2635

Краткие сведения о погрешности электроизмерительных приборов

Доклад

Физика

Краткие сведения о погрешности электроизмерительных приборов Объектами прямых электрических измерений являются многие электрические и магнитные величины: ток, напряжение, мощность и т.д. Измерение любой физической величины заключается...

Русский

2012-11-12

32 KB

3 чел.

Краткие сведения о погрешности электроизмерительных приборов

Объектами прямых электрических измерений являются многие электрические и магнитные величины: ток, напряжение, мощность и т.д. [1].

Измерение любой физической величины заключается в ее сравнении посредством измерительного прибора с однородной величиной, принятой за единицу. Приборами сравнения являются, например, мосты для измерения сопротивлений путем сравнения их с мерой – образцовым сопротивлением, и потенциометры, где неизвестная ЭДС сравнивается с ЭДС нормального элемента. Но это не самые распространенные методы измерений.

Более простыми и наиболее распространенными способами являются измерения с помощью приборов непосредственного отсчета, показывающих численное значение измеряемой величины на шкале или цифровом табло. Этап сравнения с мерой у таких приборов происходит при их производстве, где шкалы градуируют в единицах (или долях) измеряемой величины.

Естественно возникает вопрос, какую погрешность мы допускаем, снимая показание со шкалы электроизмерительного прибора. Как известно, погрешность измерения любой физической величины складывается из трех слагаемых: погрешности случайной, погрешности приборной и погрешности округления[2]. Сообщим некоторые сведения о приборной погрешности. Согласно ГОСТ она определяется следующим образом: пр=2/3, где предельная погрешность электроизмерительного прибора, которая определяется его классом точности (множитель 2/3 берется в том случае, если принята надежность р=0,95).

Допустим, измерение тока производятся амперметром, класс точности которого 1,0. Предельная погрешность такого прибора составляет

,

где Iпр –наибольший ток, который можно измерить данным прибором, – предел измерения прибора.

Пусть амперметр имеет предел измерения 100 А. При классе точности 1,0 предельная погрешность этого прибора I=1,0 А . Приборная погрешность при однократном измерении данным прибором составит пр=2/3 0,7А (без учета погрешности округления!).

Если при однократном измерении амперметр показал, например, 45,0 А, то истинное значение тока при надежности 0,95 будет находиться в пределах (45,00,7) А, если амперметр показал 20,0 А, то корректный ответ об истинном значении тока таков: (20,00,7) А.

За сведениями о погрешности приборов с цифровой индикацией следует обращаться к их паспортам.

1.Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. М.: Энергоатомиздат, 1983. Гл.12.

2.Братухин Ю.К., Путин Г.Ф. Обработка экспериментальных данных. /Перм. ун-т;  Пермь, 2003.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72034. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ 1.22 MB
  Сьогодні виявлено протиріччя між динамікою економічного розвитку країни які висуває вимоги до системної організації процесу економічного навчання та виховання підростаючого покоління і сформованою практикою економічної освіти; між реальним рівнем...
72035. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИВНИХ ВОД ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДУ ВОДОПРОВІДНИХ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ 225 KB
  У багатьох частинах світу спостерігається дефіцит поступове вичерпання і зростаюче забруднення джерел прісної води. Питне водопостачання здійснюється як з поверхневих близько 70 всієї води так і з підземних джерел. В процесі очищення води тільки поверхневих джерел на спорудах поліпшення її якості щорічно утворюється близько 100 млн.
72036. СТАБІЛЬНИЙ РАНГ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ КІЛЕЦЬ І МОДУЛІВ 405.5 KB
  У дисертаційній роботі встановлюються принципові зв’язки методів теорії матриць над кільцями з сучасними досягненнями алгебраїчної К-теорії. При дослідженні проблем алгебри матриць над кільцями неможливо обійтись без застосування результатів К-теорії.
72037. ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ З НЕРВОВОЮ АНОРЕКСІЄЮ 290.5 KB
  На сучасному етапі однією з важливих проблем дитячої та підліткової гінекології є профілактика та лікування порушень функції репродуктивної системи у дівчатпідлітків з психоемоційними розладами В. Відомо що порушення менструальної функції в підлітковому віці у дівчат негативно впливають на стан репродуктивної системи...
72038. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ПОРОЖНИННИХ УТВОРЕНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЇХ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ 174 KB
  Метою роботи було поліпшення результатів хірургічного лікування хворих на порожнинні утворення підшлункової залози при панкреатиті шляхом диференційованого вибору операційних технологій з урахуванням особливостей клінічного перебігу та прогнозування розвитку їх ускладнень.
72039. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї 202 KB
  Трансформаційні процеси у сучасному суспільстві висувають нові вимоги до системи освіти загалом та фізичного виховання дітей зокрема. Економічні й політичні реформи в Україні здійснюються на тлі загострення проблеми захворюваності дітей яка зросла за багатьма показниками: лише третина сучасних...
72040. КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В КРИМУ 163 KB
  В останні два десятиліття проблема повернення та облаштування кримських татар питання політикоправового статусу кримсько-татарського народу виступають найважливішими чинниками етнополітичної ситуації на півострові визначаючи діяльність кримсько-татарського національного...
72041. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 865.5 KB
  У державних та міжнародних документах з проблем вищої освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу.
72042. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДСІЧЕННЯ КОНВЕРТЕРНОГО ШЛАКУ ЕЛЕМЕНТАМИ ПОПЛАВКОВОГО ТИПУ ПРИ ВИПУСКУ СТАЛІ 3.67 MB
  Мінімізація кількості кінцевого шлаку що потрапляє в розливний ківш під час випуску металу з кисневого конвертера є важливим технологічним завданням від успішного вирішення якого значною мірою залежать ефективність подальшої позапічної обробки сталі і виробничі витрати зумовлені...