26827

Анатомическое строение сердца

Доклад

Биология и генетика

анатомическое строение сердца Сердце cor гр. Предсердия располагаются в основании сердца и снаружи от желудочков отделены венечной бороздой sulcus coronarius. Желудочки образуют большую часть сердца.Обе борозды сходятся на краниальной поверхности сердца не достигая его верхушки.

Русский

2013-08-18

4.15 KB

2 чел.

44. анатомическое строение сердца

Сердце — cor (гр. kardia) — представляет собой полый мышечный орган, обеспечивающий .ток крови по кровеносным сосудам. Оно имеет конусовидную форму с выраженным основанием — basis cordis, направленным дорсально, и верхушкой — apex cordis— каудовент-рально. На сердце различают две поверхности - ушковую — facies auri-cularis, предсердную — facies atrialis и два края — правый желудочковый — margo ventricularis dexter — и левый желудочковый — margo ventricularis sinister.

Внутри сердце разделено перегородкой на правую и левую половины, которые, в свою очередь, подразделяются на предсердие — atrium cordis — и желудочек — ventriculus cordis, сообщающиеся между собой обширными предсердно-желудочковыми отверстиями — ostia atrioventricularia dexter et sinister.

Предсердия располагаются в основании сердца и снаружи от желудочков отделены венечной бороздой — sulcus coronarius. Каждое предсердие имеет слепые выпячивания в виде ушек.

Желудочки образуют большую часть сердца. Снаружи слева между правым и левым желудочками проходит левая продольная, или паракональная межжелудочковая борозда — sulcus interventricularis paraconalis ,а справа — правая продольная, или подвенозная межжелудочковая, борозда — sulcus intraventricularis subsinuosus .Обе борозды сходятся на краниальной поверхности сердца, не достигая его верхушки. Верхушка принадлежит левому желудочку. В бороздах проходят кровеносные сосуды сердца.

Внутренний клапанный аппарат сердца обеспечивает ток крови в одном направлении — из предсердий в желудочки, а из желудочков — в аорту или соответственно в ствол легочных артерий. Этот аппарат состоит из атриовентрикулярных и полулунных клапанов.

Сердечная мышца — myocardium — построена из особой сердечной поперечнополосатой мышечной ткани и отличается от скелетной мускулатуры рядом особенностей, в том числе наличием вставочных перекладин между отдельными мышечными волокнами. Этим объясняется сложное строение стенок сердца, особенно в,области желудочков.

Изнутри полости сердца выстланы тонкой оболочкой — эндокардом — endocardium, переходящим в эндотелий сосудов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20804. Науково-технічний прогрес та економіка природокористування 50 KB
  Методичні вказівки Екологічна експертиза в Україні вид науковопрактичної діяльності спеціально уповноважених державних органів екологоекспертних формувань та об’єднань громадян що рунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні аналізі та оцінці передпроектних проектних та інших матеріалів чи об’єктів реалізація та дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей спрямована на підготування висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і...
20805. Регіональні екологічні проблеми України 86.5 KB
  Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових адміністративних та економічних механізмів природокористування законодавства з охорони довкілля. Ці та інші чинники зокрема низький рівень екологічної свідомості суспільства призвели до значної деградації довкілля України надмірного забруднення поверхневих і підземних вод повітря й земель нагромадження в дуже великих кількостях шкідливих у тому числі високотоксичних відходів виробництва. Високий рівень концентрації промислових об’єктів нераціональна структура промислового...
20806. Курс «Екологія» 107.5 KB
  Він передбачає: засвоєння основних закономірностей взаємодії людини суспільства і природи; ознайомлення з особливостями впливу антропогенних факторів на природне середовище; вивчення проблем пов’язаних зі станом охороною та раціональним використанням природних ресурсів; управління процесом природокористування. Концепції безплатності та невичерпності природних ресурсів затратнорезультатна концепція; її безпідставність. Диференційна рента як основний критерій економічної оцінки природних ресурсів. Проблема раціонального використання...
20807. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля 92.5 KB
  Наслідком цього стало скорочення окремих життєво важливих ресурсів лісових земельних і водних а також надмірне забруднення довкілля в багатьох регіонах землі. Питома вага різних галузей промисловості й транспорту в загальному обсязі забруднення атмосфери становить у : теплова енергетика 257; чорна металургія 234; нафтовидобувна і нафтохімічна 137; транспорт 116; кольорова металургія 111; гірничодобувна 71; підприємства будівельного комплексу 34; машинобудування 28; інші галузі 12. На всіх його стадіях...
20808. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів 45.5 KB
  Методичні вказівки Природні ресурси це засоби існування людей не створені їхньою працею які містяться в природі. До них належать вода рунт рослинний і тваринний світ мінеральні ресурси тощо. Природні ресурси класифікують за: 1 їхнім призначенням виробничі та рекреаційні; 2 належністю до тих чи інших компонентів природи земельні лісові мінеральні; 3 вичерпністю вичерпні та невичерпні ресурси. Відновлювані ресурси це рослинний і тваринний світ а також деякі види мінеральних ресурсів зокрема кухонна сіль.
20809. Господарський механізм управління процесом природокористування та правове регулювання охорони навколишнього середовища 51 KB
  Державне управління в царині охорони навколишнього природного середовища здійснюють Кабінет Міністрів України ради народних депутатів та їхні виконавчі й розпорядчі органи а також спеціальні уповноважені на те державні органи з питань охорони природного середовища та використання природних ресурсів. Нині Мінприроди здійснює координацію всіх природоохоронних робіт в Україні готує для Кабінету Міністрів пропозиції з питань охорони природи і раціонального використання водних ресурсів розробляє пропозиції щодо вдосконалення господарського...
20810. Слюсарний верстак. Організація робочого місця у слюсарній майстерні 41.5 KB
  Мета уроку: Засвоєння знань про організацію робочого місця правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку у шкільній майстерні. Тип уроку: Засвоєння нових знань.Повідомлення теми мети уроку 1 хв. Підведення підсумків уроку23хв.
20811. Слюсарний верстат. Організація робочого місця. Правила безпечної праці під час виконання робіт 87 KB
  Правила безпечної праці під час виконання робіт. Мета уроку: Засвоєння знань про організацію робочого місця правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку у шкільній майстерні. Виховувати працьовитість акуратність загальні основи культури праці. Об'скт навчальної праці: робоче місце учня Обладнання: верстаки інструмент для розмічання та різання металу рисувалки лінійки кутники лещата слюсарні ножиці тощо.
20812. Организация оплаты труда в организации (по материалам МБДОУ №368 Росинка) 364.5 KB
  Главный основополагающий законодательный документ нашей страны - Конституция Российской Федерации - имеет в своем составе статьи, полностью и вполне определенно посвященные труду в стране. Конституция определяет, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества