

Використання інструкції Option Explicit.

Покрокове виконання програми.

Робота в режимі переривання.

Виведення значень змінних та властивостей.

Використання вікна налагодження.

Встановлення та використання точок останову.

Обробка помилок виконання (перехват помилок).

Об'єкт Err та підпрограма обробки помилок.

Тема 11. Використання масивів даних

Лекція 17. Використання масивів даних

Визначення масиву даних.

Одновимірний масив.

Оголошення масиву.

Приклади використання одновимірних масивів.

Масив об'єктів.

Приклади використання масивів об'єктів.

Багатовимірний масив.

Оголошення багатовимірних масивів.

Приклади використання багатовимірних масивів.

Особливості оголошення масиву.

Введення даних у динамічний масив.

Використання двовимірних масивів для збереження та обробки зображень.

Лабораторна робота № 8. Використання масивів даних

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

 1.  Встановіть на екранній формі 10 командних кнопок, на кожну з яких помістіть назву країни. У робочому додатку натиснення кожної з цих кнопок повинне викликати появу на екранній формі назви відповідної країни (наприклад, у полі мітки чи в текстовому полі).
 2.  Вдоскональте рішення попередньої вправи — за допомогою 10 командних кнопок з назвами країн користувач повинен мати можливість виводити на екранну форму будь-яку послідовність країн.
 3.  Напишіть програму, за допомогою якої масив 100 країн, що містить рівні показника інформатизації цих країн, заповнюється цілими випадковими числами, що рівномірно розподілені від 1 до 100. Знайдіть середнє значення показника інформатизації для 100 країн.
 4.  Побудувати додаток обчислення максимального та мінімального індексу функціонування в глобальній мережі для 10 країн , щоб додатковими результатами його роботи були назви країн, для яких зафіксовані ці індекси.
 5.  Спроектуйте додаток, що будує графік індексу функціонування в глобальній мережі для регіону (за вибором) з 10 країн

Література: [1-4].

Тема 12. Рекурсія

Лекція 18. Рекурсія та алгоритми сортування даних.

Визначення рекурсії. Рекурсивна функція і рекурсивна процедура.

Приклад обчислення факторіалу.

Сортування одновимірного масиву.

Сортування вибором.

Сортування вставкою.

Сортування за допомогою Вікна списку.

Переваги і недоліки рекурсивних функцій та процедур.

Тема 13. Можливості мови VB по роботі з файлами.

Лекція 19. Можливості мови VB по роботі з файлами.

Текстові файли.

Відкриття файлу за допомогою оператора Open.

Закриття файлів (оператор Close).

Запис у файл (оператори Write і Print).

Приклади запису інформації в текстові файли.

Читання даних з файлу (оператор Input та функція Input).

Приклади читання даних з файлу.

Робота з файлами з довільного доступу (відкриття, закриття, читання, запис даних).

Оператори роботи з файлами.

Використання індексу для операцій над файлом з довільним доступом.

Робота з файли двійкового типу.

Література: [1-4].


ІI семестр

РОЗДІЛ ІI. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ ГІПЕРТЕКСТОВОЇ РОЗМІТКИ HTML 4.0

Змістовий модуль ІІІ

Тема 14. Створення документів HTML 4.0

Лекція 20. Створення документів HTML 4.0

 1.  Історія створення мови HTML.
 2.  Програмні засоби для роботи з документами HTML.
 3.  Загальні поняття:
 •  дескриптор,
 •  тег,
 •  контейнер.
 •  Заголовок документу.
 •  Коментарі в документах HTML.
 1.  Елемент Address.
 2.  Створення шаблону документа.

Література: [5-8].

Тема 15. Форматування абзаців тексту

Лекція 21. Форматування абзаців тексту

 1.  Розбиття тексту на абзаци.
 2.  Розрив рядків тексту.
 3.  Структурування тексту.
 4.  Попереднє форматування тексту.
 5.  Дескриптор блоку <DIV>.
 6.  Поради щодо макетування сторінок документу.
 7.  Створення спеціалізованих шаблонів.

Література: [5-8].

Тема 16. Форматування символів

Лекція 22. Форматування символів

 1.  Форматування тексту.
 2.  Логічне та фізичне форматування.
 3.  Дескриптор логічного форматування <BLOCKQUOTE>.
 4.  Елементи фізичного форматування:
 5.  Шрифти (дескриптори <FONT> та <BFSEFONT>).
 6.  Поради щодо форматування тексту.
 7.  Створення спеціальних знаків.

Лабораторна робота № 9. Форматування символів

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

 1.  Створити  довідник про 5 країн обраного регіону, що включає назву країни, столицю, короткий опис географічного положення та  політичного устрою. Довідник створити у вигляді HTML-документу. Ідентифікувати документ, використовуючи тегі ADDRESS та HTML. Провести інформаційне заповнення документу: створити заголовок та основний текст.
 2.  Задати колір тексту, колір фону, розмір шрифту, провести розбивку на абзаци (по країнах). Кожний абзац виділити заголовком (назва країни) та відповідним кольором. Підібрати розмір шрифтів для заголовків. Для опису географічного положення та  політичного устрою кожної країни зробити підзаголовки жирним курсивом.

Література: [5-8].

Тема 17. Списки в документах HTML

Лекція 23. Списки в документах HTML

 1.  Створення списків:
 •  упорядкованого;
 •  не упорядкованого;
 •  меню;
 •  каталогу;
 •  визначень;
 1.  Комбіновані списки.
 2.  Форматування списків.

Література: [5-8].

Тема 18. Зв'язування документів

Лекція 24. Зв'язування документів

 1.  Загальні поняття про гіпертекст і гіпермедіа.
 2.  Елементи прив'язки текстові та графічні.
 3.  Посилання на URL.
 4.  Відносні та абсолютні посилання.
 5.  Посилання на документи та файли.
 6.  Внутрішні посилання.
 7.  Способи відображення інформації, яка завантажується.
 8.  Дескриптор LINK.
 9.  Посилання на мереживі ресурси.
 10.  Створення посилань:
 •  на адресу електронної пошти;
 •  на розділи новин Usenet;
 •  на ресурси FTP-серверів;
 •  на Gopher-сервер.
 •  доступ до баз даних за допомогою посилань на WAIS.
 •  Доступ до віддалених комп'ютерів за допомогою Telnet.

Лабораторна робота № 10. Створення посилань на мережеві ресурси.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

 1.  Обрати для подальшого опрацювання будь - яку конфліктну ситуацію, що має місце у світі.
 2.  Створити нову HTML сторінку та розташувати на ній інформацію, яка б давала уявлення про сутність конфлікту.
 3.  На початку документу має бути посилання на адресу електронної пошти автора сторінки.
 4.  Вкінці документу має бути посилання, що забезпечує перехід на початок сторінки.
 5.  Створити 5-6 посилань на українські та світові ЗМК, де міститься інформація про досліджувану конфліктну ситуацію.
 6.  Створити окремий файл, де б містився перелік прямих та непрямих учасників конфлікту з виокремленням інтересів сторін. Створити посилання з основної сторінки на цей файл.
 7.  Створити посилання на урядові ресурси країн-учасниць.

Література: [5-8].

Тема 19. Розміщення графіки на WEB-сторінках.

Лекція 25. Розміщення графіки на WEB-сторінках.

 1.  Типи графічних файлів.
 2.  Основні принципи розміщення графіки.
 3.  Вибір формату графічного файлу.
 4.  Додавання зображень в документ HTML.
 5.  Створення навігаційних карт посилань.
 6.  Використання карт посилань, які обробляються сервером.
 7.  Створення карт посилань , які обробляються браузером.

Лабораторна робота № 11. Використання графіки при створенні HTMLдокументів.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

 1.  Обрати 3-4 країни, які розташовані на одному континенті.
 2.  Створити нову HTML сторінку та розташувати на ній графічні зображення прапорів цих країн та короткі відомості про кожну з них (Зображення має бути вирівняне за лівим краєм).
 3.  Створити 3-4 додаткові HTML сторінки, де буде міститися детальна інформація про кожну із країн окремо.
 4.  Фоном кожної із додаткових сторінок має бути зображення, яке на думку студента, найбільше відповідає цій країні (пейзаж, історична пам’ятка, герб і т д.)
 5.  На основну сторінку, де міститься інформація про усі країни, додати карту континенту. Забезпечити посилання на карті таким чином, щоб користувач, клікнувши на території певної країни, міг потрапити на офіційний сайт цієї країни.

Література: [5-8].

Тема 20. Форматування за допомогою таблиць

Лекція 26. Форматування за допомогою таблиць

 1.  Основні дескриптори таблиць <TABLE>, <TR>, <TD> та <TH>.
 2.  Вирівнювання елементів таблиці.
 3.  Створення заголовку таблиці.
 4.  Одиниці виміру в HTML.
 5.  Форматування таблиць.
 6.  Створення таблиць без рамок.
 7.  Об'єднання стовпчиків та рядків.
 8.  Групування стовпчиків та рядків.
 9.  Порожні комірки.
 10.  Зміна компонування таблиці.
 11.  Використання кольорів в таблицях.
 12.  Альтернативні способи подання інформації.
 13.  Використання таблиць, як інструмента для компонування сторінки.
 14.  Вкладені таблиці.

Лабораторна робота № 12. Форматування за допомогою таблиць

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

 1.  В таблицю внести наступні дані:
 •  "Країна" - в першу (об'єднану) комірку 1-ого стовпчика;
 •  "Характеристики країни" - в другу (об'єднану) комірку 1-ого рядка;
 •  "Населення" - в другу комірку 2-ого рядка;
 •  "Площа" - в третю комірку 2-ого рядка;
 •  назви країн та відповідні їм характеристики - в інші комірки.

Виконати над даними в комірках за допомогою дескрипторів та атрибутів дії:

Заголовок таблиці утворити з комірок перших двох рядків таблиці.

Вирівняти дані в комірках таблиці по горизонталі:

 •  за центром комірки в комірках рядків заголовку, окрім комірки "Характеристики країни";
 •  за шириною комірки в комірці заголовку "Характеристики країни";
 •  за лівим краєм в комірках з назвами країн;
 •  за правим краєм в комірках з числовими даними або за роздільником дробової частини, якщо числові дані мають її.

Вирівняти дані в комірках таблиці по вертикалі:

 •  за центром комірки в комірці з назвою 1-ої країни;
 •  за верхнім краєм в комірці з назвою 2-ої країни;
 •  за нижнім краєм в комірці з назвою 3-ої країни.

 1.  Модифікувати таблицю для макетування сторінки:
 •  знищити рядки заголовків;
 •  додати стовпчик, що буде містити зображення прапорів відповідних країн;
 •  збільшити таблицю без рамки на весь екран;
 •  підібрати ширину стовпчиків;
 •  додати в комірки з числовими даними слова "населення", "площа" або більш розгорнуту інформацію;
 •  помістити в комірки зображення прапорів необхідних розмірів без рамки;
 •  зробити список країн та зображення прапорів гіперпосиланнями на відповідні ресурси.

Вказівка. Результат виконання роботи - таблиця до завдання 1 та таблиця до завдання 2.

Література: [5-8].

Тема 21. Використання фреймів

Лекція 27. Використання фреймів

 1.  Концепція фреймів. Основи створення фреймів.
 2.  Контейнери <FRAMESET> <FRAME>.
 3.  Створення альтернативного вмісту сторінки.
 4.  Приклади сторінок з використанням фреймів.
 5.  Зміна зовнішнього вигляду і роботи фреймів - поля, зони прокрутки, зміна розмірів, рамки.
 6.  Робота з гіперпосиланнями.
 7.  Надання фрейму імені та завантаження фрейму.
 8.  Одночасне оновлення декількох фреймів.

Лабораторна робота № 13. Використання фреймів

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

 1.  Створити гіпертекстовий документ, який буде містити наступну фреймову структуру, та :
 •  надати в структурному документі фрейму №4 ім'я;
 •  в документі, який завантажується у фрейм №2 і містить зміст, кожний елемент якого є гіперпосиланням на відповідний документ, включити вказівку про завантаження цього документу у фрейм №4;
 •  перевірити завантаження документів у фрейм №4 при обранні гіперпосилань у фреймі №2.

Фрейм №1

Фрейм №3

Фрейм №2

Фрейм №4

 1.  Змінити зовнішній вигляд сторінки з попереднього завдання:
 •  додати вертикальну смугу прокрутки до фрейму №2, що містить зміст серверу;
 •  зафіксувати розміри фреймів №1 та №3;
 •  збільшити розміри полів у фреймах №2 та №4;
 •  змінити колір границь фреймів.
 1.  Підготувати 3 варіанти оформлення сторінки в окремих документах, використовуючи різні значення відповідних атрибутів.

Література: [5-8].

Тема 22. Використання каскадних листів стилів

Лекція 28. Використання каскадних листів стилів

 1.  Загальні положення для листів стилів.
 2.  Приєднання листів стилів до документу HTML.
 3.  Компонування листа стилів.
 4.  Впровадження листа стилів.
 5.  Швидке визначення стилів.
 6.  Імпорт листів стилів.
 7.  Іменування і об'єднання листів стилів.
 8.  Створення листів стилів для різних типів подання інформації.
 9.  Додавання  правил до листа стилів.
 10.  Робота з класами в листах стилів.
 11.  Визначення стилю для специфічного елементу.
 12.  Приховування листів стилю від старих браузерів.
 13.  Програмні додатки для формування листів стилів.

Лабораторна робота № 14. Використання каскадних листів стилів

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

 1.  Створити три гіпертекстових сторінки з наступними характеристиками:

Для першої сторінки:

 •  визначити стиль для документу – фон блакитний;
 •  визначити стиль для заголовку - шрифт Arial, колір червоний, вирівнювання за центром сторінки;
 •  визначити стиль для абзацу - шрифт Sans Serif, курсив.

Для другої сторінки:

 •  визначити стиль для заголовку - шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів, колір зелений;
 •  визначити стиль для абзацу - шрифт Courier, напівжирний.

Для третьої сторінки, розбитої на два розділи:

 •  застосувати стиль 1-ої сторінки для 1-го розділу;
 •  застосувати стиль 2-ої сторінки для 2-го розділу;
 1.  Розробити до першої сторінки стиль за власним смаком.
 2.  Застосувати стиль, розроблений до першої сторінки, до 2-ої та 3-ої сторінки.

Література: [5-8].

Змістовий модуль IV

Тема 23. Створення та налагодження форм

Лекція 29. Створення та налагодження форм

Призначення форм. Дескриптор <Form>. Методи відправлення інформації.

Створення полів для ведення великої кількості текстових рядків.

Створення меню.

Дескриптор <INPUT> та його атрибути.

Компонування та дизайн форм.

Документи, з декількома формами.

Доповнення в HTML 4.0, які стосуються форм.

Література: [5-8].

Тема 24. Додаток MS FrontPage

Лекція 30. Планування та організація FrontPage Web

Визначення вмісту сайту. Розбиття вмісту на категорії. Визначення стилю сайту. Елементи дизайну. Вибір візуальної концепції. Планування сторінок. Ефективне компонування сторінок. Використання Web-серверу для організації робочого середовища.

Завдання для самостійної роботи студентів:

Підготувати матеріали за темою, призначеною викладачем, для створення сайту, запропонувати структуру та стиль сайту.

Література: [9-14].

Лекція 31. Початок роботи з Web-сторінками

Створення нової Web-сторінки. Редагування існуючої Web-сторінки. Відкриття сторінки в режимах Page View, Tasks View та інших. Використання панелі інструментів "Стандарт". Збереження сторінки. Видалення існуючої Web-сторінки. Налагодження атрибутів сторінки. Вкладки General, Background, Margins, Customs, Language, Workgroup. Використання діалогових вікон FrontPage для вибору кольорів.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Описати можливості роботи з файлами в FrontPage Web.

2. Для створюваного сайту визначити властивості сторінок.

Література: [9-14].

Лекція 32. Введення і форматування тексту

Прийоми введення тексту у FrontPage. Імпорт тексту. Особливості роботи з текстом в режимі HTML. Вставка спеціальних елементів тексту (розриву рядка, горизонтальних ліній, символів та коментарів). Пошук, заміна та перевірка правопису.

Форматування абзаців. Використання основних абзацних стилів HTML. Точні настройки властивостей абзацу.

Робота зі списками. Створення макрированих і нумерованих списків. Створення стиснутих списків. Використання типів списків з вкладки Other.

Використання шрифтів. Вирівнювання тексту. Застосування стилів. Створення посилань.

Завдання для самостійної роботи студентів:

Наповнити інформацією розробляємий сайт.

Література: [9-14].

Лекція 33. Робота з зображеннями

Розміщення зображення на Web-сторінці. Вставка ClipArt, відсканованих зображень. Збереження зображень. Додавання файлів мультимедіа. Зміна властивостей зображення.

Використання спеціальних засобів FrontPage для роботи з зображеннями: додавання написів в зображення, створення значків для попереднього перегляду зображення, точне позиціонування зображення, обертання, поворот зображення, зміна контрасту та яскравості, придання зображенню випуклості. створення карт посилань, вибір кольорової палітри, управління часом завантаження зображення.

Завдання для самостійної роботи студентів:

Розмістити графічні файли в розробляємому сайті.

Література: [9-14].

Лекція 34. Використання FrontPage для підготовки публікацій в Web.

Концепція створення Web-сторінок, яка реалізована у FrontPage.

Підхід до організації Web-сайтів.

Створення Web-сторінок у FrontPage

 •  Планування та організація FrontPage Web
 •  Початок роботи з Web-сторінками.
 •  Форматування тексту.
 •  Використання зображень.
 •  Робота з гіперпосиланнями.
 •  Компонування Web-сторінок.
 •  Використання тем FrontPage.
 •  Налагоджування користувацьких параметрів у FrontPage.
 •  Робота з кодом HTML.

Завдання для самостійної роботи студентів:

Підготувати створений сайт для публікації.

Література: [9-14].

Лекція 35. Використання FrontPageWeb

Створення FrontPageWeb

Імпорт існуючого Web

Перетворення папки в Web

Перетворення Web в папку

Імпорт Web-сторінок

Настройки параметрів FrontPageWeb

Настройки безпеки у FrontPage

Відкриття FrontPageWeb

Використання Folder List при роботі з Web (переміщення файлів і папок, відкриття файлів, планування і управління папками).

Робота в режимах Page View, Folders View, Reports View, Navigation View, Hyperlinks View.

Використання засобів FrontPage для організації сумісної роботи над проектом.

Режим Tasks View. Статус сторінки. Заборона публікації окремих сторінок, контроль змін в сторінках.

Література: [9-14].


ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО ТА
ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

І семестр

 1.  Описати процес створення  нового проекту в середовищі VB.
 2.  Охарактеризувати призначення вікон середовища проектування VB.
 3.  Описати процес створення нової форми.
 4.  Описати об'єкт управління TextBox.
 5.  Описати об'єкт управління Label.
 6.  Описати об'єкт управління PictureBox.
 7.  Описати об'єкт управління Frame.
 8.  Описати об'єкт управління.
 9.  Описати об'єкт управління Command Buttton.
 10.  Описати об'єкт управління Check Box.
 11.  Описати об'єкт управління Option Button.
 12.  Описати об'єкт управління List Box.
 13.  Описати об'єкти управління HScrollBar і VScrollBar.
 14.  Описати об'єкт управління Shape
 15.  Описати об'єкт управління Line.
 16.  Описати об'єкт управління Image.
 17.  Описати роботу в вікні програмного коду Code.
 18.  Охарактеризувати вікно Project Explorer.
 19.  Охарактеризувати програмні додатки.
 20.  Алгоритм та його властивості.
 21.  Види запису алгоритмів.
 22.  Описати процес створення Windows-додатку.
 23.  Види мов програмування.
 24.  Охарактеризувати поняття змінної.
 25.  Типи змінних.
 26.  Оголошення типу змінної в програмі.
 27.  Оголошення змінної з використанням суфіксів.
 28.  Привласнення змінній значення.
 29.  Охарактеризувати локальні і глобальні змінні.
 30.  Арифметичні вирази.
 31.  Пріоритетність виконання арифметичних операцій.
 32.  Використання констант
 33.  Види констант
 34.  Використання коментарів в програмах.
 35.  Функції в мові VB.
 36.  Вбудовані функції.
 37.  Охарактеризувати призначення та описати системну функцію для введення інформації.
 38.  Охарактеризувати призначення та описати системну функцію для виведення інформації.
 39.  Рядкові вирази.
 40.  Функції для обробки рядкових виразів.
 41.  Фінансові функції.
 42.  Графічні методи Scale і Pset.
 43.  Графічні методи Line і Circle.
 44.  Лінійні та нелінійні алгоритми.
 45.  Логічні вирази та обчислення їх значень.
 46.  Умовний оператор.
 47.  Отримання випадкових чисел.
 48.  Безумовний оператор та безумовний перехід.
 49.  Програмування альтернатив.
 50.  Програмування повторень.
 51.  Програмування повторень з використанням циклів з лічильником.
 52.  Вкладені цикли.
 53.  Цикли з умовою.
 54.  Програмування повторень з використанням умовного і безумовного операторів.
 55.  Визначення загальної процедури.
 56.  Визначення і використання функції.
 57.  Робота з масивами.
 58.  Масив об'єктів.
 59.  Багатовимірні масиви.
 60.  Динамічні масиви.
 61.  Використання двовимірних масивів для збереження та обробки зображень.
 62.  Рекурсивні функції та процедури.
 63.  Сортування одновимірного масиву.
 64.  Сортування з використанням вікна списку.
 65.  “Кулькове” сортування.
 66.  Можливості мови VB по роботі з файлами.
 67.  Робота з текстовими файлами.
 68.  Робота з файлами довільного доступу.


ІІ семестр

 1. Проаналізувати програмні засоби для створення гіпертекстових документів.
  1. Охарактеризувати основні структури гіпертекстових документів.
   1. Охарактеризувати заголовок гіпертекстового документу.
    1. Охарактеризувати процес створення шаблону гіпертекстового документу.
     1. Охарактеризувати можливості мови HTML 4.0 з форматування абзаців.
      1. Охарактеризувати можливості мови HTML 4.0 з форматування символів.
      2. Охарактеризувати фізичне форматування.
      3. Охарактеризувати логічне форматування.
      4. Проаналізувати можливості мови HTML 4.0 пов'язані з використанням шрифтів.
      5. Проаналізувати процес розміщення в гіпертекстовий документ спеціальних символів та знаків.
      6. Охарактеризувати процес створення списків в гіпертекстовому документі.
      7. Проаналізувати можливості мови HTML 4.0 зі створення упорядкованого списку.
      8. Проаналізувати можливості мови HTML 4.0 зі створення неупорядкованого списку.
      9. Проаналізувати можливості мови HTML 4.0 зі створення комбінованих списків.
      10. Проаналізувати можливості мови HTML 4.0 зі створення списків визначень.
      11. Проаналізувати можливості мови HTML 4.0 зі створення списків каталогу.
      12. Охарактеризувати процес форматування списків.
      13. Охарактеризувати елементи прив'язки у гіпертекстовому документі.
      14. Охарактеризувати посилання, які використовуються в гіпертекстових документах.
      15. Проаналізувати можливості мови HTML 4.0 з зв'язування документів.
      16. Охарактеризувати можливості мови HTML 4.0 зі створення посилань на адреси електронної пошти.
      17. Охарактеризувати можливості мови HTML 4.0 зі створення посилань на розділи новин Usernet.
      18. Охарактеризувати можливості мови HTML 4.0 зі створення посилань на ресурси FTP - серверів.
      19. Охарактеризувати можливості мови HTML 4.0 зі створення посилань на Gopher-сервер.
      20. Охарактеризувати можливості мови HTML 4.0 по доступу до баз даних за допомогою посилань на WAIS.
      21. Охарактеризувати можливості мови HTML 4.0 по доступу віддалених комп'ютерів за допомогою Telnet.
      22. Проаналізувати типи графічних файлів.
      23. Проаналізувати загальні принципи розміщення графічних зображень в гіпертекстових документах.
      24. Охарактеризувати процес розміщення графічних зображень в гіпертекстових документах.
      25. Охарактеризувати навігаційні карти посилань.
      26. Проаналізувати можливості мови HTML 4.0 зі створення карт посилань.
      27. Охарактеризувати можливості мови HTML 4.0 зі створення карт посилань, які обробляються браузером.
      28. Охарактеризувати можливості мови HTML 4.0 зі створення таблиць.
      29. Проаналізувати одиниці виміру, які використовуються в мові HTML.
      30. Проаналізувати процес форматування таблиць в гіпертекстових документах.
      31. Застосування таблиць для компонування гіпертекстового документу.
      32. Охарактеризувати можливості мови зі створення документів з використанням фреймів.
      33. Проаналізувати структуру гіпертекстового документу, в якому використовуються фрейми.
      34. Охарактеризувати можливості мови HTML 4.0 для форматування документів, які містять фрейми.
      35. Проаналізувати можливості мови HTML 4.0 для однотипного оформлення окремих гіпертекстових документів.
      36. Проаналізувати процес створення листа стилів.
      37. Проаналізувати процес використання листів стилів.
      38. Охарактеризувати класи в листах стилів.
      39. Охарактеризувати програмні додатки, які використовуються для формування листів стилів.
      40. Описати процес створення нової сторінки у FrontPage.
      41. Охарактеризувати можливості FrontPage для задання параметрів Web-сторінки
      42. Охарактеризувати можливості FrontPage по роботі з кольоровою палітрою.
      43. Описати роботу з текстом у FrontPage
      44. Описати процес розміщення спеціальних елементів тексту за допомогою FrontPage.
      45. Охарактеризувати можливості FrontPage для пошуку та заміни фрагментів тексту.
      46. Можливості FrontPage для перевірки правопису.
      47. Охарактеризувати можливості FrontPage для форматування абзаців.
      48. списків.
      49. Охарактеризувати можливості FrontPage для форматування символів.
      50. Описати процес створення стилів у FrontPage.
      51. Охарактеризувати можливості FrontPage для створення посилань.
      52. Описати процес розміщення зображень в гіпертекстовому документі за допомогою FrontPage.
      53. Описати процес розміщення файлів мультимедіа в гіпертекстовому документі за допомогою FrontPage.
      54. Охарактеризувати засоби FrontPage, які дозволяють працювати з зображеннями.
      55. Описати процес створення карти посилань засобами FrontPage.
      56. Опистаи процес налагодження користувацьких параметрів FrontPage.
      57. Охарактеризувати можливості FrontPage по роботі з кодом HTML.
      58. Охарактеризувати процес створення FrontPageWeb.
      59. Описати процес налагодження FrontPageWeb.
      60. Охарактеризувати можливості FrontPage по роботі з файлами, які входять до складу FrontPageWeb.
      61. Описати режими роботи FrontPage та охарактеризувати кожен режим.
      62. Охарактеризувати режим роботи Page View Folders View, Reports View, Navigation View, Hyperlinks View.
      63. Охарактеризувати режим роботи Folders View.
      64. Охарактеризувати режим роботи Reports View.
      65. Охарактеризувати режим роботи Navigation View.
      66. Охарактеризувати режим роботи Hyperlinks View.
      67. Охарактеризувати можливості FrontPage для організації сумісної роботи над проектом.


ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна література 

а) до змістових модулів І та ІІ

(на вибір)

 1.  Браун  С.Visual Basic 6: Учебный Курс .Питер. 1999. 688
 2.  Брайан Сайлер, Джефф Споттс. Использование Visual Basic 6.0 Издательский Дом Вильямс, 1999. 832с
 3.  Райтингер М., Муч Г.Visual Basic 6: Полное Руководство BHV-Киев  1999. 720с
 4.  Геральд Муч, Михаэль Райтингер. Visual Basic 6.0: для пользователя. BHV 1999. 416с.

б) до змістового модуля ІІІ

(на вибір)

 1.  Матросов А.А. HTML 4 в подлиннике, BHV, 2001, 672 с.
 2.  Паттерсон Л. Использование HTML 4.0. Ясно, кратко, надежно (3-е издание), Диалектика, 1999, 400 с.
 3.  Гончаров. Самоучитель HTML, , Питер, 2000, 240 с.
 4.  М.Браун, Дж.Ханикатт. Использование HTML 4. Вильямс, 1999, 784 с.
 5.  Microsoft FrontPage 2002. Русская версия. Шаг за шагом

в) до змістового модуля ІV

(на вибір)

 1.  Рандалл Н., Джоунз Д. Использование Microsoft FrontPage 2002. Специальное издание
 2.  Хестер Н. FrontPage 2002 для Windows  
 3.  Омельченко О., Федоров А. Самоучитель Microsoft FrontPage 2002
 4.  Мэтьюз М., Полсен Э. FrontPage 2000: полное руководство
 5.  Вайскопф Д. Microsoft FrontPage 2000: учебный курс

Додаткова  література

 1.  Грэг Перри, Санжайа Хеттихева Освой смостоятельно Visual Basic 6 за 24 часа Бином 1999 384 с
 2.  Гарнаев А. Visual Basic 6.0: разработка приложений (практическое руководство) BHV-СПб 2001 448с
 3.  М. Ченнел Разработка приложений на Microsoft Visual Basic 6.0 Трейдинг Лимитед 2000 400с.
 4.  Евангелос Петрусос Visual Basic 6 Руководство разработчика. Издательский Дом `Вильямс`  2000 560с.
 5.  Кент П. Использование Netscape Communicator 4.0. Киев. Диалектика. 1997.
 6.  Негус К. Библия пользователя Internet Explorer 4.0. Киев. Диалектика. 1998.
 7.  О'Доннел Д., Лэдд Э. Microsoft Internet Explorer 4.0 в подлиннике. Санкт-Петербург. BHV. 1998.
 8.  Пайк М. Internet в подлиннике. Санкт - Петербург: BHV. 1998.
 9.  Перри П.Дж. Секреты Word Wide Web. Киев. Диалектика. 1997.
 10.  Шафран Э. Создание Web-страниц: самоучитель. Санкт-Петербург: Питер. 1999.

Періодичні видання

 1. Компьютер Пресс (Росія)
  1. Компьютерная газета (Росія)
  2. Копмпьютеры+Программы (Україна)
  3. Компьютерное обозрение
  4. Мир ПК
  5. Chip (Україна)
  6. PC Week
  7. PC Word Ukraine (Україна)
  8. PC-Magazine (Росія)

Ресурси Інтернет

 1. http://www.w3org/ - концорціум W3.
  1. http://win.www.osp.ru/ - технічні матеріали по Internet.
   1. http://www.fas.sfu.ca/cs/library/ - бібліотека комп'ютерних технологій.
    1. http://www.ict.nsk.su/rus/ - Internet - технології.
    2. http://www.ncsa.uiuc.edu/ - технології WWW, технології електронної пошти.
    3. http://www.webclub.ru/materials/html4spec/index.html - специфікація HTML 4.0
    4. http://www.webclub.ru/materials/html32spec/index.html - специфікація HTML 3.2
    5. http://www.webclub.ru/materials/htmlhistory/index.html- стисла історія HTML.
    6. http://www.webclub.ru/materials/htmlpractical/index.html - пра-ктичне керівництво з HTML.
    7. http://www.webclub.ru/materials/htmlshort/index.html - Стисле керівництво з HTML.
    8. http://www.webclub.ru/materials/frames/index.html - фрейми.
    9. http://www.webclub.ru/materials/tablesamples/index.html - приклади таблиць.
    10. http://www.webclub.ru/materials/tabledecoration/index.html - декодер таблиць.
    11. http://www.webclub.ru/materials/tablesformatting/index.html - побудова сторінок за допомогою таблиць.
    12. http://www.webclub.ru/materials/tagheightwidth/index.html - параметри WIDTH и HEIGHT.
    13. http://www.webclub.ru/materials/backexact/index.html - робота з графікою та HTML.
    14. http://www.webclub.ru/materials/tagimage/index.html - що можна зробити з малюнком у HTML?
    15. http://www.webclub.ru/materials/tagmultimedia/index.html - як включити мультимедіа HTML документ.
    16. http://www.webclub.ru/materials/metatags/index.html - Використання метаданих при створенні HTML документів
    17. http://www.webclub.ru/materials/firstpage/index.html - словник з HTML.
    18. http://www.webclub.ru/materials/tagsbybrowser/index.html - Тегі, які підтримуються браузером Internet Explorer.
    19. http://www.webclub.ru/materials/css2spec/index.html - специфікація CSS2
    20. http://www.webclub.ru/materials/csslspec/index.html - специфікація CSS1

PAGE  32


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11237. Talk about a short trip to Edinburgh and what you can see there 24 KB
  Talk about a short trip to Edinburgh and what you can see there. Traveling is necessary for all of us as it is a kind of relaxation and a good opportunity to relax your body broadens our mind as well. Many people like visiting beautiful places and look forward to going on a holiday just to escape from their daily routine even if their trip will be very short. There are many fascinating cities all over the world. And Edinburgh is one of them. A coach tour of this city will ta...
11238. Предприятие - основное звено экономики 77 KB
  1 Предприятие основное звено экономики 1.1 Предприятие основное звено экономики. Предприятие в рыночной среде. 1.2 Классификация предприятий. 1.3 Организационноправовые формы предприятий. 1.4 Производственная структура. 1.1 Предприятие основное звено экономи...
11240. Планирование производства и реализации продукции на предприятиях 72.5 KB
  2. Планирование производства и реализации продукции на предприятиях 2.1 Планирование производства продукции на предприятии 2.2 Обоснование плана производства по расчётам плановой мощности 2.3 Виды производственных мощностей порядок их расчета и пути улучшения испо
11241. Основные средства предприятия 128.5 KB
  3. Основные средства предприятия 3.1 Экономическая сущность состав и структура основных средств предприятия 3.2 Виды оценок основных фондов 3.3 Износ и амортизация основных средств 3.4 Показатели и пути улучшения использования основных средств предприятия 3.1 Эк...
11242. Оборотные средства. Состав, структура и стадии оборачиваемости ОС 82 KB
  4. Оборотные средства 4.1. Состав структура и стадии оборачиваемости оборотных средств. 4.2. Нормирование оборотных средств. 4.3. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 4.1 Состав структура и стадии оборачиваемости ОС Наряду с основными фондами
11243. Трудовые ресурсы предприятия 85.5 KB
  5. Трудовые ресурсы предприятия Основы управления персоналом. Классификация персонала предприятия определение численности работающих. Производительность труда: значение показатели и резервы роста. Системы и формы оплаты труда. 5.1...
11244. Себестоимость продукции. Понятие и классификация издержек предприятия 76 KB
  6. Себестоимость продукции Понятие и классификация издержек предприятия. Понятие и порядок калькуляции себестоимости продукции. Составление сметы затрат на производство. Пути снижения себестоимости продукции. 6.1 Понятие и классифи...
11245. Прибыль и рентабельность. Прибыль и рентабельность предприятия 53.5 KB
  7. Прибыль и рентабельность Прибыль и рентабельность предприятия. Образование распределение и использование прибыли на предприятии. 7.1 Прибыль и рентабельность предприятия. Прибыль характеризует экономический эффект деятельности п