26632

САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ТУШ И ОРГАНОВ ПРИ ПАСТЕРЕЛЛЕЗЕ

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

При сверхостром и остром: повыш t угнетение конъюнктивит в области головы и шеи отеки опухание языка; у свиней затрудненное дыхание красные пятна на коже живота за ушами не бледнеющие при надавливании. В области головы и шеи студенистые инфильтраты в п к при разрезе прозрачная янтарная жидкость.

Русский

2013-08-18

3.17 KB

4 чел.

48. САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ТУШ И ОРГАНОВ ПРИ ПАСТЕРЕЛЛЕЗЕ. Остр инф заб-ние, характ явлением септецимии (остр течение) или очаговыми гнойными поражениями п/к клетчатки. Для чел неопасна. Возб - P. Multocida, короткая, неподвижная, гр-, палочка, факультативные аэробы. Устойчивость незначительна. ПРЕДУБОЙНАЯ ДИАГНОСТИКА: малотипична. При сверхостром и остром: повыш t, угнетение, конъюнктивит, в области головы и шеи отеки, опухание языка; у свиней – затрудненное дыхание, красные пятна на коже живота, за ушами, не бледнеющие при надавливании. При грудной форме - фиброзной плевропневмонии: высокая t, затрудненное учащ дыхание, сильный кашель. Кишечная форма телят 1-2 лет, поносом, жаждой, исхуданием, вялостью, бледностью. ПОСЛЕУБОЙНАЯ ДИАГНОСТИКА: многочисленные кровоизлияния на серозных и слизистых, в гиперемированных легких под плеврой, п/к, паренхиматозных органах. В области головы и шеи студенистые инфильтраты в п/к, при разрезе - прозрачная янтарная жидкость. Л/у увеличены, гиперимированы. Селезенка не изменена. В печени и почках дегенерации. Для грудной формы - фиброзная плевропневмония, серозный выпот, отложения фибрина. При хроническом - в гепатизированных участках очаги некроза, у свиней - фибринозный перикардит, покраснение или синюшность кожи на нижней стенке живота и за ушами. ВСЭ:  при дегенер измен в мускулатуре - на утилизацию или уничтожают. Если изменения отсутствуют – бак.исслед на сальмонеллы. При обнаружении – мясо обезвреживают высокой t, а вн.орг – на техническую утилизацию или уничтожение. При отриц - мясо, шпик и вн.орг - на вареные и варено-копченые колбасы. Шкуры дезинфицируют.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69318. Розв’язування СЛАР на основі LU-розладу матриці 542 KB
  До цієї задачі належать задачі обчислення визначників і обчислення елементів оберненої матриці. Іноді обчислення визначників і елементів оберненої матриці називають другою і третьою основними задачами лінійної алгебри. 2 заснований на використанні оберненої матриці...
69319. Аналіз похибок розв’язування СЛАР 336 KB
  Аналіз похибок через число обумовленості матриці Нехай обчислене значення x помилка розвязку ε = b відхил або невязка розвязку системи рівнянь x = b. Невязка може бути малим а помилка розвязку великою. 52 cond = 1 число обумовленості матриці що дорівнює максимально...
69320. Ітераційні методи розв’язування СЛАР 307.5 KB
  Метод простої ітерації умови збіжності Для розріджених великих систем рівнянь досить добрі результати можна отримати як це було показано в попередньому параграфі застосуванням методу визначальних величин.
69321. Властивості власних значень і власних векторів матриці 115 KB
  Метод характеристичного рівняння матриці Коли на деякий вектор х діє матриця А то в загальному випадку отримується новий вектор у = Ах який відрізняється від вектора х як своїм модулем розміром так і орієнтацією в багатовимірному просторі.
69322. Степеневий метод обчислення власних значень 149.5 KB
  Для оцінки окремих власних значень матриці можна використовувати теорему Гершгоріна яка стверджує що матриця А порядку nxn має n власних значень кожне з яких лежить в межах круга: 4. Якщо λ власне значення матриці то завжди можна вибрати відповідний йому...
69323. Власні значення симетричних матриць 174 KB
  Остаточно маємо формули алгоритму Ланцош довільний нормований вектор; При цьому вважається, що Якщо то було випадково взято ортогональним одному з власних векторів. Тоді Т розпадається на дві тридіагональної матриці; характеристичний поліном – на добуток двох поліномів...
69324. LR-та QR-алгоритми обчислення власних значень 325.5 KB
  Цей метод базується на перетворенні подібності матриці А таким чином щоб власні значення матриці отриманої внаслідок перетворення знаходилися простіше чим для початкової матриці. Найбільш просто обчислювати власні значення трикутної матриці для якої...
69325. Інтерполяція алгебраїчними поліномами. Інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ньютона 213 KB
  Таку заміну називають наближенням функції fx. Тоді при вирішенні задачі замість функції fx оперують з функцією φx а задача побудови функції φx називається задачею наближення. Такий спосіб наближення базується на теоремі Вейерштраса про наближення неперервної функції...
69326. Кусково-поліноміальна інтерполяція. Інтерполяція сплайнами 507 KB
  Поліном 3-го ступеня будемо називати кубічним сплайном Sx що відповідає вихідної функції fx і заданий на сітці впорядкованих вузлів =x0 x1 xn=b якщо задовольняютьсянаступні умови: а. Будемо виводити формулу для рівновіддалених вузлів коли: xi xi 1 = h Знайдемо значення функції...