26876

Продолговатый мозг

Доклад

Биология и генетика

От начала пирамид отходит VI пара отводящий черепномозговых нервов. От перекреста XII пара подъязычный; от боковой поверхности продолговатого мозга отходят: пары нервов лицевой слуховой языкоглоточный блуждающий и добавочный. На нём выступает лицевой холмик colliculus facialis где сосредоточены ядра отводящего и лицевого нервов. Позади лицевого холмика расположено поле подъязычного нерва area hypoglossi а латерапьнее от него находится серое крыло alia cinerea в котором лежат ядра...

Русский

2013-08-18

4.44 KB

1 чел.

68.Продолговатый мозг.

Продолговатый мозг - medulla oblongata  - является продолжением спинного мозга. На базальной поверхности его проходит вентральная срединная щель - fissura mediana ventralis и две боковые вентральные борозды - sulci paramediani. Между ними выступают два узких валика - пирамиды - pirames meduilae oblongatae . В них проходят пирамидные проводящие пути от коры большого мозга в спинной мозг. Они, следуя в боковые канатики спинного мозга, перекрещиваются между собой и образуют перекрест пирамид - dicu^satu^J pyramidum. От начала пирамид отходит VI пара (отводящий) черепно-мозговых нервов. От перекреста - XII пара (подъязычный); от боковой поверхности продолговатого мозга отходят:

V '"V

v VII, VIII, IX, X и XI пары нервов (лицевой, слуховой, языкоглоточный, блуждающий и добавочный).

На дорсальной поверхности продолговатого мозга расположена ромбовидная ямка - fossa rhomboidea - ограниченная ножками мозжечка. На дне её выделяют парное срединное возвышение - eminentia medialis . На нём выступает лицевой холмик - colliculus facialis , где сосредоточены ядра отводящего и лицевого нервов. Позади лицевого холмика расположено поле подъязычного нерва - area hypoglossi , а латерапьнее от него находится серое крыло - alia cinerea , в котором лежат ядра языкоглоточного и блуждающего нервов. Задние концы серых крыльев получили название «писчего пера» - calamus scriptorius. Позади боковых ножек мозжечка и медиально от них выступают в виде не больших возвышений слуховые поля - aria vestibularis  со слуховыми и улитковыми ядрами VIII пары нервов.

Построен продолговатый мозг из белого и серого мозгового вещества.

Белое мозговое вещество расположено по периферии и состоит из проводящих путей. Серое мозговое вещество лежит внутри белого и состоит из скоплений ядер черепно- мозговых нервов (с VI по XII пары) и жизненноважных центров. Среди ядер залегает сетчатое образование (формация) - formatio reticularis - из переплетающихся нервных волокон и нервных клеток между ними.

Мозжечок вместе с продолговатым мозгом образует четвёртый мозговой желудочек - ventriculus quartus . Сводом ему служат червячок и мозговые паруса, а дном - ромбовидная ямка. В области «писчего пера» желудочек продолжается в центральный спинномозговой канал.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31671. Психічне відображення як процес 26.5 KB
  Образ формується розвивається існує тільки в процесі відображення.Ломова [5;134173] дозволили виділити 5 основних стадій фаз процесу зорового сприймання: 1 визначення положення предмета в просторі й груба оцінка його загальних пропорцій; 2 “мерехтіння†форми; 3 розрізнення різких перепадів кривизни; 4 глобальноадекватне сприймання у якому форма подана без розрізнення її деталей зокрема величини кутів; 5 адекватне відображення форми у всій повноті її деталей. Сутність психічного як процесу: а загальна тенденція полягає в...
31672. Основні методи психології. Спостереження, експеримент 33.5 KB
  Спостереження експеримент Спостереження як метод об’єктивного дослідження широко за стосовується у психології педагогічній практиці соціологічних до слідженнях. Об’єктом спостереження є поведінка особистості в найрізно манітніших її зовнішніх виявах коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани переживання прагнення. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні духовні особливості. Спостереження може бути звичайним...
31673. Виникнення та розвиток психіки 23 KB
  На певному етапі розвитку природи завдяки взаємодії механічних термічних хімічних акустичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії виникла органічна матерія білкова речовина. Якщо в неорганічній матерії згаданий процес має пасивний характер то у живій активний відмінною рисою якого є здатність предмета що відображує реагувати на відображуване. Першими проявами такого біологічного відображення є процеси обміну речовин асиміляція та дисиміляція що відбуваються у живій матерії та є необхідною умовою життя....
31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним зв’язкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним зв’язкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності – свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання пам’яті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де суб’єкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.