25459

Основные группы категорий социальной работы

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

основные группы категорий социальной работы Любая гуманитарная наука в том числе теория социальной работы отражает изменчивые тесно переплетающиеся друг с другом многообразные социальные явления например взаимодействие человекчеловек человексреда обобщая и интерпретируя которые ученые выдвигают понятия краткие но всеобъемлющие определения способные объяснить особенности того или иного явления не позволяющие его толковать двояко. Категориально понятийный аппарат социальной работы. В теории социальной работы сложился...

Русский

2013-08-13

11.87 KB

1 чел.

21. основные группы категорий социальной работы

Любая гуманитарная наука, в том числе теория социальной работы, отражает изменчивые, тесно переплетающиеся друг с другом многообразные социальные явления ( например , взаимодействие «человек-человек», «человек-среда»), обобщая и интерпретируя которые ученые выдвигают понятия – краткие, но всеобъемлющие определения, способные объяснить особенности того или иного явления, не позволяющие его толковать двояко.

3.1. Категориально - понятийный аппарат социальной работы.

 Понятие – это отражение в обобщенной форме явлений и событий действительности, связей между ними посредством фиксации их общих и специфических признаков и свойств. Если понятие устраивает большинство исследователей, становится устоявшимся, его называют термином. Когда термин становится всеобщим, он является категорией,  т.е. категории – это наиболее важные, ключевые понятия.

  В теории социальной работы сложился специфический категориально-понятийный аппарат, с помощью которого раскрываются сущность, содержание, закономерности и тенденции социальной работы. Но современные исследователи проблем теории социальной работы при выделении групп понятий и категорий в основание классификации имеют в виду различные критерии.

  В целях упорядочения многообразия категорий социальной работы, структурируя их ученые чаще всего выделяют следующие группы понятий и категорий (Е.И.Холостова):

 собственные категории социальной работы: социальный работник, социальная работа, социальное обслуживание, социальная защита, адресная социальная помощь; специалист по оциальной работе, клиент, социальные службы, социальное обеспечение и др.

категории, относящие к социальной работе по преимуществу, но используемые также другими отраслями знания: социальная реабилитация, психосоциальная работа, семейный конфликт; социальная адаптация; социально-медицинские услуги, социально- правовые услуги и др.

категории не являющиеся специфическими для социальной работы, так как обозначаемые ими явления и процессы изучаются другими науками: социальные отношения, социальное пространство, общество, государство, социальная стратификация, социальные процессы, социум.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64352. МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЯКОСТІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ 313 KB
  Стрімке подорожчання цементу камяних матеріалів сприяє ширшому використанню в нашій країні сталезалізобетонних прогонових будов переважно для перекриття середніх а в особливих умовах та у важкодоступних гірських районах і малих прольотів мостів.
64353. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ЗАХИСТУ КАТОДІВ ПЛАЗМОТРОНІВ ДЛЯ НАЗЕМНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 4.71 MB
  Рівень температури повітря за фронтом ударної хвилі обумовлює вимоги до рівня температур на стенді теплових випробувань і є найбільш важливою характеристикою.
64354. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 153 KB
  Значна кількість завдань міліції реалізується в процесі виконання своїх функцій спеціальними установами органів внутрішніх справ. Проте організаційно-правові основи діяльності цих установ ОВС України, незважаючи на їх теоретичну і практичну важливість...
64355. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах членства України в СОТ 183.5 KB
  Проблема конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки є високоактуальною, що пов’язано із важливістю вирішення питань забезпечення продовольчої безпеки кожної країни в сенсі покращення здоров’я людей шляхом підвищення економічної ефективності виробництва продукції.
64356. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 222.5 KB
  Важко уявити сучасний заклад підприємство без розвиненої інформаційної інфраструктури: сукупності інформаційних центрів банків даних і знань центрів керування апаратнопрограмних засобів і технологій забезпечення збору зберігання обробки і передачі інформації...
64357. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМ ГОМЕОСТАЗУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ НА ЕТАПАХ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ 344.5 KB
  Мета дослідження обгрунтування концепції комплексного індивідуального лікування хворих на генералізований пародонтит на підставі визначення ролі систем гомеостазу в патогенезі пародонтиту вивчення дизбіотичних...
64358. Розвиток методів розрахунку систем охолоджування роторів газових турбін 2.57 MB
  В найближчому майбутньому освоєння високих температур газу відбуватиметься головним чином за рахунок вдосконалення систем охолоджування зокрема шляхом вдосконалення охолодження роторів турбін.
64359. Сформованість готовості майбутніх учителів до організації міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків 435.5 KB
  Національна освіта переживає критичне та конструктивне переосмислення дійсності, пов’язане з глибоким перетворенням усіх сфер суспільного життя. Сьогодні пріоритетними у навчально-виховному процесі є: гуманізація, становлення сучасних засад морально-етичного виховання...
64360. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів транспортних спеціальностей на основі поглибленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки 263.5 KB
  Дотепер накопичений досить великий арсенал наукових досліджень щодо застосування ППФП в освітньому процесі студентів майбутніх фахівців різних галузей господарства Сущенко Л. Недостатньо досліджено питання обґрунтованості вибору вправ професійноприкладної...