2496

Изучение математического маятника. Изучение колебаний груза на пружине

Лабораторная работа

Физика

Цель: определить ускорение свободного падения методом математического маятника. Математический маятник – это материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити. Составить уравнение гармонических колебаний для пружинного маятника.

Русский

2014-11-16

28.97 KB

147 чел.

Лабораторная работа №1 по теме

«Изучение математического маятника»

Цель: определить ускорение свободного падения методом математического маятника.

Оборудование: штатив с лапкой, нерастяжимая невесомая нить, груз, секундомер, линейка.

 1.  Теоретическая часть.

 1.  Математический маятник – это материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити
 2.  Колебательная система математического маятника

 

    3.Динамика математического маятника

Положение равновесия I з.Н mg + T = 0

Mgу у

Маятник отклонен на угол ά – равновесие нарушено, так что Fp всегда направлена на положение равновесия. II. з.Н

 

  

 О        А (ЕК       , Еп     )        υкон =0, Р/З

А         О (Еп       ,Ек    )        Р/у и в т. О υmax 

Положение равновесия проходится по инерции

4.Колебания, совершаемые математическим маятником, являются гармоническими колебаниями с

 1.  Практическая часть
 2.  Измерим длину нити L=68,2см = 0,682м
 3.  Определим время, за которое совершается

5 колебаний t=8c

6 колебаний t=9c

7 колебаний t=11c

 1.  Расчет периода

Тср. =

Т1 =

Т2 =

Т3 =

Тср =

 1.  Т=2п

Т2=4п2

T2g=4п2L

G=

Gср. =

 1.  Оценка абсолютной и относительной погрешности

g= 10.5-9.8 =0.7 м/с2


δ%=

III.Вывод

Я считаю, что цель работы была выполнена.

В ходе проделанной работы был повторен теоретический материал по теме «математический маятник».

Я научилась определять время, за которое совершаются определенное количество колебаний, с помощью секундомера. Так же рассчитывать период и оценивать абсолютную и относительную погрешность.

Наличие ошибок в конечно ответе можно объяснить тем, что период был рассчитан не верно, из-за этого в оценке абсолютной и относительной погрешности возможен неудовлетворительный результат. Работа считается выполненной при условии, что  результат будет ≤0%, но ≥10%.  

Лабораторная работа №2 по теме

«Изучение колебаний груза на пружине»

Цель: 1. Составить уравнение гармонических колебаний для пружинного маятника.

 1.  Определить жесткость пружины 2 способами.

Оборудование: штатив, пружина, набор грузов, линейка, секундомер.

I.Теоретическая часть

1. Колебательная система пружинного маятника

Опора

Пружина

Груз

Земля

Fупр.

mg

Fс.в. 0          Fтр.  0          mпруж.«mгр.

2.Динамика пружинного маятника

mg + Fупр. =0  Iз. Н

υ=0

-max удлинение пружины

Fупр.>mg и возникли вертикальные колебания mg+Fупр. ≠0    IIз.Н, р/у

 1.  Гармонические колебания x=xmcosωt,φ0=0

Период этих колебаний определяется по формуле  ,где К-жесткость пружины

Примечание: период гармонических колебаний не зависит от амплитуды (проверим на опыте)

 1.  Практическая часть
 2.  M=0.2 кг

N

t(c)                

T(c)

Tср. (с)

5

4,9

0,98

        0,99

10

1

1

15

15,2

1,01

Tср. =

 1.  Расчет жесткости пружины

T=2П

T2=

T2k=4П2m

K=

Kср=м/с2

 1.  M=0.3кг

N

t

T

Tср

5

6

1,2

1,21

10

12,3

1,23

15

18,5

1,22

Тср.=

К=Н/м

Расчеты показывают, что коэффициент жесткости определяется достаточно точно.

 1.  II. Способ определения «К» состоит в использовании закона Гука

Mg=Fупр.          Mg=kx          k=,x=l-l0

M=0.3кг

L0=10.2см=0,102м

L=42.8см=0,428м

К=Н/м

 1.  Составим уравнение гармонических колебаний для математического маятника

Φ0=0

Xm=5см=0,05м-амплитуда

W=

W1=(рад/с)

х       хm cos wt  =0.05cos*2.02Пt

 IIx=0.05 cos*Пt

III.Вывод

Я считаю, что цель работы была выполнена т.к результат работы получился удовлетворительным.

Был повторен теоретический материал по темам «Гармонические колебания пружинного маятника», «Математический маятник», «Динамика».

Я получила практические навыки по расчету жесткости пружины. А так же научилась составлять уравнения для гармонических колебаний математического маятника.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65345. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРІЛОВИХ САМОХІДНИХ КРАНІВ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРАВЛІЧНИХ ГАСИТЕЛІВ КОЛИВАНЬ 2.1 MB
  Одним з напрямків вирішення цієї задачі є динамічне гасіння коливань суть якого полягає в приєднанні до силових ланцюгів механізмів допоміжних гасителів коливань з метою зниження коливального стану крана.
65346. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН БРАТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМАХ І ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 157.5 KB
  Процес становлення громадянського суспільства в Україні та розбудова української демократичної правової держави передбачає перетворення українського народу з об’єкта державного управління в пріоритетний суб’єкт влади.
65347. Методичні засади підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін 162 KB
  Результати аналізу підготовки фахівців СПЗ ДПСУ із військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» свідчать, що вимогам нормативних документів підготовка цих фахівців з середнім балом успішності 3,34 задовольняє, але не забезпечує підготовку професійно компетентного фахівця.
65348. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ 360.5 KB
  З метою збереження виробничої структури підприємства в регіональному господарстві стає впровадження санації головної процедури в системі антикризового управління. Тому на сучасному етапі в умовах зростання кількості аграрних підприємств-банкрутів...
65349. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 195 KB
  Дотепер не досліджені зусилля що виникають на робочих органах протиральних машин підприємств харчування в процесі обробки різних харчових продуктів і не визначено комплексний вплив на технічні характеристики протиральних машин...
65350. ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ 277.5 KB
  Співвідношення поголівя самців і самок у кожній з груп становило 1:1 10 самців і 10 самок яких утримували окремо. При формуванні групаналогів враховували вік стать живу масу і походження тварин.
65351. Технологічна спадковість в процесах листового штампування при створенні безпечних конструкцій 7.94 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити експериментально-розрахунковий метод визначення енергії пластичного деформування листових матеріалів в процесах холодного штампування а також енергопоглинання...
65352. МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ОСОБИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 142 KB
  Проблема маргінальної поведінки особи та маргіналізації суспільства виступає постійним явищем існування людської історії а її гострота безпосередньо повязана з тими суспільними процесами які притаманні певній соціальній спільності...
65353. МІКРОКОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВОДОЗАБОРІВ МАЛИХ МІСТ ХАРКІВЩИНИ 1.21 MB
  Техногенне навантаження на навколишнє середовище в цілому та геологічне середовище, зокрема, відноситься до важливих екологічних проблем. Однією з таких актуальних проблем є вплив техногенного навантаження на геохімічний стан підземних вод...