25121

Понятие о формальных языках. Алгоритмический язык

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Алгоритмический язык. ЯЗЫК ФОРМАЛЬНЫЙ 1 совокупность исходных принятых за неделимые знаков и правил построения из них слов и словосочетаний; 2 искусственный язык позволяющий заменить операции с объектами операциями с соответствующими им знаками. Буква или символ – это простой неделимый знак совокупность которых образует алфавит языка.

Русский

2013-08-12

26 KB

3 чел.

  1.  Понятие о формальных языках. Алгоритмический язык.

ЯЗЫК ФОРМАЛЬНЫЙ — 1) совокупность исходных, принятых за неделимые, знаков и правил построения из них слов и словосочетаний; 2) искусственный язык, позволяющий заменить операции с объектами операциями с соответствующими им знаками.

Буква или символ – это простой неделимый знак, совокупность которых образует алфавит языка.

Цепочка – упорядоченная последовательность букв алфавита. Каждая цепочка имеет конечную длину, которая равна числу составляющих её букв. Цепочка может и не иметь букв, тогда это – пустая цепочка. Цепочки также называют словами.

Цепочки могут образовывать последовательности цепочек. Для этих целей используется бинарная операция над цепочками, которая называется конкатенацией.

Совокупность цепочек называется языком.

Существуют классификации ЯФ по характеру применяемого формального аппарата (язык автоматный, язык категориальный и т.п.) и по применению (алгоритмический язык, информационный язык, символический логико-математический язык, язык программирования). Важным классом интерпретированных ЯФ, создаваемых для практического использования, являются языки программирования и алгоритмические языки.

Формальный язык является объединением нескольких множеств:

множества исходных символов, называемых литерами (алфавит),

множества правил, которые позволяют строить из букв алфавита новые слова (правила порождения слов или идентификаторов),

множества предопределённых идентификаторов или словаря ключевых слов (прочие идентификаторы называются именами),

множества правил, которые позволяют собирать из имён и ключевых слов выражения, на основе которых строятся простые и сложные предложения (правила порождения операторов или предложений).

У ЯФ много общего с естественным языком, предложения которого также строятся в соответствии с грамматическими правилами. Однако ЯФ проще естественных языков. Они создаются одновременно с системой правил построения слов и предложений.

Можно сказать, что ЯФ есть множество конечных последовательностей символов, описываемых специальными системами правил, образующими грамматику языка. Правила грамматики описывают те последовательности символов (слова), которые считаются корректными (допустимыми) фразами языка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22939. ВВЕДЕННЯ / ВИВЕДЕННЯ 48 KB
  Перед тим як розпочати роботу з потоком його необхідно відкрити за допомогою функції FILE fopenchar filename char mode. Функція формує потік з даним файлом і повертає результат у вигляді покажчика на об’єкт типу FILE який містить всю інформацію необхідну для роботи з потоком адресу та розмір буфера індексзсув поточної позиції в буфері режим оборобки інформації і т. FILE fp; fp=fopen€œfile1.txt€ €œa€; відкриття файлу file1.
22940. Адресация в IP-сетях 120 KB
  В терминологии TCP/IP под локальным адресом понимается такой тип адреса, который используется средствами базовой технологии для доставки данных в пределах подсети, являющейся элементом составной интерсети. В разных подсетях допустимы разные сетевые технологии, разные стеки протоколов
22941. Конструктивні обєкти. Індуктивні визначення. Рекурсивні функціїї 854 KB
  Рекурсивні функціїї. При такому підході конструктивність того чи іншого об’єкту у тому числі і функції вже не є абсолютною субстанцією а тільки відносною і залежить від вибору системи подання. Загальне індуктивне визначення унарної функції ІВФ спирається на ІВ множини і має вигляд: БФ База індукції. Для кожного конструктора елементів з існує конструктор значень функції такий що для будьяких .
22942. ПРЕПРОЦЕСОРНІ ЗАСОБИ 34.5 KB
  ім’я_директиви лексемиоперанди { лексемиоперанди } Макропідстановки: define ідентифікатор послідовність_символів Сем. define begin { define end } main begin if begin end else return 0; end На виході препроцесора цей фрагмент матиме вигляд: main { if { }else return 0; } Допускаються ланцюжки макропідстановок. ...
22943. ФУНКЦІЇ ЯК ТИП ДАНИХ 49 KB
  Кожен з таких покажчиків має тип який відповідає типам параметрів та типу значення функції. З ними можна працювати як зі звичайними даними: присвоювати організовувати у вигляді масивів передавати у якості параметрів повертати як значення функції і т. ПОКАЖЧИКИ ФУНКЦІЙ ПОВИННІ БУТИ ЯВНО ОПИСАНІ В ПРОГРАМІ Ім’я та тип покажчика функції задаються її прототипом або описом.
22944. Загальна структура Сі-програми 217.5 KB
  oператор ::= безлейбовий_ оператор лейба : безлейбовий_ оператор безлейбовий_ оператор ::= базовий оператор структурований опeрaтор лейба ::= ідентифікатор базовий_оператор ::= порожній_oператор oперато_переходу присвоєння виклик_функції oператор_вираз порожній_oператор ::= ; Сем. вихід_ з_функції ::= return[ значення_функції ] ; значення_функції ::= вираз Сем. присвоєння ::= Lvalue_вираз [ операція ]= вираз ; вираз ::= терм Lvalue_вираз ::= ідентифікатор індексація_покажчика розіменування_покажчика ...
22945. СТАНДАРТНІ ТИПИ ДАНИХ 194.5 KB
  До них відносяться числа символи булеів значення та адреси. Вираз може не мати значення на певних даних наприклад зациклюватись. Вважається що в цьому разі він приймає значення =€невизначено€. 2 Яке значення набудуть змінні АВС після виконаня оператора { int A=0B=2C=1; A=2 A B C; } З точки зору семантики булевий тип є моделлю двозначної булевої алгебри.
22946. Інформатика як наукова дисципліна 347 KB
  Створення такого підгрунтя є актуальною задачею сучасної інформатики та програмології =теорії програмування Редько В. Тоді очевидно булевий тип Bool мов програмування з відповідними логічними операціями і відношенням є її точною ізоморфною моделлю I відносно функцій кодування 0=false 1=true та декодування = обернена функція до . Модель I використовується в компіляторах для реалізації множинних типів мов програмування високого рівня. Програми та програмування.
22947. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОГРАМ (ЖЦП). ПОНЯТТЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ ПРОГРАМУВАННЯ 73 KB
  ПОНЯТТЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ ПРОГРАМУВАННЯ Пiд ЖЦП будемо розумiти сукупнiсть науковотехнiчних та органiзацiйних заходiв направлених на розробку та експлуатацiю програмних моделей систем. Щоб продукувати такі складні об'єкти використовують спецiальнi технологiї програмування. В основi технологiй програмування ТхП лежать засоби що реалiзують ЖЦП. Будьяка серйозна ТхП спирається на певну методологiю програмування сукупнiсть певних концепцій методiв програмування тощо.