24133

Культура и цивилизация. Причины духовного кризиса современной цивилизации

Доклад

Логика и философия

Культура и цивилизация. Культура и цивилизация Цивилизация это преобразованный человеком мир внеположенных ему материальных объектов а культура это внутреннее достояние самого человека оценка его духовного развития его подавленности или свободы его полной зависимости от окружающего соц. Если культура с этой точки зрения формирует совершенную личность то цивилизация формирует идеального законопослушного члена общества довольствующегося предоставленными ему благами. Цивилизация Ц это синоним культуры В социальной философии...

Русский

2013-08-09

14.31 KB

6 чел.

53. Культура и цивилизация. Причины духовного кризиса современной цивилизации.  

Культура и цивилизация

Цивилизация - это преобразованный человеком мир внеположенных ему материальных объектов, а культура - это внутреннее достояние самого человека, оценка его духовного развития, его подавленности или свободы, его полной зависимости от окружающего соц. мира или его духовной автономности. Если культура, с этой точки зрения, формирует совершенную личность, то цивилизация формирует идеального законопослушного члена общества, довольствующегося предоставленными ему благами.

Анализируя переход от первобытности к цивилизации можно выделить ее основные характеристики: общественное разделение труда, отделение города от деревни, умственного труда от физического ,возникновение товарно-денежных отношений, раскол общества на эксплуататоров и эксплуатируемых, как следствие – появление государства, права наследования имущества, создание письменности и развитие форм духовного производства. Цивилизация (Ц) – это синоним культуры? В социальной философии понятие Ц используется для характеристики конкретного общества как социального образования локализованного в пространстве и во времени (цивилизация древнего Египта, Вавилона, Арабсакая цивилизация) или как фиксация определенного уровня технологического развития. Цивилизация включат в себя преобразованную человеком, окультуренную историческую природу (в девственной природе существование цивилизации не возможна) и средства этого преобразования, человека, усвоившего культуру и способного жить и действовать в окультуренной среде своего обитания, а также совокупность общественных отношений. Как форм социальной организации культуры. Цивилизация – понятие более глобальное, чем общественная формация. Формационные различия в обществе – это различия внутри цивилизации. Цивилизация представляет собой социокультурное образование . если понятие «культура» характеризует человека, определяет меру его развития, способы самовыражения в творчестве, то понятие «цивилизация» характеризует социальное бытие самой культуры.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48110. Цивільний процес. Опорний конспект лекцій 3.66 MB
  У травні 2006 року Указом Президента України була схвалена Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів що ставить перед собою такі завдання як створення цілеспрямованої науково обґрунтованої методологічної основи розвитку правосуддя в Україні на найближчі десять років; визначення шляхів удосконалення законодавства у цій сфері; якісне підвищення фахового рівня суддівського корпусу. До них належать: 1 незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону; 2...
48111. Страхування. Опорний конспект лекцій 605 KB
  Зміст Тема 1 Страхування в умовах ринкової економіки. 10 Тема 3 Майнове страхування. 16 Тема 4 Страхування відповідальності .
48112. Політологія. Опорні конспекти 2.22 MB
  Курс Політологія саме й розрахований на формування у студентів політичної свідомості знань про політичні процеси та зацікавленість політичними проблемами минулого і сучасності. В процесі семінарських занять студенти закріплюють знання понятійнокатегоріального апарату курсу “Політологія†усвідомлюють сутність політичних феноменів та цінностей виявляють для себе зміст політичних теорій та політичної практики минулого та сучасності. Інформативний блок : Обєкт предмет структура політології Політолóгія від грецького politik ...
48113. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 588.5 KB
  Сутність та структура релігії Суспільство та релігія: аспекти взаємодії. Історичні форми релігії. Походження релігії основні концепції її виникнення. Ранні історичні форми релігії.
48115. Соціологія як наука. Предмет, структура і функції соціології 1.46 MB
  Наявність спільних проблем дослідження інтереси соціальні установки та цінності орієнтації думки настрої людей. Нині переважаючою стає тенденція до комплексного всебічного дослідження явищ і процесів суспільного життя до спільного дослідження з точки зору декількох наук до комбінування поєднання їх пізнавальних можливостей. Дослідження соціальної структури суспільства і вироблення поняття соціальна стратифікація як постійної характеристики будьякого організованого суспільства. Перенесення акцентів на дослідження систем держав з...
48116. Культура фахового мовлення. Навчальний посібник 792 KB
  Черкаси ЧДТУ 2010 ПЕРЕДМОВА Оскільки мова використовується в усіх сферах сучасного суспільного життя то майбутні фахівці з гуманітарних і негуманітарних спеціальностей мають досконало знати державну мову вільно володіти лексичним і фразеологічним багатством української літературної мови розуміти норми орфоепії орфографії граматики стилістики та вміти застосовувати їх на практиці. Метою пропонованого посібника є підвищення загальномовного рівня студентів ознайомлення з особливостями ділової української мови офіційноділового стилю їх...
48118. Корреляционно–регрессионный анализ связей социально–экономических явлений 405 KB
  В среднем по совокупности 20 9525 ПОЛЕ КОРРЕЛЯЦИИ Рисунок 3 Зависимость производственной себестоимости 1 ц зерна от объема ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РЕГРЕССИИ Рисунок 4 Зависимость уровня заработной платы рабочих сельскохозяйственных предприятий региона от производительного стажа их работы ПОКАЗАТЕЛИ ТЕСНОТЫ СВЯЗИ 1 Коэффициент корреляции знаков Фехнера: где nа число совпадений знаков отклонений индивидуальных значений признаков от их среднего значения; nв число несовпадений...