2447

Особові займенники. Зворотний займенник. Відмінювання

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Мета організації уроку: сформувати в учнів поняття про особові та зворотний займенники на основі відтворення і поглиблення знань про займенник отриманих ними на попередніх уроках; навчити їх об’єктивно використовувати особові та зворотний займенники в усному і писемному мовленні.

Украинкский

2013-01-06

122 KB

187 чел.

           Щербак Олени 305 уред

ТЕМА. Особові займенники. Зворотний займенник. Відмінювання.

Мета організації уроку: сформувати в учнів поняття про особові та зворотний займенники на основі відтворення і поглиблення знань про займенник отриманих ними на попередніх уроках; навчити їх обєктивно використовувати особові та зворотний займенники в усному і писемному мовленні.

 

Учні мають знати, що

– усі займенники в українській мові діляться на девять розрядів за   значенням;

– особові займенники поділяються на: я (перша особа), ти, ви (друга особа, він вона, воно, вони (третя особа);

 •  займенники першої і другої осіб стосуються тільки певних осіб та ще персоніфікованих предметів і явищ;

займенники третьої особи можуть стосуватися як осіб, які не беруть участі в розмові, так і будь-яких предметів, явищ, понять (тобто тварин і неістот взагалі).

 •  особові займенники мають всі відмінки;

– особові займенники мають граматичне значення як відмінка, так і роду і числа;

– у непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному відмінку (я — мене, мені, мною).

– у родовому і місцевому відмінках при вживанні займенників він, вона, воно, вони з прийменником з'являється початковий н (його — на нього, вона — у ній).

– В орудному відмінку займенників він, вона, воно, вони початковий н уживається завжди.

– З прийменниками в(у), до, за, без та іншими в родовому відмінку та з прийменниками на, під, поперед у знахідному відмінку займенники мене, тебе мають наголос на першому складі: у мене, до тебе, на мене, поперед мене, на тебе тощо.

– Займенники він, воно в непрямих відмінках мають однакові форми.

 •  зворотний займенник себе вказує на діяча, якого певним чином стосується виконувана їм дія;

– зворотний займенник себе виступає в реченні лише додатком;

– зворотний займенник не має граматичнихзначень роду і числа, бо маже вказувати на будь-яку особу чи особи;

– зворотний займенник себе не має називного і кличного відмінка;

– у давальному відмінку (собі), зворотний займенник може переходити у розряд часток;

– займенник собі, який виступає у ролі частки часто використовується у народній творчості, наприклад, у казках;

– У короткій формі знахідного відмінка (ся) зворотний займенник зливається з дієсловом (наприклад: вчитися, тобто вчити себе).

Учні мають уміти:

– знаходити особові та зворотний займенники у тексті;

– визначати їх морфологічні ознаки й синтаксичну роль у реченні;

– відміняти особові і зворотний займенники;

– помічати і виправляти помилки в написанні і вживанні особових і зворотного займенника;

– аналізувати тексти щодо стилістичної ролі в них особових і заоротного займенників;

– уживати особові і зворотний займенники для звязку речень у тексті;

– правильно поєднувати особові та зворотний займенники з прийменниками;

– створювати монологи і діалоги-роздуми про вчинки людей з використанням виражальних можливостей особових та зворотного займенників для розкриття задуму висловлювання;

– складати біографічний або автобіоргафічний твір з використанням великої кілткості зворотних займенників.

Повторення вивченого матеріалу про розряди займенників.

Займенник – це самостійна чапстина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх.

Розряди займенників за значенням

За значенням займенники поділяються на 9 розрядів.

Розряди займенників

Значення займенників

Приклади

1.

Особові

Указують на особу:

1 особа

2 особа

3 особа

я, ми

ти, ви

він, вона, воно, вони

2.

Присвійні

Указують на належність когось, чогось; відповідають на питання чий?

мій, твій, свій, наш, ваш, їхній

3.

Зворотний

Указує на особу чи предмет, але не має називного відмінка

себе

4.

Питальні

Уживаються в питальних реченнях

хто? що? який? чий? котрий? скільки?

5.

Відносні

Використовуються для зв'язку частин складного речення

хто, що, який, чий, котрий, скільки

6.

Неозначені

Неозначено вказують на предмет, ознаку чи кількість. Утворюються від питальних або відносних займенників додаванням часток будь-, -небудь, казна-, хтозна-, де-, аби-, -сь

будь-хто, хто-небудь, казна-хто, хтозна-хто, дехто, абихто, хтось, будь-що, що-небудь, казна-що, хтозна-що, дещо, абищо, щось, будь-який, який-небудь, казна-який, хтозна-який, деякий, абиякий, дечий, котрийсь, скількись

7.

Заперечні

Указують на відсутність чогось або когось; утворюються від питальних або відносних займенників додаванням частки ні- (ані-)

ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки, аніхто, аніщо, аніякий, анічий

8.

Вказівні

Указують на предмети та їхні ознаки

цей, оцей, той, такий, стільки

9.

Означальні

Мають узагальнене якісне значення

весь, усякий, сам, самий, кожний (кожен), жодний (жоден), інший

Завдання 1 (на повторення). I. Прочитайте слова. Стіл, машина, стільки, прекрасний, три, жодний, хтозна-який, малювати, собака, сріблястий, мама, я, килим, кататися, гойдатися, квітковий, ніхто, весь, балет, скрипка, оперний, співати, такий, самий, книжка, вчитися, друкувати, солодкий, вона, дискета, телепередача, цікавий, собою, хто?, маркер, фарбований, ліс, той.

II. З групи слів різних частин мови виберіть займенники. За якими ознаками ви їх вибрали? На що вони вказують?

III. Розподіліть ці займенники на розряди за значеннями. Чи знайшли ви серед цих займенників зворотний?

VI. Складіть речення з будь-чкими з подвних займенників.

Очікувана відповідь.

Займенники: стільки, жодний, хтозна-який, я, ніхто, весь, такий, самий, вона, собою, хто?, той.

Всі ці слова вказують на предмет або особу, але не називають його.

Особові: я, вона

Питальні: хто?

Неозначені: хтозна-який.

Заперечні: жодний, ніхто.

Вказівні: стільки, весь, той, такий.

Означальні: самий.

Серед цих займенників немає зворотного займенника себе.

Інформація на інтерактивній дошці.

Особові займенники вказують на особи: я, ми (перша особа), ти, ви (друга особа), він, вона, воно, вони (третя особа). Причому якщо займенники першої і другої осіб стосуються тільки певних осіб та ще персоніфікованих предметів і явищ, то займенники третьої особи можуть стосуватися як осіб, які не беруть участі в розмові, так і будь-яких предметів, явищ, понять (тобто тварин і неістот взагалі).

Відмінювання особових займенників

У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному відмінку (я — мене, мені, мною).

У родовому і місцевому відмінках при вживанні займенників він, вона, воно, вони з прийменником з'являється початковий н (його — на нього, вона — у ній).

В орудному відмінку займенників він, вона, воно, вони початковий н уживається завжди.

З прийменниками в(у), до, за, без та іншими в родовому відмінку та з прийменниками на, під, поперед у знахідному відмінку займенники мене, тебе мають наголос на першому складі: у мене, до тебе, на мене, поперед мене, на тебе тощо.

Займенники він, воно в непрямих відмінках мають однакові форми.

Відмінювання особових займенників.

Відмінок

Однина

Множина

1 особа

II

особа

III особа

1 особа

II особа

III особа

чол.

жін.

серед.

Н. в.

я

ти

він

вона

воно

ми

ви

вони

Р. в.

мене

тебе

його

(до

нього)

її

(до

неї)

його

(до

нього)

нас

вас

їх

(до

них)

Д.В.

мені

тобі

йому

їй

йому

нам

вам

їм

Зн. в.

мене

тебе

його (про нього)

її

(про

неї)

його (про нього)

нас

вас

їх

(про

них)

Ор. в.

мною

тобою

ним

нею

ним

нами

вами

ними

М. в.

на (у) мені

на (у) тобі

на (у) ньому (нім)

на (у) ній

на (у) ньому (нім)

на (у) нас

на (у) вас

на (у) них

Завдання 2. I. Прочитайте народні вислови.

 1.  Коли до ... чоловік добрий, будь до ... ще кращий.
 2.  Скажи ...і, хто твій друг, то ... скажу, хто ....
 3.  Ми з ..., як риба з водою: ... на лід, а ... під спід.
 4.  На ...і, небоже, що ... не гоже.
 5.  Книжка — маленьке віконце, а через ... весь світ видно.
 6.  За моє жито ... ще й бито.
 7.  Що ... не мило, другому не зич.

(Прислівя і приказки: взаємини між людьми. Київ, 1991р.) 

II. Поставте замість крапок потрібне слово. З’ясуйте його рід, число, відмінок і синтаксичну роль.

III. Про що йдеться у цих прислівях? Чому вчить народна мудрість?

Очікуване виконання.

 1.  Тебе – 2 особа, одн., родовий відм., додаток, нього – 3 особа, одн., чол рід родовий відм., додаток.
 2.  Мені – 1 особа, одн., давальний відм., додаток, я – 1 особа, одн., назив відм., підмет, ти – 2 особа, одн., назив відм., підмет.
 3.  Тобою – 2 особа, одн., оруд. Відм., підмет, я, ти
 4.  Тобі – 2 особа, одн., давальний відм. додаток, мені
 5.  нього
 6.  мене
 7.  тобі

Завдання 3. Прочитайте виразно вірш. Про що він? Чи знаєте ви з якого твору цей вірш? Знайдіть у тексті вірша особові займенники. Визначте їх відмінки.

Хоч у нас у кожній хаті

Всі руді й веснянкуваті,

Та рудішого за мене

В світі цілому нема.

Я такий рудоголовий,

Рудовіїй, рудобровий,

Що рудою біля мене

Робиться вночі пітьма.

Ви, будь ласка, усміхніться,

Усміхніться не баріться,

Бо нема нічого краще,

Ніж усміхнене лице.

Ви забудьте всі турботи

І беріться до роботи.

Вам одразу стане краще.

Я кажу вам щиро це.

Я веселу вдачу маю,

Всіх сумних я розважаю

(за повістю-казкою В. Нестайка «В країні сонячних зайчиків», Харків, 2008р.)

Очукувана відповідь.

Нас, мене, я, ви, вам.

Завдання 4. Прочитайте виразно текст. Про що він? Чи знаєте ви, з якого твору української літератури цей уривок? Спробуйте замінити вживані у творі іменники відповідними особовими займенниками. Визначте їхні відмінки.

В печі палав вогонь і червоним язиком лизав челюсті. В маленькій хаті було поночі, по кутках стояли діди. На постелі лежала слаба жінка й стогнала. Се Харитина мати. Шість тижнів поминуло, як помер її чоловік, батько Харитин, і відтоді бідна удова тужить та слабує, а оце вже другий день, як зовсім злягла. Злягла саме в жнива, в гарячий час, коли всі, хто вміє жати, подались на ниву збирати на зиму хліб. І вдовине жито поспіло, та нема кому його жати: сиплеться стигле зерно на землю, а вдова лежить недужа: тяжка слабість спутала руки й ноги, прикувала до постелі... Лежить бідна мати Харитина та б'ється з думами...

(За оповіданням М. Коцюбинського «Харитя», Київ, 1965р.)

Завдання 5. Прочитайте виразно діалоги. Знайдіть у них особові займенники. Визначте іх синтаксичну роль, відмінки, число і рід. Тепер прочитайте ці ж діалоги в ролях.

1) Баба напекла пиріжків та виймає з печі й каже:

— Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок!

А Телесик знадвору:

— А мені?

Вони й почули. Що це?

— Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає?

 •  Та то,— каже він,— мабуть, так учувається.

Та знов баба:

— Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені!

— А мені? — з причілка Телесик.

— От же таки озивається! — говорить баба та зирк у вікно,— аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату, та такі раді!..

2) Іде собака по полю, насучтріч йому кіт.

— Здоров, — каже, — коте! А куди ти йдеш?

— Я так блукаю собі. Бо коли став старий, миші не можу зловити, хазяїн мене порогнав з двору.

Собака каже:

— Ну, ходім, брате, коте, я тебе нагодую.

І пішли вони вдвох.

Очікувана відповідь.

1) тобі – додаток, 2-га особа,одн., давальний відмінок; мені – 1 особа,одн., додаток, давальний відмінок;вони – 3 особа, множ., підмет, назив відм.; ти – 2 особа, одн., назив відмінок, підмет;він – 3 особа, одн., назив відм., підмет; його – 3 особа, одн., родовий відм, додаток.

2)йому – 3 особа, одн., давальний відмінок, додаток;ти – 2 особа, одн., назив. Відм., підмет;мене – 1 особа, одн., родовий відм, додаток; тебе – 2 особа, одн, родовий відм., додаток; вони – 3 особа, множ., назив відм, підмет.

Питання до класу.

Як ви вважаєте, яку роль виконує зворотний займенник себе в українській мові? Яким членом речення виступає зворотний займенник? Які граматичні ознаки є у зворотного займенника, а яких немає?

Очікування відповіді.

Інформація на інтерактивній дошці.

Зворотний займенник себе вказує на діяча, якого певним чином стосується виконувана ним дія. Оскільки цей займенник виступає в реченні лише додатком, то він не має форми називного відмінка. У нього немає також граматичних значень роду й числа, бо він може вказувати на будь-яку особу чи особи.

Інформація на інтерактивній дошці

Відмінювання зворотного займенника себе

Називний

_

Родовий

себе

Давальний

собі

Знахідний

себе

Орудний

собою

Місцевий

(на) собі

У формі давального відмінка (собі) зворотний займенник може переходити в розряд часток:

Завдання 6. I. Прочитайте подані нажче речення.

1) Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

стала собі щебетати,

Господаря викликати. (Щедрик, щедрик, Щедрівочка «Колядки і щедрівки», Київ, 1991р.)

2) Був собі стрілець – гарний молодець. (Казка «Юрза-Мурза і стрілець-молодець», «Українські народні казки», Львів, 1977р.)

3) Був собі чоловік та жінка, і була в них одна дочка. (Казка «Золотий черевичок», «Українські народні казки», Львів, 1977р.)

4) Був собі котик та півник та й побратвлися (За казкою «Лисичка, котик і півник», Українські народні казки», Львів, 1977р.)

5) Чіпка сидів собі в хаті мовчки, наче зажурився (За романом Панаса Мирного «Хіба Ревуть воли, як ясла повні?»).

II. Знайдіть у них зворотний займенник собі, вжитий у ролі частки.

III. Як ви вважаєте, у яких випадках зворотний займенник собі виконує роль частки? Наведіть приклади.

IV. Де, у яких творах української літератури найбільше зустрічається займенник собі у ролі частки? Яку роль він виконує в такому випадку?

Очікувана відповідь.

Зворотний займенник собі у ролі частки:

 1.  стала собі щебетати;
 2.  був собі стрілець;
 3.  був собі чоловік та жінка;

4) Був собі котик та півник

 5) Чіпка сидів собі в хаті мовчки

Зворотний займенник виконує роль частки в український народних казках, піснях, прислівях тощо. Вживання його у ролі частки є явище суто українське. Це забарвлює мову, робить її мелодійною, а іноді, у віршах, допомагає створити риму.

Завдання 7. Складіть три речення зі зворотним займенником орудного відмінка собою, так щоб у першому випадку займенник собою вживався сам, у другому – з прийменником з, а у третьому – з прийменником над.

Очікуване виконання.

Наприклад:

 1.  У сиву давнину козаки жертвували собою, щоб захиститу Батьківщину.
 2.  Під час літніх канікул я поїду за місто і обов’язково візьму цю книжку з собою. (До речі, а у вас є улюблені книжки, які ви б хотіли взяти з собою на відпочинок?)
 3.  Після того, як Миколка отримав двійку з математики, він довго і старанно працював над собою, щоб виправити цю оцінку.

Інформація на інтерактивній дошці.

У короткій формі знахідного відмінка (ся) цей займенник злився з дієсловом: вчитися (тобто: вчити себе), заспокоїтися (тобто: заспокоїти себе).

Завдання 8. I. Прочитайте виразно казку.

Коли кінь позаздрив верблюдові

Один кінь був незадоволений своєю долею. Зажурився, що невдалий та й подумав: «От якби в мене була така шия, як у лебедя, і голова трохи менша, ніж є, а ноги – тонші й довші. Пошли мені, доле, таку вроду!..»

Прокинувся кінь другого дня і відчув себе зовсім іншим. Забажалося йому побігти до своїх товаришів, похвалитися своєю красою.

На толоці пасся табун коней, і він побіг туди. Коні помітили, що до них наближається якась потвора і кинулися тікати. Перетворений кінь задумався. «Чому вони жахаються мене? – подумав він. – Страшний їм видався?». Пішов до річки, нахилився до води, побачив там своє відображення – і сам злякався: з води дивилося велике двогорбе страховисько. (Казка «Коли кінь позаздрив верблюдові», «Українські народні казки», Львів, 1977р.)

II. Про що вона? Як ви думаєте, чому вчить ця казка? Яких людей представляє собою незадоволений кінь? Чи зрозуміле вам слово толока?

III. Знайдіть у цій казці зворотні займенники знахідного відмінку, що злилися з дієсловами. Розділіть їх. Спробуйте тепер прочитати казку. Чи стає текст складним для читання і сприйняття у такому випадку? Чому?

Очікувана відповідь.

Ця казка розповідає про незадоволеного життям коня, якого не влаштовує його зовнішність. Казка вчить, що не треба комусь заздрити, треба любити те, що дала тобі природа. Кінь представляє тут нікчемних людей, які постійно на щось жаліються, заздрять своїм друзям і близьким.

Пояснення незрозумілого слова.

Толока – 1. У широкому розумінні – поле, луг. 2. Пошкоджувати посіви, пасучись на полі. 3. Тягти когось по землі, волосити. 2. Одноразова праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи.

Зворотні займенники знахідного відмінка: зажурився, прокинувся, забажалося, похвалитися, наближається, кинулися, задумався, жахаються, видався, нахилився, злякався, дивилося.

Зажурив себе, прокинув себе, забажав себе, похвалити себе, наближає себе, кинули себе, задумав себе, жахають себе, видав себе, нахилив себе, злякав себе, дивився себе.

У випадку вживання розділених дієслова і займенника себе, текст стає дуже важким для читання і сприйняття, а подекуди навіть стає незрозумілим його зміст.

Інформація на інтерактивній дошці.

Займенник себе входить до багатьох стійких зворотів:

Завдання 9. Прочитайте фразеологізми. Про що в них ідеться? Доберіть до цих фразеологізмів відповідні синонімічні словосполучення.

Душі в собі не чути; виходити з себе; брати себе в руки; корчити дурня з себе; зарубати собі на носі; ламати собі голову; не дозволяти собі зайвого; не знаходити собі місця; бити себе в груди; морщити з себе сироту; бути самим собою; постояти за себе; давати себе знати; давати собі раду; замикатися в собі; знайти себе; не по собі; не тямити себе; не чути землі під собою; сам по собі, сам собі пан; само собою тощо.

Очікувана відповідь.

1) дуже себе любити; 2) дратуватися, злитися; 3) заспокоюватися, опановувати себе; 4) прикидатисяч, що ти чогось не розумієш; 5)твердо запамятати; 6)думати про щось; 6) знати міру своїм діям, не робити чогось недозволенного; 7) дуже хвилюватися; 8) репетувати з відчаю, карати себе за щось; 9) прикидатися нещасним; 10) бути відвертим, щирим; 11) не давати себе ображати, пинижувати; 12) бути впевненим у собі і сміливим перед іншими; 13) самостійно вирішувати якесь питання; 14) бути відлюдькуватим, некомпанійським; 15) знайти свої таланти, хист, вподобання; 16) ніяково, невпевнено, тривожно; 17) не усвідомлювати свої дії; 18) невпевненість у своєму становищі, житті; 19) один; 20) не від кого не приймає поради; 21) не залежно від обставин або чиїхось дій.

Узагальнення знань з теми

Подумайте і дайте відповіді на питання:

1. На які три особи вказує особі займенники?

2. Які граматичні ознаки мають особові займенники?

3. За якими відмінками змінюються особові займенники?

4. Яким чином змінюється особовий займенник першої особи у непрямих відмінках?

5. На яку особу вказує зворотний займенник себе?

6. Яке граматичне значення має зворотний займенник себе?

7. Яким членом речення завжди є зворотний займенник?

8. Яких відмінків немає зворотний займенник?

9. Вкажіть на особливість давального відмінка зворотного займенника собі.

Домашнє завдання

1) Скласти діалог на тему «Моя улюблена книжка» або «Екскурсія до музею» з використанням особових займенників.

2) Скласти невелику біографічну розповідь про себе, використавши зворотний займенник себе в усіх непрямих відмінках.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83946. Методы развития слухо-голосовой координации у младших школьников на уроках музыки 238 KB
  Педагогическое руководство процессом развития чистоты интонирования у детей младшего школьного возраста посредством работы над слухо-голосовой координацией. Из опыта музыкально-педагогической работы по развитию чистоты интонирования у детей младшего школьного возраста посредством работы над слухоголосовой координацией.
83947. Лекарственное сырье животного происхождения. Спермацет и его заменители 889 KB
  Необходимость очистки организма вытекает из факта, во-первых, весьма малого употребления грубой растительной пищи, которая является естественным очистителем кишечного тракта, а во-вторых, большей частью хаотичным питанием большинства людей, которое приводит к неполному перевариванию пищи.
83948. Сoвершенствoвание валютнoй пoлитики Рoссийскoй Федерации 204.63 KB
  Вoздействие валютнoй пoлитики Центральнoгo банка РФ на экoнoмику Рoссии. Oбмeнный курс валюты и инфляция в Рoссии. Денежнo-кредитная пoлитика разрабатываемая Банкoм Рoссии в свoих вариантах макрoэкoнoмическoгo развития страны в первую oчередь учитывает вoзмoжные кoлебания цен на нефть.
83949. Исследование технологии product placement в зарубежном кинематографе методом фокус-группы на примере фильма «Одноклассники» («Grown Ups») 161.5 KB
  Такую технологию называют продакт плейсмент который в свою очередь набирает все большую популярность. Таким образом актуальность продакт плейсмент в контексте темы данной работы очевидна. Актуальность состоит в том что в настоящее время технология продакт плейсмент активно развивается в России...
83950. Организация обслуживания участников конференции в количестве 70 человек (завтрак в ресторане при четырех звездочном отеле по типу шведского стола) 285.02 KB
  Это обеспечивается прежде всего изменением технологий переработки продуктов питания развитием коммуникаций средств доставки продукции и сырья интенсификацией многих производственных процессов. По международным документам термин общественное питание характеризуется такими различными определениями как методы приготовления большого количества пиши выполняемые без предварительной договоренности с потребителем или как любые виды питания организованного вне дома . Во всем мире предприятия общественного питания принадлежат либо...
83951. Разработки бизнес-плана предприятия гостиницы «Лавра» 109.83 KB
  Решив заняться бизнесом предприниматель должен тщательно спланировать его организацию. Речь идет о бизнеспланах с которых во всем мире принято начинать любое коммерческое мероприятие. В рыночной экономике бизнесплан является рабочим инструментом и для действующих фирм используемых во всех сферах предпринимательства.
83952. Организация поточной застройки жилых кварталов 254 KB
  Нормативная продолжительность устанавливается в соответствии со СниП 1.04.03.-85. «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.», в зависимости от конструктивных характеристик и площадей ( мощностей) объектов.
83953. Оценка воздействия на окружающую среду 305.27 KB
  Открытая стоянка автотранспорта Расчет производится в соответствии с Методикой инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий расчетным методом. Выброс iго вещества одним легковым автомобилем в день при выезде с территории в теплый период для СО для СН для...
83954. Актуальный ассортимент и приготовление горячих соусов к блюдам из мяса 2.47 MB
  Провести и разработать ассортимент современных горячих соусов, рассмотреть технологию их приготовления и примеры современной подачи. Задачи: Доказать актуальность выбранной темы; Дать историческую справку о значении соусов в питании; Разработать ассортимент современных горячих соусов...