2600

Моя професія - бухгалтер. Професійна орієнтація

Конспект урока

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Професійна орієнтація — система організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння студентами необхідних знань про соціально-економічні і психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування у них уміння аналізувати вимоги професії до психологічної структури особистості

Украинкский

2012-11-12

190 KB

81 чел.

Органічною частиною виховної роботи, важливим етапом психологічної та практичної підготовки студентів до трудової діяльності є їх правильна професійна орієнтація.

Професійна орієнтація — система організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння студентами необхідних знань про соціально-економічні і психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування у них уміння аналізувати вимоги професії до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.

Профорієнтація покликана вирішувати такі завдання:

— виховувати в молоді спрямованість на самопізнання і власну активність як основу професійного самовизначення;

— формувати вміння зіставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією;

— розвивати професійно значущі якості особистості.

Основною складовою профорієнтаційної роботи, яку проводить Ніжинський агротехнічний інститут під час підготовки кваліфікованих спеціалістів, є професійна адаптація — процес пристосування студента до професійної діяльності, її умов, досягнення бажаної продуктивності праці й відповідності між професійними намірами, інтересами, якостями особистості та вимогами до діяльності.

У професійному орієнтуванні використовують різноманітні форми: екскурсії на виробництво, зустрічі з фахівцями, вечори- диспути, конференції, факультативи. Важливо при цьому знати і враховувати як індивідуальні нахили, здібності студентів, так і потреби суспільства.

Методика визначення професійних ідеалів активізує мотиваційні, інформаційно-пізнавальні, цілеутворюючі, операційно-результативні та емоційно-почуттєві компоненти діяльнісного виміру особистості.

В умовах вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації трудове виховання покликане поєднуватися з професійним вихованням, метою якого є формування у студентів поваги до обраної професії, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця.

Для того, щоб провести виховний захід – професійна орієнтація на тему: «Моя професія - бухгалтер» на основі даних підприємства ТОВ “Колос”, необхідно поставити триєдину мету:

 1.  Виховнуформування у студентів поваги до обраної професії, професійного відношення до ведення документації на українському ринку, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок;
 2.  Методологічну – показати дидактично обґрунтовані методи організації виховного заняття на основі практичного засвоєння посадових обов’язків;
 3.  Навчальну – перевірити рівень і глибину одержаних знань студентів із визначених тем предмету “Бухгалтерський облік”:
 •  Облік касових операцій;
 •  Облік банківських та розрахункових операцій;
 •  Облік товарно–матеріальних цінностей;
 •  Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі;
 •  Облік оплати праці.

При цьому продовжувати виробляти практичні навики оформлення первинних документів, згідно існуючих форм в України:

 •  закріпити набуті знання по веденню бухгалтерського обліку в групах бухгалтерії;
 •  удосконалити вміння складання кореспонденції  рахунків  на основі господарських операцій.

Проведення виховної години включає такі етапи:

 1.  Установлення цілей і задач заходу;
  1.  Написання сценарію з визначенням дійових осіб;
  2.  Представлення посадових обов’язків учасників заходу;
  3.  Підбір практичного матеріалу;
  4.  Розробка загальних і індивідуальних вихідних даних та завдань;
  5.  Визначення критеріїв оцінки результатів.

Давайте разом пригадаємо про те, що з переходом до ринкових  відносин в  Україні на сьогоднішній день налічується 8-м типів підприємств різної форми власності. Але незважаючи на це, кожне з них у своїй структурі має відділ – бухгалтерію, де і ведеться  бухгалтерський облік по заробітній платі, виробничих запасах,  грошових  коштах,  розрахунках,  основних засобах,  згідно прийнятих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, законів, доповнень та інструкцій.

Пропоную сьогодні на виховному заході об’єднати воєдино здобуті теоретичні знання та любов до професії. Девізом оголосити вислів: «Бухгалтерський облік – це мова бізнесу, а бухгалтер – професія мужніх і кмітливих».

Виховна година - професійна орієнтація на тему – “Моя професія – бухгалтер» (на основі даних підприємства  ТОВ “Колос”).

 Мета: 

 •  визначити обов’язки посадових осіб бухгалтерії;
 •  перевірити рівень і глибину сформованих знань студентів з визначених тем предмету “Бухгалтерський облік”;
 •  закріпити набуті знання по веденню бухгалтерського обліку в групах бухгалтерії;
 •  вдосконалити вміння створювати кореспонденції на основі господарських операцій;
 •  виховання професійного відношення до ведення документації, любові до майбутнього фаху;
 •  виробити практичні навички оформлення первинних документів згідно існуючих форм.

Тип заходу: виховний – професійна орієнтація.

Забезпеченість  заходу:

 1.  Методи: словесні, наочні, практичні, ТЗН.
 2.  Міжпредметні зв’язки: “Теорія бухгалтерського обліку”, “Гроші і кредит”, “Ділова українська мова”, “Податкова система”, “Контроль і ревізія”, «Психологія».
 3.  Роздатковий  матеріал: практичні завдання за  групами, перелік кореспонденцій, План рахунків, П(С)БО, первинні документи (форми), довідкова та технічна література.
 4.  Обладнання:  калькулятори – МК – 44.
 5.  Наочні  посібники:
 •  Ф.Ф. Бутинець “Бухгалтерський управлінський облік”,
 •  Н.М. Ткаченко “Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України”,
 •  Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов “Облік господарських операцій в бух. проводках,
 •  М.В. Кужельний “Теорія бух. обліку”,
 •  М.Д. Огійчук “Бухгалтерський  облік на сільськогосподарських підприємствах”  -2001 р.
 1.  Журнали: “Бух. облік і аудит”, “Баланс”, “ Дебет  і  кредит”.
 2.  Газета: “Все про бух. облік”.

    


Інструктивна  карта № 28

Предмет                                                    

Бухгалтерський  облік

Курс                                                          

III,  група  ОН – 101

Місце  проведення                                      

аудиторія  № 230

Тема  заходу:

«Моя професія - бухгалтер»

Завдання   на  виховний захід:  

проводиться  професійна орієнтація в  вигляді практичного заняття з використанням роздаткового матеріалу.  Всі  студенти  поділені на 5 груп, кожній надається роздатковий матеріал, первинні бухгалтерські документи та завдання. Попередньо кожна група оголошує свої посадові обов’язки, в рамках яких вона повинна виконувати передбачену їй роботу.

Зміст,  послідовність і методика виконання  завдання №28:

І. Організаційна частина:                                         12хв.

1.Підготовка студентів до виконання роботи (вступний інструктаж) :

а) повідомлення теми, завдання заходу;                      4хв.

б) мета заходу – професійна орієнтація;                     3хв.

в) актуалізація життєвого досвіду і опорних знань;  2хв.

г) мотивація навчальної діяльності студентів.           3хв.

ІІ. Самостійна робота студентів (біжучий інструктаж); (перевірка домашніх завдань).                                       30 хв.

 1.  Оголошення посадових обов’язків кожного з учасників бухгалтерії.
 2.  Головний бухгалтер роздає завдання для виконання старшим бухгалтерам кожної з 5  груп.
 3.  Старший  бухгалтер  розподіляє  обов’язки між своїми підлеглими.
 4.  Заповнення  первинних  документів, згідно умови.
 5.  Перевірка  заповнених  документів: правильність  сум, повнота заповнення  реквізитів в документах, підписи.
 6.  Проведення бухгалтерської обробки всіх документів, тобто  вказати   кореспондуючі  рахунки.
 7.  Складання   систематизую чого облікового  документу журналу - ордера   по  відповідних  рахунках  (група 1 - № 1, група 2 - №2,  група 3 - №10.1, група 4  -  №9, група 5 - №10.2).
 8.   Звітує  бухгалтер старшому  бухгалтеру, який, у свою чергу, - головному бухгалтеру  про зроблену  ними  роботу.

        

ІІІ. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу (пояснення та звітність).                                                                                       30 хв.                                                   

ІV. Повідомлення підсумків і оцінка роботи студентів;          4хв.

V. Заключна бесіда.                                                                      3хв.

VI. Організаційна частина.                                                          1хв.

Після  виконання  завдання  № 28  студент  повинен: зорієнтуватися щодо посадових обов’язків кожного члена бухгалтерії,  закріпити набуті знання по веденню бухгалтерського обліку в групах бухгалтерії; удосконалити вміння складання кореспонденцій на основі господарських операцій.

  Викладач:                                                                               Н.Г.Царук    

 Група   ОН – 101

    

Наше підприємство ТОВ “Колос” має відділ “Бухгалтерія”

Головний бухгалтер – Похилько Тетяна.

Групи працівників-бухгалтерів щодо виконання практичної роботи, а саме:

         Група № 1.  Для обліку касових операцій: Лазаренко Тетяна, Жоголко Аліна, Красуліна Лілія, Кот Анастасія, Дика Олена, Ралко Юлія, Саричева Лілія, Нечваль Альона

         Група № 2. Для обліку банківських та розрахункових операцій :

Стригун Людмила, Трущенков Максим, Смірнова Ірина, Харченко Сніжана, Шендриков Сергій, Заєць Ольга

         Група № 3. Для обліку виробничих запасів: Панченко Ольга, Кривонос Юлія, Андрусенко Лілія, Вакулко Ярослав, Давиденко Олена, Костенко Юлія

        Група № 4. Для обліку поточних біологічних активів:

Варуха Владислав, Несин Наталія, Кобзар Ірина, Дерека Анна, Пабат Ніна, Приходько Юлія, Пашко Ольга

      Група №5. Для обліку оплати праці: Дубок Анна, Блажко Віта, Купрій Карина, Сердюк Вячеслав, Шингирій Аліна, Чуприна Катерина, Демченко Марина

Підприємство ТОВ “Колос”, р/р – 250038800042111 , банк  АППБ  “Аваль” , МФО банку 356174, код підприємства – 2938114 , № свідоцтва ПДВ – 332005488 , директор Ластовецький Олександр Васильович.   

 Залишки з Головної книги ТОВ “КОЛОС” на 01. 02. 2012р.

Назва рахунку

№ рахунку

Залишок, грн.

Дт

Кт

Основні засоби

2855000

Знос основних засобів

1031000

Виробничі запаси

879400

Тварини на вирощування та відгодівлі

178500

Виробництво

80000

Каса

850

Розрахунковий рахунок

550000

Розрах. з підзвітн. особ.

600

Розрах. з різними дебітор.

3200

Розрах. з постачальн.

30000

Статутний капітал

3063075

Цільове фінансування

200000

Нерозподіл. Прибуток

170000

Короткострок. Позики

-

Розрах. по податках

1110

Розрахунки по соц.. заходах

2635

Розрахунки по оплаті праці

49730

Разом

4547550

4547550


Головний бухгалтер

Завдання та обов'язки:

 •  забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
 •  організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 •  вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;
 •  вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну;
 •  забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам;
 •  здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;
 •  бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями;
 •  за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань;
 •  здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
 •  бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
 •  забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах;
 •  організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

 •  керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки;
 •  знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.                                                                                          


    Група    ОН – 101

Група № 1

Облік касових операцій

     

Касир - Лазаренко Тетяна

Завдання та обов'язки:

 •  здійснює операції, пов’язані з прийманням та видаванням готівкових грошових коштів через касу підприємства, зберігає всі прийняті цінності;
 •  одержує в установах банку готівку, здійснює записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом в день їх надходження або видавання;
 •  перевіряє наявність і достовірність підпису головного бухгалтера, а на видаткових документах — дозвільного напису керівника або уповноважених ним осіб, наявність всіх інших реквізитів на прибуткових касових ордерах та видаткових документах, а також зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки, довідки та ін.). Повертає документи в бухгалтерію для відповідного оформлення у випадку недодержання хоча б однієї з перелічених вимог;
 •  підписує прибуткові касові ордери та видаткові документи відразу після одержання або видавання по них готівки, а на доданих до них документах ставить штамп «Сплачено»;
 •  видає квитанцію особі, яка здала готівку в касу. Ставить штамп «Депоновано» або робить відповідний запис в платіжній відомості біля прізвищ осіб, яким не здійснені в установлений термін виплати, пов’язані з оплатою праці, складає реєстр депонованих сум, в платіжній відомості вказує фактично виплачену суму і суму, яка підлягає депонуванню, звіряє ці суми з загальним підсумком по платіжній відомості та ставить свій підпис;
 •  виписує видатковий касовий ордер на фактично видану по платіжній відомості суму, передає його для реєстрації;
 •  щоденно в кінці робочого дня виводить залишок грошових коштів у касі підприємства та передає у бухгалтерію підприємства звіт касира (копію записів в касовій книзі) разом з прибутковими касовими ордерами і видатковими документами під розпис особи, яка здійснює контроль за веденням касових операцій;
 •  виконує інші обов’язки зі збереження в касі грошових документів, цінних паперів тощо.

Старший бухгалтер – Жоголко Аліна

Бухгалтери: Красуліна Лілія, Кот Анастасія, Дика Олена, Ралко Юлія, Саричева Лілія, Нечваль Альона

Обов’язки та завдання:

 1.  Виписати прибуткові  та  видаткові касові ордера.
 2.  Зробити записи в касовій книзі.
 3.  Скласти звіт по касі за 12.02.2012 р.
 4.  Здати касовий звіт бухгалтеру.
 5.  Провести перевірку та бухгалтерську обробку касового звіту.
 6.  Зробити записи в журнал-ордер №1 с.- г.

             


Завдання  для  групи       №1

                                               

Господарські операції по підприємству ТОВ "Колос" за 02.2012 рік

Залишок   каси станом на 12.02.2012 р. - 850,00 грн.

 1.  12.02.12 р. З розрахункового рахунку  банку одержано, згідно чеку
  №28692 суму - 4400 грн. для видачі працівникам заборгованості по
  оплаті праці і оприбутковано в касу за ордером № 174.
 2.  12.02.12 р. Видано з каси під звіт суму 150 грн. зав. виробництвом Волинському Івану Теофіловичу. Видатковий касовий ордер № 98.
 3.  12.02.12 р.   Поступило в касу підприємства ВАТ "Буковина сервіс"  виторг за реалізоване зерно від покупця – підприємства ПП "Верест" згідно накладної № 4256 від 09. 11 .2007 року на суму 2000 грн.
 4.  12.02.12 р. Внесено в касу виторг за реалізовані овочі на ринку від
  матеріально відповідальної особи - Орлецької М.І. - 800 грн. Огірки 0,8т х 1000
  = 800 грн.
 5.  12.02.12 р. Виплачено з каси  Ігнатенку І.І. - інженеру з реклами,
  підзвіт суму 500 грн.
 6.  12.02.12 р. Виплачено з каси заробітна плата за II половину жовтня
  місяця працівникам підприємства ВАТ "Буковина сервіс", згідно    платіжної  відомості № 38 на суму -4400,00.
 7.  12.02.12 р. У зв’язку з тим, що ліміт каси даного підприємства
  становить - 45 гривень,   здано в банк на розрахунковий рахунок
  виторг каси, сума - 2150 гри.
 8.  


Група ОН – 101

Група № 2

Облік банківських та розрахункових   операцій

Старший бухгалтер – Стригун Людмила,

Бухгалтер: Трущенков Максим, Смірнова Ірина, Харченко Сніжана, Шендриков Сергій, Заєць Ольга

Обов’язки та завдання:

 1.  Заповнити і виписати платіжні доручення.
  1.  Скласти виписку банку по розрахунковому рахунку підприємства  ТОВ "Колос".
  2.  Перевірити або провести бухгалтерську обробку виписки банку.
  3.  Зробити записи в журналі - ордері № 2 с-г.
  4.  Скласти авансовий звіт.
  5.  Перевірити і обробити його.
  6.  Зробити записи в журналі ордері № 7с.г.

                                                        


Завдання для групи   № 2

Господарські операції по підприємству ТОВ "Колос" за  лютий 2012 р.

Залишок на розрахунковому рахунку станом на 12 . 02 .2012 р. - 5400,00 грн.

 1.  12.102.12 р. згідно чеку №28692 з розрахункового рахунку №00350012750203 суму 4400 грн.
 2.  Перераховано з  розрахункового рахунку підприємства  ТОВ "Колос"  Ніжинському відділенню пенсійного фонду пенсійні внески з заробітної плати працівників за лютий  місяць в сумі 1936,00 грн. код 21430584, розрахунковий рахунок 256089 в ЧОД АППБ  "Аваль" МФО  356464 в м . Ніжин платіжне доручення №83.
 3.  Перераховано  Ніжинському  фонду соціального  страхування –відрахува
  ння   з нарахованої  зарплати  за  лютий місяць 2012 року – розрахунковий рахунок 25000350048124 ПІБ МФО 351125 м. Ніжин код-213003 суму 1137,50   грн.
 4.  Перераховано  податок  з  доходу фізичних  осіб  Ніжинському райфін  відділу, р\р 25017056001012, Укрсоцбанк 356174  м. Кіцмань,  код

02317385 суму -  825,30 грн.

 1.  Зараховано виторг каси 12.02.12 р. на р\р підприємства ТОВ "Колос" -2150,00грн.
 2.  Перераховано Ніжинському РЕМ за електроенергію за 10 місяць в сумі -
  235 грн. код 25035088, р\р 25000450038114 в Укрсоцбанку м. Ніжин -
  356174
 3.  Зараховано на р\р підприємства ТОВ "Колос"  заборгованість за реалізовану  муку     в\с     (8 ц    х   206,25  =1650,00)     від     покупця     -     ВАТ "Прометей" р\р 25000350102038 Банк АППБ "Аваль".
 4.  Перераховано постачальнику - Чернівці олійно-жировий комбінат за макуху
  для кормів - 1,5т х 600,00 - 900,00, р\р 25003000528351, код 78085339.
  Укрсоцбанк, код 356174.


Завдання  № 2.1

Господарські операції по підприємству ТОВ "Колос" за лютий 2012р.

Згідно з наказом керівника підприємства ТОВ "Колос"  (Великоголова З.О.) № 185 від. 08.02.12 р. інженер з реклами Ігнатенко І.І. був відряджений  терміном на 7 днів з 13.02.12 р. по 19.02.12 р до Львова для організації реклами.

12.02.12 р. Ігнатенко 1.1. видано з каси підзвіт 500 грн.

21.11.07 р. Ігнатенко І.І. інженер з реклами відзвітував про  виконання завдання та витрачені кошти шляхом подання авансового  звіту з документами:

 •  квитанція проживання - в готелі "Плай" з 14.02.12 р. по 18.02.12 р на

суму 160 грн.;

 •  рахунок за телефонні розмови на суму 54,00 грн.
 •  квитки на проїзд залізничним транспортом  Ніжин – Львів – 85 грн., Львів – Ніжин – 85грн.
 •  добові -7 х 30 = 210,00грн.


                                                                                                             Група  ОН - 101

Група № 3

Облік виробничих запасів

Старший бухгалтер – Панченко Ольга

Бухгалтери: Кривонос Юлія, Андрусенко Лілія, Вакулко Ярослав, Давиденко Олена, Костенко Юлія

  

 Обов’язки та завдання:

 1.  Оформити прихідні та розхідні накладні, податкові накладні.
 2.  Відкрити картки складського обліку в розрізі видів готової
  продукції.
 3.  На підставі господарських операцій та первинних документів по
  виробничих запасах скласти "Звіт про рух товарно-матеріальних
  цінностей".
 4.  Опрацювати методику прийому і бухгалтерської обробки звіту про
  рух матеріалів.
 5.  Записати дані із звіту про рух товарно-матеріальних цінностей в
  журналі ордері № 10.1 с/г. та № 6.

          

                                                                            


Завдання  для  групи     № 3

Господарські операції по підприємству ТОВ "Колос" за лютий 2012 р.

На підставі наведених даних скласти бухгалтерські документи (товарно–транспортні накладні, рахунки, податкові накладні, книгу обліку придбання товарів, книгу обліку продажу товарів, на одержані від постачальників матеріальні цінності).

Від Санепідемстанції по рах-фак. №35 – формалін 100 л по 4грн. на 100 грн., пеніцилін в упаковках, 200 упаковок по 10 грн., інші медикаменти – 400 грн., ПДВ у розмірі 20% від загальної вартості.

Від Агросервісу по рах №156 – нафтопродукти – солідол 4 грн. за 1 л - 1000 л , ПДВ 20%.

Від Агросервісу по рах №155 трактор МТЗ–80 “Бєларусь” 1 шт., сума 49000 грн., ПДВ 20%.

Від Агрохімії рах.№ 104 від 10.09 – суперфосфат, ціна за 1 кг – 1,5 грн., 600 кг, ПДВ 20%.

Від Міжрайагропостач бензин А–72 по 6,40 грн. - 5000 л, автол по 1 грн. - 300л, ПДВ 20%.

Від Агросервісу по рах. 160 від 25.09 бензин А-76 500 літрів по 6,5 грн., дизельне пальне 1200 л по 6.5 грн., ПДВ 20%.

Завідуючий складом Антоненко  К. Л.

Скласти бухгалтерські документи з обліку готової продукції та виробничих запасів.

 1.  Накладну №93 від 06.002 на передачу зі складу ветлікарю Полозу А. Г. для лікування тварин: формалін 15 л., пеніцилін 100 упаковок, інші медикаменти на 5000 грн.  
 2.  Накладну № 92 від 06.02 на передачу зі складу молочній фермі: формалін 10 л., пеніцилін 100 упаковок, інші медикаменти на 5000 грн.  
 3.  На молочну ферму МШП на 125 грн.  Накладна № 94 від 08.09.

              Група  ОН -101

Група №4

Облік основних засобів

     

Старший бухгалтер –   Варуха Владислав

Бухгалтери: Несин Наталія, Кобзар Ірина, Дерека Анна, Пабат Ніна, Приходько Юлія, Пашко Ольга

Обов’язки та завдання:

 1.  Заповнити інвентарні картки основних засобів
 2.  Зробити розрахунок амортизації основних засобів

          

        


                    Завдання  для групи   № 4

Господарські операції по підприємству ТОВ "Колос” за 02. 2012 р.

На підставі наведених даних скласти бухгалтерські документи з обліку основних засобів.

 1.  оформити акти на прийняття основних засобів: від Агросервісу надійшов трактор МТЗ-80 «Беларусь» - 49000 грн. Безкоштовно отримано сівалку вартістю 2500 грн., сума зносу 1100 грн.
  1.  підготувати акти на списання основних засобів. 25.09 списано трактор 15200, сума зносу 15000 грн. Причини списання  - знос, не придатний для використання. При ліквідації одержано запасних частин на 200 грн., металобрухту на 100 грн., витрати – зарплата з нарахуваннями 138 грн.
  2.  Зробити розрахунок амортизації основних засобів прямолінійним методом

Місце використання та вид ОЗ

Початкова вартість, грн.

Знос, грн.

Апарат управління:

 •  Контора цегляна
 •  Лінія електропередач
 •  Виробничі автомобільні дороги
 •  Разом

220000

90000

200000

510000

15000

20000

100000

270000

Цехові об’єкти:

 •  Насіннєва лабораторія
 •  Ветеринарна лікарня
 •  Разом

160000

320000

480000

30000

15000

45000

Ланка рослинництва:

 •  Асфальтов. Майданчик
 •  Комбайни збиральні
 •  Сівалки
 •  Плуги
 •  Трактори колісні
 •  Разом

30000

300000

20000

1000

72000

432000

5000

50000

5000

600

20000

80600

Молочна ферма:

 •  Гноєсховище
 •  Корівник цегл.
 •  Артез. Свердловини
 •  Насоси артезіан.
 •  Трактори гусеничні
 •  Водонагр. Котли
 •  Роздавачі–змішувачі кормів
 •  Корови 120 гол. 480ц
 •  Разом

40000

300000

15000

180000

50000

20000

30000

18000

753000

20000

120000

5000

50000

20000

10000

15000

240000

Ферма по вирощуванню:

 •  Телятник цеглов.
 •  Артезіан. Свердловини
 •  Насоси артезіанські
 •  Гноєсховище
 •  Трактори
 •  Водонагр. котли
 •  Разом

300000

20000

10000

60000

100000

20000

510000

190000

10000

5000

20000

30000

5000

260000

Автопарк:

 •  Гараж
 •  Повітряна лінія електропередач
 •  Автомобілі вантажні більше 2т
 •  Легкові автомобілі
 •  Разом

100000

50000

100000

20000

270000

50000

20000

50000

10000

130000

Всього

1031000


Група ОН-101

Група №5

Облік оплати праці

Старший бухгалтер -  Дубок Анна

Бухгалтери:  Блажко Віта, Купрій Карина, Сердюк Вячеслав, Шингирій Аліна, Чуприна Катерина, Демченко Марина

Обов’язки та завдання:

 1.  Скласти первинний документ, який відображає систематизацію
  робочого часу та обліку праці працівників підприємства  ТОВ
  "Колос".
 2.  Нарахування оплати праці згідно умови.
 3.  Скласти розрахунково-платіжну відомість та провести утримання
  з оплати праці.
 4.  Провести відрахування на соціальні заходи, на оплату праці.
 5.  Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського
  обліку.
 6.  Зробити записи в журналі ордері № 10.2 с/г по обліку рахунку 66
  "Розрахунки з оплати праці".

          

       


Завдання  для групи №5

Нарахування оплати праці працівникам підприємства  ТОВ "Колос" за лютий 2012 р.

Скласти розрахункову та платіжну відомості на основі первинних документів.

Доярка Скринька П.М. надоїла в середньому за день 170 кг молока, жирність 3,4%, розцінка за центнер 45,25 грн., робочих днів 24, стаж роботи 5 років.

Доярка Зелінська Р.Т. надоїла 4320 кг молока, жирність 3,3 %, робочих днів 24, стаж роботи 9 років.

Доярка Жовтюк С.І. надоїла 4080 кг молока, жирність 3,6 %, робочих днів 24, стаж роботи 16 років.

Інші 5 доярок на 8900 грн., працювали по 24 дні, стаж роботи  до 10 років.

Оплата за приплід: 1 доярка – 2 гол., ІІ доярка – 2 гол., ІІІ – 3 гол., розцінка за 1 голову 20 грн.

Всім працівникам надбавка за безперервний стаж роботи від

 •  2 до 5 років – 8 %,
 •  від 5 до 10 років – 10 %,
 •  від 10 до 15 років – 13 %,
 •  більше 15 років – 16 %.

За класність нараховується таким працівникам:

 •  трактористи-машиністи І класу 20 %, ІІ класу 10%
 •  водії автомобілів І класу 25 %, ІІ класу 10%
 •  працівники тваринної ферми І класу 20 %, ІІ класу 10%
 •  працівники рослинництва І класу 20 %, ІІ класу 10%

Тракторист – машиніст Литвин І.С. ІІ кл. на тракторі виконував польові роботи. Норма виробітку за 8 годинний робочий день – 8 га, фактично зроблено 219 га. Розцінка 14,75 грн., відпрацьовано 24 дні, стаж роботи 4 роки.

Іншим працівникам рослинництва нараховано 12000 грн., за класність 1000 грн., за стаж 500 грн.

Працівникам ферми ВРХ за привіс 29200 грн., за класність 4120 грн., за стаж 4120 грн.

Працівникам молочної ферми 29000 грн., за класність 4100 грн., за стаж 4100 грн.

Доярка Кресан М.К. у відпустці на 24 календарні дні. Заробітна плата за рік 14345 грн.

Бухгалтер Губар Н.І. хворіла з 07.09 по 20.09. Заробітна плата за 6 місяців 13002 грн., стаж 7 років 5 місяців. Відпрацьовано за 6 місяців 125 днів, в місяці 24 робочих дні.

Відпрацьовано (год.), оклад

Директор Андрусенко Н.М.

24

3240

Головний бухгалтер Костюченко Л.З.

24

2800

Завідуючий складом Адамчук В.І.

24

1550

Завідуючий рослинництвом Павленко С.О.

24

1800

Завідуючий основним стадом Кучер М.П.

24

2000

Завідуючий ВРХ Білик І.І.

24

2000

Ветлікар Полоз А.Г.

24

1580

Завідуючий транспортом Адаменко П.С.

24

2100

Касир Іванова В.З.

24

900

Основна зарплата

Іншим працівникам по транспорту 2290 грн., за класність 580 грн., 290 грн. за стаж.


Заключення

   Вид виховної роботи «Професійна орієнтація»  передбачає  і  включає виконання  практичних  завдань  по  кожній  ділянці  роботи  бухгалтера,  або  згідно  передбаченого   змісту   завдання  для кожної  групи студентів,  зокрема:

вивчення посадових обов’язків кожного члена бухгалтерії;  

складання та заповнення окремих первинних  документів (касові ордера,  платіжні доручення, авансові звіти, податкові накладні, накладні, платіжні  відомості,  відомості  зважування тварин, акти на переведення тварин, облікові  листи тракториста – машиніста, тощо);

     складання та заповнення окремих облікових  регістрів (касові звіти, касова книга,  журнали–ордери по відповідних темах, звіти про рух цінностей,  звіти про рух худоби на фермі, розрахунково–платіжні відомості, оборотні відомості  по синтетичних і аналітичних рахунках, книги складського обліку  та  аналітичного  обліку, тощо);

      на  всіх бухгалтерських документах проставлення кореспондуючих  рахунків, обробка відповідних документів та реєстрація в облікових регістрах бухгалтерського  обліку;

      складання  оборотного  балансу  на  підставі  даних Головної книги  та  формування  і заповнення  бухгалтерської  звітності.

Застосування у процесі навчання такого типу виховних заходів дозволяє створити умови роботи бухгалтерії. У результаті цього формується відповідна атмосфера, пірнувши в яку, студент може максимально наближено відчути себе частиною облікового апарату. Виконуючи покладені на нього обов’язки, розуміти, що від його правильно вирішеного завдання залежить результат роботи усього підрозділу. У студентів формується дух колективізму, виховуються необхідні для даної професії риси.

Кваліфікований бухгалтер розуміється на всіх питаннях обліку та податкової політики. Він - безцінний працівник і найшанованіша людина на підприємстві. Однак і відповідальність на ньому лежить велика.

Бухгалтер повинен слідкувати за змінами в законодавстві, яке регулює його діяльність, та вміти спілкуватися з представниками державних органів. Потрібно тримати в голові всю фінансову картину підприємства, щоб знати як будь-яка угода позначиться на балансі, звітності тощо.

Тому люди цієї професії мають бути, перш за все, відповідальними та організованими, тому що несвоєчасна здача звіту або втрата якого-небудь документа може дорого обійтися підприємству. Крім того, він повинен любити цифри, з ними йому доведеться мати справу щодня, бо помилка може виявитися фатальною. Також необхідні висока концентрація уваги, скрупульозність і посидючість. Потрібно мати добру пам'ять і вміти зберігати комерційну таємницю.

 

    


   Список  використаної  літератури

1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 27 червня 1995р. № 247/95-ВР

2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16 липня 1999р. №99б-ХІУ

3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджений МФУ від ЗО листопада 1999р. № 291

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом МФУ від 31 березня 1999р. №87

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом МФУ від 31 березня 1999р. № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Затверджено наказом МФУ від 27 квітня 2000р. № 92.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджено наказом МФУ від 18 жовтня 1999р. № 242.

8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби", виданий у 1982р. та був переглянутий у 1998р.

9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 "Нематеріальні активи".

10.  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік:  Підручник - 3-є вид..

Житомир, 2001 р.

11 .Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами

 власності: Навч. Посібник - 5-те вид., допов. і переробл. - КС.: А.С.К., 2000.    12.  Хом як Р. Бухгалтерський облік в Україні: Львів 2001р. –

ІЗ.  Чістов Д.В. Хозяйственные операции в компютерной бухгалтерии: 1999р.

14. Голов С. Облік основних засобів за МСБО // Бухгалтерський облік та аудит - №5, 1999р.


15.Облік  нематеріальних  активів   за  МСБО   //   Бухгалтерський   облік   та

аудит - № 7-8,1999р.

І6.  Губачова О. Обираємо метод нарахування амортизації основних засобів //Бухгалтерський облік та аудит - № 11,2000р.

17. Облік необоротних активів та фінансових інвестицій II Бухгалтерський облік та аудит - № 1, 2001р.    

18.  Свідерськнй Є. Коментар до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  7 "Основні засоби" // Бухгалтерський облік та   аудит - № 5,1999р.

19. Облікова політика підприємств // Все про бухгалтерський облік - № 11 (557) 20. Нидлз Б., Андерсон X., Колдуелл Д. Принципы бухгалтерского учета:  Москва 1997р.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84820. Рекомендации по совершенствованию реализации функций контроля и регулирования на «Хлебозаводе №6» 87.2 KB
  Цель курсовой работы: закрепить знания по менеджменту, а именно в части контроля и регулирования в управлении предприятием. Поэтому основные задачи: рассмотреть понятия, факторы, характеристики контроля; проанализировать контроль и регулирование на конкретном предприятии.
84821. Анализ затрат на производство продукции 162.34 KB
  В работе анализируется динамика объёма производства в натуральном и стоимостном выражении сезонные колебания факторный анализ анализ динамики производства анализ структуры и динамики затрат на производство продукции.
84822. Расходы предприятия. Пути сокращения расходов предприятия 4.23 MB
  Экономика предприятия есть обобщенный экономический результат его деятельности как за прошлый, так и за данный период времени, находящий свое выражение в имуществе, в денежных, материальных и интеллектуальных ресурсах на каждый данный рассматриваемый период времени.
84823. Оценка и планирование внешнеэкономической деятельности и ценообразование на импортную продукцию 1.33 MB
  С целью стабильности и высокой эффективности своей хозяйственной деятельности каждая фирма планируя приобрести необходимую продукцию за рубежом должна предварительно изучить всю публикуемую информацию о ценовой и технической характеристиках данной продукции степень насыщенности рынка...
84825. Українська термінологія у професійному спілкуванні 529 KB
  Термінологія - це не хаотична сукупність слів, а організована на логічному й мовному рівні система спеціальних назв. Науку, що вивчає термінологію, називають термінознавством. Біля витоків творення української термінології стояли науковці І. Верхратський, В. Левицький, О. Курило...
84826. Сущность банковских рисков, измерение и прогнозирование основных банковских рисков 169.5 KB
  Анализ операционного риска банка. Банковский риск - это возможность вероятность финансовых потерь и или ухудшения ликвидности банка вследствие наступления неблагоприятных событий связанных с внутренними и или внешними факторами влияющими на деятельность банка.
84828. The Theory of a Phoneme 55 KB
  The suspension of phoneme contrast in isolated words is called free variations or a temporary neutralization. Although phonetic contrast is suspended some social linguists have argued that free variations are often sociologically significant.