24083

Реакция трансаминирования

Шпаргалка

Биология и генетика

R R1 R R1 HCNH2 C=O C=O HCNH2 COOH COOH COOH COOH Реакция трансаминирования обратима она катализируется ферментами – аминотрансферазами. Наиболее часто акцептором NH2групп служит 2оксоглутарат кетоглутарат реакция приводит к образованию глутаминовой кислоты: СН3 COOH CH3 COOH АЛТ НСNH2 CH2 C=O CH22 COOH CH2 COOH CHNH2 ...

Русский

2013-08-09

36.5 KB

3 чел.

Билет 58

 Трансдезаминирование – основной путь дезаминирования аминокислот. Трансдезаминирование проходит в 2 этапа.

Первый – трансаминирование – перенос аминогруппы с любой аминокислоты на -кетокислоту без промежуточного образования аммиака;

Второй – собственно окислительное дезаминирование.

В результате первого этапа аминогруппы «собираются» в составе глутаминовой кислоты. Второй этап связан с окислительным дезаминированием глутаминовой кислоты.

Трансаминирование аминокислот было открыто советскими учеными Браунштейном и Крицман (1937г).

  R           R1     R  R1 

   |            |      |  |

HC-NH2  +  C=O   C=O  +  HC-NH2 

   |  |      |  |

  COOH      COOH    COOH COOH

 Реакция трансаминирования обратима, она катализируется ферментами – аминотрансферазами.

Акцептором аминогрупп в реакциях трансаминирования являются три - кетокислоты: пируват, оксалоацетат, 2-оксоглутарат. Наиболее часто акцептором NH2-групп служит 2-оксоглутарат (-кетоглутарат), реакция приводит к образованию глутаминовой кислоты:

  1.  СН3        COOH       CH3       COOH

|        |         АЛТ    |           |

  НСNH2  +   CH2     C=O + (CH2)2 

      |        |         |           |

COOH      CH2        COOH   CHNH2 

        |             |

       C=O                     COOH

        |          глутамат

       COOH

Аминотрансферазы содержат в качестве кофермента производные пиридоксина (витамин В6) – пиридоксаль-фосфат и пиридоксамин-фосфат.

(Механизм реакции трансаминирования с участием пиридоксальфосфата – учебник.)

  1.  Окислительное дезаминирование глутаминовой кислоты.

Биологический смысл реакций трансаминирования состоит в том, чтобы собрать аминогрупы всех распадающихся аминокислот в составе одной аминокислоты – глутаминовой. Глутаминовая кислота поступает в митохондрии клеток, где происходит второй этап трансдезаминирования – собственно дезаминирование глутаминовой кислоты. Реакция катализируется глутаматдегидрогеназой, которая в качестве кофермента содержит НАД+ или НАДФ+.

 COOH     СООН

 |       |

(CH2)2   (CH2)2

 |        |

 CHNH2     НАД    НАДН+Н+   C=O

 |        |

 COOH      COOH

Клиническое значение определения активности трансаминаз.

Для клинических целей определяют активность АлТ и АсТ, которые катализируют следующие реакции:

Аспартат + -кетоглутаратоксалоацетат + глутамат

Аланин + -кетоглутарат пируват + глутамат

В сыворотке крови здоровых людей активность этих трансаминаз ниже, чем в органах. При поражении органов наблюдается выход трансаминаз из очага поражения в кровь. Так, при инфаркте миокарда уровень АсТ сыворотки крови уже через 3-5 ч после наступления инфаркта повышается в 20-30 раз. При гепатитах повышается более умеренное и затяжное.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21258. Облік запасів в автотранспортних підприємствах 245.5 KB
  Облік паливномастильних матеріалів Облік наявності й руху палива яке купується для експлуатації транспортних засобів ведеться на субрахунку 203 Паливо рахунку 20 Виробничі запаси . Відображення в обліку операцій з придбання паливномастильних матеріалів залежить від способу їх придбання. Підприємства отримують паливномастильні матеріали за укладеними договорами з автозаправними станціями АЗС за безготівковим розрахунком та за готівку зі складів або на АЗС. Облік паливномастильних матеріалів проводиться працівниками комірниками з...
21259. Облік реалізації послуг в автотранспортних підприємствах 357 KB
  Облік реалізації послуг в автотранспортних підприємствах 11. Облік надання послуг з вантажних перевезень Порядок перевезення вантажів автотранспортом в Україні регламентується Законом Про автотранспорт та Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 14. Третій примірник що є підставою для розрахунків за виконання транспортних послуг перевізник надсилає замовнику автотранспорту для оплати за перевезення; четвертий примірник додається до подорожнього листа і є...
21260. Основи побудови обліку у будівельних підприємствах 191.5 KB
  З економічної точки зору для галузі будівництва можна виділити ряд особливостей які вливають на організацію аналітичного й синтетичного обліку: термін операційного циклу період будівництва може продовжуватися декілька звітних періодів; індивідуальний характер кожного об'єкта будівництва; мають місце великі залишки незавершеного виробництва зза довгого робочого періоду й одночасного ведення робіт на великій кількості об'єктів; об’єкт будівництва знаходиться не за місцем розташування виконавця будівельномонтажних робіт БМР а на окремій...
21261. Облік у підрядчика. Облік у забудовника 597 KB
  Відображено витрати на транспортування у складі первісної вартості запасів 1000 20 22 631 685 4. Відображено витрати на транспортування у складі первісної вартості запасів 1000 20 22 631 685 8. Списано на загальновиробничі витрати нестачу запасів у межах норм природного збитку 7230 23 201 5. Списано на фінансові результати витрати 3259751195210 959 793 947 13.
21262. Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах 213 KB
  У цих умовах особливого значення набуває облік за допомогою якого забезпечується збереження сільськогосподарської власності і продукції правильне використання насінь кормів пального машин дотримання госпрозрахунку і підвищення рентабельності господарства. Виробництво продукції сільського господарства має тільки свої йому властиві особливості обліку. Це дозволяє точно обчислити собівартість продукції зерна кормів та іншої продукції сільського господарства. Тому фактичну собівартість продукції рослинництва обчислюють не щомісяця а лише...
21263. АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 213 KB
  АУДИТ СТАНУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5. Таки комплекси виділяють відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку тобто дев’ять розділів та позабалансові рахунки; окремо бажано виділити Розрахунки з оплати праці. Запаси Аналітичний облік руху матеріальних цінностей на складах підприємства Документи по списанню матеріальних цінностей на витрати виробництва Документи по списанню нестач втрат та розкрадань матеріальних цінностей Облік МБП у запасі та експлуатації Зведений облік матеріальних цінностей Матеріали...
21264. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ 55.5 KB
  Аудиторський висновок про бухгалтерську звітність економічного суб’єкта містить думку аудиторської фірми про достовірність цієї звітності яке має висловлювати оцінку аудиторської фірми відповідності у всіх суттєвих аспектах бухгалтерської звітності Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Аудиторський висновок це лаконічний опис виявлених порушень помилок відхилень з оцінкою стану бухгалтерського обліку достовірності звітності та законності господарських операцій. Згідно з Законом України Про...
21265. Транспортная задача. Этапы построения решения транспортной задачи 474.5 KB
  Транспортная задача Т3возникает при планировании рациональных перевозок грузов загрузки оборудования и других организационноэкономических процессов. Требуется составить такой план перевозок откуда куда и сколько единиц груза везти чтобы все заявки были выполнены а общая стоимость всех перевозок минимальна. Матрицу X будем называть матрицей перевозок или планом грузоперевозок. Суммарное количество груза доставляемого в каждый ПН из всех ПО должно быть равно заявке поданной данным пунктом: 3...
21266. Понятие математической модели 342.5 KB
  И если ранее математический аппарат преимущественно использовался как инструмент расчета то сейчас экономика выдвигает другие задачи: рационального использования уже имеющегося сырья оборудования кадровых энергетических и прочих ресурсов; выбора наиболее выгодного варианта организации производственного процесса оптимальным образом. Эти задачи привели к появлению новых математических методов и направлений прикладной математики: теории игр теории массового обслуживания теории линейного и нелинейного программирования и др. Поэтому в...