24237

Фонетика. Отличия письменной речи от устной

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

совокупность навыков форм умение. аудир чтение умение реализ навыков в дейтти говор письмо чтениеАудиров. Умение совокупность навыков. Фонетика Фонетические навыки компонент речевых навыков т.

Русский

2013-08-09

28.5 KB

0 чел.

Навык элементар автоматиз-е дей-е. совокупность навыков форм умение. Под реч нав подразум комплексный навык,включ в себя яз нав. В яз выделяют 3 гру навык – фон,лекс,грам. Также орфограф. ,навык тения, письмы. Навыки бывают только яз ,а не речев.

яз\реч нав в метод понима как афтомат Дей-е с фонет, лекс,грам в процессе продуктивной (говор ,письмо) или рецептивн деят-ти. (аудир, чтение, )

умение – реализ навыков в дейт-ти – говор, письмо, чтение,Аудиров. Умения только речевые. Умение – совокупность навыков. Кач-вы умений – осознанность, самос-ть, продуктивность, динамизм.

Фонетика

Фонетические навыки –компонент речевых навыков, т.к. комплексность речевого навыка предполагает не только способность производить автоматизировано лексические или грамматические операции, но и двигательные, которые обслуживают произношение. Произносительные навыки сами по себе не являются речевыми так как произносить можно не только осмысленные слова, но и звуки, не зависимо от того необходимы они для речи или нет. Но без артикуляционных движений речевого аппарата нельзя ни говорить , ни слушать, ни читать , ни писать. Это значит, что формирование любых речевых навыков начинается с организованного формирования произносительных навыков.

Фонетические навыки: ритмико-интонационные – знание удар, интон. , слухо-произносительные. (Аудитивные (узнав и различ-е отдельных фонем, слов,предлож  и.т.д) и собственно произносит-е. (умение правильно артикулировать звуки и соединять их в словах, слоовосоч.предлож.))

Методы обучения: 1)артикуляторный подход.(Колосов) Согласно его теории выделяются три основные типологические группы фонем: а) совпадающие в обоих языках, б) несовпадающие, в) частично совпадающие.(_м,н,л, п,т,к)

2)акустический подход-упор делается не на сознательное усвоение особенностей артикуляции, а на слуховое восприятие речи и её имитацию. (на курсах)

3) дифференцированный подход- предполагает использование различных анализаторов формирования всех сторон фонетического навыка. В данном подходе предполагается использовать не только акустические, но и графические образы.Формированию графемно-фонемных соответствий в рамках этого подхода уделяется большое внимание, так же как использованию транскрипций.

Чтение в слух, перевести, отработка по строчкам, отработка целиком, подстановочное упражнение, по ролям, конкурс чтецов, прочит с разной интон – придумать собственное


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80953. Основні компоненти змісту історичної освіти 33.66 KB
  Зміст освіти його основні компоненти: Зміст шкільної історичної освіти один із компонентів процесу навчання історії певна система історичної інформації яка засвоюється у вигляді історичних знань умінь і навичок в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності досвід творчої пізнавальної діяльності у розв\'язанні проблем що вирішувались людством у минулому. Лернером 1 досвід пізнавальної діяльності що відображений у знаннях про природу суспільство техніку мислення і способи діяльності...
80954. План вивчення теми: «Українські землі наприкінці ХУІІ— у першій половині ХУІІІ ст.» (8 клас) 36.43 KB
  Першою темою Гетьманщина наприкінці XVII на початку XVIII ст. Метою цього уроку характеризувати політичне становище Гетьманщини наприкінці XVII на початку XVIIІ ст.№2 Правобережна Україна наприкінці XVII на початку XVIII ст.
80956. Теоретичний матеріал в історичних курсах 34.9 KB
  Пояснюючий виклад історичних даних теоретичного характеру орієнтує учнів на репродуктивний спосіб роботи на просте відтворення їх з допомогою прийомів якими при викладенні користувався вчитель. Перші навчають учнів засвоювати і відтворювати в образній формі зовнішні ознаки історичних подій. Другі сприяють формуванню уміння осмислювати сутність фактичного матеріалу засвоювати теоретичні дані у вигляді історичних понять різної складності.
80957. Проведення тематичного оцінювання знань учнів з історії України 35.46 KB
  Тема на вибір студента Основною навчальною метою уроку є проведення тематичного оцінювання рівня знаньумінь і навичок. При цьому оцінювані доцільно використовувати такі форми оцінюванняякі не вимагають від пятикласників довгих розгорнутих відповідей. Тематичне оцінювання розглядають як підсумкову роботу кожного учня.
80958. Емпіричний і теоретичний рівні засвоєння учнями навчального історичного матеріалу 35.82 KB
  Емпіричний (від гр. еmреіrіа – досвід) рівень знання – це знання, отримане безпосередньо з досвіду з деякою раціональною обробкою властивостей і відношень обєкта, що пізнається. На емпіричному рівні школярі працюють з фактами, представленими в підручниках
80959. Методика написання плану-конспекту з історії 36.2 KB
  Молоді вчителі у конспекті зазначають: способи прийоми актуалізації опорних знаньосновних понять визначень висновків формул які учні засвоїли раніше і застосовують у практичній діяльності необхідних для сприймання учнями нового змісту; Після підготовчого етапу в конспекті описують зміст активного навчання шляхом взаємодії вчителя та учнів: виділяють логічно повязані етапи організації спільної навчально пізнавальної діяльності вчителя та учнів; зазначають нові факти положення уміння та навички якими повинні оволодіти школярі;...
80960. Поняття про вміння в методиці навчання історії 36.44 KB
  Пізнавальні вміння в методиці навчання історії визначають як підготовленість до свідомих і точних дій розумових і практичних і здатність учня послідовно застосовувати всю сукупність навчальних і розумових дій. Ознакою сформованого вміння є здатність учнів переносити відомі їм навчальні або розумові дії прийом в нову ситуацію вибирати і використовувати адекватні прийоми для розвязання оригінальних задач. У будьякому випадку вміння завжди буде свідомою дією адекватною цілям її застосування і змісту навчального історичного матеріалу.
80961. Складіть календарний план з історії України (Вступ до історії України, 5 клас) 36.37 KB
  Вступ до історії у 5 класі Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу...