26197

Виды личностных расстройств: обсессивно-компульсивное, антисоциальное

Доклад

Медицина и ветеринария

Антисоциальное расстройство личности Суть антисоциального расстройства личности в том что пациент демонстрирует полное неуважение к правам и чувствам других людей. Обсессивнокомпульсивное расстройство личности Люди с обсессивнокомпульсивным расстройством личности как правило озабочены экономией денег стремятся соблюсти во всем абсолютный порядок отказываются обращаться за помощью или сотрудничать с кемлибо так как считают других слишком беспечными и некомпетентными.

Русский

2013-08-18

11.6 KB

1 чел.

63.Виды личностных расстройств: обсессивно-компульсивное, антисоциальное.Антисоциальное расстройство личности Суть антисоциального расстройства личности в том, что пациент демонстрирует полное неуважение к правам и чувствам других людей. Вероятно это хроническое заболевание в отличие от единичных антисоциальных действий, совершаемых подростками и взрослыми людьми. Анитисоциальное расстройство личости начинается в возрасте до 15 лет, проявляется в подростковом и юношеском возрасте и сохраняется во взрослом состоянии в виде агрессивного и деструктивного поведения. Импульсивное поведение и демонстриративно высокая степень безответственности, готовность идти на риск в некоторых ситуациях оказывается ценным качеством. Нечувствительность к чужим интересам, "корпоративный" эгоцентризма, "амбиции" и мания величия в сочетании с поверхностно-очаровательным поведением дает этим людям шанс добиться успеха. Обсессивно-компульсивное расстройство личности Люди с обсессивно-компульсивным расстройством личности, как правило, озабочены экономией денег, стремятся соблюсти во всем абсолютный порядок, отказываются обращаться за помощью или сотрудничать с кем-либо, так как считают других слишком беспечными и некомпетентными. Моральная и этическая сторона их жизни, лишена "серых зон": действия и взгляды окружающих расцениваются ими либо как совершенно правильные, либо совершенно неправильные. Близкие отношения с ними складываются сложно, поскольку они устанавливают высокие стандарты поведения для друзей, партнеров и детей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...
65661. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 1.47 MB
  Досягнення цієї мети можливе через здійснення ефективної координації роботи різних видів транспорту загального користування а саме: авіаційного автомобільного водного та залізничного. Серед пріоритетів Транспортної стратегії щодо авіаційного транспорту є приведення його інфраструктури...
65662. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ДЕРЕВОСТАНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 267.5 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є визначення особливостей поширення соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся та впливу пошкодження крон личинками на стан і приріст дерев сосни в осередках.
65663. ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА 180.5 KB
  Україна морська держава тому закономірно що українська мова має розгалужену систему військовоморської лексики яка потребує докладного вивчення. Актуальність дослідження визначається необхідністю простежити формування розвиток а також сучасний стан української військовоморської терміносистеми.
65664. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації 1.29 MB
  Проблема захисту інформації в цифрових комп’ютерних системах являє собою важливий напрямок досліджень в галузі інформатики, що досить інтенсивно розвивається. Це обумовлюється необхідністю захисту користувачів інформації від втрат, до яких може призвести неуповноважене використання даних...
65665. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 230.5 KB
  Однією з основних передумов якісно нових перетворень в житлово-комунальному господарстві України є формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг ЖКП як дієвого механізму виходу галузі з кризи.
65666. Регулювання зайнятості населення в умовах міжнародної трудової міграції 786.5 KB
  Формування зайнятості з метою забезпечення населення місцями праці в умовах добровільного вибору різноманітних видів діяльності для задоволення власних потреб є одним з найважливіших завдань у кожній державі світу. В значній мірі це пояснюється тим що на зламі ХХ і ХХІ століть в багатьох країнах...
65667. Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток 4.6 MB
  Обов’язковою умовою цього процесу є необхідність удосконалення методики підготовки юних гімнасток. Зокрема у вітчизняній науковометодичній літературі дослідження у сфері предметної підготовки й розвитку спеціальних здібностей гімнасток у вправах з обручем відсутні що...
65668. МИРНЕ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПОРІВ: ПРАКТИКА МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ 158 KB
  В основі сучасної системи міжнародних відносин лежить міжнародний правопорядок який базується на основоположних принципах міжнародного права що забезпечують належне підґрунтя для міжнародного співробітництва держав. Попри це в усіх сферах міжнародних відносин постійно виникають міжнародні спори.