24855

Причины изменения стоимости компании при разных типах слияний

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

вз дополняющие рессы одной компании не хватает опред ресовпроизводой мощности квал кадров уник продуктов нов патенты Поэтому дешевле объедся. В процессе слияния у новой компании открываются новые возможности и стть компании выше.

Русский

2013-08-09

29.5 KB

2 чел.

Причины изменения стоимости компании при разных типах слияний

 Слияние. В соответствии с западным законодательством под слиянием понимается любое объединение нескольких хозяйствующих субъектов. В результате слияния образуется новый хозяйствующих субъект из двух или более, существовавших ранее предприятий, которые при этом теряют свою самостоятельность, поскольку прекращают свое существование как отдельные юридические лица. Кроме того, под слиянием понимается и объединение нескольких лиц, одно из которых «выживает», а остальные прекращают существование.

В Российском законодательстве термин «слияние» обозначает возникновение нового юридического лица, вследствие передачи ему прав и обязанностей двух или более юридических лиц с обязательным условием прекращения их самостоятельной деятельности.

Выделяют 3 основных типа слияния: 1) горизонтальное; 2) вертикальное; 3) конгломерат.

При горизонтальном слиянии объединяются предприятия, выпускающие однотипную продукцию или осуществляющие одинаковую стадию некоторого технологического процесса. Вертикальное слияние представляет собой объединение предприятий, осуществляющих разные стадии единого технологического процесса.

Конгломерат образуется в результате объединения нескольких предприятий, чьи технологические процессы не связаны между собой.

Причины:

1. Основным мотивом данного типа слияния является экономия за счет масштаба, а также захват большей доли рынка.(экономия пост расходов)

2. Вертик интеграция облегчает админ-ое управление и координации управления бизнесом. Аутсортинг – передача произв-ва.

3. вз/дополняющие рес-сы одной компании не хватает опред рес-ов(производ-ой мощности, квал кадров, уник продуктов, нов патенты) Поэтому дешевле объед-ся. В процессе слияния у новой компании открываются новые возможности и ст-ть компании выше.

4. покупка роста (лишние деньги). Зрелая компания ищет растущую фирму (инвест возможности)

5. Утрата Неэффективности. Часто поглощению подверг-ся п/п с большим производственным потенциалом, но  неэффективным управле


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25241. Філософія “критичного раціоналізму” К.Поп пера 25.5 KB
  логічна теорія наукового методу є теорією дедуктивного методу перевірки згідно з якою гіпотезу можна перевірити тільки емпірично і тільки після того як вона була висунута. Процедура перевірки передбачає що з даної теорії за допомогою інших раніше прийнятих положень виводяться деякі одиничні положення €œпрогнози€ з них вибираються ті положення які не виводяться з попередньо прийнятої теорії і шляхом порівняння їх з результатами практичних застосувань і експериментів виноситься рішення стосовно них. При цьому позитивне рішення може...
25242. Основні концепції історико-філософського процесу 29.5 KB
  Основні концепції історикофілософського процесу. Можна виділити 3 історикофілософські парадигми: негативістську класичнугегелівську та пост класичну. Він будує свою систему як свбоме усвідомлення всього попереднього історикофілософського досвіду. Стрижнем історикофілософського наслідування її внутрішнім механізмом є діалектичне заперечення яке одержує значення найважливішого методологічного принципу аналізу поступального руху філософського знання наступна філософська система не просто відкидає попередню а діалектично заперечує її...
25243. Співвідношення понять метафізики та діалектики 28 KB
  Співвідношення понять метафізики та діалектики. Предмет метафізики надемпіричний. Кантівська критика метафізики: €œстара мф це наука про надчуттєви принципи буття €œнова€ умоглядна картина світу. Помилка старої метафізики некритичне розповсюдження діяльності розсудку за межі можливого досвіду.
25244. Сучасна лінгвістична філософія 33 KB
  Ніцше: оманливість мови та критика незмінності і однаковості подвійного субєкта. Платон €œКратил€: Проблема називання обєктів позначає початок витоків людської мови. Задля опису функціонування мови Сосюр розрізнив поняття мови загальної системи правил і мовлення конкретного застосування мови. Хомський: пристосовує картезіанську метафізику до структури мови.
25246. Поняття трансцендентальної єдності аперцепції у Канта 25.5 KB
  Звязок багатоманітного не міститься в чистій формі чуттєвого споглядання це дія виключно розсуду. вищий принцип всякого застосування розсуду і обєктивна умова всякого пізнання це те завдяки чому все дане в спогляданні багатоманітне обєднується в понятті про обєкт.Ап застосування категорій розсуду до чуттєвого споглядання призводить до конструювання для люд. другий вид синтезу чуттєвого матеріалу поруч з категоріями який є властивим розсуду.
25247. Поняття трансцендентальної єдності апперцепцій у філософії Канта 21.5 KB
  є трансцендентальна єдність самосвідомості тобто така що передує досвіду і утв можливість апріорногодо досвідного пізнання. Кант поєднує в нову структуру суть якої коли б свідомість була не єдиною а мозаїчною то окремі властивості обєкта потрапляли б у різні її незалежні частини і синтез їх став би неможливим а саме в ньому і полягає пізнання. Синтетична єдність свідомості є обєктивною умовою будьякого пізнання.
25248. Принципи і основні положення екзистенційної діалектики Кіркегора 27.5 KB
  Принципи і основні положення екзистенційної діалектики Кіркегора. Субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. ЕД виявляється у Кіркегора способом зберегти особистісне відношення людини і Бога на шляху до якого людина проходить три стадії: естетичну етичну та релігійну.
25249. Філософія та світогляд 24 KB
  Філософія форма теоретичного розвитку світогляду. Три типи світогляду: Буденний формується умовами життя та передається з покоління в покоління за допомогою досвіду. Отже філософія певний тип світогляду хоча всі люди мають світогляд але не кожна людина виходить на філософських рівень у світоглядних орієнтуваннях. Звідси випливає що філософія постає як теоретична форма світогляду.