25730

Радиорелейные системы передачи информации. Классификация. Структурная схема РРЛ. Многоканальные РРЛ

Контрольная

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Под радиосистемой передачи РСП понимают совокупность технических средств обеспечивающих образование типовых каналов передачи групповых трактов и линейного тракта по которому сигналы электросвязи передаются посредством распространения радиоволн в открытом пространстве. Существует множество различных классификаций РСП в зависимости от признаков положенных в их основу.По принадлежности к различным службам: РСП фиксированной службы радиосвязь между фиксированными пунктами; РСП радиовещательной службы передача сигнала для приема...

Русский

2013-08-17

2.6 MB

18 чел.

8. Радиорелейные системы передачи информации. Классификация. Структурная схема РРЛ. Многоканальные РРЛ.

Релейная линия связи состоит из цепочки последовательно соединенных однопролетных соединительных линий, в которой на промежуточных пунктах может происходить выделение передаваемых по линии сообщений, их ретрансляция или введение новых сообщений.

Системой передачи в общем случае называется совокупность технических средств, обеспечивающих образование типовых каналов, групповых трактов и линейного тракта.

Под радиосистемой передачи (РСП) понимают совокупность технических средств, обеспечивающих образование типовых каналов передачи, групповых трактов и линейного тракта, по которому сигналы электросвязи передаются посредством распространения радиоволн в открытом пространстве.

Существует множество различных классификаций РСП в зависимости от признаков, положенных в их основу.

В настоящее время наибольшее распространение получила следующая

классификация:

1.По принадлежности к различным службам:

-РСП фиксированной службы (радиосвязь между фиксированными пунктами);

-РСП радиовещательной службы (передача сигнала для приема населением);

-РСП подвижной службы (между движущимися друг относительно друга объектами).

2.По назначению:

-Международные РСП;

-Магистральные РСП;

-Внутризоновые РСП;

-Местные РСП;

-Военные РСП;

-Технологические РСП;

-Космические РСП.

3.По диапазону используемых частот:

-Метровые (в основном военные и подвижные);

-дециметровыеРСП;

-сантиметровыеРСП;

-миллиметровыеРСП.

4.По виду передаваемых сигналов:

-аналоговыеРСП;

-цифровыеРСП;

-комбинированныеРСП.

5.По способу разделения каналов:

-С частотным разделением;

-С временным разделением;

-С фазовым разделением;

-С комбинированным разделением;

-С кодовым разделением и разделением по форме.

6.По виду модуляции несущей:

Аналоговые РСП:

-Системы с частотной модуляцией;

-Системы с амплитудной и однополосной модуляцией.

Цифровые РСП:

-Системы с амплитудной манипуляцией;

-Системы с частотной манипуляцией;

-Системы с фазовой манипуляцией;

-Системы с амплитуднофазовой манипуляцией.

7.По пропускной способности:

-РСП малой емкости (660 каналов ТЧ или менее 10 Мбит/с);

-РСП средней емкости (60600 каналов ТЧ или 10100 Мбит/с);

-РСП большой емкости (6002700 каналов ТЧ, или канал передачи изображения ТВ и РВ, или более 100 Мбит/с).

8.По характеру распространения радиоволн:

-РСП прямой видимости;

-Тропосферные РСП;

-Спутниковые системы передачи;

-Ионосферные системы на коротких волнах;

-Космические системы передачи.

Структурная схема РРЛ

Многоканальные РРЛ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65638. Українсько-єврейський дискурс у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 162.5 KB
  Зокрема наукового осмислення потребує українськоєврейський дискурс у вітчизняних виданнях оскільки єврейська меншина в Україні була й нині є однією з найчисленніших а її стосунки в середовищі українського етносу не завжди складалися просто.
65639. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності 369.5 KB
  Здатність до інноваційної діяльності стає значущим компонентом професійної компетентності у будьякій сфері однак особливо важливою є інноваційна підготовка фахівця у сфері економіки. Суттєвим компонентом такої підготовки має бути формування особистісної...
65640. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) 458 KB
  Неослабний інтерес широкого кола лінгвістів взагалі та фонетистів зокрема до проблем дослідження емоційного мовлення є цілком закономірним в новітню епоху розвитку лінгвістики на антропоцентричних засадах де прагматика посідає чільне місце.
65641. СИСТЕМНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ В ЕКОНОМІЦІ 204.5 KB
  В сучасних умовах найбільшою небезпекою характеризується злочинність у сфері економіки структура якої визначена законодавцем і як відомо містить у собі три групи злочинів злочини проти власності злочини в сфері економічної діяльності і злочини проти інтересів служби в комерційній і іншій організаціях.
65642. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ 304.5 KB
  Одним із таких завдань є оцінка нововведень з позиції їх відповідності умовам відтворення системи екологоекономічних відносин адже наслідки що проявляються у довгостроковій перспективі можуть становити загрозу екологічній безпеці та стійкому розвитку економіки України.
65643. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОГРЕСУВАННЯ ЛЕГЕНЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ГНІЙНО-ДЕСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНІВ І ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ТА ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ 224 KB
  Особливі надії на вирішення проблеми гнійних форм ХНЗЛ повязують з підвищенням ефективності антибактеріальної терапії із своєчасним і раціональним використанням ендоскопічної діагностики і терапії хірургічного лікування реабілітації хворих у післяопераційному періоді...
65644. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ 361 KB
  Сприятливі ґрунтовокліматичні умови в Україні створюють необхідні передумови та значний економічний потенціал для організації ефективного виробництва овочів відкритого ґрунту. Незважаючи на те що площі їхніх посівів збільшуються ефективність...
65645. ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ ФРАНЦА ШРЕКЕРА: ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ СТИЛЮ 174.5 KB
  Творчість видатного австрійського композитора диригента педагога Франца Шрекера 1878-1934 є однією з малодосліджених сторінок у вітчизняному музикознавстві. І хоча ці найяскравіші твори Шрекера впродовж 10х років ХХ століття здобули успіх майже на всіх провідних оперних сценах Західної Європи...
65646. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 199.5 KB
  Постійне збільшення обсягу знань до якого необхідно вивести майбутнього фахівця за роки навчання у вищому навчальному закладі ВНЗ підвищення вимог до його професійної і спеціальної підготовки не може не викликати гостру потребу всебічного та глибокого дослідження системи формування в студентів...