23825

Графічні методи

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Створив додаток екранна форма якого містить три об'єкти: командна кнопка з ім'ям ПУСК і два графічних вікна з іменами Picturel і Picture2. Вікно робочого додатка Програмний код для цього додатка: Private Sub Command1_Click Picture1.Line 0 03015 2935 65280 BF Picture2.Scale 0 1010 0 Picture2.

Украинкский

2013-08-05

53 KB

3 чел.

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 5

" Графічні методи "

виконав студент IІ курсу відділення МІ група 2  

Киричук Олег Романович 

Дата виконання "3" грудня 2008 р.

Виконання завдань:

1. Створив додаток, екранна форма якого містить три об'єкти: командна кнопка з ім'ям ПУСК і два графічних вікна з іменами Picturel і Picture2. Написав програму, за допомогою якої у графічних полях будуються зображення прапорів двох країн (за вибором).

Вікно робочого додатка

Програмний код для цього додатка:

Private Sub Command1_Click()

Picture1.Line (0, 0)-(3015, 2935), 65280, BF

Picture2.Scale (0, 10)-(10, 0)

Picture2.Line (0, 10)-(10, 0), 65280, BF

Picture2.FillStyle = 0

Picture2.FillColor = vbRed

Picture2.Circle (4, 5), 2, 255

Label3.Caption = "Як ви думаєте, прапори яких країн зображені?"

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Label1.Caption = "Лівія"

Label2.Caption = "Бангладеш"

End Sub

2. Написав програму, що вирішує задачу побудови графіка функції y = Sin(t), яка описує зміну інформаційного ресурсу країни у часі. Для визначеності, встановив границі значень аргументу, — всередині відрізка [—p/2, p/2]. Графік побудував не на самій екранній формі, а в графічному вікні екранної форми. Для більшої наочності, побудові графіка передує креслення координатної сітки й осей координат.

Вікно робочого додатка

Програмний код для цього додатка:

Private Sub Form_Load()

Dim i As Integer

Dim x As Single

Dim y As Single

Picture1.Scale (-2, 2)-(2, -2)

Picture1.PSet (0, 0)

Picture1.Print " 0"

Picture1.PSet (-1, 0)

Picture1.Print " -П/2"

Picture1.PSet (1, 0)

Picture1.Print " П/2"

Picture1.PSet (1.75, 0)

Picture1.Print "X"

Picture1.PSet (0, 1.75)

Picture1.Print " Y"

Picture1.Line (-2, 0)-(2, 0)

For i = -1 To 1

   Picture1.Line (i, -2)-(i, 2)

Next i

   Picture1.Line (0, -2)-(0, 2)

For i = -2 To 2

   Picture1.Line (-2, i)-(2, i)

Next i

Picture1.ForeColor = vbRed

   x = -2

   y = Sin(x)

Picture1.CurrentX = x

Picture1.CurrentY = y

For x = -2 To 2 Step 0.005

   y = Sin(x)

   Picture1.PSet (x, y)

Next x

End Sub


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40840. Активи як об’єкт фінансового менеджменту 105.5 KB
  Розглядаючи наведену формулу необхідно визначити період який потрібен для перетворення виробничих запасів дебіторської і кредиторської заборгованості в готівку.з – середній період обороту дебіторської заборгованості; Ок.з – середній строк сплати кредиторської заборгованості. Аналогічно визначається середній період обороту дебіторської заборгованості
40841. Основи адміністративного права України. Адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність 34 KB
  Адміністративне правопорушення. Основним нормативним актом адміністративного права є Кодекс України про адміністративні правопорушення КпАП. Адміністративне правопорушення проступок це протиправна винна або необережна дія чи бездіяльність що посягає на державний або громадянський порядок власність права і свободи громадян на встановлений порядок управління за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність...
40842. Методы первого порядка (градиентные методы) 302.5 KB
  Соответствие методов и множеств. Методы решения переборных задач метод ветвей и границ динамическое программирование и др. Методы решения задач математического программирования условная безусловная минимизация нелинейное выпуклое и линейное программирование. Методы вариационного исчисления и методы оптимального управления уравнение ЭйлераЛагранжа принцип максимума.
40843. Методы прямого поиска в задачах одномерной минимизации 576 KB
  Найти минимум функции одной переменной нет анализа заданной функции. Больше ничего о функции неизвестно. Можно вычислить измерить значения функции в точках. После n nчетно экспериментов min функции лежит в интервале .
40844. Основи трудового права України 134.5 KB
  Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи. Влаштовуючись на роботу працівник укладає трудовий договір не з державою як власником і не з уповноваженою службовою особою що управляє підприємством яке само перебуває з власником у відносинах найму поряд з іншими найманими працівниками а із створюваним власником підприємством як юридичною особою. За допомогою погодженого з власником або уповноваженим ним органом волевиявлення і самозобов’язання працівника абстрактні права і...
40845. Основи цивільного права України 94.5 KB
  Цивільне право України: поняття та система. Поняття зміст та особливості цивільних правовідносин. Цивільноправові угоди. Поняття і види цивільноправових договорів.
40846. Основи сімейного права України 73 KB
  Визнання шлюбу недійснім. Підстави і порядок розірвання шлюбу. Сімейне право – це галузь права що врегульовує сімейношлюбні та прирівняні до них відносини майнові відносини що виникають із шлюбу кровного споріднення усиновлення дітей тощо. Основоположні принципи в галузі сім’ї і шлюбу зафіксовані у Конституції України ст.
40847. Основи кримінального права України. Функції та принципи кримінального права 58 KB
  Поняття злочину його ознаки. Поняття складу злочину. Стадії злочину. Відносини що виникають у зв’язку з вчиненням злочину і застосуванням за це певних покарань становлять предмет кримінального права.
40848. Визначення та предмет екології міських систем 82.5 KB
  Загальні особливості міських систем особливості мікроклімату міста. і природної а також про ноосфер не управління урбоекосистемою Урбоекологія – наука яка вивчає міські екосистеми урбоекосистеми та міста в цілому як угруповання штучно створені людиною як місця її постійного проживання. Суспільна і природнича наука пояснюють найскладніші стосунки які склалися в екосистемах міста зокрема вплив суспільної діяльності на елементи природи окреслюють місце природних комплексів у життєдіяльності живих організмів і насамперед людини. людей...