24538

Виды ресурсов вычислительной системы

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Ресурсы запрашиваются используются и освобождаются процессами. По форме реализации различают: аппаратные ресурсы Hard; программные ресурсы Soft; информационные ресурсы. По способу выделения ресурса различают: неделимые ресурсы – предоставляются процессу в полное распоряжение; делимые ресурсы – предоставляются процессу в соответствии с запросом на требуемое количество ресурса. Делимые ресурсы в свою очередь можно разделить на те которые могут использоваться процессами одновременно или попеременно.

Русский

2013-08-09

14.16 KB

22 чел.

Вопрос 1. Виды ресурсов вычислительной системы.

§1.1 Виды ресурсов вычислительной системы.

Под ресурсом понимают какой-либо объект, который может распределяться внутри вычислительной системы (ВС) между конкурирующими за него процессами. Ресурс выделяется процессу на определенный интервал времени. Ресурсы запрашиваются, используются и освобождаются процессами.

По форме реализации различают:

- аппаратные ресурсы (Hard);

- программные ресурсы (Soft);

- информационные ресурсы.

К аппаратным ресурсам относятся аппаратные средства ВС: процессор, оперативная память, внешняя память, каналы ввода/вывода и периферийные устройства.

К программным ресурсам относятся системные и программные модули, которые могут быть распределены между процессами.

К информационным ресурсам можно отнести переменные, хранящиеся в оперативной памяти, и файлы, хранящиеся во внешней памяти. Примером информационного ресурса являются базы данных.

По способу выделения ресурса различают:

- неделимые ресурсы – предоставляются процессу в полное распоряжение;

- делимые ресурсы – предоставляются процессу в соответствии с запросом на требуемое количество ресурса.

К неделимым ресурсам относят процессор, внешние устройства с последовательным доступом (принтер, последовательный порт).

К делимым ресурсам относят оперативную, внешнюю память и внешние устройства с возможностью прямого доступа к памяти. Делимые ресурсы в свою очередь можно разделить на те, которые могут использоваться процессами одновременно или попеременно. Например, оперативная память может одновременно использоваться несколькими процессами, поскольку для каждого из них выделена своя область памяти. Для внешней памяти собственно память и доступ к ней являются разными видами ресурса. Собственно память может разделяться одновременно, а доступ к ней попеременно.

По реальности существования различают:

 физический ресурс – реально существует и при распределении обладает всеми присущими ему свойствами;

 виртуальный ресурс – программно-аппаратная модель физического ресурса. На основе одного физического ресурса можно построить несколько виртуальных ресурсов (виртуальная память, виртуальный CD-ROM).

По месту размещения ресурса различают:

 локальные ресурсы – принадлежат автономному компьютеру; некоторые локальные ресурсы могут быть предоставлены для удаленного управления;

 удаленные ресурсы – принадлежат рабочим станциям или серверам, входящим в состав сети (как правило, это службы доступа к файлам и принтерам).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81695. Поясніть матеріалістичну концепцію буття 25.1 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81696. Природа та структура пізнавального процесу 25.76 KB
  Пізнання процес цілеспрямованого активного відображення дійсності в свідомості людини зумовлений суспільноісторичною практикою людства. Він є предметом дослідження такого розділу філософії як теорія пізнання. Наука яка вивчає сутність знання закономірності його функціонування і розвитку називається теорією пізнання або гносеологією. Основною проблемою гносеології є проблема відносин...
81697. Чуттєве та раціональне та інтуїтивне пізнання 24.36 KB
  Чуттєве пізнання є безпосереднім результатом прямої взаємодії органів чуття субєкта з зовнішнім світом, хоча воно й опосередковане біологічною передісторією людини та її історичним розвитком. У цьому певне значення мають і предмети чуттєвого сприйняття, які в тій чи іншій мірі вже сформовані людською працею.
81698. Проблеми істини. Концепції істини філософія 27.52 KB
  Концепції істини філософія Метою пізнання є істина. Методи нанкового пізнання. Розглядаючи специфіку наукового пізнання слід охарактеризувати і основні методи які тут застосовуються. Метод наукового пізнання це спосіб побудови та обгрунтування системи наукових питань або сутність послідовність прийомів і операцій за допомогою яких здобувається нове знання.
81699. Проблема субстанції в історії філософії 22.51 KB
  Надалі починають розглядати субстанцію як особливе визначення Бога схоластика що веде до дуалізму філософське вчення яке вважало що матеріальні і духовні субстанції рівноправні душі і тіла. Проблема субстанції була поставлена в працях Декарта. Субстанцію як Єдине він роз\'єднав на дві самостійні субстанції: природу і мислення.
81700. Матеріальне буття та його форми: субституційний та реляційний підходи 19.31 KB
  Виходячи з цього сутність матеріального буття розкривається через поняття матерії та форм її існування. Матеріалісти античності ототожнювали її з першоосновою буття всіх речей останнім неподільним елементом дном за межами якого нічого не існує.
81701. Основні категорії онтології сутність-явище простір-час причина-наслідок 25.81 KB
  Явище і сутність – діалектично повязані між собою протилежності. Так міраж – це явище що виникає внаслідок викривлення променів світла атмосферою. Разом із тим явище і сутність передбачають одне одного.
81703. Свідомість як філософська категорія культурний і суспільний феномен 27.73 KB
  Для розрізнення свідомості та психіки мислення й розуму їх варто розрізняти. Але окрім цього варто не забувати що центром свідомості є людське Я. Предметним середовищем реалізації свідомості є світ.