2635

Краткие сведения о погрешности электроизмерительных приборов

Доклад

Физика

Краткие сведения о погрешности электроизмерительных приборов Объектами прямых электрических измерений являются многие электрические и магнитные величины: ток, напряжение, мощность и т.д. Измерение любой физической величины заключается...

Русский

2012-11-12

32 KB

3 чел.

Краткие сведения о погрешности электроизмерительных приборов

Объектами прямых электрических измерений являются многие электрические и магнитные величины: ток, напряжение, мощность и т.д. [1].

Измерение любой физической величины заключается в ее сравнении посредством измерительного прибора с однородной величиной, принятой за единицу. Приборами сравнения являются, например, мосты для измерения сопротивлений путем сравнения их с мерой – образцовым сопротивлением, и потенциометры, где неизвестная ЭДС сравнивается с ЭДС нормального элемента. Но это не самые распространенные методы измерений.

Более простыми и наиболее распространенными способами являются измерения с помощью приборов непосредственного отсчета, показывающих численное значение измеряемой величины на шкале или цифровом табло. Этап сравнения с мерой у таких приборов происходит при их производстве, где шкалы градуируют в единицах (или долях) измеряемой величины.

Естественно возникает вопрос, какую погрешность мы допускаем, снимая показание со шкалы электроизмерительного прибора. Как известно, погрешность измерения любой физической величины складывается из трех слагаемых: погрешности случайной, погрешности приборной и погрешности округления[2]. Сообщим некоторые сведения о приборной погрешности. Согласно ГОСТ она определяется следующим образом: пр=2/3, где предельная погрешность электроизмерительного прибора, которая определяется его классом точности (множитель 2/3 берется в том случае, если принята надежность р=0,95).

Допустим, измерение тока производятся амперметром, класс точности которого 1,0. Предельная погрешность такого прибора составляет

,

где Iпр –наибольший ток, который можно измерить данным прибором, – предел измерения прибора.

Пусть амперметр имеет предел измерения 100 А. При классе точности 1,0 предельная погрешность этого прибора I=1,0 А . Приборная погрешность при однократном измерении данным прибором составит пр=2/3 0,7А (без учета погрешности округления!).

Если при однократном измерении амперметр показал, например, 45,0 А, то истинное значение тока при надежности 0,95 будет находиться в пределах (45,00,7) А, если амперметр показал 20,0 А, то корректный ответ об истинном значении тока таков: (20,00,7) А.

За сведениями о погрешности приборов с цифровой индикацией следует обращаться к их паспортам.

1.Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. М.: Энергоатомиздат, 1983. Гл.12.

2.Братухин Ю.К., Путин Г.Ф. Обработка экспериментальных данных. /Перм. ун-т;  Пермь, 2003.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31695. Тактики виховання дітей у сім’ї 27.5 KB
  Вдаючись до такої тактики, батьки намагаються відгородити дитину від життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за неї, задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена змоги формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, вольові якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб
31696. Юнацький вік 59 KB
  У зв’язку з тенденцією до різкого омолодження шлюбу актуальною стає підготовка до одруження молоді. Все це викликає у них незадоволення розчарування невпевненість у собі небажання разом з партнером налагоджувати сімейні взаємини зниження мотивації шлюбу. Наскільки такі знання наприклад роблять молодь готовою до шлюбу [2; 8; 23; 25; 36; 40; 57; 77; 84] Певний вклад у її вивчення унесли М. Одначе недостатньо вивченими залишилися питання змісту структури готовності до шлюбу шляхів поліпшення підготовки молоді до сімейного життя.
31697. Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей 58.5 KB
  Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей. Психологія вивчає особистісні та соціально-психологічні чинники, що зміцнюють або дестабілізують шлюб. Багато уваги приділяється питанням статево-рольового виховання молоді, формуванню просімейної мотивації, психологічним аспектам сексуальних стосунків, взаємної адаптації шлюбної пари, їхній психологічній сумісності. Чільне місце відводиться дослідженню соціально-психологічних процесів, що відбуваються в сім'ї: сімейна комунікація ті інтеракція, міжособистісна перцепція, рольова диференціація у взаєминах подружжя.
31698. Становлення шлюбно-сімейних відносин 33 KB
  Для багатьох джерел національних правових систем характерним є уникнення законодавчого визначення поняття шлюбу. Договірна концепція шлюбу є найбільш поширеною. Розуміння шлюбу як союзу двох незалежних і рівноправних партнерів Східна Європа в т. Дещо іншим є поняття шлюбу як союзу чоловіка й жінки у мусульманських державах.
31699. Класний керівник. Його роль, місце і значення у формуванні особистості 41 KB
  Історія виникнення посади класного керівника Кожна історична епоха пред'являла свої вимоги до освіти й виховання молодого підростаючого покоління та тих людей які отримали тепер назву класний керівник . Достатньо чіткі функції класного керівника у радянській школі стали визначатися у 30х роках після постанов ЦК ВКП б Про початкову і середню школу 1931 та Про режим у початковій і середній школі 1932 коли була введена класноурочна система навчання систематична перевірка й оцінка знань учнів визначена роль учителя як організатора й...
31700. Управління учнівським колективом 24.5 KB
  Управління учнівським колективом здійснюється за допомогою трьох взаємоповязаних функцій педагога: 1 збору й аналізу інформації про учнівський колектив і школярів які до нього входять; 2 планування й організації адекватних стану колективу впливів метою яких є його удосконалення й оптимальний вплив на особистість; 3 контролю і корекції спрямованих на вищий рівень розвитку колективу і кожного учня.Важливою умовою управління учнівським колективом є розробка методики вивчення колективу форм і методів аналізу одержаної інформації. Весь час...
31701. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 42 KB
  Його характеризують: довіра доброзичливість чуйність висока взаємовимогливість і ділова критика; вільне висловлювання власної думки під час обговорення питань що стосуються колективу; відсутність тиску керівника на підлеглих і визнання за ними права приймати важливі для колективу рішення; поінформованість усіх про завдання колективу і стан їх виконання можливість займати активну позицію у процесі ділового спілкування в колективі; наявність умов для активної професійної і творчої діяльності самореалізації самоствердження саморозвитку...