24398

Мотивация как функция управления

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

В общем смысле мотивация это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения определенных целей. Мотивация стимулирования к деятельности процесс побуждающий к работе воздействие на человека для достижения личных коллективных и общественных целей. Мотивация как процесс состоит из 6 этапов : Возникновение потребности. Существуют различные способы мотивации : а нормативная мотивация побуждение человека к определенному поведению посредством идейнопсихологического воздействия: убеждения внушения информирования...

Русский

2013-08-09

27.5 KB

8 чел.

4.Мотивация как функция управления.

В общем смысле мотивация — это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения определенных целей.

Чтобы эффективно двигаться к поставленной цели, руководитель должен координировать работу и заставлять или стимулировать людей выполнять ее. Самым первым был метод «кнута и пряника» или вознаграждения и наказания. Современному руководителю для эффективной мотивации необходимо знать весь спектр потребностей личности. Мотивация стимулирования к деятельности, процесс побуждающий к работе, воздействие на человека для достижения личных, коллективных и общественных целей.

Мотивы деятельности могут быть экономическими – получение материальной выгоды, и неэкономическими – облегчают получение нематериальных выгод, а так же связаны с получением свободного времени и духовных благ.

Мотивы труда различаются : - по потребностям которые человек стремиться удовлетворить посредствам трудовой деятельности ; - по благам которые требуются человеку для удовлетворения своих нужд ; - по уровню цены которую работник готов заплатить для удовлетворения своих благ.

Мотивация как процесс состоит из 6 этапов :

Возникновение потребности.

Поиск путей удовлетворения потребности.

Определение цели действий. Что именно и каким образом надо делать что бы удовлетворить потребность

Реализация действия.

Получение вознаграждения за реализованные действия.

Удовлетворение потребности.

Существуют различные способы мотивации :

а) нормативная мотивация - побуждение человека к определенному поведению посредством идейно-психологического воздействия: убеждения, внушения, информирования, психологического заражения и т.п.;

б) принудительная мотивация, основывающаяся на использовании власти и угрозе ухудшения удовлетворения потребностей работника в случае невыполнения им соответствующих требований;

в) стимулирование - воздействие не непосредственно на личность, а на внешние обстоятельства, с помощью благ (стимулов, побуждающих работника к определенному поведению).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80989. Використання текстових джерел у процесі навчання 35.4 KB
  У процесі вивчення шкільного курсу історії використовуються текстові джерела. Це Історичні джерела що опрацьовуються на уроках історії. можна поділити джерела у три великі групи: речові історичні джерела або археологічні пам’ятки; писемні історичні джерела або історичні документи; візуальні історичні джерела. Речові історичні джерела або археологічні пам’ятки – матеріальні рештки діяльності людини чи змінене людською працею із слідами діяльності людини природне середовище.
80990. Навчально-виховні завдання вивчення історії в сучасних умовах розвитку середньої освіти 35.57 KB
  Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне За останні роки сформувався новий образ учителя історії. На наш погляд сучасному вчителю історії мають бути притаманні такі риси: Державницька свідомість.
80992. Поняття та сутність методики навчання історії 31.29 KB
  Метод спосіб досягнення мети розв\'язання конкретного завдання Ефективність і якість навчання історії залежить від того наскільки вчитель володіє методами навчання і застосовує їх на практиці. Початкові елементи методики навчання історії зародилися з введенням викладання предмета як відповідь на практичні питання про цілі викладання про відбір історичного матеріалу якому навчали учнів і прийоми його розкриття. Методика історії як наука пройшла складний шлях розвитку.
80993. Методика роботи з історичним документом 33.52 KB
  Як відомо, до історичних джерел належить все створене людиною, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, памятки писемності. У широкому сенсі памятки писемності в методиці називають документами.
80994. Загальна характеристика шкільної програми з історії. Принципи їх побудови 38.33 KB
  Типи навчальних програм: Навчальні програми можуть бути типовими робочі і авторськими. Типові державні навчальні програми з історії розробляються на основі державного освітнього стандарту. Тому виникає необхідність періодично оновлювати навчальні програми у відповідності з розвитком педагогічної науки і практики.
80995. Проблема інтерпретації навчальних текстів на уроках історії. Інтерпретація (лат. interpretatio) — розяснення, тлумачення — відносно історичних текстів та ін.. (наукових та літературних текстів) 34.86 KB
  Щоб запобігти некритичному сприйняттю учнями історичної інформації, недостатньо тільки навчити їх досліджувати джерела. Важливим є також розвиток вмінь аналізувати та критично оцінювати інтерпретацію минулого, що міститься в будь-якому джерелі