26576

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУХОВОГО ОСТАТКА МОЛОКА ЦЕЛЬНОГО И ОБЕЗЖИРЕННОГО

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУХОВОГО ОСТАТКА МОЛОКА ЦЕЛЬНОГО И ОБЕЗЖИРЕННОГО. Количество сухих веществ молока является показателем качества молока и его питательной ценности. В состав сухих веществ молока входят жир белок сахар минеральные вещества. Более постоянной величиной является сухой обезжиренный молочный остаток СОМО в состав которого входит белок сахар и соли молока.

Русский

2013-08-18

6.52 KB

34 чел.

69. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУХОВОГО ОСТАТКА МОЛОКА ЦЕЛЬНОГО И ОБЕЗЖИРЕННОГО. Количество сухих веществ молока является показателем качества молока и его питательной ценности. В сборном молоке среднее содержание сухих веществ - равно 12,5%. В состав сухих веществ молока входят жир, белок, сахар, минеральные вещества. Наибольшим изменениям под влиянием различных факторов подвергается содержание жира. Более постоянной величиной является сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО), в состав которого входит белок, сахар и соли молока. Количество СОМО в молоке сборном должно составлять в среднем 8,5%, но не менее 8,0%. Определение сухих веществ в молоке производится в соответствии с требованиями ГОСТ 3626 - 47. Используют 2 метода. АРБИТРАЖНЫЙ МЕТОД. 1. в бюкс вложить 5-6 кружков марли, вырезанных по диаметру бюкса, поставить в сушильный шкаф на 30-40 минут при температуре 105С. Вынуть из шкафа, закрыть крышкой" охладитъ в эксикаторе и взвесить. 2. Внести в бюкс 5 мл молока. Взвесить и высушивать в сушильном шкафу при 105 C до постоянной массы. Содержание СВ (в процентах) вычисляют по формуле: .С= ((б-в)*100)/(б-а), где, С - содержание сухого вещества (%), а - вес бюксы С марлей (г), б - вес бюксы с молоком до высушивания (г), в.- вес бюксы с молоком после высушивания. РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД. В производственных условиях содержание сухих веществ и СОМО определяют расчётным способом по формулам. Стандартная формула для расчёта сухих веществ (видоизмененная формула Фаррингтона ): С=(4,9ж+а)/4+0,5. Формула для расчета СОМО: СОМО= ж/а+а/7+0,76, где с - сухой остаток молока; СОМО - сухой обезжиренный молочный остаток; ж - жирность молока в про центах; а- плотность молока в градусах ареометра; Пользуясь постоянными коэффициентами, предложенными профессором А.С.Крыловым можно рассчитать содержание отдельных компонентов молока; %белка=СОМО*0,400; % лактозы=СОМО*0,515; % золы=СОМО*0,083. Преднамеренное изменение состава молока называется фальсификацией. .При этом нарушается соотношение отдельных компонентов, свойственное натуральному молоку. Так прибавление воды приводит к снижению всех показателей молока ( жирность, плотность, кислотность, сухой остаток и СОМО). При подснятии жира или разбавлении обратом плотность повышается, содержание жира и сухого вещества уменьшается, а СОМО остается без изменения или несколько повышается. При двойной фальсификации, т.е, при добавлении воды и обрата снижается жирность, количество сухого вещества и СОМО, а плотность остается без изменений. Расчет количества прибавленной воды производится по формуле: (Д-Д1)/Д*100, где: Д - плотность натурального молока ( 8 градусах ареометра), ДI - плотность исследуемого молока ( в градусах ареометра). Расчет подснятия жира или прибавление обрата производится по формуле: (Ж-Ж1)/Ж*100, где Ж - жирность цельного молока ( в % ); Ж1 -  жирность исследуемого молока (в % ). В случае двойной фальсификации молока расчет производится по следующим. формулам: А=100- ((Ж1/Ж)*100); В=100-((СОМО1/СОМО)*100); О=А-В, где: А - количество прибавленной ВОДЫ в МОЛОКО ( % ) и обрата; В - количество прибавленной воды ( % ); О - количество прибавленноro обрата ( % ); Ж- жирность натурального молока; ЖI' ~: жирность исследуемого молока; СОМО - сухой обезжиренный молочный остаток натурального молока; СОМО1- - сухой обезжиренный молочный остаток исследуемого молока.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22949. СБС-ПРОГРАМИ ТА РЕКУРЕНТНІ ПОСЛІДОВНОСТІ 599 KB
  Індуктивні визначення Структурні блок схеми та СБСпрограми. СБС програми це інтерпретовані структурні блоксхеми. Рекурентні функції і тільки вони обчислюється СБСпрограмами.
22950. Облік розрахунків з дебіторами 79 KB
  Види дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання. Облік наданих знижок, повернення товарів і податку на додану вартість. Методика розрахунку сумнівної дебіторської заборгованості. Облік векселів до одержання.
22951. Мова Сі 240.5 KB
  Дамо індуктивне визначення термів. Розрізнюють три види типізованих термів: префіксні інфіксні та постфіксні. Існує ще один вид термів змішані коли в індуктивному переході одночасно використовується два або і всі три різновиди термів. На практиці з метою спрощення запису термів приймаються ті чи інші угоди.
22952. Облік грошових коштів 113 KB
  Облік і контроль касових операцій і грошей в касі. Облік створення і використання фонду дрібних сум. Документальне оформлення і облік операцій по банківських рахунках. Облік короткострокових фінансових інвестицій.
22953. Школи Китайські 34.5 KB
  Ми почнемо з того що філософія як форма духовної діяльності має історичність. Філософія це ідейний діалог мислителів різних епох. Антична філософія 2. Середньовічна філософія.
22954. Продовжимо Елінізм 55.5 KB
  Людина гріховна лише бог безгрішний. Філософ має бути моральним проповідником волі Бога. В цей час провідна роль в культурі належала церкві філософія розглядалась як служниця богословя теологія. Філософія галузь яка веде до більш високого знання богословя.
22955. Західноєвропейська філософія нового часу 53 KB
  Просвітництво 18ст. Ідеалізм або матеріалізм залежить від того як співвідноситься почуття зі світом. Поза нами існує матеріальний світ незалежний від нас явища цього світу впливають на наші органи почуття в нас виникають чуттєві образи цих явищ. Перш ніж пізнавати навколишній світ і природу треба підготувати свою свідомість подолати перешкоди ідоли або примари свідомості.
22956. Естетика 50 KB
  Історичний матеріалізм це є поширення поглядів матеріалізму на суспільне життя на людську історію. Фактично ці умови життя визначаються напрямком нашої свідомості. Тобто поступово переходимо на іншу позицію що засадою нашого суспільства і життя не є розум. Світова воля Шопенгауер біологічне життя Ніцше несвідоме життя Фрейд.
22957. Особливості сучасної західної філософії. Вітчизняні філософські традиції 54 KB
  Антропологізм ця тенденція орієнтує філософію на дослідження людини і світу культури. Сутність тенденції виражають наступні ідеї: вивчення життя окремої людини стоїть вище є більш значним ніж вивчення великих людських спільнот класів народів націй. відмова від розуміння сучасної людини як свободної і розумної здатної переробляти світ. Відмова від такого розуміння і перехід до розуміння людини яка жорстко обумовлена економікою політикою релігією та ін.