25753

Аудит учета основных средств

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

проверка договоров и первичной документации их наличие и движении 2. проверка правильности оценки и переоценки ос 3. проверка полноты оприходования и правильности отражения в учет регистрах хоз операций по перемещению и выбытию 4. проверка соблюдений условий для отнесения имущества к оснк РФ пбу 601 классификатор 2.

Русский

2013-08-17

29 KB

1 чел.

Аудит учета основных средств

Цель аудита ОС – сформулировать мнение по поводу правильности классификации, реальности оценки объектов ос, достоверности их в учете и отчетности.

Задачи:

1. проверка договоров и первичной документации, их наличие и движении

2. проверка правильности оценки и переоценки ос

3. проверка полноты оприходования и правильности отражения в учет регистрах хоз операций по перемещению и выбытию

4. проконтролировать сохранность и наличие ос

5. проверить начисление амортизации и отражения затрат по ремонту ос

6. проверить налогообложение операций с ос

Налоговая база:

ГК РФ, НК РФ, классификатор ос, ПБУ 6-01, ПБУ 1-08, МУ по учету ос, ФЗ о лизинге, формы бух отч-ти.

Источники информации:

-первич док-ты

- отч-ть

- уч политика

- регистры синт и анал учета, связ с учетом ос

- регистры налог учета и декларации

- инв описи

-договор о матер отв-ти

- договоры лизигна

Сначала оценив-ся СВК путем составления вопросника для тестирвания. Затем составляется план и программа аудита.

Основной этап может включать след процедуры:

1. проверка соблюдений условий для отнесения имущества к ос(нк РФ, пбу 6-01, классификатор)

2. проверка правильности документального оформления учета поступления и выбытия ос (первич док-ты, договоры, акт приемки-передачи…)

3. проверка правильности формирования первонач ст-ти и отражения в бу и отч-ти (пбу 6-01, нк РФ)

4. проверка правильности списания объектов ос и отражения операций в учете и отч-ти)

5. проверка начисления амортизации в целях бу и ну

6. проверка своевременности проведения инвентаризации ос

7. проверка ведения анал учета по отд объектам ос

8. проверка ос, подлежащей гос регистрации (транспортные ср-ва)

10. проверка полноты и правильности раскрытия информации об ос в отч-ти

11. проверка своевременности постановки на учет в налоговом органе.

Ошибки:

1. отсутствие ос. Отраженных в учете

2. невключение в состав ос объектов, фактически числящиеся с организации

3. отражение на сч 01 активовов, яв-ся капит вложениями

4. отражение на сч 01 объектов, приобретенных для перепродажи

5. отражение в учете ос не по рыночной ст-ти, полученные по договорам дарения

6. невключение в первоначальную ст-ть ос фактич затрат

7. несоответствия данных учет регистров данным, содержащ-ся в системных док-х

8. отсутствие системных док-в.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64469. Врожайність і якість насіння сої при поєднанні хімічних і агротехнічних прийомів боротьби з бур’янами в східній частині Лісостепу України 271.5 KB
  У теперішній час на посівах сої використовується ряд високоефективних гербіцидів для боротьби з однорічними видами бур'янів. Проте вплив їх на забур’яненість посівів ріст розвиток формування азотфіксуючих бульбочок врожайність...
64470. Автоматичне антипомпажне регулювання відцентрового нагнітача дотискувальної компресорної станції 607 KB
  Для того щоб мережа підземного зберігання природного газу забезпечувала високу надійність функціонування єдиної системи газопостачання необхідно забезпечити стійку роботу компресорів ДКС ПСГ при змінах динамічного опору в колекторі...
64471. Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора А.Є. Зайкевича (друга половина ХІХ століття – 1931 р.) 200 KB
  Одним із важливих завдань історика науки і техніки є вивчення місця й ролі непересічної особи, вченого у вітчизняній історії, його впливу на розвиток наукової думки, формування нових перспективних напрямків досліджень, використання їх прикладних аспектів у виробництві.
64472. Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України 219 KB
  На сьогодні потенційні біологічні можливості цукрових буряків сучасних гібридів реалізуються в середньому на 50-60 %. Значною мірою це пояснюється невідповідністю окремих агротехнічних прийомів і їх поєднання біологічним вимогам рослин.
64473. Розчини і бетони з добавками ПАР та електроліту форміату натрію 232.5 KB
  Продукт містить від 70 до 90 форміату натрію що дає підставу дослідити ФНТ в цементних розчинах та бетонах в якості електроліту в складі комплексних добавок. Продукт ФНТ і комплексні добавки на його основі у якості дисперсних водорозчинних...
64474. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 157 KB
  Вона є найбільш придатною для повноцінного розвитку особистості підготовки її до майбутньої трудової діяльності оскільки дозволяє спрямувати навчання на особистість її потреби та інтереси.
64475. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 209.5 KB
  Прогресивним напрямком у машинобудуванні є застосування технологічних методів поверхневої обробки та зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел енергії зокрема...
64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова пам’ять.