26631

САНОЦЕНКА ТУШ И ОРГАНОВ ПРИ ПАРАТУБЕРКУЛЕЗЕ КРС

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Кроме общих признаков недомогания наблюдают профузный понос отеки в межчелюстной области в области подгрудка и в нижней части живота отекают веки появляется шилозадость. При наличии патологоанатомических изменений в кишечнике в брыжеечных лимфоузлах гортани отеке межчелюстной области головы измененные внутренние органы и кишечник с брыжейкой направляют на утилизацию а тушу и другие продукты убоя выпускают без ограничения.

Русский

2013-08-18

3.81 KB

2 чел.

59. САНОЦЕНКА ТУШ И ОРГАНОВ ПРИ ПАРАТУБЕРКУЛЕЗЕ КРС. Хронически протекающая болезнь жвачных, характеризующаяся медленно развивающимся энтеритом, периодической диареей, прогрессирующим истощением и гибелью животных. Болеет, преимущественно, крупный рогатый скот и овцы, реже буйволы, верблюды и очень редко козы, олени, яки. Возбудитель - Mycobacterium paratuberculosis. Это очень маленькая кислото-спиртоустойчивая аэробная неподвижная палочка. В мазках из патологического материала (складок слизистых оболочек кишечника, мезентеральных лимфатических узлов), окрашенных по Цилю-Нильсену, находят микробы в виде гнезд или кучек. ПРЕДУБОЙНАЯ ДИАГНОСТИКА. Кроме общих признаков недомогания наблюдают профузный понос, отеки в межчелюстной области, в области подгрудка и в нижней части живота, отекают веки, появляется «шилозадость». Температура нормальная. ПОСЛЕУБОЙНАЯ ДИАГНОСТИКА. В тощей и подвздошной кишках находят обильное количество слизи. Стенки этих кишок покрасневшие, сильно утолщенные (иногда в 10 раз). На всем протяжении кишок или на отдельных участках слизистая оболочка собрана в грубые складки, суховатая, ломкая. Мезентеральные лимфатические узлы увеличены. Скелетные мышцы в разной степени атрофированы. Во всех жировых депо вместо жира содержится рыхлая соединительная ткань, пропитанная желтоватым инфильтратом. Лимфатические узлы туши увеличены или, наоборот, уменьшены в объеме, суховатые, лежат среди рыхлой соединительной ткани, пропитаны желтоватым инфильтратом. Для бактериологического исследования берут пораженные участки кишечника и мезентеральные лимфатические узлы. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА. При наличии патологоанатомических изменений в кишечнике, в брыжеечных лимфоузлах, гортани, отеке межчелюстной области головы измененные внутренние органы и кишечник с брыжейкой направляют на утилизацию, а тушу и другие продукты убоя выпускают без ограничения. При истощении туши и внутренние органы подлежат утилизации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31629. ПАТОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ 80.5 KB
  За функціональних ефектами гормони поділяють на: а ефекторні діють безпосередньо на органимішені; б тропні регулюють синтез ефекторних гормонів; в релізінггормони регулюють синтез і секрецію тропних гормонів. Основні властивості гормонів: 1 утворюються спеціалізованими клітинами ендокринних залоз; 2 секретуються в кров або інші циркулюючі рідини; 3 характеризуються специфічністю впливу який повязаний із існуванням âклітинмішенейâ які мають особливі рецептори до конкретного гормону; 4 володіють високою біологічною...
31630. ПАТОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ 78.5 KB
  Дихальну недостатність класифікують: 1 За клінічним перебігом розрізняють: а гостру і б хронічну недостатність дихання. 2 За клінічними проявами недостатність дихання може бути: а компенсованою і б декомпенсованою. Вентиляційна недостатність дихання виникає внаслідок порушень обміну газів між атмосферним повітрям і альвеолами легень тобто в результаті порушень легеневої вентиляції гіповентиляції.
31631. ПАТОЛОГІЯ НАДНИРНИКІВ 73 KB
  Ці пептиди володіють тропною дією на клубочкову зону кори наднирників викликаючи надходження альдостерону в кров. Виділяють 3 ефекти АКТГ при дії його на пучкову зону наднирників: 1 гострий ефект протягом декількох хвилин обумовлюється звязуванням холестерину з цитохромом P450 і посиленням трансляції наявної інформаційної РНК що викликає істотне збільшення утворення стероїдів; 2 підгострий ефект через десятки годин обумовлюється посиленням процесів транскрипції генів які кодують структуру ферментів стероїдогенезу що проявляється...
31632. ПАТОЛОГІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ та ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ 80 KB
  ТТГ діючи на щитовидну залозу викликає наступні ефекти: а підсилює захоплення і включення йоду в органічні сполуки; б підсилює протеоліз депонованого тиреоглобуліну; в підсилює секрецію Т3 і Т4; г при тривалій дії викликає гіпертрофію і гіперплазію щитоподібної залози. Порушення функції щитоподібної залози. Первинний гіпотиреоз зустрічається при: а аутоімунному тиреоїдиті Хашімото б хронічному фіброзноінвазивному тиреоїдиті Ріделя які супроводжуються дефектами синтезу тиреоїдних гормонів в тиреоїдектомії г лікуванні...
31633. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ 79.5 KB
  Це обумовлює характерну ознаку печінкової недостатності нестабільний рівень глюкози крові: 1 після прийому їжі розвивається гіперглікемія 2 натще гіпоглікемія. Таке явище супроводжується збільшенням в крові рівня вільного холестерину і зниженням антиатерогенних ліпопротеїнів що сприяє відкладенню холестерину в стінках судин і розвитку атеросклерозу. Порушення участі печінки в білковому обміні включає 3и групи змін: 1 зниження синтезу гепатоцитами альбумінів що веде до гіпоальбумінемії і гіпоонкії крові а на стадії...
31634. Система кодирования информации 19.55 KB
  Система кодирования информации Кодирование информации применяют для унификации формы представления данных которые относятся кразличным типам в целях автоматизации работы с информацией. Например естественные человеческие языки можно рассматривать как системы кодирования понятий для выражения мыслей посредством речи к тому же и азбуки представляют собой системы кодирования компонентов языка с помощью графических символов. Основой этой системы кодирования является представление данных через последовательность двух знаков: 0 и 1. Наименьшая...
31636. Положение слуховой трубы у взрослого и ребенка, связь ее с мышцами мягкого неба, значение для слуховой функции 14.62 KB
  Служит для доступа воздуха из глотки в барабанную полость, чем поддерживается равновесие между давлением в этой полости и внешним атмосферным давлением, что необходимо для правильного проведения к лабиринту колебаний барабанной перепонки.
31637. Накопители на гибких магнитных дисках 99 KB
  Структура накопителя на гибких магнитных дисках Устройство накопителя на гибких магнитных дисках НГМД рис. Все электрические схемы размещаются на печатной плате компонуемой в корпусе НГМД. Обычно в профессиональной ПЭВМ к одному адаптеру через интерфейс можно подключать до четырех НГМД. Для подключения определенных НГМД применяются микропереключатели.