25763

Анализ деловой активности

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Качественными критериями являются: широта рынков сбыта продукции; наличие продукции поставляемой на экспорт; репутация предприятия. уровень эффективности использования ресурсов предприятия. Хозяйственная деятельность предприятия может быть охарактеризована различными показателями основными из которых являются: объем реализации продукции работ и услуг прибыль величина активов предприятия. Эта зависимость означает что экономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с увеличением экономического потенциала объем реализации...

Русский

2013-08-17

23.5 KB

1 чел.

Анализ деловой активности.

Стабильность финансового положения в немалой степени зависит от его деловой активности. Анализ деловой активности  может проводиться как на качественном уровне, так и с помощью количественных критериев.

Качественными критериями являются: широта рынков сбыта продукции; наличие продукции поставляемой на экспорт; репутация предприятия.

Количественная оценка дается по двум направлениям:

степень выполнения плана по основным показателям, обеспечение заданных темпов их роста.

уровень эффективности использования ресурсов предприятия.

Хозяйственная деятельность предприятия может быть охарактеризована различными показателями, основными из которых являются: объем реализации продукции (работ и услуг), прибыль, величина активов предприятия.

Оценивая динамику основных показателей, необходимо сопоставимость темпы их изменения. Оптимальным является следующее соотношение:

,

где  -  темп изменения балансовой прибыли,

- темп изменения объема реализации,

- темп изменения суммы активов (капитала).

Эта зависимость означает, что экономический потенциал предприятия возрастает, по сравнению с увеличением экономического потенциала объем реализации возрастает более высокими темпами, а прибыль возрастает опережающими темпами.

Для оценки эффективности использования ресурсов предприятия применяются различные показатели, характеризующие интенсивность использования всех ресурсов и их видов:

коэффициент оборачиваемости вложенного капитала;

скорость оборота собственного капитала;

эффективность использования основных фондов (измеряется показателями фондоотдачи и фондоемкости).

При оценке эффективности использования нематериальных активов следует исходить их того, что темпы роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли должны опережать темпы роста нематериальных активов.   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70230. Визвольні ідеї Г.Сковороди, Т.Шевченка, І.Франка 132 KB
  Національна природа інтелігента визначається не кількістю його декларацій про любов до Батьківщини а відповідністю власної духовної діяльності специфіці менталітету рідного народу і потребам його розвитку спричинених своєрідністю конкретної історичної ситуації.
70231. Соціально-політичні погляди М.Грушевського 49.5 KB
  Політична думка в Україні у XIX—XX ст. формувалася в умовах, коли зникав традиційний сільськогосподарський уклад життя і його змінювало індустріальне суспільство, коли відбувалися процеси національно-культурного й національно-політичного відродження України.
70232. Політична культура як засіб завоювання та здійснення влади 75.5 KB
  Політична психологія має певну структуру. Вона містить політичні потреби, інтереси, почуття, настрої, традиції тощо. Політичні потреби - це ті потреби, задоволення яких пов’язано зі здійсненням влади. Вони можуть лише тим чи іншим чином стосуватися влади, а можуть виявлятися безпосередньо...
70233. Критичний утопічний соціалізм 26.5 KB
  Вихідними пунктами його плану з одного боку стала переконаність у провідній ролі індустріалів у суспільному житті а з іншого його ставлення до організації промисловості як одного з найважливіших чинників досягнення суспільного блага. Мислитель розглядав державну владу як основний засіб...
70234. Розвиток і особливості політичної думки в Росії 51 KB
  Слов’янофільство - вияв приязні, симпатії до слов’янства, зацікавлення ним з боку різних громадсько-політичних та культурних діячів, які, виходячи з етнічної та мовної спорідненості слов’ян, підтримували ідею їхнього тісного єднання. Форми вияву слов’янофільства були найрізноманітнішими...
70235. Діалектико-матеріалістичні погляди К. Маркса, Ф.Енгельса, В.І. Леніна 99.5 KB
  Перший виклад диалектичного матерiалiзму здiйснений 6ув Марксом у групi праць, написаних мiж 1844-м i 1848 роком пiд впливом Фоєр6ахової матерiалiстичної iнтерпретацii Гегеля, i його можна вважати епiзодом у Марксовому зростаннi як революцiйного соцiалiста.
70236. Політичні концепції ХХ століття 72 KB
  Значною мірою на формування сучасної парадигми політичної науки вплинули праці німецького філософа соціолога історика Макса Вебера 1864-1920. Як бачимо вирішальне значення відведено вождеві й бюрократії другорядна роль парламенту що пояснюється негативною оцінкою їм політичних партій...
70237. Політичні погляди в Київській Русі 56 KB
  У IX—XII ст. в Київській Русі відбулося формування феодального суспільства і, звісно, стали розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і в усьому житті, відігравало християнство, яке сприяло розвиткові духовного...
70238. Платон, Сократ і проекти ідеального політичного устрою 36 KB
  Він вів пошуки раціонального логічно-понятійного обґрунтування обєктивного характеру етичних норм моральної природи держави і права. Основу нормального функціонування держави її благополуччя він вбачав у непорушності законів підпорядкуванні їм усіх громадян.