259

Економічне обгpунтування діяльності підприємства Львівшарм

Курсовая

Экономическая теория и математическое моделирование

Вплив зниження ставки ПДВ з 20 до 10% на економічні показники підприємства Львівшарм. Складання калькуляції витрат на виготовлення виробів. Аналіз стану справ у галузі та оцінка конкурентоспроможності. Розрахунок нормативу оборотних засобів.

Украинкский

2012-11-14

442.5 KB

10 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НУ «Львівська політехніка»

 

Кафедра ЕПІ

Курсова робота

з предмету:

«ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

на тему:

,,Економічне обгpунтування діяльності підприємства"

Виконав:

ст. гр. АБСз-11

Єфременко М.П.

Керівник:

доцент, к.е.н.

Крет І. З.

Львів – 2012 р.


Зміст

Завдання /Вихідні дані

РОЗДІЛ 1.ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ

1.1.Резюме

1.2. Суть проекту та характеристика послуг

1.3. Оцінка ринку збуту

1.4. Аналіз стану справ у галузі та оцінка конкурентоспроможності

1.5. План маркетингу

1.6. Організаційний план

1.7. Оцінка ризику та страхування

1.8. Фінансовий план

РОЗДІЛ 2. Вплив зниження ставки ПДВ з 20 до 10% на економічні показники  підприємства “Львівшарм»

РОЗДІЛ 3. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

3.1.Виробнича програма та її виконання

3.2.Чисельність працюючих

3.3.Середньорічна вартість основних фондів

3.4.Складання кошторису витрат

3.5.Складання калькуляції витрат на виготовлення виробів

3.6.Розрахунок нормативу оборотних засобів

3.7.Визначення ціни виробів

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Вступ

Планування підприємницької діяльності визначає мету, якої фірма прагне досягти, стратегію її діяльності у поєднанні з термінами, в межах яких ця мета може бути досягнута.

Розділ «Планування підприємницького проекту» покликаний допомогти оволодіти навиками практичних знань з основних питань курсу, що стосуються діяльності підприємства за умов ринку.

Планування підприємницької діяльності визначає мету, якої фірма прагне досягти, стратегію її діяльності у поєднанні з термінами, в межах яких ця мета може бути досягнута.

У світовій практиці плани реалізації підприємницьких проектів отримали назву бізнес-планів. Бізнес-план – це інструмент підприємця, який описує основні аспекти діяльності майбутнього підприємства чи реалізації проекту, аналізує всі проблеми з якими можна зіткнутись, а також визначає способи вирішення цих проблем в часі з метою отримання максимального прибутку внаслідок реалізації даного проекту. Користувачами цього інструменту, в першу чергу, є:

 •  самі підприємці, щоб скрупульозно проаналізувати свої ідеї, перевірити їх реальність та економічну обґрунтованість;
 •  банкіри та інвестори, які збираються фінансувати даний проект;
 •  працівники фірми, які хочуть зрозуміти свою перспективу, усвідомити поставлені перед ними завдання.

Бізнес-план допомагає підприємцям та зацікавленим сторонам вирішити такі завдання:

 •  вивчення місткості та перспектив розвитку майбутнього ринку збуту;
 •  оцінка витрат, які будуть необхідні для виготовлення та збуту потрібної цьому ринку продукції та співставлення їх з цінами, за якими можна буде продавати свої товари і визначати потенційну прибутковість задуманого бізнесу;
 •  визначення показників, за якими можна буде регулярно визначати хід виконання завдань, а також можливих небезпек для бізнесу.


Економіка підприємства – наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством своїх цілей за умов раціонального використання ним всіх видів ресурсів. Предметом вивчення економіки підприємства є способи ефективного використання всіх видів ресурсів та елементів виробничого процесу.

Курсова робота «Економічне обґрунтування діяльності підприємства» покликане допомогти нам оволодіти навиками практичних знань з основних питань курсу, що стосуються діяльності підприємства за умов ринку.

У курсовій роботі ми повинні за індивідуальними даними про показники річної виробничої програми підприємства визначити показники її виконання. На основі даних про запропоновані варіанти інвестиційних проектів розвитку підприємства на наступний рік вибрати кращий з даних варіантів і розрахувати очікувані показники нової виробничої програми діяльності підприємства. Здійснити оптимізацію ціни на вироби, що випускаються підприємством, виходячи з, критерію максимізації прибутку. За індивідуальним завданням розрахувати вплив змін техніко-економічних показників на результати діяльності підприємства.

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Підприємствам надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей із врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.

Економіка є найбільшою сферою суспільних відносин і розглядається у декількох значеннях :

 1.  як сукупність відносин, що визначаються характером власності на засоби виробництва; 2. як господарство окремого району, країни … 3. як наукова дисципліна , що займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремих елементів виробництва(капітал, фонди, праця і т.п.).


Завдання /Вихідні дані

Вихідні дані для розрахунку показників виробничої програми

Назва

виробу

Річні обсяги

виробництва, тис. шт

Запаси готової

продукції на початок

poку, тис. шт

Запаси готової

продукції на кінець

poку, тис. шт

Вироб-

ничий

цикл,

дні

Рентабе-

льність

за планом,  %

план

звіт

планові

фактичні

планові

фактичні

Є

600

685

28,75

32,5

30

33

1

15,0

М

45

43

5

3

2,75

6,0

4,4

21,0

П

82,5

75

4,125

2,625

5,75

5,25

5,5

16,2

Норми витрат ресурсів на виробництво одного виробу

Види

виро-

бів

Сировина і матеріали

Комплек

учі (з ПДВ),

грн

Паливо,

кг

Електро-

енергія,

кВт-год

Трудо-

місткість,

люд-гoд

W, кг

Х, кг

Y, м3

Z, м2

Є

-

0,3

-

-

-

0,5

1,5

0,15

М

13,6

-

0,0045

-

-

12,3

12,3

8,5

П

-

7,9

0,0054

-

-

9,1

9,1

8,5

Основні виробничі фонди підприємства

Групи

Власні на

початок року,

тис. грн

Орен-довані

тис.грн

Ступінь зносу,

%

Введено, тис.грн

Вибуло, тис.грн

всього

в т.ч

здані в

оренду

влас-них

орен-дова-них

липень

серпень

липень

серпень

вересeнь

1.

3750

600

-

25

-

-

-

287,5

-

-

2.

1500

150

-

42,5

-

100

-

-

-

135

3.

2500

-

300

20

25

-

187,5

-

222,5

-

Дані про матеріальні ресурси

Підвищення цін на матеріали та паливно-енергетичні ресурси, %

Встановлення жорсткіших норм витрачання матеріальних ресурсів, %

Період: поставки/зриву поставки, дні

w

х

у

Z

Паливо

4,6

5,5

7/3

7/2,5

15/6

18/7

5,5/2

Вихідні дані: виручка (дохід) для 1-2 –го розділів -    131 131у.о.

Завдання видано:

Керівник КР:                                                                          /                         /
І. ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ

1.1. Резюме

Підприємство “Львівшарм” - фірма, що має на меті задовольнити потреби людей необхідними товарами, зокрема у сфері друкованої продукції а також проведення необхідних консультацій з будь-яких проблем у цій сфері.

Для реалізації проекту потрібні   8496,0 у.о.(за рік – 101952,0 у.о.)

Прогнозована виручка     131 131 в рік

Прогнозований прибуток 68212,2 у.о. - 1 рік, 204636,0 у.о. - 2 рік, 477485,4у.о. - 3 рік, рентабельність загальна 95,58 %.

Вихідні дані:

А: - статутний фонд     3000 у.о.

- розрахунковий рахунок    570 у.о.

- оплата за реєстрацію     60 у.о.

- оплата за оренду     234 у.о.

- оплата за обладнання    2430,0 у.о.

- вивіска       77 у.о.

- засоби       80 у.о.

транспорт       15 у.о.

- реклама       28 у.о.

- витрати на обслуговування   22 у.о.

∑ =        6516,0

Б: - штатний розклад (за місяць).

- генеральний директор      .             450 у.о.

- секретар – бухгалтер                                385 у.о.

- продавець                                     200 у.о.

- керівник виробничого підрозділу  350 у.о.

- виробничий персонал     295 у.о. * 2 = 590 у.о.

∑ =        1975,0 у.о.

В: страхування      5 у.о.

Г: загальна сума витрат    8496,0 у.о.

1.2. Суть проекту та характеристика послуг

1) Підприємство “Львівшарм” допоможе вам зорієнтуватися у виборі друкованої продукції високої якості.

Мета фірми доступно донести до споживача якісні товари друкованої продукції. А також допомогти зорієнтуватися покупцеві у виборі тих чи інших листівок , конвертів тощо, які потрібні йому на даний момент.

Ліцензія № ЛВ 03256 видана на підприємство ”Львівшарм”.

2) Характеристика продукції

Підприємство “Львівшарм” виконує такі роботи:

1.- розробка товарів, для замовника, за спеціальними (індивідуальними) проектами.

2.- перевірка якості продукції ( термін давності, особливо дизайну )

3.- продаж готових товарів друкованої продукції.

4.- консультацій щодо вибору тих чи інших видів продукції.

3) Засновник підприємства “Львівшарм”:

- генеральний директор - Білик О.П.

Адреса: 79049, м. Львів, вул. Коломийська ,14.

тел. ( 0322 ) 222-26-62

факс ( 0322 ) 222-26-62

4) Площа фірми S = 159 м2.

Технічний стан приміщень – добрий, ремонту не потребує.

Склад приміщень:

- кабінет генерального директора -   14 м2

- кабінет бухгалтера  і секретаря -    15 м2

- виробничий відділ -                106 м2

- відділ готових товарів -     15 м2

- санітарний вузол -                10 м2

- архів -                  5м2

5) Список обладнання, матеріалів і засобів.

виробниче обладнання -    2430 у.о., зокрема:

- письмовий стіл -     300 у.о.

- комп’ютер і принтер -    1445 у.о.

- шафи -       200 у.о.

- стільці -       300 у.о.

- телефони -      80 у.о.

- факс -       70 у.о.

- освітлення ( лампи денного світла ) -  35 у.о.

папір ксероксний -     5 у.о.

- всього -       2435 у.о.

1.3. Оцінка ринку збуту

Основним споживачем товару(послуги) фірми будуть окремі особи, або гуртові покупці. Вартість консультації 6,00 у.о.; виготовлення продукту(надання послуг) на весь товар за 1 рік – 131,131 у.о.; середня вартість замовлення 71,85 у.о.

1.4. Аналіз стану справ у галузі та

оцінка конкурентоспроможності

У Львові є декілька великих за розмірами підприємств (“Папірус”, “Рулон”). Передбачається, що динаміка виробництва зростатиме і буде потреба, ще в більшій кількості підприємств в даній галузі.

Саме тому створюється підприємство “Львівшарм”, з цінами на товари нижчими ніж у великих фірм, а якості ( термін давності )  продукції значно вищою ніж у інших.

Сильними сторонами наших конкурентів є ім’я і існування в галузі більше 10 років, а слабкими використання технологій десятирічної давності.

Підприємство “Львівшарм” нова фірма, яка застосовує в своїх лабораторіях тільки найновішу технологію і найновіший дизайн виготовлення продукції на замовлення.

1.5. План маркетингу

Робочий день триває 8 годин.

Робочий тиждень 7 днів.

Фірма працює цілий рік 12 місяців.

Прогнозована кількість споживачів:

– 150 замовлень на місяць.

Розраховуємо ціну послуги ( середню ):

консультація – 6,0 у.о.;

замовлення – 137,7 у.о.;

Цсер = (6+137,7) / 2 =71,85 у.о.

Розраховуємо сукупну виручку ( виторг):

Св. = Вп.*Т*tсер., де Вп. – вартість послуги.

Т – термін на який визначаться виручка, 1 рік.

tсер. – середня кількість послуг за 1 день.

Св. = 71,85 ´ 365 ´ 5 =  131 131 у.о.

Реклама. Підприємство “Львівшарм” планує витратити на рекламу 28 у.о. за місяць, тобто 336 у.о. в рік. Реклама розміщуватиметься в різних газетах, журналах, радіо і по телебаченню.

1.6. Організаційний план

На рис 1.1 представлено організаційну схему ПП “Львівшарм”.

Рис. 1.1. Організаційна схема ПП “Львівшарм”

Посадові обов’язки:

1. Виробничий персонал виготовляють продукцію і дають її продавцям

2. Прибиральниця прибирає три дні на тиждень.

3. Директор вислухавши секретаря і бухгалтера дає їм згоду на прийняття рішення і т. д.

Керівник підприємства “Львівшарм” – директор – Білоус О.П. слідкує за процесами розробки продукції , новацій , відповідає за якість.

Критерій вибору працівників:

вища освіта.

знання англійської і латинської мови.

знання компютера.

бажано досвід роботи.

Крім того, працівники повинні відрізнятися:

акуратністю; вихованістю; розуміння.

Оплата праці і преміювання буде залежати від прибутку і визначатиметься процентами вкладеного часу працівника в певну роботу. Заохочення працівників – за оригінальність ідей, за вчасність виконання роботи - 20 у.о. Крім того на свята всім працівникам буде додатково виплачуватися по 10 у.о.

1.7. Оцінка ризику та страхування

Основні джерела ризику:

поява нової фірми конкурента;

не якісний товар;

стихійні лиха ( пожежі і т.п. )

Фірмою передбачено страхування майна:

 1.  від пожежі;
 2.  зміни в системі оподаткування;
 3.  від крадіжок майна і т.п.

1.8. Фінансовий план

Розрахунок вартості обладнання та устаткування:

 •  комп’ютер                                ( 1 шт. )      1145 у.о.
 •  письмовий стіл                        ( 3 шт. )       300 у.о.
 •  принтер                                    ( 1 шт. )      300 у.о.
 •  шафа                                         ( 2 шт. )      200 у.о.
 •  стільці                                       ( 6 шт. )      300 у.о.
 •  телефон                                     ( 2 шт. )      80 у.о.
 •  факс                                           ( 1 шт. )      70 у.о.
 •  лампи освітлення                     ( 5 шт. )      35 у.о.
 •  всього                                                             2430 у.о.

Витрати на засоби ( папір ксероксний ) 5 у.о. – змінні витрати.

Розрахунок постійних витрат:

 •  оплату за оренду                    234 у.о.
 •  амортизаційні витрати         20,25 у.о.
 •  комунальні послуги                50 у.о.
 •  реклама                                    28 у.о.
 •  зарплата                                   1975,0 у.о.
 •  всього                                       2307,25 у.о.

План доходів і витрат представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

План доходів і витрат

№п/п

Показники

1 рік

2 рік (*3)

3 рік (*7)

1

2

3

4

5

1.

Виручка від реалізації   (дохід)                     

131131

393393

917917

2.

Прямі витрати  :

33685,0

101055

235795

  - зарплата                                                              

23700

71100

165900

  - амортизаційні відрахування           

243,0

729

1701

  - вартість засобів

80

240

560

  - реклама

336

1008

2352

  - оренда приміщення

2808

8424

19656

  - комунальні послуги

600

1800

4200

  - інші послуги

50

150

350

  - податки

5808

17424

40656

  - страхування

60

180

420

3.

Сумарний прибуток

97446

292338

682122

4.

Податок з прибутку (23%)

29233,8

87701,4

204636,6

5.

Чистий прибуток

68212,2

204636,6

477485,4

Амортизація обладнання.

Аобл = Вобл./ tобл. Побл., де

Вобл. – вартість обладнання;

tобл. – термін служби обладнання (10 років);

Побл. – кількість місяців експлуатації в рік (12 місяців).

Аобл. = 2430/1012 = 20,25 у.о.

Визначити точки беззбитковості.

Визначення полягає у розрахунку собівартості продукції, яка з складається умовно-постійних і умовно змінних витрат і ціни товару.

Умовно – постійні витрати ( УП ):

 1.  оренда приміщення                                             234 у.о.
 2.  реклама                                                                 28 у.о.
 3.  амортизація                                                          20.25 у.о.
 4.  страхування                                                          5 у.о.
 5.  зарплата управлінського персоналу                   1185 у.о.

Всього                                                               1472,25 у.о.

Умовно змінні витрати ( УЗ ):

 1.  – зарплата працівників                                         790у.о.
 2.  – комунальні послуги                                            50у.о.
 3.  – засоби                                                                   6,67 у.о.
 4.  податок                                                                   484у.о.

Всього :                                                                    1330,67 у.о.

Точка беззбитковості.

Тбез.= УП/1-УЗ/D = 1472,25 / 1 - 1330,67 / 131131 = 1487,12 у.о.

Розрахунок обсягу надання послуг за один рік, при якому досягається точка беззбитковості.

 1.  Визначаємо кількість умовних послуг.

Пум. = D/Цсер., де         D  - дохід ( виручка від реалізації )

                                     Цсер.  – ціна однієї послуги

Пум. = 131131 /71,85 = 1825.07  послуг в рік   = 1825 послуг.

 1.  Визначаємо умовно змінні витрати на одиницю умовних послуг.

УЗВ1 = Взаг./Пум., де    Взаг.  – вартість засобів.

УЗВ1 = 80,0/1826 = 0,04 у.о.

 1.  Прирівнюємо дохід до витрат

D = Вcум.

D = Q×Чсер.

Всум. = УП+УЗВ1×Q

Q×Цсер. = УП+УЗВ1×Q

Q ( Цсер.-УЗВ1 ) = УП

Q = УП / Цсер.-УЗВ1 = 1472,25 / (71,85 - 0,04) = 20,50 штук.

На рис. 1.2 представлено графік беззбитковості.

Рис. 1.2. Графічне зображення точки беззбитковості

 1.  Розрахунок рентабельності.

Рентабельність виробництва може бути як загальна так і розрахункова, яка характеризує рівень ефективності роботи підприємства.

Рп.розр. = Пчист.заг.×100%, де   Пчист.  - величина чистого прибутку.

Взаг.  - загальні витрати за рік (див. резюме).

Рп.разр. = 68212,2 / 101952,0×100% = 66,91%

Рп.зар. = Псум. заг×100%,  де Псум. сумарний прибуток за рік

Рп.заг. = 97446 / 101952,0×100% = 95,58%

План грошових надходжень і витрат представлено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

План грошових надходжень і витрат

№п/п

Показники

1 рік

2 рік (*3)

3 рік (*7)

1

2

3

4

5

1.

Залишок коштів на початок планованого періоду

570

1710

3990

2

Надходження від продажу

131131

393393

917917

3.

Платежі

33864,0

101592

237048

  - засоби

80

240

560

  - амортизація

243

729

1701

  - матеріали

60

180

420

  - зарплата

23700

17640

165900

  - реклама

336

1008

2352

  - комунальні послуги

600

1800

4200

  - оренда приміщень

2808

8424

19656

  - податки

5808

17427

40656

  - інші платежі

400

1200

2800

4.

Залишок коштів

97267

291801

680869

5.

Сальдо

97837

293511

1605626

Термін окупності.

Ток. = Взаг./ Пчис.×п = 101952,01 / 68212,2 × 12= 17,93 місяця = 1,49 року.

За існуючої системи оподаткування термін окупності ПП “Львівфарм” досить не значний.


РОЗДІЛ
2. ВПЛИВ ЗНИЖЕННЯ СТАВКИ ПДВ З 20 ДО 10% НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВА “ЛЬВІВШАРМ ”

Визначимо, як вплине зниження ставки ПДВ з 20 до 10% на економічні показники діяльності “Львівшарм”.

Для обґрунтування доцільності пропозиції використовувалися звітні дані ПП “Львівшарм” за 2010 рік, які подано в таблиці 2.1.

Значення валового доходу беремо з табл..1.1. (див. п. 1).

А собівартість продукції приймаємо в межах 65-70 % від суми валового доходу.

                                                                                           Таблиця 2.1

Звітні дані підприємства “Львівшарм ” за 2010 рік

з/п

Показники

2010 р.

ПДВ

20%

2010 р.

ПДВ

10%

Відхилення

абсолют-не

%

1

2

3

4

5

6

1.

Валовий дохід,

тис. у.о.

131131

134438,92

3307,92

+2,52

2.

Чистий дохід,

тис. у.о.

106275,83

122217,20

15941,37

+15,0

3.

Собівартість реалізованої

продукції, тис. у.о.

85235,15

91276,6

6041,45

+7,08

4.

Прибуток від реалізації

продукції, тис. у.о.

21040,68

30940,6

9899,92

47,05

5.

Чистий прибуток,

тис. у.о.

14728,48

21658,42

6929,94

47,05

6.

Вхідний ПДВ,

тис. у.о.

13637,62

7841,63

5795,99

-43,0

7.

Вихідний ПДВ,

тис. у.о.

21255,17

12221,72

-9033,45

-43,0

8.

Матеріальні витрати в

собівартості реалізованої

продукції , тис. у.о.

68188,12

78416,34

10228,22

+15,0

9.

Відрахування ПДВ

в бюджет, тис. у.о.

7617,55

4380,09

-3237,46

-43,0

10

Рентабельність

продукції ,%

17,28

23,73

+6,45

-

11.

Витрати на 1 грн.

виробленої продукції, грн.

0,80

0,75

-0,05

-6,25

12.

Загальні податкові

платежі підприємства (ПДВ)

і податку на прибуток, тис. у.о.

13929,75

13662,27

267,48

-1,92

  

         Розрахунок фактичного чистого валового доходу:

ВДч = ВД – ПДВ ;                                                 (2.1)

ВДч = 131 131 – 131 131 * 0,20 1,20 = 106275,83 тис. у.о.

де ВДч – чистий валовий дохід після вирахування ПДВ, тис.грн.;

   ВД – валовий дохід від реалізації продукції, тис.грн.;

   ПДВ – податок на додану вартість,

(20% або 0,20 для обчислень) .

 1.  Розрахунок фактичного вихідного ПДВ:

                            ПДВвих. = 106275,83 * 0,2 = 21255,17 тис. у.о.

   3. За прогнозом чистий валовий дохід при зниженні ставки ПДВ збільшиться на 15% за рахунок збільшення обсягів продажу:

ВДч.пр. = ВДч.ф. * 1,15 ;                                                 (2.2)

ВДч.пр. = 106275,83 * 1,15 = 122217,20 тис. у.о.

4. Розрахунок вихідного ПДВ за проектом (10%):

                       ПДВвих.пр = 122217,20 *0,1 = 12221,72 тис. у.о.

     5. Розрахунок валового доходу від реалізації продукції при ставці ПДВ 10%:

ВДпр = ВДч + ВДч * 0,1 ;                                       (2.3)

ВДпр = 122217,20 + 12221,72 * 0,1 = 134438,92 тис. у.о.

    6. Розрахунок матеріальних витрат в собівартості реалізованої продукції (частка витрат складає 80%):

МВф = СВф * Nмв ;                                               (2.4)

МВф = 85235,15 * 0,8 = 68188,12 тис. у.о.

    7. Розрахунок вхідного ПДВ при купівлі сировини і матеріалів (20%):

ПДВф = МВф * 0,2 ;                                                (2.5)

ПДВф = 68188,12 * 0,2 = 13637,62 тис. у.о.

    8. Розрахунок матеріальних витрат при збільшенні обсягів виробництва і продажу на 15 %:

                              МВпр = 68188,12 *1,15 = 78416,34 тис. у.о.

9.Розрахунок вхідного ПДВ за проектом (10%):

ПДВпр = МВпр * 0,1 ;                                            (2.6)

ПДВпр = 78416,34 * 0,1 = 7841,63 тис. у.о.

 1.  Розрахунок собівартості продукції за проектом:

                      СВпр = 78416,34 *1,2 = 94099,6 тис. у.о.

 1.  Зниження собівартості продукції за рахунок фінансового важелю

(збільшення обсягів реалізації на 15%):

                                  СВпр. = 20 / 100 * 15 = 3%

де   20 – частка умовно-постійних витрат в собівартості продукції, %;

     100 – собівартість продукції, %;

     15 – збільшення обсягу реалізації продукції, %.

                       Економія за проектом (зниження 3%):   

                           СВпр.1 = 94099,6 *0,03 = 2823,0 тис. у.о.

                         Собівартість продукції за проектом:

                        СВпр. = 94099,6 – 2823,0 = 91276,6 тис. у.о.

             Прибуток від реалізації за фактичними даними:

                         ПРф = 106275,83 – 85235,15 = 21040,68 тис. у.о.

                        Прибуток від реалізації за проектом:

                        ПРпр. = 122217,20 – 91276,6 = 30940,6 тис. у.о.

Економія коштів за рахунок зменшення різниці ПДВ між фактичними  показниками і проектними

    1. Фактична різниця між вхідним і вихідним ПДВ (відраховується і надходить у бюджет):

ПДВф = ПДВв – ПДВвих..;                                                           (2.7)

ПДВф = 21255,17 – 13637,62 = 7617,55 тис. у.о.

   2. Різниця між вхідним і вихідним ПДВ за проектом (відраховується у бюджет):

ПДВвх.пр. = ПДВвих..пр. – ПДВвх.пр.;                                 (2.8)        

ПДВвх.пр = 12221,72 – 7841,63 = 4380,09 тис. у.о.

 1.  Зменшення відрахувань у бюджет протягом року:

                       ПДВр = 7617,55 – 4380,09 = 3237,46 тис. у.о.

  4. Умовно-річна економія коштів підприємства за рахунок зменшення різниці (0,15 ставка кредиту):

                                  Е = 3237,46*0,15 = 487,62 тис. у.о.

5.Загальний прибуток за рахунок реалізації заходу:

                              ПРз = 30940,6 + 487,62 = 112603,92 тис. у.о.

   6. Чистий прибуток за проектом:

                           ПРч.пр. = 112603,92 * 0,7= 78822,74 тис. у.о.

   7. Додатковий прибуток за рахунок реалізації пропозиції:

                         ПР = (112603,92 – 21040,68) = 91563,24 тис. у.о.

  8. Додатковий чистий прибуток за проектом:

                        ПРч = 91563,24 * 0,7 = 64094,27 тис. у.о.

  9. Витрати на 1 грн. виробленої продукції за проектом:

                  Впр = СВп р    ВПпр. = 91276,6 122217,20 = 0,75 грн.

   10.Загальні фактичні платежі у бюджет ПДВ і податку на прибуток:

                    ПОДф = 7617,55 + 21040,68 * 0,3 = 13929,75 тис. у.о.

   11. Загальні платежі за проектом ПДВ і податку на прибуток:

                    ПОДпр. = 4380,09 + 30940,6 = 13662,27 тис. у.о.

   12.  Збільшення податкових платежів протягом року:

                          Под = 13662,27 – 13929,75 = -267,48 тис. у.о.

Таким чином розрахунки підтверджують доцільність зниження податкового тиску на підприємство.

Підприємство “Львівшарм ” отримає додатковий чистий прибуток 6929,94 тис.грн. за ці кошти протягом року можна закупити обладнання і ввести в дію новий цех з виробництва столярних виробів, і в той же час воно збільшить загальну суму платежів у бюджет на 267,48 тис. у.о.


РОЗДІЛ 3. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Виробнича програма та її виконання

Таблиця 3.1

Виконання планових завдань з виробництва

і реалізації в натуральному виразі

Вироби

Обсяги випуску, тис. шт.

Обсяги реалізації, тис. шт..

план

звіт

% виконання

план

звіт

% виконання

Є

600

685

114,17

598,75

684,5

113,49

М

45

43

95,56

47,25

40

84,66

П

82,5

75

90,91

81,38

72,38

88,94

Висновок: найкраще виконується план по обсягу виробництва виробу Є - 114,17%, трохи гірше - по виробу М – 95,56% , а по виробу П план виконано тільки на 90,91%. По обсягах реалізації рівень виконання ману також найвищий по виробу Є - 113,49 %, по виробу П план недовиконаний 88,94%, а по виробу М найнижчий - 84,66%.

3.2 .Чисельність працюючих і фонд заробітної плати

Таблиця 3.2

Річний бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та його виконання

п/ч

Показники

Значення показників

план

звіт

1

Кількість календарних днів

365

365

2

Вихідні і святкові дні

112

112

3

Номінальний фонд робочого часу, днів

253

253

4

Невиходи на роботу, днів

42

43

з них:

Відпустки

24

24

46

Лікарняні

8

7

невиходи, що дозволяються законом

5

4

невиходи з дозволу адміністрації

5

4

цілодобові простої

-

3

Страйки

-

1

5

Явочний робочий час, днів

211

210

6

Середня тривалість робочої зміни, годин

8

8

7

Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин

0,2

0,22

8

Ефективний фонд робочого часу на рік, год.

1645,8

1633,8

Таблиця 3.3

Планова чисельність основних виробничих робітників

Виро-

би

Нормати-вна трудо-

місткість

вигoтов-

лення

виробу,

люд-год

Обсяг випуску,

шт..

Нормативна трудомісткість виробничої програми,

люд-год

Процент

викона-

ння норм, %

Бюджет робочого часу одного

робітника,

люд-год

Чисельність

робітників

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Є

0,15

600000

685000

90000

102750

106,25

1645,8

1633,8

58,10

66,82

М

8,5

45000

43000

382500

365500

106,25

1645,8

1633,8

246,94

237,69

П

8,5

82500

75000

701250

637500

106,25

1645,8

1633,8

452,71

414,58

Є+М+П

1173750

1105750

757,75

719,10

Загальна планова чисельність працюючих (Чпл) :

Чпл = 758*(1+ 0,1125+0,225+0,035+0,0625+0,085) = 1153 чол.

Нормативна чисельність працюючих за звітними даними обсягів виробництва (без врахування прийому/звільнення кадрів та фактичного рівня виконання норм) :

Чфб = 720 *(1+0,1025+0,245+0,045+0,0725+0,085) = 1116 чол.

Фактична середньоспискова чисельність робітників Чфр на підприємстві з врахуванням даних про прийом та звільнення робітників :

Чфр=(720+722+719+716+714+712+713+716+717+716+712+715) / 12 = 716 чол.

Фактичний рівень виконання норм робітниками-відрядниками kф в процентах:

kф = (1105750*100) / (1633,8*716) = 94,52%

Фактична середньоспискова чисельність працюючих (Чф) на підприємстві з врахуванням даних про прийом та звільнення працівників :

Чф= (1125+1132+1129+1125+1126+1125+1127+1131+1131+1130+1124+1128)/12 = =1127 чол.

Середня годинна ставка виробу Є :

1 *(1,6-1,44)/10+1,44=1,46 - для працівників, які працюють у нормальних умовах.

Розцінок на виготовлення виробу Є: 0,15*1,46 = 0,22

Середня годинна ставка виробу М:

7*(1,6-1,44)/10+ 1,44=1,55

Розцінок на виготовлення виробу М: 8,5*1,55=13,19.

Середня годинна ставка виробу П:  8 *(1,6-1,44 )/10+ 1,44= 1 ,57.

Розцінок на виготовлення виробу П :  8,5*1,57=13,33.

Таблиця 3.4

Фонд заробітної плати основних виробничих робітників

(робітників-відрядників)

Виро-

би

Обсяги

виробництва, тис.шт

Відряд-

ний роз-

цінок,

грн/шт

Тарифний фонд

зарплати відряд-

ників тис. грн

Середній розмір

премій

%

Фонд зарплати

відрядників з

врахуванням

премій, тис. грн

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план

звіт

Є

600

685

0,22

131,04

149,60

20

30

157,25

194,49

М

45

43

13,19

593,64

567,26

20

15

712,37

652,34

П

82,5

75

13,33

1099,56

999,60

20

10

1319,47

1099,56

Є+М+П

1824,24

1716,46

2189,09

1946,39

Плановий фонд основної заробітної плати всіх працівників(ФОЗПпл) :

ФОЗПпл=2189,09*(1+0,1125*0,7+0,255*0,9+0,035*0,8+0,0625*1,2+0,085*1,5)= =3368,46 тис. грн.

Фактичний фонд заробітної плати всіх працівників (ФО3Пф):

ФОЗПф=1946,39*(1+0,1025*0,7+0,245*0,9+0,045*0,8+0,0725*1,2+0,085*1,5)= =3020,31 тис. грн.

З врахуванням додаткової заробітної плати плановий фонд заробітної плати підприємства (РФЗПпл)

РФЗПпл = 3368,46*(1+0,09)=3671,62 тис. грн.

З врахуванням додаткової заробітної плати фактичний фонд заробітної плати підприємства (РФЗПф)

РФЗПф =3020,31*(1+0,09)=3292,14 тис. грн.

Середньомісячна зарплата працівника підприємства у плановому періоді

3 671 620/(12*1153)=265,37 грн.

Фактична середньомісячна зарплата працівника підприємства

3 292 140/(12*1127) = 243,38 грн.

Висновок: порівнюючи результати у плановому і фактичному періодах видно, що :

 •  фактична нормативна трудомісткість виробничої програми по сумі виробів Є,М,П (1173750 люд/гoд) менша від планової (1105750 люд/год.) на 68000 люд/гoд;
 •   бюджет робочого часу одного робітника для всіх виробів по плану 1645,8 люд/год. а фактично 1633,8 люд/год. ;
 •  чисельність робітників по сумі виробів становить по плану 758 чоловік, а фактично 719;
 •  загальна планова чисельність працюючих становить 1153 чоловік, а нормативна чисельність працюючих(з врахуванням прийому/звільнення кадрів та фактичного рівня виконання норми) становить 1127 чоловіки;
 •  тарифний фонд зарплати відрядників у звітному періоді менший ніж у плановому і становить відповідно 1716,46 тис. грн. і 1824,24 тис млн. грн. Це пов'язано з тим , що фактична чисельність працівників менша від планової.

Середній розмір премій по плану для всіх виробів однакова і становить 20%. А фактично по виробу Є - найбільші премії 30%, по виробу М - 15, а по виробу П -10.

Фонд зарплати відрядників з врахуванням премій по сумі всіх виробів у фактичному періоді менший ніж у плановому приблизно на 347,13 тисяч гривень. Плановий фонд основної заробітної плати всіх працівників більший від фактичного на 379,48тисячі гривень. Середньомісячна зарплата працівника підприємства фактично менша від планової на 21,99 грн.

3.3. Середньорічна вартість основних фондів

Початкова балансова вартість основних фондів підприємства Фп (за умов оренди основних фондів групи 3 на умовах фінансового лізингу й передачі основних фондів груп 1 та 2 в оперативну оренду)

Початкова балансова вартість основних фондів підприємства по групах

Фп 1 = 3750 тис. грн.; Фп 2 = 1500 тис. грн.; Фп 3 = 2800 тис. грн. (з врахуванням обладнання взятого в лізинг).

Разом Фп 1-3 = 3750+1500+2800 = 8050 тис. грн.

Балансова вартість з врахуванням зношення

Фпз 1 = 3750*(100-25)/100 =2812,5 тис. грн.;

Фпз2 =1500 * (100 - 42,5)/100 = 862,5 тис. грн.;

Фпз 3= 2500 * (100- 20)/ 100+ 300 * (100-25)/100 = 2225тис. грн.

Разом Фпз 1-3 = 2812,5+862,5+2225 = 5900 тис. грн.

Середньорічна планова вартість основних фондів з врахуванням їх введення - виведення по групах

Фспl = 3750 - 287,5*(12-0)/12=3462,5 тис. грн.

Фсп2 = 1500+100*(12-4)/12-135*(12-7)/12= 1510,417 тис. грн.

Фсп 3= 2800+ 187,5*(12-6)/12 - 222,5*(12-6)/12 = 2782,5 тис. грн.

Разом Фсп 1-3 = 3462,5+1510,417+2782,5 = 7755,417 тис. грн.

Середньорічна фактична вартість основних фондів враховує більш пізні (на 2 місяці) строки введення в дію обладнання (група 3)

Фсфl = 3750-287,5*(12-6)/12=3606,25 тис.грн.

Фсф2 = 1500 + 100*(12-7)/12 - 135*(12-8)/12 = 1496,667 тис. грн.

Фсф3 = 2800+ 187,5*(12-8)/12-222,5*(12-7)/12 = 2769,792 тис. грн.

Розрахунок амортизаційних відрахувань по плану і звіту по групах основних фондів зводимо в таблицю 3.5

Таблиця 3.5 

Амортизаційні відрахування по групах основних фондів

Групи

основних

фондів

Середньорічна вартість

основних фондів, тис. грн..

Норма

амортизації,

%

Амортизаційні відрахування,

тис. грн..

план

звіт

план

звіт

1 група

3462,5

3606,25

5

173,13

180,31

2 група

1510,42

1496,67

25

377,60

374,17

3 група

2782,5

2769,79

15

417,38

415,47

Разом

7755,42

7872,71

-

968,10

969,95

Висновок: Рівень зношення основних фондів відповідно по групах складає 19%; 39,5%; 14% (19 для орендованих). Амортизаційні відрахування по плану і фактично: для першої групи по плану становлять 3462,5 і по факту - 3606,25 тисяч гривень, для другої - по плану - 1510,417 тис. грн. фактично - 1496,667 тисяч гривень, а для третьої по плану - 2782,5 а фактично - 2769,792 тисяч гривень. З наведених даних видно, що амортизаційні відрахування по плану менші ніж фактичні на 1 тисячу гривень, а середньорічна вартість основних фондів по плану менша на 117 тисяч гривень.

3.4. Складання кошторису витрат

Таблиця 3.6

Ціни придбання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів

(з врахуванням ПДВ)

Види ресурсів

Од. вимірювання

Ціна одиниці, грн

W

т

1200

X

т

960

Y

м3

180

Z

м2

25

Паливо*

т

400

Електроенергія*

кВт-год

0,15

Таблиця 3.7

Дані про споживання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів на потреби виробничого та невиробничого характеру у % до рівня їх технологічних витрат

Види ресурсів

Допоміжне і обслуговуюче

виробництво

Підсобне господарство

Експлуатаційні потреби

Матеріали

20

5

5

Паливо

30

5

10

Електроенергія

20

5

15

Таблиця 3.8

Норми відходів матеріальних ресурсів, %

Види сировини і матеріалів

Норми відходів

всього

зокрема зворотних

W

9

4,13

Х

7,75

3,5

У

2,88

1,25

Z

2,25

-

Кц = (100+4,6)/100 = 1,046;      Кн = (100+5,5)/100 = 1,055.

Таблиця 3.9

Сумарні матеріальні витрати

Види ресурсів

Ціна

одиниці,

грн

Норма витрат на вирiб

Обсяг випуcкy,

тис. шт.

3aгaльнi витрати ресурсів на технологічні потреби, тис. грн.

Інші

потреби, тис. грн.

Всього, тис. грн.

Є

М

П

Є

М

П

Є

М

П

Разом

По плану

W, кг

1,20

-

13,04

-

600,00

45,00

82,50

-

704,07

-

704,07

211,22

915,29

Х, кг

0,96

0,29

-

7,62

600,00

45,00

82,50

166,75

-

603,78

770,53

231,16

1001,69

Y, дм3 

180,00

-

0,0044

0,0053

600,00

45,00

82,50

-

35,99

79,19

115,18

34,55

149,74

Комплек-туючі, грн

-

-

-

-

600,00

45,00

82,50

-

-

-

-

-

-

Всього матеріали, грн

-

-

-

-

-

-

-

166,75

740,06

682,97

1589,78

476,94

2066,72

Паливо, кг

0,66

0,50

12,30

9,10

600,00

45,00

82,50

198,00

365,31

495,50

1058,81

476,46

1535,27

Електро-енергія, кВт-год

0,25

1,50

25,20

12,60

600,00

45,00

82,50

225,00

283,50

259,88

768,38

307,35

1075,73

Разом по плану

-

-

-

-

-

-

-

589,75

1388,87

1438,34

3416,96

1260,75

4677,71

Теж без ПДВ

-

-

-

-

-

-

-

491,46

1157,39

1198,62

2847,47

1050,62

3898,09

Фактично

(по звіту)

W, кг

1,26

-

12,36

-

685,00

43,00

75,00

-

667,04

-

667,04

200,11

867,15

Х, кг

1,00

0,27

-

7,23

685,0

43,00

75,00

188,75

-

544,21

732,96

219,89

952,85

Y,  дм3

188,28

-

0,0042

0,0051

685,0

43,00

75,00

-

34,10

71,37

105,48

31,64

137,12

Комплек-туючі, грн

-

-

-

0,00

685,0

43,00

75,00

-

-

-

-

-

-

Всього матеріали, грн

-

-

-

-

-

-

-

188,75

34,10

615,58

1505,47

451,64

1957,12

Паливо, т

0,69

0,47

11,66

8,63

685,00

43,00

75,00

224,12

346,10

446,61

1016,83

457,57

1474,40

Електро-енергія, кВт-год

0,26

1,42

23,89

11,94

685,00

43,00

75,00

254,68

268,59

234,23

757,51

303,00

1060,51

Разом по звіту

-

667,56

648,79

1296,43

3279,81

1212,22

4492,02

Теж без

ПДВ

-

556,30

540,66

1080,36

2733,17

1010,18

3743,35

Таблиця 3.10

Кошторис витрат

п/ч

Елементи витрат

План

Звіт

тис. грн

%

тис. грн

%

1.

Матеріальні витрати (без ПДВ)

3898,09

35,80

3743,35

36,79

2.

Заробітна плата

3671,62

33,72

3292,14

32,35

3.

Відрахування від зарплати (37,5%)

1376,86

12,64

1234,55

12,13

4.

Амортизація

968,10

8,89

969,95

9,53

5.

Інші витрати

974,52

8,95

935,84

9,20

Всього витрат

10889,20

100,00

10175,83

100,00

Висновок: отже, найбільше коштів підприємство витрачає на матеріали - по плану 3898,09 тисяч гривень(35,80 % від загальних), а фактично 3743,35 тисяч гривень (36,79%). На заробітну плату по плану повинно витрачатися 3671,62 тис. грн.( 33,72 %), а фактично 3292,14 тис. грн.( 32,35 %). На амортизацію витрачається як по плану так і фактично майже однакова сума (відповідно 968,10 і 969,95 тисяч гривень). На інші витрати була передбачена сума 974,52, а витрачено у звітному періоді 935,84 тисяч гривень. Всього запланованих витрат 10889,20 тисяч гривень, а витрачено 10175,83 тисячі, що на 713,37 тисячі гривень менше , ніж очікувалось.

3.5. Складання калькуляції витрат на виготовлення виробів

Таблиця 3.11

Планова калькуляція собівартості

Статті витрат

Ціна од., грн.

Виріб Є-600тис.шт.

Виріб М- 45тис.шт.

Виріб П- 82,5тис.шт.

Загальні витрати,

з ПДВ

без ПДВ

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис.грн.

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис.грн.

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис.грн.

тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.Сировина і матеріали на технологічні потреби, всього

-

-

-

0,24

144

-

14,28

642,6

-

7,13

588,23

1374,83

матеріал X, кг

0,96

0,8

0,3

0,24

144

-

-

-

7,9

6,32

521,40

665,40

матеріал W, кг

1,20

1

-

-

-

13,6

13,6

612

-

-

-

612

матеріал Y,  дм3

180,00

150

-

-

-

0,0045

0,68

30,6

0,0054

0,81

66,83

97,43

2.Зворотні відходи, всього

-

-

-

-0,01

-6,00

-

-0,57

-25,65

-

-0,23

-18,975

-50,625

матеріал W, кг

0,96

0,8

-0,011

-0,01

-6,00

-

-

-

-0,277

-0,22

-18,15

-24,15

матеріал Х, кг

1,20

1

-

-

-

-0,562

-0,56

-25,2

-

-

-

-25,2

матеріал Y,  дм3

180,00

150

-

-

-

-0,00 0056

-0,01

-0,45

-0,00 0068

-0,01

-0,825

-1,275

3.Комплектуючі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Паливо і енергія на технологічні потреби, всього

-

-

-

0,6

360

-

12,06

542,7

-

7,66

631,95

1534,65

паливо, кг

0,66

0,55

0,5

0,28

168

12,3

6,77

304,65

9,1

5,01

413,33

885,975

електроенергія, кВт-год

0,25

0,21

1,5

0,32

192

12,3

5,29

238,05

9,1

2,65

218,63

648,675

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.Заробітна плата основних виробничих робітників

-

-

-

0,24

142,83

-

14,38

647,07

-

14,53

1198,52

1988,42

6.Відрахування від заробітної плати

-

-

-

0,09

53,56

-

5,39

242,65

-

5,45

449,45

745,66

7.Змінні накладні

-

-

-

0,14

84,00

-

8,17

367,65

-

8,27

682,28

1133,93

Разом змінних витрат

-

-

-

1,3

780,00

-

53,77

2419,65

-

42,81

3531,44

6726,85

Постійні витрати

-

-

-

0,47

282,00

-

28,14

1266,3

-

28,5

2351,25

3899,55

Повна собівартість

-

-

-

1,77

1062,0

-

81,91

3685,95

-

71,31

5882,69

10626,40

Таблиця 3.12

Звітна калькуляція собівартості

Статті витрат

Ціна од., грн.

Виріб Є-685тис.шт.

Виріб М- 43тис.шт.

Виріб П- 75тис.шт.

Загальні витрати,

з ПДВ

без ПДВ

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис.грн.

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис.грн.

Норма витрат

Витр. на один., грн.

Витр. на весь обсяг, тис.грн.

тис.грн.

1.Сировина і матеріали на технологічні потреби, всього

-

-

-

0,24

164,4

-

14,16

608,88

-

7

525,00

1298,28

матеріал W, кг

1,00

0,84

0,284

0,24

164,4

-

-

-

7,49

6,2

465,00

629,40

матеріал Х, кг

1,26

1,05

-

-

-

12,89

13,49

580,07

-

-

-

580,07

матеріал Y,  дм3

188,28

156,90

-

-

-

0,0043

0,67

28,81

0,0051

0,8

60,00

88,81

2.Зворотні відходи, всього

-

-

-

-0,01

-6,85

-

-0,57

-24,51

-

-0,23

-17,25

-48,61

матеріал W, кг

1,00

0,8368

-0,010

-0,01

-6,85

-

-

-

-0,263

-0,22

-16,5

-23,35

матеріал Х, кг

1,26

1,046

-

-

-

-0,53

-0,56

-24,08

-

-

-

-24,08

матеріал Y,  дм3

188,28

156,9

-

-

-

-0,000053

-0,01

-0,43

-0,000064

-0,01

-0,75

-1,18

3.Комплектуючі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Паливо і енергія на технологічні потреби, всього

-

-

-

0,58

397,3

-

11,98

515,14

-

7,61

570,75

1483,19

паливо, кг

0,69

0,58

0,474

0,27

184,95

11,66

6,74

289,82

8,63

4,99

374,25

849,02

електроенергія, кВт-год

0,26

0,22

1,422

0,31

212,35

11,66

5,24

225,32

8,63

2,62

196,5

634,17

5.Заробітна плата основних виробничих робітників

-

-

-

0,24

163,07

-

14,38

618,31

-

14,53

1089,56

1870,94

6.Відрахування від зарплати

-

-

-

0,09

61,65

-

5,46

234,78

-

5,53

414,75

711,18

7.Змінні накладні

-

-

-

0,1

68,50

-

5,86

251,98

-

5,94

445,50

765,98

Разом змінних витрат

-

-

-

1,24

848,07

-

51,27

2204,579

-

40,38

3028,31

6080,96

Постійні витрати

-

-

-

0,41

280,85

-

28,9

1242,7

-

31,54

2365,5

3889,05

Повна собівартість

-

-

-

1,65

1128,92

-

80,17

3447,28

-

71,92

5393,81

9970,01


Таблиця 3.13

Розподіл постійних та змінних накладних витрат між виробами

Вироби

Планова тарифна зарплата

Планові коефіці- енти розподілу

Постійні витрати

Планові змінні накладні витрати

Звітна тарифна зарплата

Звітні коефіці- енти розподілу

Звітні змінні накладні витрати

Є

131,04

0,072

280,85

84,00

149,60

0,087

68,50

М

593,64

0,325

1242,7

367,65

567,26

0,330

251,98

П

1099,56

0,603

2365,5

682,28

999,60

0,582

445,50

Є+М+П

1824,24

1,000

3889,05

1133,93

1716,46

1,000

765,98

      

Планова собівартість реалізації продукції:

1,77*598,75+ 81,85* 47,25+ 71,31* 80,88= 10692,49 тис. грн.

Фактична собівартість реалізації продукції :

1,65* 684,5+ 80,17* 40+ 71,92*  72,38=  9539,90 тис. грн.

Висновок : як видно з результатів таблиць, планова калькуляція собівартості відрізняється від звітної. По виробу Є планові і звітні загальні витрати становлять 1060,40 і 1128,92 тис. грн. відповідно, по виробу М відповідно 3683,32 і 3447,28 тис. грн. та по виробу П - 5882,69 і 5393,81 тис. грн. загальні планові витрати по всіх виробах більші від фактичних на 656,39 тис. грн.

Планова собівартість реалізованої продукції (10692,49 тис. грн.) більша від фактичної (9539,90 тис. грн.) на 1152,594тис. грн.

3.6. Розрахунок нормативу оборотних засобів

Таблиця 3.14

Розрахунок нормативу оборотних засобів у виробничих запасах

Види ресурсів

Загальна річна потреба, нат.од.

Денна потреба,

Ціна один. без ПДВ,

Вартість добової витрати,

Норма запасу, дні1

Норматив

Виріб Є

Виріб М

Виріб П

Разом

нат.од.

грн.

грн.

пот

Ст р

тр. І під.

Разом

грн.

X, кг

180000

-

651750

831750

2310,42

0,8

1848,33

7

2,5

2

11,5

21255,83

W, кг

-

612000

-

612000

1700,00

1

1700,00

7

3

2

12

20400,00

Y,  м3

-

202,5

445,5

648

1,80

150

270,00

15

6

2

23

6210,00

Комплек-туючі, шт

-

-

-

-

-

-

-

20

8

2

30

-

Паливо, т

300000

553500

750750

1604250

4456,25

0,55

2450,94

5,5

2

2

9,5

23283,91

Всього

-

-

-

-

-

-

6269,27

-

-

-

-

71149,74

Інші

-

-

-

-

-

-

2248,42

-

-

-

-

24837,51

Разом

-

-

-

-

-

-

8517,69

-

-

-

-

95987,25

     

Інші = (21255,83+ 20400,00 +6210,00)*0,3 +23283,91 *0,45 = 24837,51 грн.

Норматив власних оборотних засобів у незавершеному виробництві

Ннв = Ср * Тц * kнз .

Тц - середньозважена тривалість виробничого циклу по виробах Є,М,П:

ТЦ = (1 *600+4,4*45+5,5*82,5)/(600+45+82,5) = 1,72 дні

Ср - середньодобові витрати на випуск продукції.

kнз - коефіцієнт зростання витрат.

((1374,83+0+ 885,98)+0,5* 8365,60)/10626,40 = 0,6064 .

Ннв = 10626405 *1,72*0,6064/360 =30797,17 грн.

Норматив оборотних засобів на готову продукцію (при усередненій нормі зберігання готової продукції на складі 15 днів)

Нг = 10626405*15*0,95/360 = 420628,52 грн.

де 0,95 - коефіцієнт переходу від повної до виробничої собівартості;

15 - норма запасу готової продукції на складах, дні.

Норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів Нм приймаємо на рівні 5% від суми вище розрахованих нормативів виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції

Нм = (95987,25+30797,17+420628,52) * 0,05 = 27370,65 грн.

Сукупний норматив оборотних засобів (Нс)

Нс = 95,987+30,797+420,629+27,371= 574,784 грн.

Висновок : норматив оборотних засобів у виробничих запасах становить : по матеріалах X,W,Y відповідно 21255,83; 20400,00; 6210,00 грн. По комплектуючих 0 грн.; по паливу 23283,91 грн. і разом 71149,74 грн .

Норматив власних оборотних засобів у незавершеному виробництві (Ннв) 30797,17 грн., норматив обігових засобів на готову продукцію (Нг) 420628,52грн., норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів (Нм) = 27370,65 грн. , Сукупний норматив оборотних засобів (Нс) = 574,784 тис. грн.

3.7. Визначення ціни виробів

Гуртова ціна виробу Є :

ЦгЄ = 1,77*(1+15/100) = 2,03 грн.

Гуртова ціна виробу М:

ЦгМ = 81,85 *(1 + 21/100) = 99,04 грн.

Гуртова ціна виробу П :

ЦгП = 71,31 *(1 + 16,2/100) = 82,86 грн.

Відпускні ціни виробів Є (Цв) , М (Цв) та П (Цв) :

ЦвЄ = ЦгЄ* 1,2 = 2,03 * 1,2 = 2,44грн.

ЦвМ = ЦгМ * 1,2 = 99,04 * 1,2 = 118,85грн.

Цв П = ЦгП * 1,2 = 82,86* 1,2 = 99,43 грн.

Висновок: Отже , гуртові ціни виробів Є, М, та П становлять відповідно 2,03; 99,04 та 82,86 грн. , а їх відпускні ціни теж відповідно2,44; 118,85 та 99,43 грн.


ВИСНОВКИ

Підприємство “Львівшарм” - фірма, що має на меті задовольнити потреби людей необхідними товарами, зокрема у сфері друкованої продукції а також проведення необхідних консультацій з будь-яких проблем у цій сфері.

Мета фірми доступно донести до споживача якісні товари друкованої продукції. А також допомогти зорієнтуватися покупцеві у виборі тих чи інших листівок , конвертів тощо, які потрібні йому на даний момент.

Основним споживачем товару фірми будуть окремі особи, або гуртові покупці. Вартість консультації 6,0 у.о.; виготовлення продукту на весь товар за 1 рік – 131 131 у.о.; середня вартість  замовлення 71,85 у.о.

У Львові є декілька великих за розмірами підприємств (“Папірус”, “Рулон”). Передбачається, що динаміка виробництва зростатиме і буде потреба, ще в більшій кількості підприємств в даній галузі.

Саме тому створюється підприємство “Львівшарм”, з цінами на товари нижчими ніж у великих фірм, а якості ( термін давності )  продукції значно вищою ніж у інших.

Сильними сторонами наших конкурентів є ім’я і існування в галузі більше 10 років, а слабкими використання технологій десятирічної давності.

Підприємство “Львівшарм” нова фірма, яка застосовує в своїх лабораторіях тільки найновішу технологію і найновіший дизайн виготовлення продукції на замовлення.

Для реалізації проекту потрібні 8 496 у.о. (за рік – 101 952,0 у.о.), прогнозована виручка – 131 131у.о. в рік,  а прогнозований прибуток 68 212,2 у.о. - 1 рік, 204 636,0 у.о. - 2 рік, 477 485,4 у.о. - 3 рік при  рентабельності (загальній ) 95,58 %.

Підприємство “Львівшарм ” отримає додатковий чистий прибуток 6929,94 тис.грн. за ці кошти протягом року можна закупити обладнання і ввести в дію новий завод з виробництва столярних виробів, і в той же час воно збільшить загальну суму платежів у бюджет на 267,48 тис. грн.

При використанні відповідних методик було визначено середньорічну вартість загальних інвестицій у плановому і звітному періодах як суму середньорічної вартості основних фондів і залишку нормованих оборотних засобів: 8567,882 і 8685,174 тис. грн. відповідно.

У проекті в якості методу ціноутворення використовувався витратний метод або метод надбавок до собівартості, причому розраховані планові ціни виробів "Є", "М" та "П" протягом звітного періоду не змінювалися і відповідно становили (без ПДВ): 2,03, 99,04 та 82,86 грн./шт.


ЛІТЕРАТУРА

1.“Підприємництво та менеджмент ” для студентів спеціальностей  7.12101, 8.120101 “Архітектура будівель і споруд”, 7.12012, 8.120102 “Містобудування”, 7.120103 “Дизайн архітектурного середовища”,6.020210 „Дизайн”. / укл. І.З.Крет. – Львів: вид-во ну “Львівська політехніка”, 2009. – 67 с.

2. Менеджмент: Навч. посіб. для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Рекомендовано МОН / Дикань Н.В., Борисенко І.І. — К., 2008. — 389 с.

3. Мале підприємництво: Основи теорії і практики. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 4-те вид., стер. / Варналій З.С. —К., 2008. — 302 с.

4. Сучасне підприємництво: Довідник/ Сизоненко В.О. — К., 2008. — 440 с.

5. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. 3-тє вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН / Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. — К., 2008. — 483 с.

6. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Правик Ю.М. — К., 2007. — 431 с.

7. Податковий менеджмент: Підручник. Затверджено МОН / Іванов Ю.Б., Крисоватий АЛ. — К., 2008. — 525 с.

8. Податкові і соціальні збори в податковій системі України: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Педь І.В. — К., 2008. — 366 с.

9. Кредитування і контроль: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Вовк В.Я., Хмеленко О.В. — К., 2008. — 463 с

10. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. для студентів ВИЗ. — 3-тє вид., випр. і доп. / Мурашко МЛ. — К., 2008. — 435 с.

11. Менеджмент якості: Підручник. — 3-тє вид., випр. і доп. Затверджено МОН / Шаповал М.І. — К., 2007. — 471 с.

12. Організація праці менеджера: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Чайка Г.Л. — К., 2007. — 420 с.

13. Комерційна діяльність: Підруч. для ВНЗ. — 2-ге вид., перероб. і доп. Допущено МОН / За ред. B.B. Апопія. — К., 2008. — 558 с.

14. Мале підприємництво: Основи теорії і практики. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 4-те вид., стер. / Варналій З.С. —К., 2008. — 302 с.

15.Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Підприємництво та менеджмент” для студентів спеціальностей 7.12101, 16.120101 “Архітектура будівель і споруд”, 7.12012, 8.120102 “Містобудування”, 7.120103 “Дизайн архітектурного середовища”,6.020210 „Дизайн”. / укл. І.З.Крет. – Львів: Вид-во ну “Львівська політехніка”, 2009. – 48 с.

17. Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций: Учеб. Пособие. – 3-е изд., стер. Рекомендовано МОН / Под ред. А.П. Вожжова. – К., 2008. – 269 с..

18. Гроші та кредит: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Алексеев І.В.. Колісник М. К. — К., 2009. — 253 с.

19. Економічний аналіз: Практикум. Рекомендовано МОН / Кармазін В.А., Савицька О.М. — К., 2007. — 255 с.

20. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. Посіб. Для ВНЗ. — 3-тє вид., перероб. І доп. Рекомендовано МОН / Харів П.С. — К., 2008. — 357 с. 

21.Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Економіка і управління підприємством” для студентів спеціальностей  7.12101, 8.120101 “Архітектура будівель і споруд”, 7.12012, 8.120102 “Містобудування”, 7.120103 “Дизайн архітектурного середовища” , 7.020210”Дизайн” / укл. І.З.Крет. – Львів:  вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009. – 88 с.

22. Фінанси: Практикум: Навч. Посіб. Для студ. ВНЗ. Рекомендовано МОН / Азаренкова Г.М., Борисенко 1.1. — К.. 2008. — 279 с.

23. Інвестування: Теорія і практика: Навч. Посіб. — 2-ге вид., перероб. І доп. Рекомендовано МОН / Борщ Л.М., Герасимова СВ. — К., 2007. — 685 с.

24. Кредитування і контроль: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Вовк В.Я., Хмеленко О.В. — К., 2008. — 463 с.

25. Реклама: Практ. Посіб.: Пер. З 4-го англ. Вид. — 2-ге укр. Вид., випр. І доп. / Джефкінс Ф.; Допов. І ред. Д. Ядіна. — К., 2008. — 565 с, тв. Пап., (ст. 10 пр.).

26. Курс фінансового обліку: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Гарасим П.М., Журавель Г.П. — К., 2007. — 566 с.

27. Непрямі податки в податковій системі України: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Педь І.В. — К., 2008. — 348 с.

28. Платіжні системи: Навч. Посіб. Рекомендовано МОН / Вовчак О.Д., Шпаргало Г.Є. — К., 2008. — 341 с.

29. Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций: Учеб. Пособие. – 3-е изд., стер. Рекомендовано МОН / Под ред. А.П. Вожжова. – К., 2008. – 269 с.

30. Акаліна О.В. Пасічник В.Г. Економічне обґрунтування господарських рішень : навчальний посібник .- Київ : Центр навчальної літератури, 2007.- 144 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84610. Разработка рецептуры питьевого йогурта со злаковыми культурами 1.25 MB
  Целью нашей работы является разработка рецептуры питьевого йогурта со злаковыми культурами. Рецептуры указаны в государственных отраслевых стандартах технических условиях технологических инструкциях.
84611. Модернизация системы автоматического регулирования температуры в термокамере машины ТО-180 14.69 MB
  Стабилизацией называю. процесс придания камвольным тканям - тканям из смеси шерсти с синтетическими волокнами устойчивых фиксированных размеров и рисунков ткацкого переплетения, а также способности противостоять образованию необратимых деформаций в процессах последующей обработки и эксплуатации.
84612. Расчет и проектирование фундаментов зданий и сооружений 1.29 MB
  Проектирование фундаментов на естественном основании Предварительное назначение основных параметров и размеров фундаментов Определение расчетного сопротивления грунта Конструирование фундамента и уточнение действующих нагрузок Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на...
84613. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ТИПОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 15.7 MB
  Построение логарифмической амплитудно-частотной характеристики (ЛАЧХ) преобразователя сигналов на операционном усилителе. Для заданной схемы преобразователя аналоговых сигналов на операционном усилителе (ОУ) рассчитать и построить его ЛАЧХ и определить основные параметры данного устройства.
84614. Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации 327.7 KB
  Цель данной курсовой работы – определение места и значимости внебюджетных фондов социального назначения в социальной политике государства. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: Рассмотреть сущность и задачи социальной политики государства.
84615. Фирменные холодные блюда и закуски ресторанов г. Омска: ассортимент, технология приготовления и оформления 757.41 KB
  Цель курсовой работы: изучить ассортимент, технологию приготовления и оформления холодных блюд и закусок ресторанов г.Омска. Задачи курсовой работы: Провести сравнительный анализ ассортимента холодных блюд и закусок в предприятиях общественного питания г.Омска. Дать рекомендации по обновлению меню.
84616. Маркетинговые службы в системе управления предприятием ресторанно-гостиничного бизнеса, их функции и задачи 72.32 KB
  На Западе о маркетинге заговорили лишь начиная с середины девятнадцатого века. Первым, кто высказал предположение о том, что маркетинг должен быть центральным направлением деятельности предприятия, а работа с собственным кругом потребителя – задачей менеджера, был Сайрус Маккормик.
84617. Кодирование информации в защищенных компьютерных сетях 833.5 KB
  При цифровом кодировании дискретной информации применяют потенциальные и импульсные коды. В потенциальных кодах для представления логических единиц и нулей используются только значение потенциала сигнала, а его перепады, формирующие законченные импульсы, во внимание не принимаются.
84618. Технология приготовление длинных смешанных напитков: джулепы, коблеры, кулеры, сэнгер, флипы, слинги 1.27 MB
  Длинные смешанные напитки — это напитки объемом более 150 мл, разбавленные наполнителем. Наполнитель может быть газированным (вода из сифона, фруктово-ягодные напитки, минеральная вода, тонические воды) и негазированным (соки). Приготавливают длинные напитки путем смешивания компонентов в питьевом стакане.