25137

Некоторые стандартные функции над числовыми данными

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

А и Р целые и вещественные числа. А целое и веществ. А целое и веществ. Р веществ.

Русский

2013-08-12

63.5 KB

2 чел.


Некоторые стандартные функции над числовыми данными.

Синтаксис функции

Назначение

Тип аргумента и результата

Odd ( аргумент )

Определение четности, т.е. для чётного аргумента, функция принимает значения False, для нечётного True.

Аргумент целые числа, результат Булевский тип.

Chr ( )

Определение символа по коду.

Аргумент целое число. Результат – символьное число.

Succ ( )

Следующее целое число.

А – целое число.

Р  – целое число.

Pred ( )

Предыдущее целое число.

Abs ( )

Модуль аргумента.

А и Р – целые и вещественные числа.

Sqr ( )

Квадрат числа.

А – целое и веществ.

Sqrt ( )

Квадратный корень.

А – целое и веществ.

Р – веществ.

Exp ( )

Экспонента числа

А – целое и веществ.

Р – веществ.

Sin ( )

Синус числа.

А – в радианах - целое и веществ.

Р – веществ.

Cos ( )

Косинус числа.

А – в радианах - целое и веществ.

Р – веществ.

Ln ( )

Натуральный логарифм.

А – целое и веществ.

Р – веществ.

Arctan ( )

Арктангенс числа.

А и Р целое и веществ., но Р выдаётся в радианах.

Trunc ( )

Преобразование веществ. аргумента в целое число путём отбрасывания дробной части.

Тип результата LongInt – т.е. длинное целое.

Round ( )

Преобразование веществ. аргумента в целое число путём округления его по правилам математике до ближайшего целого.

Р – LongInt.

A – веществ.

Random

Случайное число из диапазона  от 0     до 1

Р – веществ.

А – нет.

Random ( )

Случайное число из диапазона  от 0  до аргумента (-1).

Р, А –целые числа

Int ( )

Целая часть аргумента.

А и Р -  веществ. тип.

Frac ( )

Дробная часть аргумента

А и Р -  веществ. тип.

Pi

Пи

Веществ. число.

Примечание 1:

Функция Random используется совместно с процедурой Randomize обеспечивающей изменения базы генерации случайных чисел.

Примечание 2:

Отличие от функции Trunc состоит в том, что та просто отбрасывает дробную часть, а при исполнении функции Int учитывается что целая часть числа ближайшее меньшее целое число.

В языке Pascal отсутствует оператор возведения в степень. Чтобы вычислить

Ах прибегают к следующему приёму:

У=ах 

Ln y = Ln ax = Ln a                       eLn y = eLn a

Ax= ex*Ln a                                     y = ex*Ln a

Exp( x * Ln (a) ).

Если степень не очень велика,  то её можно представить как совокупность квадратов:

A9 = a4*a4 a = (a2)2*(a2)2*a

Sqr(sqr(a)) * Sqr (Sqr (a))*a = a9 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65541. ПОЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ВПЛИВУ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ: ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІ ТА МІЖДЕРЖАВНІ ВИМІРИ 172 KB
  Прискорення глобалізаційних процесів у світі загалом та у Європі зокрема поставили перед сучасною політичною наукою питання актуалізації та перегляду існуючих моделей політики, владних відносин тощо. Головними проблемами в цьому аспекті стали питання гармонізації політики...
65542. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІШЕНЬ РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОПРОВІДНИХ ТРУБОПРОВОДІВ 8.81 MB
  Трубопровідні системи які транспортують воду для будьякого населеного пункту є найдорожчими і найуразливішими частинами інженерної інфраструктури. Як свідчать результати досліджень велика кількість водопровідних трубопроводів країн СНД у тому числі України...
65543. ОДЕРЖАННЯ ЖОВТОГО ЗАЛІЗООКСИДНОГО ПІГМЕНТУ МЕТОДАМИ ГОМОГЕННОГО ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ТА МОДИФІКУВАННЯ КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНИМИ ПОЛІМЕРАМИ 2.98 MB
  Дослідити закономірності взаємодії карбаміду з формальдегідом у присутності солей заліза і осадження гетиту карбамідоформальдегідними полімерами надалі КФП. Об'єктом дослідження були процеси на яких ґрунтується запропонований спосіб одержання...
65544. Розширення функціональних можливостей верстатів-гексаподів шляхом визначення їх раціональних конструктивних параметрів 502.95 KB
  Актуальність дисертаційної роботи визначається обмеженою кількістю теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо особливостей будови та функціонування ВПК визначенню їх технічних та технологічних показників конкретних результатів досліджень...
65545. РЕГУЛЬОВАНІ ЕЛЕКТРОПРИВОДИ З АКТИВНИМИ ВИПРЯМЛЯЧАМИ 243.5 KB
  Формування вхідних струмів АВ може здійснюватись низькочастотним та високочастотним керуванням ШІМкерування. Системи керування АВ дуже різняться між собою деякі АВ можуть мати кілька варіантів системи керування ними як наприклад шестиключовий АВ напруги тому потребують більш детального...
65546. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ІДЕЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТРАКТУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ЕМІГРАЦІЙНОЇ ХВИЛІ 157.5 KB
  Останнє набуло особливої значимості для формування національної ідеї збереження духовності нації. Своє бачення національної ідеї українства оприявнювала й література передусім через твори тих письменників доробок котрих мав виразне національне спрямування.
65547. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДСИСТЕМАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ 937 KB
  Метою роботи є підвищення ефективності функціонування ТК цукрового заводу за рахунок удосконалення систем автоматизації шляхом використання алгоритмів діагностики і прогнозування. При вирішенні поставлених задач одержані нові наукові результати: вперше показано що для оцінки...
65548. МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА БАЗІ ЛОГІКО-ЧАСОВИХ ПЕРЕТВОРЕННЬ 857.65 KB
  Для візуального подання інформації та її реалістичного відображення необхідно створити системи відтворення зображень серед яких перспективними є світлодіодні матричні екрани які широко використовуються в професійних інсталяціях.
65549. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ НА СЕРЕДНІХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗЦІВ І РЕЖИМІВ РІЗАННЯ 868.5 KB
  В умовах ринкової економіки вибір типа конструкції інструменту його параметрів режимів різання має бути кількісно обґрунтований з урахуванням багатьох технічних економічних і ергономічних факторів причому рішення що приймаються мають бути оптимальними.