26453

Сердце (cardia, cor)

Доклад

Биология и генетика

Сообщение с кругами кровообращения: в правое предсердие впадают краниальная и каудальная полые вены и сердечные вены; в левое предсердие впадают легочные вены; из правого желудочка выходит ствол легочных артерий; из левого желудочка – аорта с венечными артериями. Нервномышечная система: синоатриальный узел – между синусом краниальной полой вены и правым предсердием атриовентрикулярный узел – в основании межпредсердной перегородки пучок Гиса – идёт в межжелудочковой перегородке имеет 2 ножки. Кровоснабжение: правая и левая венечные артерии...

Русский

2013-08-18

21.5 KB

0 чел.

Сердце (cardia, cor)

4 камеры: правая половина – венозная, левая – артериальная. В правом атриовентрикулярном отверстии – 3-створчатый клапан, в левом – 2-створчатый, у выхода ствола легочных артерий из правого желудочка и аорты – полулунные. Створчатые: створки – складки эндокарда, сухожильные струны, сосковые мышцы. Фиброзный скелет: 2 кольца в атриовентрикулярных отверстиях, 2 кольца в артериальных отверстиях. Это надёжная опора для мышц и клапанов сердца. У КРС в области аорты момут окостеневать. Сообщение с кругами кровообращения: в правое предсердие впадают краниальная и каудальная полые вены и сердечные вены; в левое предсердие впадают легочные вены; из правого желудочка выходит ствол легочных артерий; из левого желудочка – аорта с венечными артериями. Стенка сердца: эпикард(2 слоя: фиброзный, эндотелий), миокард (2 слоя в предсердиях, 5 в желудочках), эпикард (серозная – висцеральный листок перикарда). Сердечная сорочка: париетальный листок перикарда (серозный), фиброзный слой, перикардиальная плевра (серозный). Нервно-мышечная система: синоатриальный узел – между синусом краниальной полой вены и правым предсердием, атриовентрикулярный узел – в основании межпредсердной перегородки, пучок Гиса – идёт в межжелудочковой перегородке, имеет 2 ножки. Кровоснабжение: правая и левая венечные артерии, большая, средняя и малые сердечные вены. Иннервация: симпатика: от боковых рогов грудного отдела спинного мозга и специальные сердечные нервы (accelerates), которые идут к коронарным артериям. Парасимпатика: от продолговатого мозга по вагусу, от которого отходит депрессор сердца (n. depressor cordis) и узла нервнопроводящей системы сердца.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65288. Експериментальне дослідження просторово-часових характеристик завад від морської поверхні й неоднорідностей тропосфери для оптимізації пристроїв обробки сигналів радіотехнічних систем 982 KB
  Проблема забезпечення безпечного судноводіння в умовах обмеженої видимості й у складних метеоумовах належить до однієї з найбільш затребуваних завдань сучасної навігації. При цьому використанню радіолокаційних засобів немає альтернатив, тому що виявлення...
65289. Швидкий пошук різноформатних даних в граничних режимах систем управління 845 KB
  Сучасний розвиток промисловості характеризується зростанням вимог до інформаційного забезпечення інтеґрованого організаційно-адміністративного управління на верхньому рівні ієрархії та жорсткими вимогами...
65290. Творчість Палладія Еленопольського в контексті формування ідеалів християнського життя: історико-соціальний аспект 208.5 KB
  Актуальність роботи зумовлюється і тим що дослідження процесу використання біблійних текстів у конструюванні християнського дискурсу за часів Пізньої Античності є відносно новими і нечастими; ця сфера історичних досліджень лише нині почала активно розвиватися в зарубіжній історіографії...
65291. ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТАЛУРГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 217 KB
  Необхідність підвищення рівня фахової компетентності майбутніх інженерівметалургів зумовлена інтенсивною модернізацією вітчизняного металургійного...
65292. Формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 538.5 KB
  Критерії: 1 мотиваційно-ціннісний 2 когнітивний 3 діяльнісний формування ціннісного ставлення до дослідницької діяльності; створення в технічному університеті професійнодослідницького середовища; забезпечення...
65293. Підвищення ефективності процесу електродугового наплавлення шляхом використання комбінованих магнітних полів 2.57 MB
  Встановлення особливостей впливу КМП на процеси утворення форми посилення валика та форми проплавлення основного металу при дуговому наплавленні під флюсом дасть можливість розробити рекомендації для вибору оптимальних параметрів...
65294. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 221.5 KB
  Нерозробленість даної проблеми наявні протиріччя обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: Формування загальнотехнічних знань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій.
65295. СУЇЦИДАЛЬНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-30-Х РР. ХХ СТ. (ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ) 165.5 KB
  Актуальність дослідження зумовлюється подальшим розвитком психоаналітичної інтерпретації в сучасному українському літературознавстві, що передбачає освоєння нової проблематики, якою є наразі суїцидальна образність.
65296. ТУРБІННИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВИТРАТ З ГІДРОДИНАМІЧНИМ ВРІВНОВАЖЕННЯМ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА 5.41 MB
  Для визначення кількісних показників потоків широкого застосування набули прилади та системи вимірювання витрат рідин з турбінними перетворювачами витрат ТПВ завдяки їх перевагам перед існуючими приладами інших класів аналогічного призначення.