26422

Череп

Доклад

Биология и генетика

Мозговой отдел: затылочная кость os occipitale клиновидная кость os sphenoidale теменная кость os parietale межтеменная кость os interparietale височная кость os temporale лобная кость os frontale. Особенности: КРС: массивен уплощён роговые отростки нет верхних резцов хоаны узкие и глубокие полная орбита лошадь: менее массивен затылочный гребень полная орбита значительное надглазничное отверстие свинья: хоботковая кость длинные ярёмные отростки неполная орбита собака: лёгкий ярёмные отростки короткие хоаны широкие синусы...

Русский

2013-08-18

25.5 KB

0 чел.

Череп

Кости черепа (ossa cranii) соединяются при помощи разновидности синдесмоза - швов (suturae) и сгруппированы в два отдела: мозговой и лицевой. Условная граница между ними по середине орбит. Мозговой отдел формирует черепную полость для головного мозга. Верхняя часть этой полости называется крышей (calvaria). Лицевой отдел формирует две полости: носовую и ротовую. Мозговой отдел: затылочная кость os occipitale, клиновидная кость os sphenoidale, теменная кость os parietale, межтеменная кость os interparietale, височная кость os temporale, лобная кость os frontale. Лицевой отдел: носовая nasale, носовые раковины conchae, maxilla, резцовая incisivum, нёбная palatinum, слёзная lacrimale, скуловая zygomaticus, крыловидная pterygoideum, сошник vomer, mandibula, подъязычная hyoideus. Мышечный аппарат. Кожные и мимические мышцы по происхождению тесно связаны с лицевым нервом, которым они и иннервируются. Мимические мышцы расположены на лицевом отделе: 1) мышцы ротовой щели и щёк; 2) мышцы носового отверстия; 3) мышцы глаз; 4) мышцы ушной раковины. Жевательная мускулатура закрепляется на мозговом отделе черепа и нижней челюсти, т.е. действуют на височно-челюстной сустав, при этом 3 мышцы (большая жевательная, височная и крыловидная) поднимают челюсть, а 1 (двубрюшная) опускает её. Пазухи: лобные, теменные, затылочные (свинья, КРС), носовые, верхнечелюстная (с возрастом; сообщается щелью с носовой полостью). Артерии головы: ветви наружной и внутренней сонной артерий и позвоночной артерией. Внутренняя сонная и позвоночная артерии васкуляризируют мозг. У свиней и КРС внутренняя сонная артерия во взрослом состоянии запустевает, а область её ветвления кровоснабжает наружная сонная артерия. Наружная сонная артерия продолжается в верхнечелюстную артерию (а. maxillaris), которая в области крылонёбной ямки делится на свои конечные ветви: подглазничную, клинонёбную, большую и малую нёбные артерии. Венозный отток: по наружной яремной вене (v. jugularis externa), которая слагается из верхнечелюстной и язычно-лицевой вен и лежит поверхностно на шее в яремном желобе. Лимфоотток от поверхностных сосудов головы в околоушной (от мозгового отдела) и нижнечелюстной (от лицевого отдела) лимфоцентрах, а глубокие сосуды отводят лимфу к заглоточным и подъязычным лимфоцентрам. Особенности: КРС: массивен, уплощён, роговые отростки, нет верхних резцов, хоаны узкие и глубокие, полная орбита, лошадь: менее массивен, затылочный гребень, полная орбита, значительное надглазничное отверстие, свинья: хоботковая кость, длинные ярёмные отростки, неполная орбита, собака: лёгкий, ярёмные отростки короткие, хоаны широкие, синусы незначительные.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66422. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДИСКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА УМОВ ЗБЕРІГАННЯ 231 KB
  В літку якісні коренеплоди ізза біологічних особливостей редиски виростити неможливо. Проблемами зберігання редиски в різні часи займалися такі науковці як П. Дженєєв 1968 але залишилось багато невирішених питань щодо збереженості...
66423. ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ СПРАВЛЯННЯ ТА ФІСКАЛЬНІ НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 306 KB
  Фіскальна історія свідчить що оподаткування споживання давно практикується державами. Поряд з цим саме представники групи податків на споживання універсальні акцизи відіграли роль рятівників бюджетів провідних держав світу в умовах гіперінфляції під час двох Світових воєн та низки економічних криз.
66424. Клініко-патогенетичні особливості перебігу ревматоїдного артриту за наявності ендотеліальної та субклінічної гіпотиреоїдної дисфункції 214 KB
  Не дивлячись на дуже часте співіснування цих нозологічних одиниць клінічна діагностика уражень ЩЗ у хворих на РА достатньо складна особливо у випадках м’якої клінічної маніфестації. У хворих із ревматичними захворюваннями ЕД відіграє не менш важливу роль у розвитку та прогресуванні...
66425. Виховання соціальної усталеності особистості старшокласника в навчально-виховному процесі 211 KB
  У Законі Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні Національній доктрині Державній національній програмі Діти України Національній концепції виховання актуалізується проблема виховання особистості здатної на активну роль...
66426. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 372.5 KB
  Сучасна наука акцентує увагу до проблеми власного самопізнання, розглядаючи її як своєрідний ключ для розв’язання багатьох актуальних дослідницьких проблем. Реалізація потенціалу сільськогосподарської науки, її завдань та цілей, місця в загальній системі знань про закономірності...
66427. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СИСТЕМИ АПК 269 KB
  Ефективність діяльності переробних підприємств в умовах ринкової конкуренції залежить в основному від якості формування та рівня використання виробничого потенціалу. Розвиток економіки регіону на довгострокову перспективу пов’язаний саме з цими...
66428. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ СУДДІВ В УКРАЇНІ 159.5 KB
  Правове регулювання відносин найманої праці здійснюється зазвичай загальними нормами трудового законодавства України. Проте трудова діяльність окремих категорій працівників має суттєві особливості, що зумовлює наявність спеціальних норм щодо її регламентації.
66429. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 474.5 KB
  Формування відкритої економіки, членство України в СОТ супроводжується не тільки позитивними, але і негативними явищами, серед яких слід відзначати жорсткі конкурентні умови, особливо для країн із застарілою технологією та виробництвом екологічно неякісної продукції.
66430. Внутрішні перенапруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю, їх обмеження та основи моделювання 4.68 MB
  Головним призначенням систем пересилання, розподілу та споживання електроенергії є ефективне забезпечення потреб національного господарства в енергії відповідної якості за мінімальних витрат і достатньому рівні надійності. Принципи побудови, розвитку сучасних і перспективних систем енергопостачання...