25845

Аудит расчетов с органами социального страхования и обеспечения, внебюджетными фондами

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Основными задачами проверки расчетов по социальному страхованию и обеспечению является установление правильности начисления сумм платежей своевременности взносов перечислений причитающихся сумм правильность отражения в бухгалтерском учете этих операция и составления отчетности. Исходя из вышеизложенного необходимо проверить: правильность определения фонда оплаты труда для начисления страховых взносов; правильность применения тарифов страховых взносов; своевременность и обоснованность начисления пособий пенсий и т. выплачиваемых из средств...

Русский

2013-08-17

28 KB

46 чел.

Аудит расчетов с органами социального страхования и обеспечения, внебюджетными фондами

Аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Основными задачами проверки расчетов по социальному страхованию и обеспечению является установление правильности начисления сумм платежей, своевременности взносов (перечислений) причитающихся сумм, правильность отражения в бухгалтерском учете этих операция и составления отчетности. 
Исходя из вышеизложенного необходимо проверить: 
правильность определения фонда оплаты труда для начисления страховых взносов; правильность применения тарифов страховых взносов; своевременность и обоснованность начисления пособий, пенсий и т.д., выплачиваемых из средств социального страхования; правильность отражения в бухгалтерском учете операций по начислению взносов и их перечислению; соответствие записей аналитического и синтетического учета по счету 69 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению” записям в главной книге и балансе (при журнально-ордерной форме учета) ; правильность и своевременность составления форм отчетности по видам страховых взносов и своевременность их сдачи в соответствующие фонды. 

Аудит расчетов по внебюджетным платежам.
Общей задачей проверки по всем видам платежей во внебюджетные фонды является установление правильности начисления сумм платежей, своевременности взносов (перечислений) причитающихся сумм, выяснение причин просрочки платежей, правильности ведения бухгалтерского учета по этим операциям и составления отчетности. 
Исходя из вышеперечисленных задач необходимо проверить: 
правильность определения объекта налогообложения; правильность применения ставок налогов; законность и обоснованность применения льгот по уплате налогов; своевременность и полноту перечисления взносов; правильность отражения в бухгалтерском учете операций по начислению платежей и их перечислению; соответствие записей аналитического и синтетического учета по счету 67 “Расчеты по внебюджетным платежам” записям в главной книге и балансе; правильность и своевременность составления форм отчетности по видам внебюджетных платежей, представляемых в налоговую инспекцию; правильность начисления платежей в фонд имущества, фонд НИОКР, фонд содействия конверсии военного производства и другие фонды, предусмотренные действующим законодательством.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68207. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 1.1 MB
  Забруднювачі з ґрунту безпосередньо впливають на хімічний склад суміжних середовищ у тому числі й води підземних джерел. Оскільки ґрунтові води не захищені водотривкими породами а їх живлення відбувається в результаті фільтрації атмосферних опадів через інколи незначний 15–2 м завтовшки...
68208. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ ЯГІДНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНОЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 975.5 KB
  Слід підкреслити що останнім часом все більшого розповсюдження у ресторанному господарстві набуває креативна кухня яка характеризується додаванням до страв з м’яса риби птиці дичини солодких соусів з плодів та ягід асортимент яких обмежується вишневим чорносмородиновим сливовим соусами...
68209. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 290 KB
  Нові: знання методів моделювання та застосування моделей зокрема до процесів об’єктів і суб’єктів навчання і виховання; уміння визначати доцільність застосування методів педагогічного моделювання до розв’язування педагогічних задач; здатність до освоєння сучасних в тому числі заснованих на застосуванні...
68210. СЕРЕДНЬОШРИФТОВЕ ЧЕТВЕРОЄВАНГЕЛІЄ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ПАЛЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 176.5 KB
  Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: проаналізувати безвихідні дофедорівські книговидання в контексті проблеми дофедорівського книгодрукування на східнослов’янських землях; окреслити місце середньошрифтового Євангелія серед безвихідних видань...
68211. Оптимізація діагностики і лікування хронічного біліарного панкреатиту у хворих з ожирінням 196 KB
  Мета дослідження: підвищити якість діагностики і ефективність лікування біліарного ХП у хворих із ожирінням. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: Проаналізувати клінічні прояви біліарного ХП у хворих із ожирінням.
68212. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 662 KB
  Розвиток світового господарства у теперішній час вирізняється посиленням глобалізаційних процесів, які зумовили трансформацію моделей міжнародного співробітництва, зміну структури об’єктів і суб’єктів світового ринку
68213. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 324.5 KB
  Курс на інноваційний розвиток в Україні визначає перехід економіки до нового якісного рівня. Він супроводжується активізацією інноваційної діяльності, яка сприяє реорганізації економіки на основі розвитку наукоємних виробництв, запровадження у виробництво прогресивних...
68214. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОНЦІВ 225 KB
  Проте на жаль потенціал соціального капіталу в її реалізації практично не використовується. Тому в даній дисертації вперше пропонується комплексно розглянути феномен соціального капіталу правоохоронців та визначити можливості його використання для оптимізації процесу їх професійної соціалізації.
68215. СУЛЬФАТРЕДУКУЮЧІ, ТІОНОВІ, ДЕНІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ В ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ І ЇХНЯ РОЛЬ У ТРАНСФОРМАЦІЇ НАФТОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ 532.5 KB
  В 80х роках минулого сторіччя у відділі морської санітарної гідробіології Інституту біології південних морів НАН України вивчали деякі групи анаеробних бактерій біля узбережжя Криму та в західній частині Чорного моря Миронов 1988.