24076

Распад гема

Шпаргалка

Биология и генетика

остающихся в сыворотке крови после осаждения белков. в сыворотке крови является ценным диагностическим показателем при многих заболеваниях. определяют в надосадочной жидкости после удаления осажденных белков сыворотки крови центрифугированием с помощью азотометрического метода Кьельдаля в его многочисленных модификациях колориметрических и гипобромитных методов. в сыворотке крови равна 2040 мг 100 мл или 143286 ммоль л.

Русский

2013-08-09

27 KB

3 чел.

Билет 95

АЗОТ ОСТАТОЧНЫЙ - азот небелковых соединений (мочевины, аминокислот, мочевой кислоты, креатина и креатинина, аммиака, индикана и др.), остающихся в сыворотке крови после осаждения белков. Концентрация А. о. в сыворотке крови является ценным диагностическим показателем при многих заболеваниях. А. о. определяют в надосадочной жидкости - после удаления осажденных белков сыворотки крови центрифугированием - с помощью азотометрического метода Кьельдаля в его многочисленных модификациях, колориметрических и гипобромитных методов. Метод Кьельдаля заключается в осаждении белков трихлоруксусной кислотой, минерализации надосадочной жидкости в присутствии концентрированной серной кислоты, перегонке образовавшегося аммиака и его количественном определении. Метод Кьельдаля в наст, время используется для проверки точности других методов определения азота. Для серийных определений он мало пригоден из-за своей трудоемкости.

В норме концентрация А. о. в сыворотке крови равна 20-40 мг/100 мл, или 14,3-28,6 ммоль/л. Увеличение содержания А. о. в крови происходит при почечной недостаточности, а также при сердечной недостаточности, злокачественных опухолях, инф. болезнях (в результате усиления распада тканевых белков и повышения содержания в крови небелковых азотсодержащих соединений). Уменьшение концентрации А. о. отмечают при беременности.

Азотемия (азот + греч. haima кровь) — избыточное содержание в крови азотсодержащих продуктов белкового обмена — см. Почечная недостаточность.

 В плазме присутствуют также безазотистые органические вещества: глюкоза, нейтральные жиры и липоиды (липиды).

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68880. ОСНОВНІ ФОНДИ І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 142 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Поняття класифікація і структура основних виробничих фондів. Залежно від характеру участі основних фондів у процесі виробництва розрізняють основні виробничі та невиробничі фонди.
68881. ОБОРОТНІ ФОНДИ ТА ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 98 KB
  Оборотність оборотних засобів підприємства показники оборотності. Нормування оборотних засобів підприємства. Показники використання оборотних засобів підприємства та шляхи їх покращення.
68882. ФІНАНСОВІ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 79.5 KB
  Поняття та класифікація фінансових ресурсів підприємства Фінансові ресурси це грошові кошти що є у розпорядженні держави підприємств господарських організацій і закладів які використовують для покриття витрат і утворення різних фондів та резервів. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми крім збільшення...
68883. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 62 KB
  Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень. У довідковій літературі поняття інвестиції трактують як довготермінове вкладення державного чи приватного капіталу в будьяке підприємство.
68885. Файли образів фрагментів екрану 36.5 KB
  Дані для побудови фрагментів, особливо, якщо їх багато, не завжди зручно зберігати у вигляді констант або отримувати алгоритмічним шляхом. Простіше за них записувати у файл, прочитувати в пам’ять і відображати на видимій або активній сторінці в потрібний момент.
68886. Перетворення на площині 83.5 KB
  Представлення графічних зображень здійснюється крапками і лініями. Можливість перетворення крапок і ліній є основою комп’ютерної графіки. При використанні комп’ютерної графіки можна змінювати масштаб зображення, обертати його, зміщувати і трансформувати для поліпшення наочності зображення об’єкту.
68887. Аффінне перетворення координат при моделюванні динаміки об’єктів 150 KB
  Перетворення координат графічних об’єктів використовуються вельми широко. Основні випадки: об’єкт описаний не в декартовій координатній системі зображення типових або таких, що повторюються деталей об’єкту побудова проекцій тривимірних об’єктів направлена деформація при синтезі нових форм мультиплікація.
68888. Перетворення в просторі 37 KB
  Будь-яке аффінне перетворення в тривимірному просторі може бути представлене у вигляді суперпозиції обертань, розтягувань, віддзеркалень і перенесень. Тому цілком доречно спочатку детально описати матриці саме цих перетворень (ясно, що в даному випадку порядок матриць повинен бути рівний чотирьом).