23979

Феокрит (305-240) – создатель идиллии

Доклад

Литература и библиотековедение

Три группы идиллий: бытовая мифологическая воришка мёда буколики пастушеские идиллии. В идиллии не проникает внешний мир. Идиллии написаны гекзаметром.

Русский

2013-08-05

13.69 KB

2 чел.

Феокрит (305-240) – создатель идиллии.

Родился на Сицилии.

Сборник идиллий был собран после смерти Феокрита.

Зарисовка из жизни частного человека.

Три группы идиллий:

- бытовая

- мифологическая («воришка мёда»)

- буколики – пастушеские идиллии.

Происхождение – фольклорное

Состязание в песнях

Темы песен – темы любви.

Действие идиллий происходит или в Северной Италии, или в Сицилии.

В идиллии не проникает внешний мир.

Жизнь пастухов сильно приукрашена.

Природа конкретизируется.

В греческой литературе Феокриту подражали Мосх и Бион.

Очень сильно повлиял на Вергилия.

Идиллии написаны гекзаметром.

Феокрит  - поэт III в. до н. э., самый видный представитель "буколического",

пастушеского,  жанра  в  поэзии  эллинистической  эпохи.  При  развивающемся

противоречии  города  и деревни того времени "буколический" жанр в искусстве

был  художественным  выражением  идеализации  спокойной  и примитивной жизни

пастухов,  противополагавшейся  шумной  жизни  большого  города.  Родившись,

вероятно,  в Сицилии, Феокрит свою молодость провел на острове Косе, где был

членом  кружка модных буколических поэтов. Впоследствии Феокрит находит себе

покровительство   у   египетского  царя  Птолемея  и  живет  в  Александрии.

Сохранились  его  "идиллии" (собственно "небольшие пьесы") - любовные песни,

эпиллии  (маленькие  поэмы),  мимические  бытовые  сценки, особенно сельские

                       пастушеского жанра, и гимны.

Подобно  другим  "александрийским  поэтам",  Феокрит в своем творчестве мало

касался  современных ему общественно-политических проблем: любовь - основная

                            тема его идиллии.

Ему  свойственно  яркое  описание  природы;  он  не чужд мифологии, и она не

вносит  искусственности  в  его  поэзию.  В  развитии греческой буколической

поэзии,  ведущей  начало  от  "буколических" поэм Стесихора (VII-VI в. до н.

э.),  Феокрит - первый крупный поэт; он создал из народной пастушеской песни

литературный  художественный  жанр, нашел себе продолжателей в Греции (Бион,

Мосх),  в  Риме  (Вергилий)  и  занял  видное  место  в  истории европейской

            пасторали.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48409. Основи мотиваційних процесів 42.13 KB
  Маніпулювання – приховане спонукання іншої людини, прийняття рішень, до переживання певних станів, і виконання необхідних для ініціатора цілей. Стимулювання – предявлення зовнішнього фактору, з метою посилення і прийняття мисленнєвих, емоційних і поведінкових реакцій.
48410. Психологія особистості 191.5 KB
  Індивід (від лат. individuum – неподільне) – це одиничний представник людського роду, носій сукупності морфологічних, фізіологічних та психічних ознак, що відрізняють його від представників інших видів живих створінь. Індивідом є кожна людина. Індивідні властивості притаманні їй від народження (за винятком випадків вродженої патології). В процесі онтогенічного розвитку індивід стає особистістю, індивідуальністю, свідомим суб’єктом своєї поведінки та діяльності.
48411. Себестоимость продукции 173.32 KB
  Себестоимость продукции Виды продукции предприятия позиции номенклатуры. Показатели деятельности предприятия: позиции номенклатуры 1 2 n; объём выпуска продукции в натуральном виде Ni натуральное выражение; V 100 60 2008 2012 1995 1991 Т годы Товарная продукция ТП денежное выражение выпущенной продукции по всем позициям номенклатуры за год. Производственная мощность это максимально возможный выпуск продукции в натуральном выражении за год при определённых организационно-технических условиях производства.
48412. Політична економія 1.34 MB
  Політична економія вивчає такі суспільні відносини і закони які належать до базових у житті суспільства оскільки вони є складовою суспільного виробництва економіки. Сутність економічної категорії визначається такими критеріями: відображає не природні властивості речей і предметів а характерну властивість певної системи елементу ланки економічних відносин людей; має обєктивний характер оскільки відбиває обєктивну дійсність; має історичний характер оскільки значна частина категорій політичної економії на певному етапі розвитку...
48413. Регіональна економіка 328.3 KB
  Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення Паливноенергетичний комплекс: регіональні особливості розвитку і розміщення 75 ЛЕКЦІЯ 6. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення Хімічний комплекс: регіональні особливості розвитку і розміщення 93 ЛЕКЦІЯ 7. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 128 ЛЕКЦІЯ 9.030509 ОА 1 2 4 144 52 20 32 90 36 екзамен Мета: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної...
48414. Базові поняття Системного програмування та СПЗ 924.9 KB
  Системні програмні засоби виконують такі завдання як передача даних з памяті довільного доступу на диск або відтворення тексту на дисплеї. Через ці обмеження часто використовуються моніторинг та реєстрація даних; операційні системи мають бути забезпечені дуже якісними підсистемами реєстрації даних. Базові відомості Поняття операційної системи напряму пов'язане з такими поняттями як: Файл іменований впорядкований набір даних на пристрої зберігання інформації; операційна система забезпечує організацію файлів в файлові системи. Файлова...
48415. Державна мова — мова професійного спілкування 652.5 KB
  Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів; скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети
48416. Лінійне програмування 112.29 KB
  При дослідженні різноманітних економічних процесів і явищ виникають задачі знаходження таких управлінських рішень які б давали змогу оптимізувати хід процесу явищ. До задач лінійного програмування належать ті задачі в яких функція мети лінійно залежить від керованих параметрів а також співвідношення між керованими і некерованими параметрами мають лінійний вигляд. Обмеження на сировину і її витрати на виготовлення 1 плити кожного виду а також прибуток від реалізації 1 плити задані в таблиці: Тип сировини Витрати на 1 плиту Запаси сировини...
48417. Лекції з історії світової та вітчизняної культури 4.76 MB
  ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ Поняття культури ПОНЯТТЯ СВГГОВОЇТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ КУЛЬТУРА І СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ Регіональна типологія світової культури