25816

Основные этапы речевого акта: образование воздушной струи, голосообразование, образование звуков

Доклад

Биология и генетика

Этот отдел отвечает за силу голоса участвует в образовании речи обеспечивает плавность речи. Функция генераторного отдела: образование голоса и звуков. Функция резонаторного отдела: усиление голоса и звукообразования. Пассивные: отчётливость голоса достигается благодаря резонаторам.

Русский

2013-08-17

15.39 KB

7 чел.

  1.  Основные этапы речевого акта: образование воздушной струи, голосообразование, образование звуков.

В физиологическом отношении речедвигательная система имеет 3 части:

1-я часть — дыхательная:

— лёгкие;

— бронхи;

— диафрагма;

— мышцы верхнего плечевого пояса и шеи.

2-я часть – генераторная:

— гортань;

— голосовые связки.

3-я часть – резонаторная (представлена полостями)

— носовая полость;

— ротовая полость;

— глотка.

Функции дыхательного отдела: подача воздушной струи на гортань и голосовые связки. Этот отдел отвечает за силу голоса, участвует в образовании речи, обеспечивает плавность речи.

Функция генераторного отдела: образование голоса и звуков.

Функция резонаторного отдела: усиление голоса и звукообразования.

Т.о. речевой акт можно разделить на 3 этапа:

1. Воздухообразование

2. Фонация или голосообразование

3. Артикуляция (звукообразование)

1-й этап — воздухообразование:

Для образования речи используется воздух.

2-й этап — фонация:

При отсутствии речи голосовые связки расширены. Между ними находится щель, напоминающая по форме равнобедренный треугольник. На выдохе воздушная струя поступает в гортань, складки при этом смыкаются. Воздух проходит через сомкнутые складки, раздвигая их. Но в силу того, что складки эластичное образование, они снова смыкаются. Процесс смыкания и размыкания голосовых связок под действием воздушной струи и есть фонация – колебание голосовых связок.

3-й этап. Артикуляция

В артикуляции участвуют активные органы (подвижные) и пассивные (неподвижные).

Активные: язык, губы, нижняя челюсть, мягкое нёбо.

Пассивные: отчётливость голоса достигается благодаря резонаторам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69125. Засоби створення програм. Класифікація мов програмування. Технологія створення программ 74 KB
  Основна функція всіх мов програмування крім машинної полягає у тому щоб надати програмісту засоби абстрагування від характеристик та особливостей апаратного забезпечення на якому виконуватимуться програми. Такий спосіб написання програм називається програмуванням у числових кодах...
69126. Поняття алгоритму й основні алгоритмічні структури. Властивості та способи опису алгоритму. Алгоритмічна структура розгалуження і перетворення 56.5 KB
  Одним з базових понять інформатики є поняття алгоритму. Алгоритм вказує, які операції, пов’язані з обробкою даних, і в якій послідовності треба виконати, щоб отримати розв’язок задачі. Алгоритм розрахований на певного виконавця, з погляду котрого вказівки мають бути елементарними...
69127. Робота у середовищі Borland Pascal 7.0 202.5 KB
  Інтегроване середовище розробки Borland Pascal 7.0 - далі IDE (Integrated Development Environment) Borland Pascal 7.0 - складається з текстового редактора, компілятора, компонувальника, налагоджувача і довідкової системи. Стандартна поставка IDE Borland Pascal 7.0 являє собою...
69128. Словник мови та загальна структура програми. Алфавіт та словник мови 58 KB
  У будь-якій мові програмування програма — це набір зрозумілих компілятору команд. Для створення програм треба знати синтаксис мови, тобто правила запису команд і використання лексичних одиниць мови. Знайомство з мовою розпочнемо з алфавіту.
69129. Прості типи даних. Операції над даними 93 KB
  Поняття типу даних є одним із фундаментальних понять програмування. Тип даних визначає: множину допустимих значень яких може набувати змінна або константа зазначеного типу; множину допустимих операцій що застосовуються до даних певного типу; спосіб зображення даних...
69130. Константи, змінні, вирази. Найпростіші оператори. Процедури введення, виведення 126.5 KB
  Будь-які значення, що використовуються у програмі, - це або значення змінних, або константи. Принципова відмінність між змінними і константами полягає у тому, що для зберігання значень змінних під час виконання програми відводяться ділянки...
69131. Алгоритмічний вибір альтернатив. Вкладеність конструкцій вибору 48 KB
  Під час програмування деяких розгалужень виникає потреба у використанні операторних блоків що розглядатимуться у розділі 3. У цьому ж розділі буде пояснено як орієнтуватися в коді великих програм що містять численну кількість конструкцій вибору та операторних блоків.
69132. Алгоритмічна конструкція повторення. Цикл з передумовою, постумовою, лічильником. Переривання циклу 83.5 KB
  У заголовку циклу зазначається умова завершення циклу а тіло циклу являє собою блок операторів що повторюються. Кожне виконання операторів тіла циклу супроводжується перевіркою умови завершення циклу і називається його ітерацією.
69133. Підпрограми, їх різновиди та способи використання. Процедури та функції користувача. Стандартні процедури та функції 83.5 KB
  Одним із найпростіших і найважливіших застосувань циклічних структур є генерування рекурентних послідовностей. Ефективність розв’язання деяких математичних задач цілком залежить від вибору рекурентної послідовності та способу її обчислення. До таких задач належать, зокрема...