24338

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Количество жалоб работников Уровень производственного травматизма и профзаболеваний Оценка деятельности кадровой составляющей деятельности организации будет неполной без оценки качества работы работников кадровых служб по следующим показателям: выполнение обязательств по подбору предусмотренного штатным расписанием организации количества работников; выполнение обязательств по обеспечению организации руководителями специалистами и рабочими требуемых профессий специальностей и квалификации; количество случаев нарушений установленного...

Русский

2013-08-09

66 KB

15 чел.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ (Кибанов)

Показатели

собственно

экономической

эффективности

Показатели

степени

укомплектованности

кадрового состава

Показатели

степени

удовлетворенности

работников

Косвенные

показатели

эффективности

 •  Соотношение издержек, необходимых для обеспечения организации квалифицированной рабочей силой соответствующего количества и качества, и полученных результатов деятельности

 •  Затраты на отдельные направления и программы деятельности кадровых служб в расчете на одного работника

 •  Эффект воздействия отдельных кадровых программ на результативность деятельности работников и организации в целом

 •  Отношение бюджета подразделения управления персоналом к численности обслуживаемого персонала
 •  Соответствие численности работников числу рабочих мест (количественная укомплектованность кадрового состава)

 •  Соответствие профессионально-квалификационных характеристик работников требованиям рабочих мест, производства в целом (качественная укомплектованность кадрового состава)
 •  Степень удовлетворенности работой в данной организации

 •  Степень удовлетворенности деятельностью подразделений управления персоналом
 •  Текучесть кадров

 •  Уровень абсентеизма

 •  Производительность труда

 •  Показатели качества продукции (процент брака, рекламаций и пр.)

 •  Количество жалоб работников

 •  Уровень производственного травматизма и профзаболеваний


Оценка деятельности кадровой составляющей деятельности организации будет неполной без оценки качества работы работников кадровых служб по следующим показателям:

выполнение обязательств по подбору предусмотренного штатным расписанием организации количества работников;

выполнение обязательств по обеспечению организации руководителями, специалистами и рабочими требуемых профессий, специальностей и квалификации;

количество случаев нарушений установленного порядка оформления кадровой документации (контрактов, пенсионных дел, трудовых книжек, справок, отчетов и т.п.);

степень обеспеченности полноценного резерва на выдвижение на должности руководителей и специалистов;

своевременность и высокое качество оформления установленной отчетности;

количество случаев нарушения трудовой дисциплины сотрудниками кадровой службы, в том числе невыполнения возложенных на них обязанностей, неправомерного использования прав;

количество случаев нарушения графика проверки и анализа соблюдения работниками трудовой дисциплины;

степень реализации программы формирования потребности организации в специалистах с учетом перспектив ее деятельности, программы обучения и повышения квалификации работников организации;

степень сотрудничества подразделений организации с кадровой службой;

эффективность предложений по реализации кадровой политики.


    

   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69344. ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 82.5 KB
  Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є юридичні і фізичні особи які мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби які є об’єктами оподаткування. Об’єктами оподаткування є: трактори колісні; сідельні тягачі...
69345. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 238.5 KB
  Основною метою введення збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду (лісового доходу) була мобілізація коштів для відтворення лісового фонду, поліпшення його якісного складу, забезпечення правильної експлуатації лісів.
69346. Внески до фондів державного соціального страхування 88.5 KB
  В Україні створено кілька фондів залежно від напрямку страхування. Внески на обовязкове державне пенсійне страхування Внески на пенсійне страхування охоплюють кілька видів платежів які нараховуються як на фонд оплати праці для найманих...
69347. Формування і розвиток податкової системи України 115.5 KB
  Історія становлення податкової системи України розпочалась у 1991 році із введенням податку на продажі та податку на прибуток підприємств. З 1992 по 1994 р. замість податку на прибуток стягувався податок на дохід підприємств, а з 1995 р. знову перейшли до оподаткування прибутку.
69348. Засади організації податкової системи України. Об’єктивні і суб’єктивні чинники становлення податкової системи 148 KB
  Ця категорія стала настільки звичною що існування податків не викликає будьяких сумнівів. Цікаво простежити в цьому відношенні як змінювалася точка зору платників податків на необхідність утримувати державу.
69349. Податок на додану вартість. Загальна характеристика ПДВ 341.5 KB
  Широка база оподаткування яка охоплює не тільки товари але й роботи та послуги забезпечує надійність і стабільність бюджетних надходжень оскільки зміна в уподобаннях споживачів не відображається на зменшенні доходів бюджету що є проблемою для податків на споживання...
69350. Акцизний збір. Загальна характеристика акцизного збору 110 KB
  Акцизний збір так само як і ПДВ включається до ціни товарів і сплачується в кінцевому рахунку покупцем а не виробником товарів. Повâязане це з різними чинниками: широким переліком об’єктів оподаткування у ПДВ який включає більшість товарів робіт та послуг вироблених в країні...
69351. Загальна характеристика мита 123.5 KB
  Мито є непрямим податком що стягується з товарів які переміщуються через митний кордон України тобто ввозяться вивозяться чи прямують транзитом. Введення мита може переслідувати кілька цілей: фіскальні економічні захист вітчизняних товарів від конкуренції з імпортними політичні.
69352. Створення інформаційної системи аудиторської компанії 269.5 KB
  Обєктом дослідження в даній роботі є інформаційні процеси в сфері аудиту що характеризують здійснення аудиторської діяльності в Україні. Теоретичне значення даної роботи полягає у проведенні аналізу проблем здійснення аудиторської діяльності в Україні аналізу...