26914

Лимфатические узлы головы и шеи

Доклад

Биология и генетика

Лимфатические узлы головы 1 Околоушной лимфатический узел ln. 2 Подчелюстной лимфатический узел ln. 3 Медиальный заглоточный лимфатический узел ln. Отток лимфы в трахеальный лимфатический проток.

Русский

2013-08-18

5.94 KB

1 чел.

57.Лимфатические узлы головы и шеи.

Лимфатические узлы головы

1) Околоушной лимфатический узел – ln. parotideus- лежит вентрально от челюстного сустава, у каудального края челюсти, под околоушной слюнной железой. Корни: голова. Отток лимфы – в латеральные заглоточные лимфоузлы.

2) Подчелюстной лимфатический узел –ln. mandibularis - лежит в подчелюстном пространстве под кожей, каудально от сосудистой вырезки и впереди от подчелюстной слюнной железы. Корни: голова. Отток лимфы - в заглоточные (у собаки и рогатого скота) или в шейные лимфоузлы (у свиньи и лошади).

3) Медиальный заглоточный лимфатический узел - ln. retropharyngeus medialis -лежит дорсально от глотки, рядом с одноименным лимфоузлом другой стороны. Корни: голова, глотка, пищевод и гортань, небная миндалина. Отток лимфы - в трахеальный лимфатический проток.

4) Заглоточный латеральный лимфатический узел - ln. retropharyngeus lateralis -лежит в области крыловой ямки атланта под околоушной слюнной железой. Корни: голова. Отток лимфы: различен.

5) Добавочные подчелюстные лимфатические узлы (у свиньи)- ln. mandibularis accessorii - в количестве 2-3, , лежат медиально от каудо-вентрального угла околоушной слюнной железы, на каудальном конце подчелюстной слюнной железы, у места деления яремной вены (у взрослых свиней имеются не всегда). Корни: околоушная область и передняя половина шеи. Отток лимфы - в поверхностные шейные и заглоточный латеральный лимфоузлы.

6) У рогатого скота непостоянные: а) Крыловой лимфатический узел – ln. pterygoideus - лежит позади бугра верхней челюсти латерально на крыловой мышце. Отток лимфы - в подчелюстной лимфатический узел. б) Подъязычный оральный лимфатический узел – ln. hyoideus rostralis- лежит латерально на гортанной ветви подъязычной кости. Отток лимфы- в заглоточные лимфатические узлы. в) подъязычный аборальный лимфатический узел – ln. hyoideus caudalis - лежит латерально от проксимального конца средней ветви подъязычной кости. Отток лимфы – в заглоточный латеральный лимфатический узел.

Лимфатические узлы шеи

1) Предлопаточный, или поверхностный шейный, лимфатический узел- ln. cervicalis superficialis - лежит впереди плечевого сустава под плечеголовной мышцей. Корни: задняя половина шеи, передняя половина грудной клетки и частично грудная конечность. Отток лимфы- справа в трахеальный ствол, слева в грудной проток.

2) Глубокие шейные лимфатические узлы- ln. cervicalis profundi– разделяются на три группы. Краниальная группа узлов лежит на трахее, каудально от гортани и глотки; средняя - на трахее; каудальная – впереди первого ребра. Корни: глотка, гортань, трахея, пищевод, вентральные мышцы шеи, частично грудная конечность. Отток лимфы - в грудной проток и в правый лимфатический ствол.

3) Реберно-шейный лимфатический узел (у рогатого скота и свиней)- ln. costocervicalis -лежит впереди и медиально от первого ребра, сбоку от пищевода и трахеи. Корни: каудальная половина шеи и грудные стенки до восьмого ребра. Отток лимфы - в трахеальный лимфатический ствол или в грудной проток.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15471. Війна Росії з Польщею. Андрусівським договір 1667р. Територіальне розчленування України 28 KB
  Війна Росії з Польщею. Андрусівським договір 1667р. Територіальне розчленування України. В Україні почало ширитися загальне невдоволення політикою І.Брюховецького і московськими порядками. Чашу терпіння українського суспільства переповнили події пов'язані з Андрусів...
15472. Гетьманщина на початку 18 ст. Гетьман Іван Мазепа 36 KB
  Гетьманщина на початку 18 ст. Гетьман Іван Мазепа. На кінець ХVІІ ст. Лівобережжя перетворилося на центр політичного і культурного життя в Україні. Цей край українці називали Гетьманщиною а росіяни Малоросією. Старшина фактично витиснула рядових козаків з вищих посад і ві...
15473. Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст 52 KB
  Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст. С.Палій Після поразки Української революції подальшу долю українських земель визначали сусідні держави Польща Росія та Туреччина. Згідно з умовами Бахчисарайського договору 1681 територія між Дні...
15474. Пилип Орлик та його конституція 1710 року 27.5 KB
  Пилип Орлик та його конституція 1710р. Після смерті І. Мазепи на загальній раді старшина та Військо Запорізьке під головуванням кошового отамана К. Гордієнка 5 квітня 1710 р обрали гетьманом України в еміграції Пилипа Орлика. Він походив із чеськопольського роду. Закінчи...
15475. Наступ царизму на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління 36.5 KB
  Наступ царизму на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління. Проводячи колонізаторську політику царський уряд поступово ліквідовував автономію України. Катерина II вирішила скасувати її остаточно. У відповідь на прохання козацької старшини у 176...
15476. Соціально-економічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у 18 ст. Юридичне оформлення кріпосного права 26.5 KB
  Соціальноекономічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у 18 ст. Юридичне оформлення кріпосного права. На Лівобережній та Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. панували феодальнокріпосницькі відносини. Основну роль відігравало сільське господарс...
15477. Розвиток економіки на правобережжі та західноукраїнських землях у 18 ст. Захоплення західноукраїнських земель Австрією 26.5 KB
  Розвиток економіки на правобережжі та західноукраїнських землях у 18 ст. Захоплення західноукраїнських земель Австрією. Кінець XVIII ст. характеризується зростанням могутності Російської імперії агресивності її зовнішньої політики. Вона загарбала більшу частину укр
15478. Політика Австрійської монархії на західноукраїнських землях в кінці 18 - першій половині 19ст 29 KB
  Політика Австрійської монархії на західноукраїнських землях в кінці 18 першій половині 19ст. Наприкінці XVIII ст. внаслідок поділів Польщі західноукраїнські землі площею понад 60 тис кв. км з населенням 25 млн. осіб у тому числі 2 млн. українців стали колонією Австрійсько
15479. Політичне становище і соціально-економічний розвиток східноукраїнських земель у першій половині 19 ст. Колоніальна політика царизму щодо України 41 KB
  Політичне становище і соціальноекономічний розвиток східноукраїнських земель у першій половині 19 ст. Колоніальна політика царизму щодо України. Україна в російськотурецькій війни 18061812 рр. Як і в попередніх війнах Росії з Туреччиною Україна була найближчим тило...