25137

Некоторые стандартные функции над числовыми данными

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

А и Р – целые и вещественные числа. А – целое и веществ. А – целое и веществ. Р – веществ.

Русский

2013-08-12

63.5 KB

2 чел.


Некоторые стандартные функции над числовыми данными.

Синтаксис функции

Назначение

Тип аргумента и результата

Odd ( аргумент )

Определение четности, т.е. для чётного аргумента, функция принимает значения False, для нечётного True.

Аргумент целые числа, результат Булевский тип.

Chr ( )

Определение символа по коду.

Аргумент целое число. Результат – символьное число.

Succ ( )

Следующее целое число.

А – целое число.

Р  – целое число.

Pred ( )

Предыдущее целое число.

Abs ( )

Модуль аргумента.

А и Р – целые и вещественные числа.

Sqr ( )

Квадрат числа.

А – целое и веществ.

Sqrt ( )

Квадратный корень.

А – целое и веществ.

Р – веществ.

Exp ( )

Экспонента числа

А – целое и веществ.

Р – веществ.

Sin ( )

Синус числа.

А – в радианах - целое и веществ.

Р – веществ.

Cos ( )

Косинус числа.

А – в радианах - целое и веществ.

Р – веществ.

Ln ( )

Натуральный логарифм.

А – целое и веществ.

Р – веществ.

Arctan ( )

Арктангенс числа.

А и Р целое и веществ., но Р выдаётся в радианах.

Trunc ( )

Преобразование веществ. аргумента в целое число путём отбрасывания дробной части.

Тип результата LongInt – т.е. длинное целое.

Round ( )

Преобразование веществ. аргумента в целое число путём округления его по правилам математике до ближайшего целого.

Р – LongInt.

A – веществ.

Random

Случайное число из диапазона  от 0     до 1

Р – веществ.

А – нет.

Random ( )

Случайное число из диапазона  от 0  до аргумента (-1).

Р, А –целые числа

Int ( )

Целая часть аргумента.

А и Р -  веществ. тип.

Frac ( )

Дробная часть аргумента

А и Р -  веществ. тип.

Pi

Пи

Веществ. число.

Примечание 1:

Функция Random используется совместно с процедурой Randomize обеспечивающей изменения базы генерации случайных чисел.

Примечание 2:

Отличие от функции Trunc состоит в том, что та просто отбрасывает дробную часть, а при исполнении функции Int учитывается что целая часть числа ближайшее меньшее целое число.

В языке Pascal отсутствует оператор возведения в степень. Чтобы вычислить

Ах прибегают к следующему приёму:

У=ах 

Ln y = Ln ax = Ln a                       eLn y = eLn a

Ax= ex*Ln a                                     y = ex*Ln a

Exp( x * Ln (a) ).

Если степень не очень велика,  то её можно представить как совокупность квадратов:

A9 = a4*a4 a = (a2)2*(a2)2*a

Sqr(sqr(a)) * Sqr (Sqr (a))*a = a9 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36491. Середня довжина вільного пробігу молекул, її залежність від тиску і температури 242.26 KB
  Середня довжина вільного пробігу молекул її залежність від тиску і температури. Розглянемо молекулу яка рухається із деякою середньою швидкістю і при зіткненнях не змінює швидкості. Будемо вважати що рухається тільки одна молекула за якою ми спостерігаємо а решта – нерухомі. Виберемо проміжок часу рівний одній секунді тобто будемо розглядати шлях молекули за одиницю часу.
36492. Розподіл середньої кінетичної енергії за ступенями вільності для обертального руху 189.71 KB
  Кількість молекул всі вони незалежні. Кожна молекула характеризується у просторі кругових частот величинами . Імовірність потрапити молекулам у елементарний об’єм має вигляд . Знайдемо середню кінетичну енергію обертального руху виділеної молекули що припадає на один ступінь вільності при обертанні навколо осі навіщо нам чіплятись до осі вісь нічим не гірша.
36493. Термічна ефузія 238 KB
  Кількість зіткнень з нею за одиницю часу становить за законом косинусу . Повна кількість молекул у такому об’ємі становить . Цей простір буде також необмежений тому ми можемо вважати кількість комірок у ньому нескінченною. Скористаємось формулою Больцмана де у нашому випадку у знаменнику немає обмеження оскільки кількість комірок є нескінченною .
36494. Основи вакуумної техніки 120.78 KB
  Мірою кількості газу що переміщується у системі є величина яка згідно із рівнянням стану ідеального газу може бути записана як . Вакуумники – люди консервативні тому міра газу визначається у несистемних одиницях : лмм рт. або лтор а всі розрахунки кількості газу ми будемо вести на одиницю часу. Швидкістю відкачки насосу будемо називати такий об’єм газу який входить за одиницю часу до насосу і виміряний при тискові який має місце біля його входу .
36495. Термічна дифузія 233.6 KB
  Перший доданок являє собою потік взаємної дифузії молекул 1 газу а другий – термодифузійний потік. На рисунку вихідні сталі відносні концентрації змінились і набули вигляду концентрація молекул першого газу біля першої пластини; концентрація молекул першого газу біля другої пластини; концентрація молекул другого газу біля першої пластини; концентрація молекул другого газу біля другої пластини. В результаті такої конвекції нагріта частина газу рухається відносно холодної створюючи провиток. Очевидно що температура газу поблизу проволоки...
36496. Взаємна дифузія 175.31 KB
  Згідно із основним рівнянням переносу можна записати ; . Згідно із рівнянням Фіка яке справедливо і для суміші газів коефіцієнт дифузії першого газу у суміші двох газів . Рівняння політропного процесу робота при цьому процесі Ізотермічний і адіабатний процеси – це процеси ідеалізовані. Запишемо для нього рівняння.
36497. Квантовий підхід Дебая-Борна 315.41 KB
  Хоча швидкості молекул змінюються у стані термодинамічної рівноваги властивості газу залишаються сталими. Насправді закон про статистичний закон розподілу молекул за швидкостями можна сформулювати так : скільки молекул газу або яка їх частка мають швидкості значення яких лежать у деякому інтервалі наближеному до заданої швидкості Зрідження газів і методи одержання низьких температур. Рівняння ВандерВаальса показує що будь який газ може бути переведеним в рідкий стан але необхідною умовою для цього є попереднє охолодження газу до...
36498. Рівняння Ван-дер-Ваальса 238.96 KB
  Дія відштовхування зводиться до того що молекула не допускає проникнення у свій об’єм інших молекул. Отже сили відштовхування враховуються через деякий ефективний об’єм молекул. Якщо газ у нас не дуже стиснутий то взаємодії між молекулами будуть лише парні участь третьої четвертої та інших молекул малоймовірна. Припустимо що у посудині із об’ємом знаходяться лише дві однакові молекули.
36499. Розподіл газових молекул за проекціями (напрямками) швидкостей 3.96 MB
  Переписавши ось у такому вигляді отримане рівняння визначимо фізичний зміст цієї функції. У вибраній нами системі координат у просторі швидкостей відстань до початку координат і є модуль швидкості отже Тепер ми можемо записати таке рівняння . Такого роду рівняння мають назву функціональних. Для їх визначення ми повинні знайти два незалежних рівняння.