25753

Аудит учета основных средств

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

проверка договоров и первичной документации их наличие и движении 2. проверка правильности оценки и переоценки ос 3. проверка полноты оприходования и правильности отражения в учет регистрах хоз операций по перемещению и выбытию 4. проверка соблюдений условий для отнесения имущества к оснк РФ пбу 601 классификатор 2.

Русский

2013-08-17

29 KB

1 чел.

Аудит учета основных средств

Цель аудита ОС – сформулировать мнение по поводу правильности классификации, реальности оценки объектов ос, достоверности их в учете и отчетности.

Задачи:

1. проверка договоров и первичной документации, их наличие и движении

2. проверка правильности оценки и переоценки ос

3. проверка полноты оприходования и правильности отражения в учет регистрах хоз операций по перемещению и выбытию

4. проконтролировать сохранность и наличие ос

5. проверить начисление амортизации и отражения затрат по ремонту ос

6. проверить налогообложение операций с ос

Налоговая база:

ГК РФ, НК РФ, классификатор ос, ПБУ 6-01, ПБУ 1-08, МУ по учету ос, ФЗ о лизинге, формы бух отч-ти.

Источники информации:

-первич док-ты

- отч-ть

- уч политика

- регистры синт и анал учета, связ с учетом ос

- регистры налог учета и декларации

- инв описи

-договор о матер отв-ти

- договоры лизигна

Сначала оценив-ся СВК путем составления вопросника для тестирвания. Затем составляется план и программа аудита.

Основной этап может включать след процедуры:

1. проверка соблюдений условий для отнесения имущества к ос(нк РФ, пбу 6-01, классификатор)

2. проверка правильности документального оформления учета поступления и выбытия ос (первич док-ты, договоры, акт приемки-передачи…)

3. проверка правильности формирования первонач ст-ти и отражения в бу и отч-ти (пбу 6-01, нк РФ)

4. проверка правильности списания объектов ос и отражения операций в учете и отч-ти)

5. проверка начисления амортизации в целях бу и ну

6. проверка своевременности проведения инвентаризации ос

7. проверка ведения анал учета по отд объектам ос

8. проверка ос, подлежащей гос регистрации (транспортные ср-ва)

10. проверка полноты и правильности раскрытия информации об ос в отч-ти

11. проверка своевременности постановки на учет в налоговом органе.

Ошибки:

1. отсутствие ос. Отраженных в учете

2. невключение в состав ос объектов, фактически числящиеся с организации

3. отражение на сч 01 активовов, яв-ся капит вложениями

4. отражение на сч 01 объектов, приобретенных для перепродажи

5. отражение в учете ос не по рыночной ст-ти, полученные по договорам дарения

6. невключение в первоначальную ст-ть ос фактич затрат

7. несоответствия данных учет регистров данным, содержащ-ся в системных док-х

8. отсутствие системных док-в.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47914. Сучасний стан охорони праці в Україні. Мета та завдання дисципліни Основи охорони праці 19.12 MB
  Виявити мету та завдання дисципліни Основи охорони праціâ. Визначити правові та організаційні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні.
47916. Звітність підприємства. Методичні вказівки 334 KB
  Звіт про рух грошових коштів Тема 5 Звіт про власний капітал Тема 6. Фінансова бухгалтерська звітність документи які містять інформацію про фінансовий стан результати діяльності про рух грошових коштів підприємства за звітний період і тому подібне. № 2 Звіт про рух грошових коштів ф. № 4 представляється за станом на 31 грудня Звіт про рух грошових коштів ф.
47917. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ 1.29 MB
  За ним маркетинг це: спрямування ділового мислення інтегрована орієнтована на споживача і кінцевий результат діяльність фірми довгостроковий максимальний прибуток від реалізації її продукції філософія ділової активності бізнесу в умовах ринкових відносин і конкуренції; оснований на точному знанні передбаченні та врахуванні вимог ринку і побажань споживачів комплекс науково обгрунтованих уявлень про управління виробничозбутовою діяльністю фірми в умовах ринкових відносин; Більш конкретним є функціональний підхід до розуміння...
47918. Мікроекономіка. Конспект лекцій 1.22 MB
  Особливості споживчого попиту. Попит закон попиту чинники що впливають на попит. Ринкова рівновага цін попиту і пропозиції. Поняття і зміна цінової еластичності попиту.
47919. Кінематика матеріальної точки. Основні поняття і способи задання руху 4.42 MB
  Основні поняття і способи задання руху Теоретичне ядро Вступ в курс класичної механіки. Природничі науки: хімія біологія астрономія географія вивчають різні але конкретні явища та процеси живої і неживої природи а також форми матерії та закони її руху. Таким чином предметом фізики є вивчення найбільш загальних і найпростіших властивостей і форм руху матерії. Проте цим не вичерпуються наші уявлення про типи та форми існування матерії як відомо матерія перебуває у вічному русі що означає: а світ що оточує нас за своєю природою...
47920. Криволінійний рух та рух точки по колу 2.37 MB
  Змістовий модуль 2 Криволінійний рух та рух точки по колу Теоретичне ядро Кінематика криволінійного руху матеріальної точки. Кінематика руху матеріальної точки по колу. Одним із поширених рухів матеріальної точки є механічний рух траєкторія якого довільна крива лінія. Найпростішими криволінійними рухами точки є рухи по кривій ІІ порядку: колу круговий рух; еліпсу еліптичний рух; а також рух по параболі гіперболі і т.
47921. Динаміка матеріальної точки 5.09 MB
  ІІ задача обернена: знаючи кінематичний закон руху і масу тіла визначити сили що діють на матеріальну точку. адитивність маси: 3 рівність інертної та гравітаційної маси з точністю: Поняття сили. Сили в природі. Таким чином із визначення поняття сили випливає 2 прояви дії сили: а динамічний прояв можемо судити по прискоренню яке отримують взаємодіючі тіла; б статичний прояв по деформації взаємодіючих тіл.
47922. Механіка абсолютно твердого тіла (АТТ). Механіка рідин та газів 1.31 MB
  Змістовий модуль 4 Механіка абсолютно твердого тіла АТТ. Механіка рідин та газів Поняття абсолютно твердого тіла Поряд з найпростішим обєктом дослідження механічних рухів матеріальною точкою розглядається інший абстрактний образ реальних матеріальних тіл абсолютно тверде тіло. Абсолютно тверде тіло це абстракція матеріального тіла взаємне розташування точок якого залишається незмінним в процесі його руху тобто віддаль між двома довільними точками тіла залишається незмінною за часом. Таким чином абсолютно тверде тіло це модель...