25580

Опыты Эббингауза по изучению памяти

Доклад

Психология и эзотерика

для того чтобы изучать память через воспроизведение необходимо измерить результат заучивания а для этого необходимо иметь материал заучивания который можно было количественно измерить и он должен быть одинаковой трудности. Для изучения памяти разработал три разновидности метода заучивания: метод полного заучивания многократное повторение слогов до полного их безошибочного воспроизведения метод экономии позволял выяснить в какой мере каждое новое повторение способствует запоминанию ранее заученных слогов и метод поправок возможность...

Русский

2013-08-17

27.5 KB

27 чел.

98. Опыты Эббингауза по изучению памяти.

Особое влияние на Эббингауза оказала книга Фехнера «Элементы психофизики», прочитав которую он задался  целью применить психофизические принципы к изучению памяти.

В частоте повторений он увидел возможности измерения памяти. Эббингауз  решил вопрос об объективных средствах контроля влияния повторений на прочность ассоциаций движениями, которые вызываются представлениями или которые сопровождают его (проговаривание, движение губ, мимические движения, ритмические движения головы, рук, ног, рисунки, письмо и т.д.). Два принципа, которые называл Эббингауз: повторение и воспроизведение, т.е. для того чтобы изучать память через воспроизведение необходимо измерить результат заучивания, а для этого необходимо иметь материал заучивания, который  можно было количественно измерить и он должен быть одинаковой трудности.

В реальной жизни такого материала он не нашёл, поэтому составил его сам (бессмысленные слоги).  В 1879г. Эббингауз приступает к проведению опытов на самом себе.  Для изучения памяти разработал три разновидности метода заучивания: метод полного заучивания (многократное повторение слогов до полного их безошибочного воспроизведения), метод экономии (позволял выяснить в какой мере каждое новое повторение  способствует запоминанию ранее заученных слогов)  и метод поправок (возможность получить подсказку).

Пользуясь этими методами установил ряд закономерностей:

  •  трудность заучивания пропорциональна  объёму,
  •  количеству заученного материала.
  •  Чем больше длина ряда бессмысленных слогов, тем больше повторений требуется.
  •  С увеличением повторений время заучивания сокращается и т.д.

Широкую известность приобрела  установленная Эббингаузом кривая забывания. Она свидетельствовала о том, что процесс  забывании во времени происходит неодинаково, вначале очень быстро, а в конце медленно. Эббингауз распространил закон Фехнера, так как считал, что кривая соответствует логарифмической зависимости.

Все результаты Эббингауз  изложил в  своей книге «О памяти» в 1885 г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

77952. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 169 KB
  Грошові кошти. Законодавче регулювання на Україні готівкового обігу коштів. Порядок ведення касових операцій в національній та іноземній валюті в Україні. Грошові кошти підприємства, їх склад та завдання обліку. Документальне оформлення касових операцій
77953. Облік дебіторської заборгованості 207.5 KB
  Методичні основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та вимоги до її розкриття у фінансовій звітності регламентовані Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість”.
77954. Облік фінансових інвестицій 146 KB
  Для отримання прибутку багато підприємств, що мають в своєму розпорядженні тимчасово не зайняті в операційній діяльності грошові кошти, інвестують їх в обєкти різних галузей економічної діяльності
77955. Облік власного капіталу 59 KB
  Облік власного капіталу За рахунок капіталу власник придбаває матеріальні ресурси за допомогою яких отримує прибуток. Основні напрямки використання капіталу: виробнича інвестиційна або фінансова діяльність; розподіл доходів та активів між власниками при ліквідації підприємства. Види капіталу: власний капітал як джерело власних засобів фінансування підприємства гарантія організації бізнесу; залучений капітал як можливість розширення бізнесу спосіб додаткового збільшення прибутку.
77956. Облік зобов’язань. Визнання та класифікація зобов’язань 112.5 KB
  Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання».
77957. Облік витрат діяльності підприємства 320 KB
  Витрати звітного періоду – це витрати, що визнаються або шляхом зменшення активів, або шляхом збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
77958. Облік доходів і фінансових результатів 133 KB
  Інвестиційна діяльність – це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою часткою еквівалентів грошових коштів.
77959. Фінансова звітність. Вимоги до фінансової звітності 190.5 KB
  Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності підприємства (доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності) та руху грошових коштів підприємства за звітний період.
77960. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 152 KB
  Облік праці її оплати та соціального страхування персоналу. Організація праці облік особистого складу робітників та використання робочого часу. Фонд оплати праці та його склад. ПС БО Виплати робітникам Питання організації і оцінки праці регламентують документи: Кодекс законів про працю Закон України Про оплату праці Закон України Про колективні договори і угоди Податковий Кодекс України.